top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Waldemar Malicki

Zaktualizowano: 28 cze 2023


"Stary samochód sprawia więcej przyjemności, niż długonoga blondynka..." – Waldemar Malicki. Waldemar Malicki (ur. 3 października 1958 w Lublinie) –pianista i satyryk.

Urodził się w Lublinie i tamże uczęszczał do V Liceum Ogólnokształcącego, do klasy o profilu humanistycznym.

W 1982 ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku. Wydał 38 płyt i otrzymał 3 nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyki.

Występował podczas wielu festiwali, m.in. podczas Warszawskiej Jesieni, Wratislavia Cantans, Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Wakacyjnego Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju, Mazurskiej Nocy Kabaretowej w Mrągowie.

Jest założycielem kwintetu wykonującego tanga Astora Piazzolli. Był prezesem Towarzystwa im. Ignacego Jana Paderewskiego. Od kwietnia 2008 Członek Rady Fundacji Centrum Twórczości Narodowej.

Na zdjęcia umówiliśmy się 3 czerwca 2023 r. i spotkaliśmy się w Parku Ujazdowskim w Warszawie, moim ulubionym miejscu. W sumie miałem 15 min., gdyż potem nieopodal było spotkanie z Józefem Henem z którym znam się od lat, a rky w tym rou kończy 100 lat. Myślę, że piękno miejsca i wspaniała pogoda wpłynęła na zdjęcia. Ale najważniejszym było niezwykle naturalne zachowanie Waldemara Malickiego. Warto tu przypomnieć, że Park Ujazdowski – zabytkowy park w śródmieściu Warszawy, położony przy Al. Ujazdowskich, między ul. Piękną i placem Na Rozdrożu. Park został urządzony w latach 1893–1896 staraniem Komitetu Plantacyjnego. Projektantem był Franciszek Szanior. Był parkiem krajobrazowym. Znalazły się tam m.in. staw zaprojektowany przez Williama Heerleina Lindleya. W parku ustawiono kilka rzeźb. W 1965 został on wpisany do rejestru zabytków. W 2002 zakończono jego rewaloryzację. Na terenie parku rosną trzy drzewa – pomniki przyrody: orzech czarny, klon pospolity (odmiana Schwedlera) i dąb szypułkowy. Jest on ogrodzony i zamykany na noc. Obiekty na terenie parku Staw Ujazdowski Rzeźba Gladiator Piusa Welońskiego (1880) ofiarowana miastu przez Emanuela Bułhaka. Rzeźba Ewa Edwarda Wittiga (1911). Rzeźba Perseusz Theodora Gruyere’a z przełomu XIX i XX wieku. Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego. Kamień upamiętniający Stanisława Jachowicza (1930).

W latach 90. XX w. Waldemar Malicki współtworzył telewizyjny cykl dokumentalny pt. Wszystko jest muzyką, którego był prowadzącym i autorem scenariusza.

Wspólnie z reżyserem Jackiem Kęcikiem i dyrygentem Bernardem Chmielarzem kieruje projektem Filharmonia Dowcipu, łączącym muzykę orkiestrową (w znacznej mierze klasyczną) z kabaretem. W 2009 nawiązał wraz z Filharmonią współpracę z Zenonem Laskowikiem i jego grupą Kabareciarnia. Zaowocowało to serią wspólnych koncertów oraz emitowanym w TVP2 programem Laskowik & Malicki.

„…Chopin nie miałby szans w Konkursie Chopinowskim, bo... był słaby. Oczywiście w sensie zdrowotnym. Był troszkę cherlawy i myślę, że nie dałby sobie rady ze współczesnym Steinway’em, bo grał na zdecydowanie łatwiejszym fortepianie. Ponadto prawdopodobnie nie miał takiej wytrzymałości jaką mają współcześni pianiści.

Klucz do sukcesu? Na pewno nie jest nim pianista, choć szkoda (śmiech). Może wirtuozeria zespołu i charyzma dyrygenta? Może uroda koleżanek, bardziej przypominających modelki, niż profesjonalne filharmoniczki? Może pełen zaskoczeń scenariusz? A może to, że zapraszamy publiczność do wspólnego „rozrabiania" na scenie?...” – Waldemar Malicki.


