top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Wojciech Modest Amaro

Zaktualizowano: 15 kwi 2023


"…Bóg to ktoś najbliższy"– ukojenie przyniosła tylko otwartość na relację z Bogiem. Potem już On zaczął działać i przemieniać moje życie. Wtedy zrozumiałem, że Bóg to nie "Ten" z wysoka, niedostępny, tylko ktoś najbliższy. Gdy stawia się Boga na pierwszym miejscu, wszystko inne trafia na właściwe.

Bliska relacja z Bogiem jest odpowiedzią na potrzeby dzisiejszych młodych ludzi, którym wydaje się, że mogą wszystko i nie mają żadnych ograniczeń. Jednak tylko dzięki Bogu – który daje człowiekowi wolność i ustala łatwe zasady – jesteśmy w stanie osiągnąć prawdziwe spełnienie…” – Wojciech Modest Amaro.

Po takim wprowadzeniu, nie bardzo wiadomo kogo oczekiwać. Wyjaśniam od razu –Wojciech Modest Amaro – najbardziej uznany na świecie polski kucharz, który z gotowania zrobił sztukę. No właśnie, jeśli zrobił sztukę, a zrobił, bo byłem w jego Atelier Amaro przy ul. Agrykola – to jest artystą. Aby móc u niego zjeść, na zarezerwowanie miejsca, nieraz czeka się tygodniami. Pamiętam opisywaną historię, jak Prezydent Komorowski wybrał się na kolację do Amaro i z kwitkiem musiał odejść, bo nie miał wcześniej zarezerwowanego miejsca. Pobyt w Amaro, to spektakl, jak w teatrze. Pamiętam, że w czasie mojej pierwszej bytności, większość w sumie niewielkiego lokalu zajmowali bankierzy ze Szwajcarii, którzy jeżdżą po świecie właśnie w takie unikalne miejsca. Nie będę tego opisywał, bo trzeba to przeżyć.

A więc postanowiłem zaprosić Amaro na spotkanie w 2013 „Artyści w Łazienkach”, jakie prowadziłem w Pałacu Myśliwieckim w Łazienkach Królewskich. Najpierw odwiedziłem go w Atelier, gdzie po wejściu wymieniliśmy się albumami, a potem bardzo sprawnie zrobiłem zdjęcia w kuchni. Idąc do Atelier, zobaczyłem piękną przyrodę otaczającą i wyciągnęłem go na zewnątrz. Tam właśnie powstały najlepsze portrety.

Amaro jest właścicielem pierwszej i jedynej w Polsce restauracji Atelier Amaro, która dostała w 2013 prestiżową gwiazdkę Michelina, przyznawaną przez legendarny francuski przewodnik. To tak, jakby polski film dostał Oscara! I to nie jednego, ale wszystkie naraz!

Sięgając do przeszłości – Wojciech Modest Amaro z domu Basiura (ur. 12 lutego 1972 w Sosnowcu) – polski kucharz i restaurator, osobowość telewizyjna.

Ukończył technikum elektroniczne]. Po ukończeniu nauki w technikum zajął się działalnością w branży gastronomicznej. Praktykował u boku szefów kuchni, takich jak Alain Ducasse, Yannick Alléno czy Ferran Adrià.

W 2008 został wyróżniony przez Międzynarodową Akademię Gastronomiczną tytułem „Chef de L’Avenir”. W 2011 Warszawie otworzył restaurację Atelier Amaro, która w 2013 jako pierwsza restauracja w Polsce uzyskała gwiazdkę Michelin i która działała do 2020.

Był jurorem kulinarnego reality show Polsatu Top Chef (2013–2016, 2018) i gospodarzem programu Hell’s Kitchen. Piekielna Kuchnia (2014–2016).

Jest autorem książek: Natura kuchni polskiej oraz Kuchnia polska XXI wieku. W 2020 otrzymał nagrodę „Grand Prix de l’Art de la Cuisine” przyznaną przez Międzynarodową Akademię Gastronomiczną w Paryżu.

Opowiadał mi jak w Londynie poszedł do wymarzonej przez siebie restauracji, aby pracować. Kiedy dowiedział się, że nie potrzebują nikogo, usiadł przy wejściu dla personelu i po kilku dniach został przyjęty. To jest determinacja.

