top of page
Szukaj
  • Czesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Muhammad Ali

Zaktualizowano: 8 sty 2022


„Przeżywaj każdy dzień tak, jakby miał być twoim ostatnim, bo pewnego razu będziesz mieć rację” – używałem tego stwierdzenia, nie wiedząc, że przypisywane jest Muhammadowi Ali.

Muhammad Ali, urodził się 17 stycznia 1942 w Louisville, w stanie Kentucky jako Cassius Marcellus Clay Jr. Wychował się w rodzinie malarza bilboardów wraz z młodszym bratem. W wieku 12 lat Ali zaczął schodzić na złą drogę, policjant z Louisville skierował chłopaka do sali bokserskiej, aby tam rozładował swoją energię.

Zdobywca złotego medalu podczas Igrzysk Olimpijskich w Rzymie w 1960 r. Niekwestionowany Mistrz Świata Wagi Ciężkiej w latach 1964-1967, oraz 1974-1978. Jako pierwszy bokser w historii wagi ciężkiej zdobył 3-krotnie tytuł mistrza świata. Aż 19-krotnie udanie bronił tytułu. Powszechnie uznawany za najlepszego boksera wszech czasów. Symbol popkultury i przemian społecznych lat 60-tych i 70-tych w USA. Walczył z niezwykłą gracją i lekkością. Obdarzony ringową inteligencją, szybkością i odpornością na ciosy. Niezwykle pewny siebie, stosował psychologię walki, starając się aby rywal czuł, że jest słabszy od niego.

Ali zdobył pierwszy tytuł mistrza świata w 1964 roku. Po walce przystąpił oficjalnie do radykalnej organizacji czarnoskórych Amerykanów, wyznających islam. Zrezygnował z nazwiska Cassius Clay i przyjął nazwisko Muhammad Ali. Bokser był bardzo szybki, prowokował swoich przeciwników, rzadko dawał się zapędzić do narożnika. W 1967 roku Ali został skazany na karę więzienia w zawieszeniu za odmowę służby wojskowej i wyjazdu na wojnę do Wietnamu. „Dlaczego miałbym zakładać mundur i lecieć 10000 mil od domu, po to tylko aby zrzucać bomby i zabijać żółtych ludzi w Wietnamie, podczas gdy tak zwane Czarnuchy w Loisville są traktowane jak psy i odmawia im się podstawowych praw ludzkich? Nie, nie będę leciał 10000 mil od domu, po to aby pomóc zamordować i spalić kolejny biedny naród, i przedłużyć dominację białej rasy panów nad ludźmi o ciemniejszym kolorze skóry.” – Ali o wojnie w Wietnamie.


Przez trzy lata Ali nie mógł walczyć ani opuszczać USA. Zarabiał na życie jako propagator islamu, brał udział w reklamach, przedstawieniach telewizyjnych. Ali spotkał się 31 marca 1973 roku z Kenem Nortonem. Norton w tym pojedynku doprowadził do drugiej porażki Alego, łamiąc mu szczękę. Jednak pół roku później Ali zrewanżował się Nortonowi, pokonując go na punkty.

Jako jedyny bokser w historii trzykrotnie zdobył tytuł mistrza świata i skutecznie bronił go dziewiętnaście razy. Obecnie zmaga się z chorobą Parkinsona. Lekarze uważają, że jest ona spowodowana stylem walki boksera.

Zdobył złoty medal podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rzymie (pokonał Polaka Zbigniewa Pietrzykowskiego), później osiągnął wielką sławę jako bokser zawodowy. Jako pierwszy pięściarz w historii trzykrotnie zdobył tytuł mistrza świata wszechwag i skutecznie bronił go dziewiętnaście razy. Stoczył 61 walk, wygrał 56 pojedynków (z czego 37 przez nokaut). Poniósł 5 porażek. Uważany za jednego z najlepszych pięściarzy, a także najważniejszych sportowców XX wieku.Był czterokrotnie żonaty, miał dziewięcioro dzieci – siedem córek i dwóch synów. Które dziecko z którą żoną, w tym się pogubiłem, muszę się do tego przyznać.

Gdy szedłem na pierwsze spotkanie z Muhammad Ali 22 października 1986 podczas tygodniowej celebry z okazji 100.lecia Statui Wolności, gdzie otrzymał Ellis Island Medals of Honor, brzmiały mi w uszach jego słowa „Trudno być skromnym, gdy jest się kimś tak wielkim jak ja.”

Wyobrażałem sobie, z przekazów telewizyjnych, że jest on gigantem o potężnych dłoniach jak bochny chleba, którymi jak uderza to ludzie fikają niemalże bez życia.

Gdy już ustawiałem się do zrobienia zdjęcia zauważyłem, że Ali ściskał w dłoniach chusteczkę, tak jakby chciał schować w niej ręce. Zobaczyłem niewielkie wręcz chłopięce dłonie. Po prostu Ali na żywo, wyglądał inaczej niż w moim wyobrażeniu o nim.

Na tej uroczystości wręczono Alemu Medal Wolności. Ostatnią dekadę Ali walczył dzielnie z chorobą Parkinsona, która go zżerała. To jest przykra choroba, nie tylko dla osoby chorej, ale także dla osób postronnych. Choroba krępuje nawet bardziej mnie, postronną osobę, nie bardzo wiadomo jak się zachowywać. Tak wtedy mi się stało. 

Chorzy na Parkinsona ratują się w takiej sytuacji biorąc coś do ręki, ściskają to. Myślę, że wtedy Ali chciał po prostu w chustce ukryć drżenie rąk. Pamiętam podobną sytuacje u Stanisława Barańczaka w Bostonie.


