top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Zbigniew Karol Porczyński

Zaktualizowano: 26 marZbigniew Karol Porczyński, także Charles Zbigniew Carroll-Porczynski (ur. 7 kwietnia 1919 w Warszawie, zm. 16 lipca 1998 r. w Warszawie, został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie) – wynalazca, kolekcjoner malarstwa.


„…To ciekawe, co wydarzyło się niedawno. Znałem się dobrze ze Zbigniewem Karolem Porczyńskim, którego unikalną kolekcję fotografowałem i opisywałem, wiedząc, że obrazy zostały zakupione w najbardziej prestiżowych domach aukcyjnych na świecie w Nowym Jorku - Christie’s i Sotheby’s. A potem po jego śmierci (1998) z prof. Markiem Kwiatkowskim, który opiekował się kolekcją, jaka została przekazana w depozyt Muzeum Jana Pawła II i StefanaWyszyńskiego.W 1993 r., ukazała się książka „Kolekcja Porczyńskich – genialne oszustwo?”  ze znakiem zapytania, autorów Janusza Miliszkiewicza, Mieczysława Morki, Andrzeja Borkowskiego, która podważała autentyczność obrazów. Zadałem pytanie na jakiej podstawie, autorzy, nie będący ekspertami ocenili, że obrazy kupione oficjalnie w Christie’s i Sotheby’s nie są oryginalnymi obrazami: Vincenta van Gogh’a, Picassa, Rubensa, Rembrandta, Caravaggia, Tycjana, Albrechta Durera…

W końcu dzięki badaniom przeprowadzonym we współpracy z ekspertamiz Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych przy krakowskim oddziale Muzeum Narodowego oraz specjalistami z renomowanego Van Gogh Museumw Amsterdamie udało się potwierdzić autentyczność dzieła.

W analizach wykorzystano różnorodne zaawansowane techniki, takie jakpromieniowanie UV, RTG, mikroskopy oraz skanery, aby dokładnie zbadać obraz. Przeprowadzono szczegółową analizę pigmentów użytych w dziele. Te pigmenty nie tylkoodpowiadały tym, opisywanym przez van Gogha w listach do jego brata, ale także byłyzgodne z materiałami używanymi przez niego w innych dziełach z tego okresu - mówi dr Julio del Hoyo, kierownik LANBOZ.

Jedyny w polskich zbiorach obraz Vincenta van Gogha, pt. "Wiejskie chaty pośród drzew", będzie można zbaczyć od 26 kwietnia 2024 r. na wystawie w Muzeum Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego na warszawskim Wilanowie, które znajduje się w kopule Świątyni Opatrzności Bożej.

Kim był Vincent van Gogh? Vincent van Gogh był holenderskim malarzem postimpresjonistycznym, którego dzieła, charakteryzujące się żywą kolorystyką i silnymemocjonalnym oddziaływaniem, miały ogromny wpływ na sztukę XX wieku. Mówiąc o cenach, dla przykładu obraz Vincent van Gogh pt. „Rolnik w polu” w Christie’s, Nowy Jork, w 2017 r. został sprzedany za ponad 80 milionów dolarów…” – Czesław Czapliński.


Urodzony jako Zbigniew Porczyński. W 1936 ukończył technikum kolejowe w Warszawie, a następnie Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 1 w Ostrowi-Komorowie. Walcząc w kampanii wrześniowej dostał się do niemieckiej niewoli, z której uciekł. Potem, został żołnierzem Armii Krajowej, a w 1942 był osadzony w obozach Oświęcimiu i Buchenwaldzie. Po wyzwoleniu, już po zakończeniu działań wojennych wstąpił do Armii Polskiej we Włoszech i z 2 Korpusem znalazł się w Anglii. Studiował chemię w latach 1946–1950 na politechnikach w Leicester i Huddersfield, a w 1953 otrzymał doktorat.

W 1957 założył przedsiębiorstwo zajmujące się ochroną przed działaniem ognia. Prowadził badania, opublikował książkę pt. „Materiały przyszłości”. Opatentował swoje wynalazki, co przyniosło mu stały dochód, pozwalający na kolekcjonowanie malarstwa. Swoją kolekcję liczącą 400–600 obrazów zadedykował papieżowi Janowi Pawłowi II i powierzył polskim władzom kościelnym. Władze Warszawy przekazały dla pomieszczenia kolekcji budynek przy placu Bankowym 1, gdzie urządzono Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie.

Kolekcja powstawała szybko, bo w ciągu 6-7 lat, Porczyński miał pieniądze w ciągu pierwszego roku kupił ponad 200 obrazów dawnego malarstwa! W 1987 roku zbiory liczyły ponad 450 obrazów malarstwa europejskiego, przypisywanych pędzlom m.in. Picassa, Vincenta van Gogh’a, Rubensa, Rembrandta, Caravaggia, Nicolas Poussina, Tycjana, Albrechta Durera, Poaola Veronese i innym mistrzom.

