top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Ryszard Szaro

Zaktualizowano: 1 mar 2023


Ryszard Szaro znany w USA jako Rich Szaro (ur. 7 marca 1948 w Rzeszowie - zm. 7 kwietnia 2015 w Warszawie) – zawodnik futbolu amerykańskiego w lidze NFL.

Do Stanów Zjednoczonych przyjechał jako 14-letni chłopiec, w 1962 roku. Grał na pozycji kopacza w New Orleans Saints i New York Jets. Absolwent ekonomii Uniwersytetu Harvarda i liceum St. Francis Prep na Brooklynie w Nowym Jorku.

W sezonie 1973 grał w amatorskiej Atlantic Coast Football League.W 1974 po rozwiązaniu ACFL przeszedł do drużyny Philadelphia Bell w World Football League. W 1975 w wieku 27 lat rozpoczął karierę w lidze NFL w klubie New Orleans Saints. W drużynie z Nowego Orleanu rozegrał 43 mecze zdobywając 37 finałowych goli i 82 ekstra punkty. W 1979 rozegrał jeden mecz dla drużyny New York Jets.

W latach 90. wrócił do Polski i zajmował się handlem, wykorzystując swoje kontakty z Harvardu. Szaro zostawił młodszą o 22 lata żonę i córkę, modelkę Maszę Szaro.

Kiedy w styczniu 1981 r. przyszedłem do mieszkania Ryszarda Szaro w Nowym Jorku, żyła jeszcze jego mama, która uczestniczyła w naszej rozmowie. Pamiętam, że przy wyjściu dała mi elegancką markową teczkę na papiery. Nie wiedziałem, jak na to zareagować, czy mogę to wziąć i dlaczego? Ryszard wtedy powiedział, weź ją, bo to naprawdę elegancka rzecz, ma to z firmy na Manhattanie, gdzie pracuje. Zrobiłem mu wówczas serię unikalnych zdjęć w jego domu, a rozmowę opublikowałem w nowojorskim „Nowy Dziennik” 21 II 1981.

Ryszard Szaro, którego prasa amerykańska nazywała "Rich”, urodził się w Polsce w województwie rzeszowskim. Do USA przyjechał razem z rodzicami w 1962 roku, kiedy miał 14 lat. Predyspozycje fizyczne i silna wola, jaka cechuje każdego dobrego sportowca, doprowadziły go do szczytu kariery sportowej - i nie tylko.

Zaczął jako zawodnik drużyny piłki nożnej - zespołu Polonia Greenpoint. W niedługim czasie został jej kapitanem. Uczęszczając do St. Francis Prep. School, grał w zespole futbolowym, gdzie był najlepszym zawodnikiem. W 1966 roku w ciągu jednego sezonu zdobył 164 punkty. Jest to rekord Nowego Jorku. Nawiasem mówiąc, nie pobito go do chwili obecnej. Uzyskał tytuł "1966 High School All-American Team”.

Rekord ten dał mu dużą popularność; pisało o nim wiele pism amerykańskich m.in. "New York Post” i "Sunday News” oraz polonijny "Nowy Swiat”. W tym samym czasie, tj. w 1966 roku, senator Robert F. Kennedy przybył do Brooklyna i przypadkowo zobaczył Ryszarda Szaro podczas meczu. Kennedy był ogromnym znawcą i sympatykiem futbolu. Zaproponował natychmiast młodemu chłopcu stypendium i studia na Harvardzie. Szaro otrzymał jednocześnie propozycję studiowania na 75 uniwesytetach amerykańskich. Ubiegały się o niego tak sławne uczelnie, jak Yale i Princeton.

Otrzymał również od klubu piłkarskiego New York Skyliners propozycję gry za niebagatelną wtedy sumę 50 tysięcy dol. rocznie. Wybrał jednak naukę.

W latach 1967-1971 studiował ekonomię na Harvardzie, uprawiając czynnie sport. Uzyskał szereg medali i pucharów i skończył studia z wyróżnieniem. Wyjechał też zaraz do Paryża, aby lepiej poznać język francuski, jeden z pięciu, którymi włada.

