top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Malcolm S. Forbes

Zaktualizowano: 8 sty 2022


„…Kiedy przestajesz śnić, przestajesz żyć…” – Malcolm S. Forbes


Malcolm Stevenson Forbes (ur. 19 sierpnia 1919 w Englewood, New Jersey U.S.A. – zm. 24 lutego 1990 w Timberfield w Far Hills w stanie New Jersey U.S.A.) przedsiębiorca, wydawca magazynu Forbes, założonego przez jego ojca B. C. Forbesa.

Forbes był niezwykłym facetem – promotor kapitalizmu i wolnego rynku oraz ekstrawaganckiego stylu życia, kolekcjoner domów, jachtów, samolotów, dzieł sztuki, motocykli i jajek Fabergé.


Był synem Adelaide Mary (Stevenson) i urodzonego w Szkocji dziennikarza finansowego i pisarza B. C. Forbesa. Ukończył szkołę przygotowawczą Lawrenceville w 1937 roku. W 1941 roku otrzymał dyplom A.B. ze Szkoły Spraw Publicznych i Międzynarodowych, obecnie Princeton School of Public and International Affairs, na Princeton University, z 176-stronicową pracą magisterską „Weekly Newspapers - An Evaluation”.


Forbes zaciągnął się do armii w 1942 r. i służył jako strzelec maszynowy w 84. Dywizji Piechoty w Europie, dochodząc do stopnia sierżanta sztabowego. Forbes otrzymał w walce ranę w udo i otrzymał Brązową Gwiazdę i Purpurowe Serce.

Po zajmowaniu się polityką, w tym służbie w Senacie New Jersey od 1951 do 1957 i nieudanej kandydaturze na gubernatora New Jersey, poświęcił się pełnoetatowej pracy dla magazynu Forbes do 1957 r., trzy lata po śmierci ojca. Po śmierci swojego brata Bruce'a Charlesa Forbesa w 1964 roku przejął wyłączną kontrolę nad firmą.


Magazyn stale się rozrastał, a Forbes zdywersyfikował swoje inwestycje w sprzedaż nieruchomości i inne przedsięwzięcia. Jednym z jego ostatnich projektów był magazyn Egg, który zawierał kronikę nocnego życia Nowego Jorku. Aby uhonorować jego wkład w magazyn, Forbes zdobył nagrodę Waltera Cronkite za doskonałość w dziennikartwie (1989).


Forbes był zapalonym, ale z drugiej strony bardzo specyficznym kolekcjonerem. Oprócz ogromnej kolekcji dzieł sztuki i zbioru dokumentów historycznych zbierał motocykle Harley-Davidson i specjalnie ukształtowane balony na ogrzane powietrze. Posiadał ponad 365 dzieł Petera Carla Fabergé, w tym tuzin cesarskich jajek.

Niezwykle bogaty styl życia Malcolma Forbesa to m.in. jego prywatny samolot Boeing 727, coraz większe jachty Highlander, jego francuski zamek (Château de Balleroy w Normandii), a także wystawne przyjęcia urodzinowe. Ponadto w połowie lat 60. był stałym gościem w słynnym nowojorskim Cat Club w środowe wieczory, wspierając lokalne talenty muzyczne.

Na swoje 70. urodziny wybrał Palais Mendoub (nabyty od rządu marokańskiego w 1970 r.), w północno-zachodniej części miasta Tanger w Maroku. Wydając 2,5 miliona dolarów, wyczarterował Boeinga 747, DC-8 i Concorda, aby latać z ośmiuset bogatymi i sławnymi na świecie z Nowego Jorku i Londynu. Wśród gości znaleźli się jego przyjaciółka Elizabeth Taylor (która była współgospodarzem), Gianni Agnelli, Robert Maxwell, Barbara Walters, Henry Kissinger, sześciu gubernatorów stanów USA oraz prezesi dziesiątek międzynarodowych korporacji, które mogą reklamować się w jego czasopiśmie. Imprezowa rozrywka była na ogromną skalę, w tym 600 bębniarzy, akrobatów i tancerzy oraz fantazja - szarża kawalerii zakończona wystrzeleniem w powietrze muszkietów - przez 300 berberyjskich jeźdźców. Do upominków na przyjęciu należał grawerowany na zamówienie zegarek Rolex dla każdego gościa.