Wkrótce po publicznym udostępnieniu kolekcji jej wartość została zakwestionowana przez historyków sztuki, w tym m.in. przez dr. Mieczysława Morkę (1939-2021) z Instytutu Sztuki PAN.

Muszę powiedzieć, że od samego początku, bardzo mi się nie podobały niewybredne ataki na Kolekcję Porczyńskiego, a teraz Kolekcjię im. Jana Pawła II w Warszawie. Pomyślałem sobie, niby skąd miał się znać, dr Mieczysław Morka z PAN na światowych mistrzach, których nigdy nie było i właściwie nie ma w Polsce. Tak się złożyło, że Kolekcją im. Jana Pawła II w Warszawie zajmował się prof. Marek Kwiatkowski, dyr. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, z którym od połowy lat 80-tych, kiedy zaczęłem przyjeżdżać do Polski, przyjaźniłem się. Pamiętam, że na Pl. Bankowy, wybrałem się do niego 19 lutego 1990 r., gdzie poznałem i fotografowałem Zbigniewa Porczyńskiego, wśród jego kolekcji. Niezwykły, skromny człowiek, który zarobione na wynalazkach pieniądze, zamienił na obrazy, a potem przekazał je kościołowi.

Kiedy zapytałem prof. Marka Kwiatkowskiego historyka sztuki, muzealnika, o tym co pisał dr Morka, o wątpliwej autentyczności obrazów z Kolekcji Porczyńskiego – powiedział to skandal, chodź do mnie do biura, to ci coś pokażę. W biurze wyciągnął gruby folder i pokazał mi oryginalne dokumenty zakupu dział sztuki, przy udziale światowych ekspertów z domów aukcyjnych Christie’s i Sotheby’s. Firmy Christie’s i Sotheby’s gwarantowały na świecie, autentyczność sprzedawanych dzieł sztuki. Od lat znam te firmy w Nowym Jorku, chodze na ich aukce, oglądam katalogi, zatrudniające największych ekspertów. Oczywiście oprócz oryginalnych mistrzów, były dzieła z ich szkoły, malowanych przez ich uczniów, również bardzo cenne. Pamiętam jak dyr. Hubert Sawatzki z Museum im Schafstall w Neuenstadt z Niemiec, chciał przygotować wystawę z obrazów z kolekcji Jana Pawła II, ale oczywiście słyszał o skandalu medianym. Kedy dowiedział się, że obrazy były kupowane w Christie’s i Sotheby’s, nie było dla niego problemu z autentycznością. Ostatecznie, co ciekawe dr Mieczysław Morka, został skazany za rzucenie oszczerstwa na Zbigniewa Porczyńskiego.

Porczyński otrzymał godność Honorowego Obywatela m.st. Warszawy i tytuł doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej.

Wraz z małżonką Janiną Porczyńscy byli też fundatorami Pomnika Henryka Sienkiewicza w Parku Łazienkowskim w Warszawie oraz popiersia Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie w Parku Skaryszewskim.

W wyborach parlamentarnych 1993 kandydował do Senatu RP III kadencji w województwie warszawskim, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum im. Jana Pawła II.

Wielokrotnie odznaczany m.in. Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Złoty Medal Prymasowski za zasługi dla Kościoła i Narodu, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (nadany przez Prezydenta RP na uchodźstwie; 20 stycznia 1988, w dowód uznania zasług na polu naukowym oraz wybitnej ofiarności na rzecz Narodu Polskiego).


PORTRAIT with HISTORY Zbigniew Karol Porczyński

Zbigniew Karol Porczyński, also Charles Zbigniew Carroll-Porczynski (born April 7, 1919 in Warsaw, died July 16, 1998 in Warsaw, was buried at the Powązki Cemetery in Warsaw) - inventor, collector of paintings.


“…It's interesting what happened recently. I knew Zbigniew Karol Porczyński well, whose unique collection I photographed and described, knowing that the paintings were purchased at the most prestigious auction houses in the world in New York - Christie's and Sotheby's. And then after his death (1998) with prof. Marek Kwiatkowski, who took care of the collection that was deposited with the John Paul II and Stefan Wyszyński Museum.

In 1993, the book "The Porczyński Collection - a brilliant fraud?" was published. with a question mark, authors Janusz Miliszkiewicz, Mieczysław Morka, Andrzej Borkowski, which questioned the authenticity of the paintings. I asked on what basis non-expert authors assessed that the paintings bought officially at Christie's and Sotheby's were not original paintings: by Vincent van Gogh, Picasso, Rubens, Rembrandt, Caravaggio, Titian, Albrecht Durer...Finally, thanks to research conducted in cooperation with experts from the Laboratory of Analysis and Non-Destructive Testing of Historic Objects at the Krakow branch of the National Museum and specialists from the renowned Van Gogh Museum in Amsterdam, it was possible to confirm the authenticity of the work.

The analyzes used a variety of advanced techniques, such as UV radiation, X-rays, microscopes and scanners, to thoroughly examine the image. A detailed analysis of the pigments used in the work was carried out. These pigments not only matched those described by van Gogh in letters to his brother, but were also consistent with the materials he used in other works from this period, says Dr. Julio del Hoyo, head of LANBOZ.