Zgodnie ze swym wykształceniem, 1972 roku do 1975 był dyrektorem firmy eksportowo-importowej, której terenem działania jest Daleki Wschód. Odwiedził między innymi Japonię. Pod jego kierunkiem firma zwiększyła obroty roczne z 250 tys. dol, do 2 mln dol.

Wrócił następnie do Ameryki i zaczął grać na pozycji tzw. "kickera” w super lidze futbolowej w drużynie New Orleans, gdzie grał do ostatniej kontuzji w 1979 roku, po której musiał zrezygnować z wyczynowego uprawiania futbolu.

Ze względu na to, że futbol amerykański Jest najbardziej popularną dyscypliną sportu w USA, dostanie się do niego przybyszowi jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe. Jedynie wyspecjalizowana pozycja tzw. ”kickera” jest możliwa do zajęcia.

Szaro mówi o futbolu amerykańskim, że są to "sportowe szachy”, a sytuację na boisku można porównać do tej na polu bitwy. W drużynie futbolowej jest 45 zawodnikôw, sama gra trwa 1 godzinę gry, ale mecz wraz z przerwami ciągnie się często około trzech godzin.

W superlidze jest 28 zespołów. Sezon rozpoczyna się w pierwszym tygodniu września, trwa przez 16 tygodni, po czym następuJą rozgrywki finałowe w trzecim tygodniu stycznia.

Do najlepszych zespołów należą: Pittsburgh, Dallas, Oakland, a w Nowym Jorku aż dwa: zespoły New York Jets i New York Giants.

O popularności, nie spotykanej w innych dziedzinach sportu, niech świadczy fakt, iż bilety na wszystkie mecze wyprzedane są na 5 lat naprzód. Zarobki zawodników wahają się w granicach od 30 do 750 tysięcy dolarów za sezon.

Pozycja "kickera", jaką miał Szaro, jest bardzo ważna, gdyż celny strzał daje drużynie 3 punkty, które niejednokrotnie rozstrzygaJą o wyniku meczu. Od zawodników wymagana jest ogromna sprawność fizyczna, a trening nie różni się wiele od treningu dziesięcioboisty.

W chwilach wolnych od zajęć Ryszard Szaro pracował z Borysem Efronem (twórcą ponad 100 patentów) nad nową wersją roweru. który wykorzystuje najbardziej wydajnie ruch nóg człowieka. Wyszli oni z punktu przystosowania roweru do człowieka, a nie — jak dawniej — zgrania człowieka z rowerem i uzyskali na ten genialny wynalazek patent. Obecnie czekają na jego produkcję masową

Od 1979 roku do chwili obecnej Szaro jest dyrektorem przedsiębiorstw importowo–eksportowych, których wpływy rozciągają się na kraje całej Europy.

Na początku lat 90.tych Ryszard Szaro przeniósł się do Polski, a szerzej Europy, gdzie prowadził swoje interesy. Niejednokrotnie spotykaliśmy się i słyszałem, jak na głośnomówiącym telefonie, dzwonił do swoich przyjaciół z Harvardu, którzy dzięki temu, że był w NFL znali i podziwiali go wszyscy. Opowiadał mi historię, jak przyszedł na Harvard, po szkole średniej w Nowym Jorku, więc język angielski musiał znać. Ale profesor, który z nim rozmawiał powiedział, musisz przejść kurs języka angielskiego, bo my troszkę inaczej tu mówimy. Pamiętam jak Ryszard mówił, to aż serce rosło, stawał mi przed oczami Kissinger czy Kennedy, też absolwenci Harvardu.

PORTRAIT with HISTORY Ryszard Szaro


Ryszard Szaro, known in the USA as Rich Szaro (born on March 7, 1948 in Rzeszów - died on April 7, 2015 in Warsaw) - American football player in the NFL league.

He came to the United States as a 14-year-old boy in 1962. He played as a digger in the New Orleans Saints and New York Jets. A graduate of economics at Harvard University and high school St. Francis Prep in Brooklyn, New York.

In the 1973 season, he played in the amateur Atlantic Coast Football League. In 1974, after the dissolution of ACFL, he joined the Philadelphia Bell team in the World Football League. In 1975, at the age of 27, he began his career in the NFL league at the New Orleans Saints club. In the New Orleans team he played 43 matches scoring 37 final goals and 82 extra points. In 1979 he played one match for the New York Jets team.

