top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Renata Dancewicz

„…Miałam dużo oporów przed wystąpieniem w scenach rozbieranych. Wątpliwości rozwiała moja mama, wysuwając słuszne argumenty: że przecież występują w tym filmie wybitni aktorzy, a reżyseruje sam Janusz Majewski. Zagrałam postać Małgorzaty, uświadamianej przez uroczego diabła, granego przez Marka Kondrata. Do tej pory lubię ten film, jest to dla piękna malarska impresja…“ – Renata Dancewicz.


Renata Dancewicz (ur. 7 lutego 1969 w Lesznie) – aktorka i brydżystka.

Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie. Jako nastolatka interesowała się historią starożytną. Przez dwa lata studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, do której dostała się za drugim podejściem. Przez rok studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim.


Występy na scenie zaczęła w klasie maturalnej, grając Klarę w szkolnej inscenizacji dramatu Aleksandra Fredry Ślubów panieńskich. Profesjonalną karierę zaczynała w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, w którym występowała przez kilka sezonów. Była również związana z Teatrem Kwadrat. W 1993 debiutowała na wielkim ekranie rolą Anki w Samowolce Feliksa Falka. W następnych latach zagrała pierwszo- lub drugoplanowe role w kolejnych filmach, takich jak np.: Wynajmę pokój... (1993), Diabelska edukacja (1995), Deborah (1995), Pułkownik Kwiatkowski (1995), Tato (1995), Eukaliptus (2002), E=mc² (2002), Siedem przystanków na drodze do raju (2003), Pamiętasz mnie? (2007), 33 sceny z życia (2008), Prosto z nieba (2011) czy Bejbi blues (2012). Za role w Tacie, Deborah i Pułkowniku Kwiatkowskim otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej na XX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na małym ekranie pojawiła się po raz pierwszy w 1994, grając Agnieszkę Piotrowską w serialu Radio Romans. Następnie odgrywała jedną z głównych ról (Beaty) w trzech sezonach serialu TVP1 Ekstradycja (1995–1999). Wcielała się także w postać Izy w serialu Siedlisko (1998). Od 2003 występuje jako Weronika Wilk w serialu TVN Na Wspólnej.

W 2000 roku wystąpiła też w reklamie MK Café. Brała udział w trzeciej edycji programu rozrywkowego TVN Taniec z gwiazdami (2006). Jest członkiem Polskiego Związku Brydża Sportowego z tytułem Mistrza Krajowego. W 2006 została odznaczona Brązowym Medalem PZBS.


16 września 1997 w Warszawie, robiłem sesję zdjęciową Renaty Dancewicz z Rafałem Maćkowiakiem, z którym zagrała w filmie Gniew w reż. Marcina Ziębińskiego, u moich przyjaciół z fantastycznym basenem w Warszawie. Zdjęcia ukazały się w cyklu „Partnerzy na planie”, w magazynie „Twój Styl”. Zanim nastąpił finał w basenie, zrobiłem Renacie serię unikalnych portretów, które powstały w kilka minut, w sposób tak naturalny, jak oddychanie.


Ze związku z przedsiębiorcą i brydżystą Tomaszem Winciorkiem Renata Dancewicz ma syna Jerzego (ur. 15 września 2003). Deklaruje się jako ateistka i feministka. Popiera ruchy na rzecz prawa do aborcji. Popiera również prawa osób LGBT.

„…Pięćdziesiąt dwie karty dają tyle możliwości kombinacji – to jest fascynujące, że mamy tak wiele dróg i chodzi o to, by wybrać właściwą. To gra bardzo rozwijająca. Myślę, że spróbowałam brydża ze względu na moje fascynacje literackie. Uwielbiam kryminały Agathy Christie. A ona często w dochodzeniu do rozwiązywania zagadki wykorzystywała sposób gry, licytacji albo zachowania kogoś podczas brydża. Jest jakaś magia wokół brydżowego stolika zasłanego zielonym suknem…“ — Renata Dancewicz.

