top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Marek Roefler

Zaktualizowano: 30 sty


"…Wystawa kolekcji w Villi la Fleur stanowi podsumowanie moich wyborów i fascynacji twórczością ponad siedemdziesięciorga artystów Ecole de Paris. Pragnę podzielić się z Państwem malarstwem i rzeźbą takich wybitnych artystów o polskich korzeniach jak Mojżesz Kisling, Eugeniusz Zak, Tamara Łempicka, Mela Muter, Szymon Mondzain, Zygmunt Menkes, Henryk Hayden, Ludwik Marcoussis i wielu innych…" – Marek Roefler.


Marek Roefler (ur. 1952), jeden ze 100 najbogatszych Polaków wg. „Wprost", założyciel i współwłaściciel firmy Dantex. Ukończył fizykę jądrową na Uniwersytecie Warszawskim.

Swoją przygodę kolekcjonerską rozpoczął jeszcze w latach 90. XX wieku. Początkowo interesując się dziewiętnastowieczną sztuką polską, stopniowo skupiał jednak swoje zainteresowania na artystach pochodzących z Europy Środkowo-Wschodniej, pracujących na Montparnassie tzw. École de Paris (Szkoła Paryska).


Poznaliśmy i zaprzyjaźniliśmy się z Markiem Roeflerem, wiele lat temu, kiedy zobaczyłem jego niezwykłą pasję kolekcjonerską. Szczególnie, że dotyczyła ona École de Paris (Szkoła Paryska), a ja znałem w Nowego Jorku, jednego z wybitniejszych przestawicieli Zygmunta Menkesa, o którym po jego śmierci zrobiłem album. Pamiętam, kiedy Marek zaprosił mnie do siebie do Konstancina, oprowadził po kilku piętrach, na ostatnim poprosił abym usiadł przy biurku, otworzył kluczem szfkę z książkami, wyjął mój olbrzymi album „Kolekcje sztuki polskie w Ameryce /Polish Art. Collection in America” (2005) i poprosił o dedykacje, co zrobiłem z wielką przyjemnością. Ostatnio, kiedy go odwiedziłem, przekazał i podpisał mi album „Tamara Łempicka A Art. Deco – Tradycja i nowoczesność” wydany przez Muzeum Narodowe w Lublinie i Villa la Fleur, gdzie odbywają się wystawy.

Pierwszy film jaki o nim zrobiłem pt. „KOLEKCJONER Ecole de Paris Marek Roefler” – naciśnij https://www.czczaplinski.com/films, który na Festiwalu Filmów Edukacyjnych "Edukino" w Muzeum Narodowym w Warszawie zdobył nagrodę "Złoty Kopernik" w kategorii: Sztuka w 2016.

Niedawno w 2022 r. ukończyłem drugi film pt. „Muzeum Villa la Fleur” – naciśnij https://youtu.be/i2TIeqiGny4 - kiedy Marek Roefler wyremontował drugą willę, a między jedną a drugą, powstał spektakularny ogród rzeźb.


Terminu École de Paris (Szkoła Paryska) użył po raz pierwszy w 1925 roku francuski krytyk André Warnod. Nie odnosząc się do konkretnego ruchu czy też szkoły malarskiej, opisywał zjawisko, jakim był napływ artystów – obcokrajowców osiedlających się na Montparnassie, jeszcze przed pierwszą wojną światową. Pośród przyjeżdżających z Europy Środkowo-Wschodniej do Paryża, większość stanowili malarze i rzeźbiarze pochodzenia żydowskiego. Na Montparnassie, czyli XIV dzielnicy Paryża, osiedlali się także twórcy przybyli m.in. z Hiszpanii (Picasso), Włoch (Modigliani), Japonii (Foujita), Meksyku (Rivera), Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Ta różnobarwna mieszanka artystyczna zdołała pomieścić w sobie najciekawsze tendencje i zdobycze malarstwa I poł. XX wieku, a więc: kubizm, fowizm, ekspresjonizm i postimpresjonizm. Tę mozaikę uzupełnia także rodząca się w połowie złotej dekady lat dwudziestych stylistyka Art Déco.