Forbes został motocyklistą późno w życiu. Założył i jeździł z klubem motocyklowym o nazwie Capitalist Tools. Jego posiadłość w New Jersey była regularnym miejscem spotkań podczas wycieczek, które organizował dla innych motocyklistów z New Jersey i Nowego Jorku. Miał stajnię motocykli, ale miał słabość do maszyn Harley-Davidson. Był znany z prezentu Purple Passion, Harleya-Davidsona, dla aktorki Elizabeth Taylor. Odegrał również kluczową rolę w uchwaleniu przepisów zezwalających na motocykle na Garden State Parkway w New Jersey.


Redakcja mag. Forbesa znajdowała się w jednej z najlepszych i najdroższych lokalizacji w Nowym Jorku w Forbes Building 60 Fifth Avenue. W marcu 1986 r. miałem możliwość w Nowym Jorku fotografować Malcolma Forbesa. Niezwykle elegancki i dowcipny, otwarty na ludzi, to wszystko widać na zdjęciach. Kiedy wysłałem mu kilka portretów, to otrzymałem list „…Fotografie są wspaniałe…” – muszę powiedzieć, że to więcej niż pieniądze. Zamieściłem jego portrety w albumie TWARZĄ w TWARZ i na wystawie.

Forbes był żonaty przez trzydzieści dziewięć lat z Robertą Remsen Laidlaw do 1985 roku. Para miała pięcioro dzieci: Malcolma S. Jr., Roberta Laidlawa, Christophera Charlesa, Timothy'ego Cartera i Moirę Hamilton. Malcolm S. Forbes Jr., znany jako Steve, kandydował na prezydenta w 1996 roku.


„…Kiedy się starzejesz, nie zwalniaj. Przyśpiesz. Zostało mniej czasu!...” – Malcolm S. Forbes.


Forbes zmarł w 1990 roku na atak serca w wieku 70 lat w swoim domu Timberfield w Far Hills w stanie New Jersey. Został uznany za zmarłego przez jego przyjaciela i lekarza, dr Oscara Kruesiego.


Od śmierci Malcolma Forbesa magazynami zarządzają jego syn Steve Forbes i wnuczka Moira Forbes.

Nagradzany i wyróżnienia m.in. 1942 - Brązowa Gwiazda; 1942 - Purpurowe serce; 1949 - Medal Fundacji Wolności; 1974 - Nagroda Golden Plate American Academy of Achievement; pośmiertnie uhonorowany m.in. 1999 - wprowadzony do Motorcycle Hall of Fame; 2008 - wprowadzony do New Jersey Hall of Fame.


„… Największym błędem, jaki ludzie popełniają w życiu, jest to, że nie próbują zarabiać na życie z robienia tego, co najbardziej im się podoba…” - Malcolm S. Forbes.
PORTRAIT with HISTORY Malcolm S. Forbes

"...When you cease to dream you tease to live..." – Malcolm S. Forbes.


Malcolm Stevenson Forbes (born August 19, 1919 in Englewood, New Jersey U.S.A. - died February 24, 1990 in Timberfield, Far Hills, NJ), entrepreneur, publisher of Forbes magazine, founded by his father B. C. Forbes.


Forbes was an extraordinary guy - a promoter of capitalism and the free market and an extravagant lifestyle, a collector of houses, yachts, planes, works of art, motorcycles and Fabergé eggs.


He was the son of Adelaide Mary (Stevenson) and the Scottish-born financial journalist and writer B. C. Forbes. He graduated from Lawrenceville Preparatory School in 1937. In 1941 he received a diploma from A.B. from the School of Public and International Affairs, now Princeton School of Public and International Affairs, at Princeton University, with a 176-page MA thesis Weekly Newspapers - An Evaluation.