PORTRAIT with HISTORY Waldemar Malicki

„… An old car gives more pleasure than a leggy blonde!...“ – Waldemar Malicki.


Waldemar Malicki (born October 3, 1958 in Lublin) – pianist and satirist.

He was born in Lublin and attended the 5th Secondary School there, in a class with a humanities profile.

In 1982 he graduated from the Academy of Music in Gdańsk. He released 38 albums and received 3 Fryderyki awards from the Polish phonographic industry.

He has performed at many festivals, e.g. during Warsaw Autumn, Wratislavia Cantans, Krzysztof Penderecki Festival in Lusławice, Holiday Festival of Stars in Międzyzdroje, Chopin Festival in Duszniki-Zdrój, Masurian Cabaret Night in Mrągowo.

He is the founder of the quintet performing tangos by Astor Piazzolla. He was president of the Society of Ignacy Jan Paderewski. Since April 2008, he has been a member of the Council of the Center for National Creativity Foundation.

We agreed to take photos on June 3, 2023, and we met at Park Ujazdowski in Warsaw, my favorite place. In total, I had 15 minutes, because then nearby there was a meeting with Józef Hen, whom I have known for years, and this year he turns 100 years old. I think the beauty of the place and the great weather influenced the photos. But the most important was the extremely natural behavior of Waldemar Malicki. It is worth recalling here that Park Ujazdowski - a historic park in the center of Warsaw, located at Al. Ujazdowskie, between ul. Piękna Street and Na Rozdrożu Square. The park was arranged in the years 1893–1896 thanks to the efforts of the Plantation Committee. The designer was Franciszek Szanior. It was a landscape park. There were, among others, pond designed by William Heerlein Lindley.

There are several sculptures in the park. In 1965 it was entered into the register of monuments. In 2002, its restoration was completed. There are three trees in the park - natural monuments: black walnut, Norway maple (Schwedler variety) and pedunculate oak. It is fenced and locked at night. Objects in the Ujazdowski Pond park Sculpture of Pius Weloński's Gladiator (1880) donated to the city by Emanuel Bułhak. Sculpture Eve by Edward Wittig (1911). Perseus sculpture by Theodor Gruyere from the turn of the 19th and 20th centuries. Monument to Ignacy Jan Paderewski. A stone commemorating Stanisław Jachowicz (1930).

In the 1990s, Waldemar Malicki co-created a TV documentary series entitled Everything is music, of which he was the host and author of the script.

Together with the director Jacek Kęcik and the conductor Bernard Chmielarz, he manages the Filharmonia Dowcipu project, combining orchestral music (mostly classical) with cabaret. In 2009, together with the Philharmonic, he established cooperation with Zenon Laskowik and his group Kabareciarnia. This resulted in a series of joint concerts and the Laskowik & Malicki program broadcast on TVP2.

“…Chopin wouldn't stand a chance in the Chopin Competition because... he was weak. Of course, in the health sense. He was a bit frail and I don't think he could have handled a modern Steinway because he played a much easier piano. Moreover, he probably did not have the stamina of modern pianists.

The key to success? He's definitely not a pianist, which is a pity (laughs). Maybe the band's virtuosity and the conductor's charisma? Maybe the beauty of friends, more like models than professional philharmonics? Maybe a surprise scenario? Or maybe the fact that we invite the audience to "mess up" together on stage?..." - Waldemar Malicki.

“…Chopin wouldn't stand a chance in the Chopin Competition because... he was weak. Of course, in the health sense. He was a bit frail and I don't think he could have handled a modern Steinway because he played a much easier piano. Moreover, he probably did not have the stamina of modern pianists.

The key to success? He's definitely not a pianist, which is a pity (laughs). Maybe the band's virtuosity and the conductor's charisma? Maybe the beauty of friends, more like models than professional philharmonics? Maybe a surprise scenario? Or maybe the fact that we invite the audience to "mess up" together on stage?..." - Waldemar Malicki.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page