Ostatnie lata, to ciągłe wyróżniania i nagrody – został uznany za pięściarza roku przez „Ring Magazine” najwięcej razy w historii. Jest jednym z rzech bokserów wybranych sportowcem roku przez magazyn „Sports Illustrated”. W 1990 został wprowadzony do International Boxing Hall of Fame. W 1993 agencja Associated Press uznała, że Ali wraz z Babe Ruthem, są najbardziej rozpoznawalnymi sportowcami Ameryki. W 1996 miał zaszczyt zapalić olimpijski znicz na Igrzyskach Olimpijskich rozgrywanych w Atlancie. W 2001 Michael Mann zrealizował film biograficzny o nim pt.”Ali”, z Willem Smithem w roli tytułowej. Smith i Jon Voight byli nominowani do Nagród Akademii Filmowej. 9 listopada 2005 otrzymał Medal Wolności. 

Zmarł 3 czerwca 2016 r. w Phoenix, ale zdjęcia jakie mu zrobiłem i wspomnienia pozostały.


PORTRAIT with HISTORY Mahammad Ali (1942-2016)

"Experience every day as if it were to be your last, because one day you will be right" - I used this statement, not knowing that it is attributed to Muhammad Ali. Muhammad Ali, was born on January 17, 1942 in Louisville, Kentucky as Cassius Marcellus Clay Jr. He grew up in a billboard painter's family with his younger brother. At the age of 12, Ali began to go the wrong way, a policeman from Louisville directed the boy to the boxing hall to unload his energy there. Winner of a gold medal during the Olympic Games in Rome in 1960. The undisputed champion of the World of Heavyweight in 1964-1967 and 1974-1978. As the first boxer in the heavyweight history he won the world title three times. He successfully defended the title 19 times. Widely recognized as the best boxer of all time. A symbol of pop culture and social change of the 1960s and 1970s in the USA. He fought with extraordinary grace and lightness. Gifted with ring intelligence, speed and resistance to blows. Extremely confident, he used combat psychology, trying to make his rival feel weaker than him. Ali won the first World Championship title in 1964. After the fight, he officially joined the radical organization of black Americans who professed Islam. He gave up the name Cassius Clay and took the surname Muhammad Ali. The boxer was very fast, provoked his opponents, he was rarely driven to the corner. In 1967, Ali was sentenced to suspended prison for refusing military service and going to Vietnam for the war. "Why would I wear a uniform and fly 10,000 miles away from home just to drop bombs and kill yellow people in Vietnam while so-called niggas in Loisville are treated like dogs and denied their basic human rights? No, I will not fly 10,000 miles away from home to help murder and burn another poor nation, and extend the white race's dominance over people with darker skin color. " - Ali on the Vietnam War.

For three years, Ali could not fight or leave the US. He earned a living as a propagator of Islam, took part in commercials and television performances. Ali met Ken Norton on March 31, 1973. Norton in this duel led to Ali's second defeat, breaking his jaw. However, six months later, Ali repaid Norton, defeating him for points. As the only boxer in history, he won the world title three times and successfully defended him nineteen times. He is currently struggling with Parkinson's disease. Doctors believe that it is due to the boxer's fighting style. He won a gold medal during the Summer Olympic Games in Rome (he defeated the Pole Zbigniew Pietrzykowski), later he achieved great fame as a professional boxer. As the first boxer in history he won the world championship title three times and successfully defended him nineteen times. He fought 61 fights, won 56 matches (of which 37 by knockout). He suffered 5 defeats. He is considered one of the best boxers as well as the most important athletes of the 20th century. He was married four times, had nine children - seven daughters and two sons. Which child with whom I got lost in this, I must confess. When I went to my first meeting with Muhammad Ali on October 22, 1986 during the weekly celebration of the 100th anniversary of the Statue of Liberty, where he received the Ellis Island Medals of Honor, the words "It's hard to be modest when you are as great as me." " I imagined from television broadcasts that he was a giant with powerful hands like loafs of bread, which, as it strikes, people freak almost lifeless.

When I was getting ready to take the picture, I noticed that Ali was clutching a handkerchief in his hands, as if he wanted to hide his hands in it. I saw little boys' hands. Just Ali live, looked different than in my image of him. Ali was awarded the Freedom Medal at this ceremony. Over the past decade, Ali has bravely fought against Parkinson's disease that was eating him. This is an unpleasant disease, not only for the sick person, but also for bystanders. The disease is more embarrassing for me, a bystander, I do not know how to behave. It happened to me then. Parkinson's patients save themselves in this situation, taking something in their hands, squeeze it. I think that Ali just wanted to hide a hand shake in his handkerchief. I remember a similar situation in Stanisław Barańczak in Boston. Recent years have been constant awards and prizes - he was recognized as the boxer of the year by "Ring Magazine" the most times in history. He is one of the boxers selected by the athlete of the year by Sports Illustrated. In 1990 he was introduced to the International Boxing Hall of Fame. In 1993, the Associated Press agency recognized that Ali, along with Babe Ruth, are America's most recognizable athletes. In 1996 he had the honor of lighting the Olympic torch at the Atlanta Olympic Games. In 2001, Michael Mann made a biographical film about him called "Ali", with Will Smith in the title role. Smith and Jon Voight were nominated for the Film Academy Awards. On November 9, 2005 he was awarded the Freedom Medal. He died on June 3, 2016 in Phoenix, but the photos I took of him and memories remained.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page