top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Walter Cronkite

Zaktualizowano: 8 sty 2022


„…Jestem w stanie mówić, co myślę. I to właśnie proponuję…” –Walter Cronkite.

Walter Leland Cronkite Jr. (ur. 4 listopada 1916 w Saint Joseph w stanie Missouri, zm. 17 lipca 2009 w Nowym Jorku) – dziennikarz telewizyjny, najbardziej znany jako prezenter Evening News.

Dzieciństwo spędził w Missouri i Teksasie. Studiów na uniwersytecie w Austin nie ukończył, poświęcił się natomiast dziennikarstwu prasowemu. Potem przeszedł do radia w Oklahomie i w Missouri.

W czasie II wojny światowej jako reporter United Press wyróżnił się relacjami z Afryki Północnej i Europy. Po wojnie relacjonował procesy norymberskie i przez 2 lata był głównym reporterem swojej agencji w Moskwie. W 1950 zaczął pracę w rozwijającej się telewizji CBS. Zajmował się tam polityką i prowadził cykl historyczno-dokumentalny.

Od 1962 do 1981 prowadził w CBS dziennik Evening News, stając się ikoną amerykańskiej telewizji. Uważany był za osobę cieszącą się największym zaufaniem Amerykanów. Jego twarz i głos kojarzą się wielu amerykańskim telewidzom z takimi wydarzeniami jak kryzys kubański, zabójstwo Kennedy’ego, wojna w Wietnamie, lądowanie na Księżycu czy afera Watergate.

W prowadzonych przez siebie programach Cronkite mówił w tempie 124 słów na minutę, by każdy mógł go zrozumieć (przeciętna wśród mieszkańców USA to 165 słów na minutę).

Popierał Kennedy’ego i był przeciwny wojnie w Wietnamie. Przeszedł na emeryturę w marcu 1981 (zastąpił go wtedy Dan Rather). Wypowiadał się jednak często publicznie, między innymi jako przeciwnik George’a W. Busha i ataku na Irak. Wspierał Billa Clintona podczas jego impeachmentu.

Jako dziennikarz Cronkite poświęcił swoją uwagę początkom programu kosmicznego i „wyścigowi kosmicznemu” między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. National Aeronautics and Space Administration uhonorował Cronkite w dniu 28 lutego 2006 r. Michael Coats, dyrektor NASA Lyndon B. Johnson Space Center w Houston, wręczył Cronkite nagrodę Ambassador of Exploration Award. Cronkite był pierwszym nie-astronautą uhonorowanym w ten sposób.

Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany m.in.: 1968 – wydział dziennikarstwa EW Scripps School of Journalism na Ohio University przegłosował przyznanie Cronkite nagrody Carr Van Anda „za stały wkład w dziennikarstwo”; 1970 – Cronkite otrzymało nagrodę George'a Polka „Freedom of the Press” oraz Paul White Award od Radio Television Digital News Association; 1972 – w uznaniu jego kariery, American Whig-Cliosophic Society na Uniwersytecie Princeton przyznało Cronkite nagrodę Jamesa Madisona za wybitną służbę publiczną; 1981 – kiedy przeszedł na emeryturę, były prezydent Jimmy Carter przyznał Cronkite Prezydencki Medal Wolności, w tym samym roku otrzymał także Nagrodę im. S. Rogera Horchowa za największą usługę publiczną przyznaną przez prywatnego obywatela, nagrodę przyznawaną corocznie przez Jefferson Awards oraz nagrodę Paul White Award za całokształt twórczości od Radio Television Digital News Association; 1985 – Cronkite został uhonorowany wprowadzeniem do Galerii Sław Akademii Sztuki i Nauki Telewizyjnej; 1989 – otrzymał Nagrodę Czterech Wolności za wolność słowa; 1995 – otrzymał Ischia International Journalism Award; 1999 – Cronkite otrzymał Rotary National Award for Space Achievement's Corona Award w uznaniu całokształtu osiągnięć w eksploracji kosmosu; 2003 – został wybrany członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuki i Nauki; 2006 – Cronkite został pierwszym nie-astronautą, który otrzymał nagrodę Ambassador of Exploration Award NASA; 2003 – Cronkite został uhonorowany przez Filharmonię Wiedeńską Złotym Medalem Franza Schalka, w uznaniu jego wkładu w Koncert Noworoczny i kulturowego wizerunku Austrii; mniejsza planeta 6318 Cronkite, odkryta w 1990 roku przez Eleanor Helin, została nazwana na jego cześć.

Warto wspomnieć o Wydziale Cronkite na Arizona State University (ASC). Cronkite był nie tylko imiennikiem, ale także poświęcił czas na interakcję ze studentami i personelem Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication. Cronkite co roku wyjeżdżał do Arizony, aby wręczyć nagrodę Waltera Cronkite za doskonałość w dziennikarstwie liderowi w dziedzinie mediów. „Wartości, które uosabia pan Cronkite - doskonałość, uczciwość, dokładność, uczciwość, obiektywizm - każdego dnia staramy się wpajać naszym studentom. Nie ma lepszego wzoru do naśladowania dla naszych wykładowców lub naszych studentów” - powiedział Dean Christopher Callahan.

Cronkite był żonaty przez prawie 65 lat z Mary Elizabeth „Betsy” Maxwell Cronkite. Mieli troje dzieci: Nancy Cronkite, Mary Kathleen (Kathy) Cronkite i Walter Leland (Chip) Cronkite III (który jest żonaty z aktorką Deborah Rush).

