top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Vadim Brodski

Genua, rodzinne miasto Nicolo Paganiniego, szczyci się posiadaniem dwóch instrumentów, które należały do tego genialnego skrzypka. Na jednym z nich, zwanym skrzypcami Sivoriego, które mają prawie 190 lat, zagra Vadim Brodski 24 lutego 2022 r. w Warszawie z orkiestrą Teatru Wielkiego – Opery Narodowej pod batutą Patricka Fournillier. Pomysłodawcą wydarzenia jest ambasada Republiki Włoch w Polsce, więc koncerty będą rodzajem hołdu dla kultury tego kraju, w programie będą wyłącznie utwory kompozytorów włoskich, poza Paganinim mistrzów opery – Rossiniego, Verdiego czy Pucciniego.


Pierwszy raz spotkałem i fotografowałem Vadima Brodskiego 25 września 2015 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie. To było wyjątkowe popołudnie, gdyż do Pałacu na Wyspie, jeśli tak mogę powiedzieć, zaprosiłem na ARTYŚCI w ŁAZIENKACH prof. Mareka Kwiatkowskiego, z którym przyjaźniłem się od końca lat 80-tych, a on był dyrektorem w Łazienkach Królewskich od lat 60-tych. Sala wypełniała się znakomitymi goścmi, którzy szli do Palacu na Wyspie po niebieskim dywanie, a ja w tym czasie, zrobiłem serię intensywnych portretów Brodskiego.


Vadim Brodski (ukr. Вадим Адольфович Бродський, Vadym Adolfowycz Brodski, ros. Вадим Адольфович Бродский, Vadim Adolfowicz Brodski, ur. 24 kwietnia 1950 roku w Kijowie) – ukraiński wirtuoz skrzypiec z polskim paszportem, potomek Adolfa Brodskiego, pierwszego wykonawcy Koncertu skrzypcowego Piotra Czajkowskiego. Zwycięzca VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego (1977).

Pochodzi z ukraińskiej rodziny o korzeniach żydowskich. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 6 lat. Mając 11 lat wystąpił jako solista z Orkiestrą Symfoniczną Kijowskiej Filharmonii, wykonując koncert Dmitrija Kabalewskiego pod dyrekcją kompozytora. Jest uczniem Olgi Parchomienko i Dawida Ojstracha. W 1982 r zadebiutował w Nowym Jorku. W latach siedemdziesiątych XX w., na początku kariery miał trudności z koncertowaniem, ponieważ władze Związku Radzieckiego kilkakrotnie odbierały mu paszport. Pod koniec lat siedemdziesiątych zamieszkał w Warszawie, a od 1986 r. mieszka w Rzymie. W 1996 roku otrzymał obywatelstwo polskie.

W swojej karierze otrzymał pierwsze nagrody na wszystkich międzynarodowych konkursach skrzypcowych, w których uczestniczył: Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego (Polska 1977), Konkurs im. Paganiniego (Włochy 1984), Konkurs im. Tibora Vargi (Szwajcaria 1984). Koncertował z wieloma znakomitymi orkiestrami: Filharmonia Moskiewska, Filharmonia Petersburska, Filharmonia Narodowa w Warszawie, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Meksyku, London Philharmonic Orchestra, Jerozolimska Orkiestra Symfoniczna, New Jersey Symphony, Orchestre de la Suisse Romande w Genewie.

Vadim Brodski gra na skrzypcach Gennaro Gagliano z 1747 roku. Jest jednym z nielicznych skrzypków w historii, który miał zaszczyt zagrać w 1998 roku podczas tournée z orkiestrą Simfonica di Savona na słynnym instrumencie Il cannone Guarneri del Gesù, należącym do Niccolò Paganiniego.

W 2003 roku DUX wydał płytę zawierającą nagrane przez Brodskiego utwory H. Wieniawskiego - koncerty skrzypcowe i Fantazję na motywach z opery Faust Gounoda, a marcu 2004 roku ukazał się, także wydany przez firmę DUX, 3-płytowy album Arcydzieła na skrzypce i orkiestrę.