Forbes enlisted in the army in 1942 and served as a machine gunner with the 84th European Infantry Division, rising to the rank of Staff Sergeant. Forbes received a thigh wound in battle and received the Bronze Star and the Purple Heart.


After engaging in politics, including serving in the New Jersey Senate from 1951 to 1957 and failing to nominate New Jersey governor, he devoted himself to full-time work for Forbes magazine until 1957, three years after his father's death. After the death of his brother Bruce Charles Forbes in 1964, he took sole control of the company.


The warehouse grew steadily and Forbes diversified its investments in real estate sales and other ventures. One of his most recent projects was Egg Magazine, which chronicled New York's nightlife. To honor his contributions to the magazine, Forbes won the Walter Cronkite Award for Excellence in Journalism (1989).


Forbes was an avid but, on the other hand, a very specific collector. In addition to a huge collection of art and historical documents, he also collected Harley-Davidson motorcycles and specially shaped hot air balloons. He owned over 365 works by Peter Carl Fabergé, including a dozen imperial eggs.

Malcolm Forbes' incredibly rich lifestyle includes his private Boeing 727, his ever-larger Highlander yachts, his French castle (Château de Balleroy in Normandy), and lavish birthday parties. In addition, in the mid-1960s, he was a regular guest at New York's famous Cat Club on Wednesday evenings, supporting local musical talent.


For his 70th birthday, he chose the Palais Mendoub (acquired from the Moroccan government in 1970) in the northwest of the city of Tangier, Morocco. Spending $ 2.5 million, he chartered a Boeing 747, DC-8 and Concord to fly with 800 of the rich and famous around the world from New York and London. Among the guests were his friend Elizabeth Taylor (who co-hosted), Gianni Agnelli, Robert Maxwell, Barbara Walters, Henry Kissinger, six US governors, and the CEOs of dozens of multinational corporations that may advertise in his magazine. The party entertainment was on a massive scale, including 600 drummers, acrobats and dancers, and a fantasy - a cavalry charge ended with a musket launching into the air - by 300 Berber riders. Party favors included a custom-engraved Rolex watch for each guest.


Forbes became a motorcyclist late in life. He founded and rode with a motorcycle club called Capitalist Tools. His New Jersey mansion was a regular meeting point on the tours he arranged for other New Jersey and New York bikers. He had a stable of motorcycles, but had a soft spot for Harley-Davidson machines. He was known for a Purple Passion gift from a Harley-Davidson to actress Elizabeth Taylor. He also played a key role in enacting motorbike legislation on the Garden State Parkway in New Jersey.

Mag. Forbes was located in one of the best and most expensive locations in New York City at the Forbes Building 60 Fifth Avenue. In March 1986, I had the opportunity to photograph Malcolm Forbes in New York. Extremely elegant and witty, open to people, you can see it all in the pictures. When I sent him a few portraits, I received a letter "... The photos are splendid ..." - I must say, it's more than money. I have included his portraits in the album FACE to FACE and at the exhibition.


Forbes was married for thirty-nine years to Roberta Remsen Laidlaw until 1985. The couple had five children: Malcolm S. Jr., Robert Laidlaw, Christopher Charles, Timothy Carter and Moira Hamilton. Malcolm S. Forbes Jr., aka Steve, ran for president in 1996.


",,,As you gen order, don't slow down. Speed up. There's less time loft!..." – Malcolm S. Forbes.

Forbes died in 1990 of a heart attack at the age of 70 at his Timberfield home in Far Hills, New Jersey. He was pronounced dead by his friend and doctor, Dr. Oscar Kruesi.


Since the death of Malcolm Forbes, the warehouses have been managed by his son Steve Forbes and granddaughter Moira Forbes.

Award-winning and distinctions, incl. 1942 - Bronze Star; 1942 - The Purple Heart; 1949 - Medal of the Freedom Foundation; 1974 - Golden Plate American Academy of Achievement Award; posthumously honored with incl. 1999 - Inducted into the Motorcycle Hall of Fame; 2008 - Inducted into the New Jersey Hall of Fame.


“…The biggest mistake people make in life is not trying to make a living at doing what they most enjoy….” - Malcolm S. Forbes.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page