Budynek mieszczący zbiory został wzniesiony w 1906 roku i pierwotnie pełnił funkcje rezydencjalne. W 2009 roku, po gruntownym remoncie zabytkowa willa została zaadaptowana do celów muzealnych, a rok później w 2010 roku zostało w niej założone Muzeum Villa la Fleur. Wówczas rozpoczęła się działalność wystawiennicza, wydawnicza i edukacyjna prowadzona do dziś. Jej przedmiotem jest twórczość kilkudziesięciu artystów, współtworzących paryską awangardę I połowy XX wieku.

Ekspozycja stała muzeum odzwierciedla kolekcjonerskie zainteresowania Marka Roeflera. Tworzona przez wiele lat, prezentowana na trzech kondygnacjach kolekcja obejmuje: malarstwo, rzeźbę, rysunek i grafikę. Na wystawie stałej eksponowane są dzieła takich artystów jak: Mojżesz Kisling, Eugeniusz Zak, Henryk Hayden, Henryk Epstein, Mela Muter, Maurycy Mędrzycki, Szymon Mondzain, Władysław Ślewiński, Józef Pankiewicz, Louis Marcoussis, Alicja Halicka czy Tamara de Łempicka.

W muzeum wystawiane są ponadto rzeźby autorstwa Jana Lamberta-Ruckiego, Józefa Csaky’ego, Bolesława Biegasa, Xawerego Dunikowskiego oraz Augusta Zamoyskiego. Całość ekspozycji dopełnia rzeźba szkoły zakopiańskiej, a także rzemiosło artystyczne oraz meble w stylu Art Déco.

Cześć ekspozycji na pętrach willi jest stała. Z artystów, których nazwiska są bardziej znane zobaczycie prace Kislinga, Louisa Marcoussisa, Zofii Stryjeńskiej, Pankiewicza a nawet kilka szkiców Modiglianiego. Poza tym wspaniałe obrazy Henry Haydena czy Bolesława Biegasa.

Na parterze obecnie znajduje się ekspozycja Kobiety Montparnassu. Tutaj w centralnej częsci króluje Tamara Łempicka. W skrzydłach niesamowite kolaże Alicji Halickiej, czy też prace inspirowane muzami takami jak słynna Kiki, czy osobami Misi Godebskiej albo Heleny Rubinstein.

Villa otwarta jest dla zwiedzających, kiedy – można zobaczyć na stronie - www.villalafleur.com – a jej adres: ul. Szpitalna 14, 05-510 Konstancin-Jeziorna.


Villa la Fleur to unikatowe miejsce na mapie polskiego muzealnictwa. Zarówno budynki muzealne w obecnym kształcie, jak i zakres zbiorów w nich prezentowanych stanowią wynik wieloletniej kolekcjonerskiej pasji Marka Roeflera.


PORTRAIT with HISTORY


"... The collection exhibition at Villa la Fleur summarizes my choices and my fascination with the work of over seventy Ecole de Paris artists. I would like to share with you the paintings and sculptures of such outstanding artists of Polish roots as Mojżesz Kisling, Eugeniusz Zak, Tamara Łempicka, Mela Muter, Szymon Mondzain, Zygmunt Menkes, Henryk Hayden, Ludwik Marcoussis and many others ... "- Marek Roefler.


Marek Roefler (born 1952), one of the 100 richest Poles according to "Wprost", founder and co-owner of Dantex. He graduated from nuclear physics at the University of Warsaw.

He started his collector's adventure back in the 90s of the twentieth century. Initially interested in nineteenth-century Polish art, he gradually focused his interests on artists from Central and Eastern Europe, working in Montparnasse, the so-called École de Paris (Paris School).


We met and became friends with Mark Roefler many years ago, when I saw his extraordinary passion for collectors. Especially that it concerned the École de Paris (Paris School), and I knew in New York, one of the most eminent representatives of Zygmunt Menkes, about whom I made an album after his death. I remember when Marek invited me to see Konstancin, showed me around several floors, on the last one he asked me to sit at my desk, open the cupboard with books with a key, take out my huge album "Polish Art Collections in America / Polish Art Collection in America" ​​(2005 ) and asked for dedications, which I did with great pleasure. Recently, when I visited him, he handed over and signed me the album "Tamara Łempicka A Art. Deco - Tradition and Modernity" published by the National Museum in Lublin and Villa la Fleur, where exhibitions are held.