In the 90s he returned to Poland and dealt in trade, using his contacts with Harvard. Szaro left his wife and daughter, 22 years younger, the model Masha Szaro.

When in January 1981 I came to Ryszard Szaro's apartment in New York, his mother was still alive, who participated in our conversation. I remember that at the exit she gave me an elegant brand folder for papers. I didn't know how to react to it, can I take it and why? Ryszard said then, take her, because it's a really elegant thing, it's from the Manhattan company where he works. I took a series of unique photos of him at his home, and published the conversation in New York New York on February 21, 1981.

Ryszard Szaro, whom the American press called "Rich", was born in Poland in the Rzeszów Voivodeship. He came to the USA with his parents in 1962, when he was 14. The physical predisposition and strong will that characterizes every good athlete led him to the peak. sports careers - and more.

He started as a player of the football team - Polonia Greenpoint. He soon became her captain. Attending St. Francis Prep. School, he played in a football team where he was the best player. In 1966, he scored 164 points in one season. This is a New York record. By the way, he has not been beaten to the present. He was awarded the title of "1966 High School All-American Team".

This record gave him great popularity; many American magazines wrote about him, including "New York Post" and "Sunday News" and the Polish diaspora "New World." At the same time, i.e. in 1966, Senator Robert F. Kennedy came to Brooklyn and accidentally saw Ryszard Szaro during the match. Kennedy was a huge expert and supporter He immediately offered the young boy a scholarship and studies at Harvard, while at the same time he was offered a chance to study at 75 American universities, for which such famous universities as Yale and Princeton applied. He also received from the New York Skyliners football club a proposal to play for a considerable sum of $ 50,000. annually. However, he chose science. In the years 1967-1971 he studied economics at Harvard, practicing sport. He obtained a number of medals and cups and graduated with honors. He also left for Paris to learn more about French, one of the five he speaks. According to his education, from 1972 to 1975 he was the director of an export and import company whose area of ​​activity is the Far East. He visited, among others, Japan. Under his guidance, the company increased its annual turnover from 250,000. USD, up to USD 2 million Then he returned to America and began to play the position of so-called "kicker" in the super football league in the New Orleans team, where he played until his last injury in 1979, after which he had to give up competitive football. Because American football is the most popular sport in the US, it is virtually impossible for a newcomer to get into it. Only a specialized position of the so-called "Kicker" is possible to take.

Gray says about American football that they are "sports chess" and the situation on the field can be compared to that on the battlefield. The football team has 45 players, the game itself lasts 1 hour, but the match often takes about three hours.

There are 28 teams in the super league. The season starts in the first week of September, lasts for 16 weeks, followed by the final games in the third week of January.

The best bands include: Pittsburgh, Dallas, Oakland, and two in New York: New York Jets and New York Giants.

The popularity, not found in other sports, is evidenced by the fact that tickets for all matches are sold out 5 years ahead. Player earnings range from 30 to 750 thousand dollars per season.

Gray's "kicker" position is very important because an accurate shot gives the team 3 points, which often determine the outcome of the match. The players are required to have great physical fitness, and training is not much different from 10-legged training.

In his free time, Ryszard Szaro worked with Borys Efron (creator of over 100 patents) on the new version of the bike. which uses the most efficient movement of human legs. They left the point of adapting the bicycle to a man, and not - as before - ripping a man with a bicycle and obtained a patent for this brilliant invention. Currently waiting for its mass production

From 1979 to the present, Szaro is the director of import and export companies whose influence extends to countries all over Europe.

In the early 1990s, Ryszard Szaro moved to Poland, and more broadly to Europe, where he did his business. We have met many times and heard him call his friends from Harvard on a hands-free phone who, thanks to being in the NFL, was known and admired by everyone. He told me the story of how he came to Harvard, after high school in New York, so he had to speak English. But the professor who spoke to him said you must take an English language course because we speak a little differently here. I remember Ryszard saying that my heart grew, I saw Kissinger or Kennedy, also Harvard graduates.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page