Do końca nie wierzyłem, że będę mógł prywatnie w listopadzie 1983 r. w Nowym Jorku sfotografować Cronkita, którego co dnia oglądają miliony Amerykanów na szklanym ekranie. Już za życia był legendą. Powstała seria unikalnych portretów. Ale największą niespodzianką był list jaki dostałem z CBS NEWS z jego biura 26 września 1986 r. po wysłaniu mu zdjęcia z określeniem przez niego „doskonały portret”, który zresztą znalazł się w 1989 r. na mojej wystawie w Zachęcie Galeria Narodowa Sztuki w Warszawie, a potem w albumie TWARZĄ w TWARZ (1991).


„…Nasz świat nie będzie doskonały ani świat bez niezgody i sporadycznej przemocy. Ale będzie to świat, w którym przytłaczająca większość przywódców narodowych będzie konsekwentnie przestrzegać rządów prawa światowego, a ci, z którymi nie będzie się obchodzić skutecznie i należycie, przez struktury tego samego prawa światowego…” – Walter Cronkite ONZ (1999).


PORTRAIT with HISTORY Walter Cronkite


„…I am in a position to speak my mind. And that is what I propose to do….“ – Walter Cronkite.


Walter Leland Cronkite Jr. (born November 4, 1916 in Saint Joseph, Missouri, died July 17, 2009 in New York) - TV journalist, best known as an Evening News presenter.

He spent his childhood in Missouri and Texas. He did not complete his studies at the University of Austin, but devoted himself to press journalism. Then he switched to radio in Oklahoma and Missouri.

During World War II, as a United Press reporter, he distinguished himself with reports from North Africa and Europe. After the war, he reported on the Nuremberg trials and was the main reporter for his agency in Moscow for two years. In 1950, he joined the emerging CBS television. He was involved in politics there and led a historical and documentary cycle.

From 1962 to 1981, he ran the Evening News at CBS, becoming an American television icon. He was considered the most trusted person of the Americans. Many American viewers associate his face and voice with such events as the Cuban crisis, the Kennedy assassination, the Vietnam War, the Moon landing and the Watergate scandal.

In his programs, Cronkite spoke at a rate of 124 words per minute so that everyone could understand him (the average among US residents is 165 words per minute).

He supported Kennedy and was against the Vietnam War. He retired in March 1981 (replaced by Dan Rather). However, he often spoke publicly, including as an opponent of George W. Bush and the attack on Iraq. He supported Bill Clinton during his impeachment.


As a journalist, Cronkite devoted his attention to the beginnings of the space program and the "space race" between the United States and the Soviet Union. The National Aeronautics and Space Administration honored Cronkite on February 28, 2006. Michael Coats, director of NASA Lyndon B. Johnson Space Center in Houston, presented Cronkite with the Ambassador of Exploration Award. Cronkite was the first non-astronaut to be honored in this way. Repeatedly awarded and distinguished, among others: 1968 - the department of journalism at the EW Scripps School of Journalism at Ohio University voted to award Cronkite the Carr Van Anda award "for constant contribution to journalism"; 1970 - Cronkite received the George Polek Award "Freedom of the Press" and the Paul White Award from the Radio Television Digital News Association; 1972 - In recognition of his career, the American Whig-Cliosophic Society at Princeton University awarded the Cronkite the James Madison Award for Outstanding Public Service; 1981 - When he retired, former President Jimmy Carter awarded Cronkite the Presidential Medal of Freedom, and in the same year he also received the S. Roger Horchow for the greatest public service by a private citizen, the annual Jefferson Awards and the Paul White Award for lifetime achievement from the Radio Television Digital News Association; 1985 - Cronkite was honored with an induction to the Hall of Fame of the Academy of Television Arts and Science; 1989 - received the Four Freedoms Award for freedom of speech; 1995 - received the Ischia International Journalism Award; 1999 - Cronkite received the Rotary National Award for Space Achievement's Corona Award in recognition of his overall achievement in space exploration; 2003 - was elected a member of the American Academy of Arts and Sciences; 2006 - Cronkite became the first non-astronaut to receive the NASA Ambassador of Exploration Award; 2003 - Cronkite was awarded the Gold Medal of Franz Schalk by the Vienna Philharmonic in recognition of his contribution to the New Year's Concert and the cultural image of Austria; the smaller planet 6318 Cronkite, discovered in 1990 by Eleanor Helin, was named in his honor.

The Cronkite Department at Arizona State University (ASC) is worth mentioning. Cronkite was not only the namesake, but also took time to interact with students and staff at the Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication. Each year, Cronkite traveled to Arizona to present the Walter Cronkite Award for Excellence in Journalism to a media leader. “The values ​​that Mr. Cronkite embodies - excellence, honesty, accuracy, honesty, objectivity - we try to instill in our students every day. There is no better role model for our faculty or our students, ”said Dean Christopher Callahan.

Cronkite was married for almost 65 years to Mary Elizabeth "Betsy" Maxwell Cronkite. They had three children: Nancy Cronkite, Mary Kathleen (Kathy) Cronkite and Walter Leland (Chip) Cronkite III (who is married to actress Deborah Rush).

I did not believe that I would be able to privately in November 1983 in New York to photograph the Cronkit, which millions of Americans watch every day on a glass screen. He was a legend during his lifetime. A series of unique portraits was created. But the biggest surprise was the letter I received from CBS NEWS from his office on September 26, 1986, after sending him a photo with the term "perfect portrait", which was in 1989 at my exhibition at Zachęta National Gallery of Art in Warsaw and then in the album FACE in FACE (1991).

„…Ours will neither be a perfect world, nor a world without disagreement and occasional violence. But it will be a world where the overwhelming majority of national leaders will consistently abide by the rule of world law, and those who won't will be dealt with effectively and with due process by the structures of that same world law…“ – Walter Cronkite UN Address (1999).Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page