The only painting by Vincent van Gogh in Polish collections, entitled "Rural cottages among trees" will be available from April 26, 2024, at the exhibition at the John Paul II and Stefan Wyszyński Museum in Warsaw's Wilanów, which is located in the dome of the Temple of Divine Providence.

Who was Vincent van Gogh? Vincent van Gogh was a Dutch post-impressionist painter whose works, characterized by vivid colors and a strong emotional impact, had a huge impact on 20th century art. Speaking of prices, for example the painting by Vincent van Gogh entitled “Farmer in the Field” at Christie’s, New York, sold for over $80 million in 2017…”– Czesław Czapliński.


Born as Zbigniew Porczyński. In 1936, he graduated from a railway technical school in Warsaw, and then from the Reserve Infantry Cadet School No. 1 in Ostrów-Komorów. Fighting in the September Campaign, he was captured by the Germans, from which he escaped. Then, he became a soldier of the Home Army, and in 1942 he was imprisoned in the Auschwitz and Buchenwald camps. After liberation, after the end of hostilities, he joined the Polish Army in Italy and found himself in England with the 2nd Corps. He studied chemistry from 1946 to 1950 at the Polytechnics of Leicester and Huddersfield, and received his PhD in 1953.

In 1957, he founded a fire protection company. He conducted research and published a book entitled "Materials of the Future". He patented his inventions, which brought him a steady income, allowing him to collect paintings. He dedicated his collection of 400-600 paintings to Pope John Paul II and entrusted it to the Polish church authorities. The Warsaw authorities handed over a building at Plac Bankowy 1 to house the collection, where the Museum of the Collection of John Paul II in Warsaw.

The collection was created quickly, because in 6-7 years, Porczyński had money and in the first year he bought over 200 old paintings! In 1987, the collection consisted of over 450 paintings of European painting, attributed to the brushes of, among others, Picasso, Vincent van Gogh, Rubens, Rembrandt, Caravaggio, Nicolas Poussin, Titian, Albrecht Durer, Poaola Veronese and other masters.

Soon after the collection was made publicly available, its value was questioned by art historians, including by dr. Mieczysław Morka (1939-2021) from the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.


I have to say that from the very beginning, I really disliked the indiscriminate attacks on the Porczyński Collection, and now the John Paul II in Warsaw. I thought to myself, how was Dr. Mieczysław Morka from the Polish Academy of Sciences supposed to know about world champions who have never been and actually are not in Poland. It so happened that the collection of John Paul II in Warsaw was dealt with by prof. Marek Kwiatkowski, director The Royal Łazienki Museum in Warsaw, with whom I became friends from the mid-1980s, when I started coming to Poland. I remember that on Pl. Bankowy, I went there on February 19, 1990, where I met and photographed Zbigniew Porczyński among his collections. An extraordinary, modest man who exchanged the money earned on inventions for paintings, and then donated them to the church.

When I asked Prof. Marek Kwiatkowski, an art historian, museologist, about what Dr. Morka wrote, about the dubious authenticity of the paintings from the Porczyński Collection - this is a scandal, come to my office, I'll show you something. In the office, he pulled out a thick folder and showed me the original papers for the purchase of the art pieces, with input from world experts at Christie's and Sotheby's auction houses. Christie's and Sotheby's companies guaranteed the authenticity of the works of art sold around the world. I have known these companies in New York for years, I go to their auctions, I look at catalogs that employ the greatest experts. Of course, in addition to the original masters, there were works from their school, painted by their students, also very valuable. I remember how Dr. Hubert Sawatzki of the Museum im Schafstall in Neuenstadt, Germany, wanted to prepare an exhibition of paintings from the collection of John Paul II, but of course he had heard about the media scandal. When he found out that the paintings were bought at Christie's and Sotheby's, he had no problem with authenticity. Finally, interestingly, Dr. Mieczysław Morka was convicted of slandering Zbigniew Porczyński.

Porczyński received the title of Honorary Citizen of the Capital City of Warsaw of Warsaw and the title of doctor honoris causa of the Warsaw University of Technology.

Together with his wife, Janina Porczyński, they were also the founders of the Monument to Henryk Sienkiewicz in Łazienkowski Park in Warsaw and the bust of Ignacy Jan Paderewski in Warsaw's Skaryszewski Park.

In the parliamentary elections of 1993, he ran for the Senate of the Republic of Poland of the 3rd term in the Warsaw Voivodship, nominated by the Electoral Committee of the Association of Friends of the Museum. John Paul II.

Awarded many times, e.g. Honorary badge "Meritorious for Polish Culture", Primate's Gold Medal for services to the Church and Nation, Officer's Cross of the Order of Polonia Restituta (conferred by the President of the Republic of Poland in exile; January 20, 1988, in recognition of merit in the field of science and outstanding generosity for the Polish Nation).
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page