„…Jeśli chodzi o kwestie gastronomiczne, to wszystko w tej materii zawdzięczam wyjazdowi za granicę. Pojechałem tam bez żadnego przygotowania zawodowego. Na początku myślałem, że to będzie wada. Dziś wiem, że to była zaleta. Byłem szaleńcem, zapaleńcem, który miał błysk w oku, gdy tylko powąchał profesjonalną kuchnię. Od razu zrozumiałem, że to przestrzeń, do której jestem stworzony...” – Wojciech Modest Amaro.

W 2022 wraz z żoną przygotował rozważania na Centralną Drogę Krzyżową w Warszawie, brał też udział w katolickim Festiwalu Życia w Kokotku. W tym samym roku sprzedał dom oraz swoje restauracje w Warszawie i Zakopanem. Przeprowadził się wraz z rodziną na farmę w Dębówce, gdzie zajął się prowadzeniem Fundacji Nowe Życie Polska.

Żonaty z Agnieszką. Mają dwóch synów: Nicolasa i Gabriela.


PORTRAIT with HISTORY Wojciech Modest Amaro

"... God is the closest person" - only openness to a relationship with God brought relief. Then He started to work and transform my life. Then I understood that God is not "The One" from above, inaccessible, but someone closest to us. When you put God first, everything else falls into place.

A close relationship with God is the answer to the needs of today's young people who think they can do everything and have no limits. However, it is only thanks to God - who gives man freedom and establishes easy rules - that we are able to achieve true fulfillment…” – Wojciech Modest Amaro.

After such an introduction, it is not very clear what to expect. Let me explain right away - Wojciech Modest Amaro - the most recognized Polish chef in the world, who made cooking an art. Well, if he made art, and he did, because I was in his Atelier Amaro at ul. Agricola is an artist. To be able to eat at his place, you sometimes have to wait for weeks to reserve a place. I remember the described story, how President Komorowski went to dinner at Amaro and had to leave empty-handed, because he had not booked a place in advance. A stay in Amaro is a spectacle, like in a theatre. I remember that during my first visit, most of the small place was occupied by bankers from Switzerland, who travel around the world to such unique places. I won't describe it because you have to experience it.

So I decided to invite Amaro to the 2013 "Artists in Łazienki" meeting, which I hosted at the Myśliwiecki Palace in Łazienki Królewskie. First, I visited him in the Atelier, where we exchanged albums after entering, and then I took pictures very efficiently in the kitchen. Walking to the Atelier, I saw the beautiful nature surrounding and pulled it outside. That's where the best portraits were made.


Amaro is the owner of the first and only restaurant in Poland, Atelier Amaro, which received the prestigious Michelin star in 2013, awarded by the legendary French guide. It's as if a Polish film won an Oscar! And not just one, but all at once!

Reaching into the past - Wojciech Modest Amaro née Basiura (born February 12, 1972 in Sosnowiec) - Polish chef and restaurateur, TV personality.

He graduated from an electronic technical school]. After graduating from technical high school, he started working in the catering industry. He practiced alongside chefs such as Alain Ducasse, Yannick Alléno and Ferran Adrià.

In 2008, he was awarded the title of "Chef de L'Avenir" by the International Academy of Gastronomy. In 2011, he opened the Atelier Amaro restaurant in Warsaw, which in 2013 was the first restaurant in Poland to receive a Michelin star and operated until 2020.

He was a juror of Polsat's culinary reality show Top Chef (2013–2016, 2018) and host of Hell's Kitchen. Hell's Kitchen (2014–2016).

He is the author of the books: The Nature of Polish Cuisine and Polish Cuisine of the 21st Century. In 2020, he received the "Grand Prix de l'Art de la Cuisine" awarded by the International Academy of Gastronomy in Paris.

He told me how in London he went to his dream restaurant to work. When he found out they didn't need anyone, he sat down at the staff entrance and was admitted after a few days. This is determination.

“…When it comes to gastronomy, I owe everything in this matter to going abroad. I went there without any professional training. At first I thought it would be a defect. Today I know that was an advantage. I was a madman, a zealot who had a twinkle in his eye as soon as he smelled a professional kitchen. I immediately understood that this is the space I am made for...” – Wojciech Modest Amaro.

In 2022, together with his wife, he prepared considerations for the Central Way of the Cross in Warsaw, he also took part in the Catholic Festival of Life in Kokotek. In the same year, he sold his house and his restaurants in Warsaw and Zakopane. He moved with his family to a farm in Dębówka, where he started running the Nowe Życie Polska Foundation.

Married to Agnieszka. They have two sons: Nicolas and Gabriel.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page