Wystąpił również jako aktor w komedii filmowej To ja złodziej i w serialu U Pana Boga w ogródku reżyserowanych przez Jacka Bromskiego. Przez wiele lat był dyrektorem artystycznym festiwalu Bravo Maestro w Kąśnej Dolnej. Zajmuje się również działalnością pedagogiczną. Prowadzi klasę skrzypiec w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Występuje w polskiej TV, współpracuje regularnie z włoską TV. W 2005 został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Vadim Brodski mówi o muzyce Wieniawskiego – „…Jest najważniejsza. To, jak potoczyło się moje życie, jest związane z Wieniawskim. Jeśli chodzi o melodyjność i utwory z orkiestrą, stawiam go wyżej od Paganiniego. Należał zresztą już do innej generacji artystów, gdy Paganini zmarł, Wieniawski miał dopiero pięć lat…”.


PORTRAIT with HISTORY

Genoa, the hometown of Nicolo Paganini, prides itself on having two instruments that belonged to this brilliant violinist. One of them, called the Sivori violin, which is almost 190 years old, will be played by Vadim Brodski on February 24, 2022 in Warsaw with the Teatr Wielki - Polish National Opera orchestra under the baton of Patrick Fournillier. The originator of the event is the embassy of the Republic of Italy in Poland, so the concerts will be a kind of tribute to the culture of this country, the program will only include works by Italian composers, apart from Paganini, by opera masters - Rossini, Verdi and Puccini.


I met and photographed Vadim Brodski for the first time on September 25, 2015 in Łazienki Królewskie in Warsaw. It was a special afternoon, because to the Palace on the Isle, if I can say so, I invited prof. Marek Kwiatkowski, with whom I was friends from the end of the 1980s, and he was the director of Łazienki Królewskie from the 1960s. The hall was filled with excellent guests who walked to the Palace on the Isle on the blue carpet, and during that time, I did a series of intense portraits of Brodsky.


Vadim Brodski (Ukrainian: Вадим Адольфович Бродський, Vadym Adolfowycz Brodski, Russian: Вадим Адольфович Бродский, Vadim Adolfowicz Brodski, born on April 24, 1950 in Kiev, a descendant of the Ukrainian violinist Adolfo, a violinist from the Ukrainian violinist Adolfo in Kiev), the violinist of the Ukrainian violinist Adolfo from Ukraine. Winner of the 7th International Violin Competition Henryk Wieniawski (1977).

He comes from a Ukrainian family with Jewish roots. He began learning to play the violin at the age of 6. At the age of 11, he performed as a soloist with the Kiev Philharmonic Symphony Orchestra, performing a concert by Dmitry Kabalewski, conducted by the composer. He is a student of Olga Parchomenko and David Oistrakh. In 1982 he made his debut in New York. In the seventies of the twentieth century, at the beginning of his career, he had difficulties with giving concerts, because the authorities of the Soviet Union took his passport several times. At the end of the seventies he moved to Warsaw, and since 1986 he has been living in Rome. In 1996 he was granted Polish citizenship.

In his career, he received first prizes at all international violin competitions in which he participated: Henryk Wieniawski (Poland 1977), Competition for them. Paganini (Italy 1984), Competition named after Tibora Vargi (Switzerland 1984). He has performed with many great orchestras: Moscow Philharmonic, St. Petersburg Philharmonic, National Philharmonic in Warsaw, National Symphony Orchestra of Mexico, London Philharmonic Orchestra, Jerusalem Symphony Orchestra, New Jersey Symphony, Orchester de la Suisse Romande in Geneva.

Vadim Brodski plays the Gennaro Gagliano violin from 1747. He is one of the few violinists in history to play in 1998 during a tour with the Simfonica di Savona orchestra on the famous Il cannone Guarneri del Gesù, belonging to Niccolò Paganini.

In 2003, DUX released an album containing works by H. Wieniawski recorded by Brodski - violin concertos and Fantasy based on motifs from Gounod's opera Faust, and in March 2004 the 3-CD album Masterpieces for violin and orchestra was released, also released by DUX.


He also acted as an actor in the comedy film It’s me thief and in the series U Pana Boga w Ogrodzie, directed by Jacek Bromski. For many years he was the artistic director of the Bravo Maestro festival in Kąśna Dolna. He is also involved in teaching activities. He teaches the violin at the Academy of Music in Bydgoszcz.

He appears on Polish TV and works regularly with Italian TV. In 2005, he was awarded the Silver Medal for Merit to Culture - Gloria Artis.


Vadim Brodski talks about Wieniawski's music - “… It is the most important. How my life turned out is related to Wieniawski. When it comes to melody and orchestral pieces, I put him above Paganini. He belonged to a different generation of artists, when Paganini died, Wieniawski was only five years old… ”.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page