The first film I made about him, titled "COLLECTOR Ecole de Paris Marek Roefler" - press https://www.czczaplinski.com/films - which at the Educational Film Festival "Edukino" at the National Museum in Warsaw, won the "Golden Copernicus" award in the category: Art in 2016.

Recently, in 2022, I completed my second film titled "Villa la Fleur Museum" - press https://youtu.be/i2TIeqiGny4 - when Marek Roefler renovated the second villa, and between one and the other, a spectacular sculpture garden was created.

The term École de Paris (Paris School) was first used in 1925 by the French critic André Warnod. Without referring to a specific movement or painting school, he described the phenomenon of the influx of foreign artists settling in Montparnasse, even before the First World War. Most of those coming from Central and Eastern Europe to Paris were painters and sculptors of Jewish origin. Artists who came, among others from Spain (Picasso), Italy (Modigliani), Japan (Foujita), Mexico (Rivera), Great Britain and the United States. This multicolored artistic mix managed to contain the most interesting tendencies and achievements of painting from the first half of the 19th century. Twentieth century, so: cubism, fauvism, expressionism and post-impressionism. This mosaic is also complemented by the Art Déco stylistics that was born in the mid-golden decade of the 1920s.

The building housing the collection was erected in 1906 and originally served as a residence. In 2009, after a thorough renovation, the historic villa was adapted for museum purposes, and a year later in 2010, the Villa la Fleur Museum was established there. It was then that the exhibition, publishing and educational activities continued to this day began. Its subject is the work of several dozen artists who co-created the Paris avant-garde of the first half of the 20th century.

The permanent exhibition of the museum reflects the collector's interests of Mark Roefler. Created over many years, the collection presented on three floors includes: painting, sculpture, drawing and graphics. The permanent exhibition features works by such artists as: Mojżesz Kisling, Eugeniusz Zak, Henryk Hayden, Henryk Epstein, Mela Muter, Maurycy Mędrzycki, Szymon Mondzain, Władysław Ślewiński, Józef Pankiewicz, Louis Marcoussis, Alicja Halicka and Tamara de Łempicka.

The museum also exhibits sculptures by Jan Lambert-Rucki, Józef Csaky, Bolesław Biegas, Xawery Dunikowski and August Zamoyski. The entire exhibition is completed by the sculpture of the Zakopane school, as well as artistic crafts and furniture in the Art Déco style.

Part of the exhibition on the roof of the villa is permanent. Among the artists whose names are better known, you will see the works of Kisling, Louis Marcoussis, Zofia Stryjeńska, Pankiewicz and even a few sketches by Modigliani. Besides, wonderful paintings by Henry Hayden and Bolesław Biegas.

On the ground floor there is now an exhibition of the Women of Montparnassus. Here, Tamara de Lempicka reigns in the central part. In the wings, amazing collages of Alicja Halicka, or works inspired by muses such as the famous Kiki, or the persons of Misi Godebska or Helena Rubinstein.

The villa is open to visitors when you can see it on the website - www.villalafleur.com - and its address: ul. Szpitalna 14, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

Villa la Fleur is a unique place on the map of Polish museology. Both the museum buildings in their present shape and the range of collections presented therein are the result of Mark Roefler's many years of passion for collectors.

https://www.czczaplinski.com/films Film "TAMARA ŁEMPICKA A ART DÉCO" (2022) Muzeum Villa la Fleur - Marek Roefler, scenariusz i reżyseria - Czesław Czapliński, zdjęcia - Jerzy Bończyk. Wystawę „Tamara Łempicka a art deco” obejżeć można 17 września – 12 marca 2023. Muzeum Villa la Fleur, ul. Szpitalna 14 Konstancin-Jeziorna.

https://youtu.be/CNHqJSdtnKY film - ZAKOPANE Wyrzeźbione Namalowane - Muzeum Villa La Fleur - Marek Roefler, reż. Czesław Czapliński (23 min.)


https://youtu.be/_ulkACoPvO0 film - ZAKOPANE Wyrzeźbione Namalowane - Muzeum Villa La Fleur - Marek Roefler, reż. Czesław Czapliński (3 min.)
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page