Grała w filmach m.in.: 1993: Samowolka – Ania; 1993: Komedia małżeńska – Maggie; 1993: Do widzenia wczoraj. Dwie krótkie komedie o zmianie systemu – uczennica Kasia; 1993: Wynajmę pokój... – Ewa; 1994: Oczy niebieskie – pielęgniarka; 1994–1995: Radio Romans – Agnieszka Piotrowska; 1994: Diabelska edukacja – Gosia; 1995: Sukces – kelnerka w „Beduinie” (odc. 4); 1995: Ekstradycja – Beata; 1995: Deborah – Debora Grosman; 1995: Pułkownik Kwiatkowski – Krysia; 1995: Tato – nauczycielka Kasi; 1996: Ekstradycja 2 – Beata; 1997: Oczekiwania – Helena; 1998: Gniew – Magda; 1998: Ekstradycja 3 – Beata; 1998: Siedlisko – Iza, żona Jacka; 2000: Sukces – Magda Król; 2001: Eukaliptus – Lo; 2002: E=mc² – Marta Nowicka; 2003: Siedem przystanków na drodze do raju – Głodna; 2003: Zostać miss 2 – Daria; od 2003: Na Wspólnej – Weronika Wilk; 2006: Kryminalni – Joanna Rudnicka „Blondi” (odc. 40); 2007: Pamiętasz mnie? – żona; 2008: 33 sceny z życia – Małgośka, przyjaciółka Julii; 2008: Niania – gwiazda serialu (odc. 92); 2008: Daleko od noszy – Monika Wiłkowicz (odc. 167); 2009: Whisky z mlekiem; 2010: Ojciec Mateusz – Aneta Randa (odc. 53); 2010: Szpilki na Giewoncie – Anna, przyjaciółka Elizy (odc. 9 i 13); 2011: Prosto z nieba – żona ochroniarza; 2011: Komisarz Alex – Aleksandra Rajska (odc. 9); 2013: Bejbi blues – Dorota, koleżanka matki Natalii; 2013: Prawo Agaty – Marta, żona Majewskiego; 2013: Ostra randka – głos mamy Gosi.

„..Profesor Vetulani powiedział kiedyś, że życie jest chaosem. Że życie się wyłania z chaosu, że samo jest taką krótką i dramatyczną próbą uporządkowania tego chaosu. I te wszystkie codzienne rzeczy, że sprzątasz, że gotujesz, że ubierasz, że podcinasz włosy, że starasz się – to jest takie odpychanie się na chwilę. Ale zależy w czym upatrujesz sensu życia. Dla mnie sensem, szczęściem i wygraną w totolotka jest to, że w ogóle się urodziłam i że żyję...“ – Renata Dancewicz.


PORTRAIT with HISTORY Renata Dancewicz


“… I had a lot of hesitation about appearing in the stripped scenes. My mother dispelled my doubts by putting forward the right arguments: that there are outstanding actors in this film, and the director is Janusz Majewski himself. I played the character of Małgorzata, made aware of the charming devil played by Marek Kondrat. Until now, I like this film, for a beautiful painterly impression ... ” – Renata Dancewicz.


Renata Dancewicz (born February 7, 1969 in Leszno) - actress and bridge player.

She graduated from the 1st Secondary School of General Nicolaus Copernicus in Lubin. As a teenager, she was interested in ancient history. For two years she studied at the State Higher School of Film, Television and Theater in Łódź, which she entered on the second attempt. She studied law at the University of Warsaw for a year.

She started performing on stage in the final year of high school, playing Klara in the school staging of Aleksander Fredro's drama Maiden Vows. She began her professional career at the Dramatyczny Theater. Jerzy Szaniawski in Wałbrzych, where she performed for several seasons. She was also associated with the Kwadrat Theater. In 1993, she debuted on the big screen with the role of Anka in Feliks Falk's Samowolka. In the following years, she played leading or supporting roles in subsequent films, such as: Rent a Room ... (1993), Devil's Education (1995), Deborah (1995), Pułkownik Kwiatkowski (1995), Tato (1995), Eukaliptus (2002), E = mc² (2002), Seven Stops on the Way to Paradise (2003), Do you remember me? (2007), 33 Scenes from Life (2008), Straight from Heaven (2011) and Bejbi Blues (2012). For her roles in Dad, Deborah and Pułkownik Kwiatkowski, she received the award for the best supporting actress at the 20th Polish Film Festival in Gdynia. She appeared on the small screen for the first time in 1994, playing Agnieszka Piotrowska in the Radio Romans series. Then she played one of the main roles (Beata) in three seasons of the TVP1 series Extradition (1995–1999). She also played the role of Iza in the series Siedlisko (1998). Since 2003, she appears as Weronika Wilk in the TVN series Na Wspólnej.


In 2000, she also appeared in an advertisement for MK Café. She participated in the third edition of the TVN entertainment program Taniec z Gwiazdami (2006). He is a member of the Polish Sports Bridge Association with the title of National Champion. In 2006, she was awarded the PZBS Bronze Medal.


On September 16, 1997 in Warsaw, I was taking a photo session of Renata Dancewicz with Rafał Maćkowiak, with whom she starred in the film Gniew dir. Marcin Ziębiński, with my friends with a fantastic swimming pool in Warsaw. The photos were published in the "Partners on the set" series, in the "Twój Styl" magazine. Before the finale in the pool took place, I made Renata a series of unique portraits that were created in minutes, as naturally as breathing.


Due to the relationship with the entrepreneur and bridge player Tomasz Winciorek, Renata Dancewicz has a son, Jerzy (born September 15, 2003). She declares herself an atheist and a feminist. Supports movements for the right to abortion. It also supports the rights of LGBT people.

“... Fifty-two cards offer so many combinations - it's fascinating that we have so many paths and the point is to choose the right one. It is a very developing game. I think I tried bridge because of my literary fascinations. I love Agatha Christie's crime novels. And she often used the way of playing, bidding or someone's behavior during a bridge to solve a puzzle. There is some magic around the bridge table covered with green cloth… ”- Renata Dancewicz.


She acted in films such as: 1993: Samowolka - Ania; 1993: Marriage Comedy - Maggie; 1993: Goodbye yesterday. Two short comedies about changing the system - student Kasia; 1993: I Will Rent a Room ... - Ewa; 1994: Blue eyes - nurse; 1994–1995: Radio Romans - Agnieszka Piotrowska; 1994: Devil's Education - Gosia; 1995: Success - waitress in "Bedouin" (episode 4); 1995: Extradition - Beata; 1995: Deborah - Debora Grosman; 1995: Colonel Kwiatkowski - Krysia; 1995: Dad - Kasia's teacher; 1996: Extradition 2 - Beata; 1997: Expectations - Helena; 1998: Gniew - Magda; 1998: Extradition 3 - Beata; 1998: Siedlisko - Iza, wife of Jacek; 2000: Success - Magda Król; 2001: Eucalyptus - Lo; 2002: E = mc² - Marta Nowicka; 2003: Seven Stops on the Way to Paradise - Głodna; 2003: Miss 2 - Daria; from 2003: Na Wspólnej - Weronika Wilk; 2006: Criminal Records - Joanna Rudnicka "Blondi" (episode 40); 2007: Do you remember me? - wife; 2008: 33 Scenes from Life - Małgośka, Julia's friend; 2008: Nanny - the star of the series (episode 92); 2008: Far from the stretcher - Monika Wiłkowicz (ep. 167); 2009: Whiskey with milk; 2010: Father Mateusz - Aneta Randa (episode 53); 2010: Szpilki na Giewontcie - Anna, friend of Eliza (episode 9 and 13); 2011: Straight from the Sky - the wife of a security guard; 2011: Commissioner Alex - Aleksandra Rajska (episode 9); 2013: Bejbi blues - Dorota, a friend of Natalia's mother; 2013: Agata's Law - Marta, Majewski's wife; 2013: A hard date - Gosia's mother's voice.


“...Professor Vetulani once said that life is chaos. That life emerges out of chaos, that it is itself such a short and dramatic attempt to sort out this chaos. And all those everyday things that you clean, cook, dress, cut your hair, try to push yourself away for a while. But it depends on what you see the meaning of life in. For me, the sense, happiness and winning the lottery is that I was born at all and that I am alive ... ”– Renata Dancewicz.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page