top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Małgorzata Walewska

Zaktualizowano: 8 sty 2022


„…Często przed wyjściem na scenę ma się nerwową chrypkę z lęku, że coś nie wyjdzie. Staram się robić ćwiczenia na koncentrację i na utrzymanie organizmu w dobrej kondycji. Ćwiczę jogę. Nie umiem co prawda założyć nóg na głowę, ale to nie jest mi potrzebne. Choć... we współczesnej operze reżyserzy mają tak różne wymagania, że taka umiejętność może nawet by się przydała…”

Małgorzata Walewska (ur. 5 lipca 1965 w Warszawie) –śpiewaczka (mezzosopran).

W 1994 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Warszawie w klasie prof. Haliny Słonickiej.

Biegle mówi w pięciu językach, a śpiewa łącznie w dwunastu.

Już w trakcie studiów zdobywała pierwsze nagrody na międzynarodowych konkursach, np. we Wrocławiu i Las Palmas. W 1991 rozpoczęła współpracę z Teatrem Wielkim w Warszawie. W latach 1996–1998 występowała na deskach wiedeńskiej Staatsoper, oprócz tego ma na swym koncie występy m.in.: madrycki Teatro Real, lizboński Teatro Nacional de Dsao Carlos, ateński Teatr Herodion, Baltimore Opera, Washington National Opera, Gaz Opera, czy też helsińska Fińska Opera Narodowa oraz wiele innych miejsc o takim formacie w świecie, do których można jeszcze dodać na przykład Grand Theatre Luxemburg, Opera Las Palmas de Gran Canaria, Opera Krakowska, San Francisco Opera, Seattle Opera czy też rzymski Teatro dell’Opera do Roma.

Do największych sukcesów Małgorzaty Walewskiej należą prestiżowe występy, jak między innymi rola tytułowa w słynnej operze Georges’a Bizeta „Carmen”, również jako Dalila w sztuce „Samson i Dalila”, rola Azuceny w operze Giuseppe Verdiego „Trubadur”, wdzięczna rola Mamki jako odtwórczyni w sztuce Richarda Straussa zatytułowanej „Kobieta bez cienia”; również do historii przeszła rola hrabiny w sztuce Piotra Czajkowskiego pt. „Dama Pikowa”.

Małgorzata Walewska śpiewała u boku najznakomitszych artystów jak Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Luis Lima, Simon Estes, Thomas Hampson, Bernhard Weikl, Gary Guthman czy Edita Gruberova.

W zestawieniu amerykańskiego tygodnika „TIME” w 1999 została zaliczona do grona dziesięciu najsławniejszych Polaków jako „jedna z gwiazd, które oświetlą Polsce drogę w następne tysiąclecie”. W konkursie „Perły Polskiej Gospodarki 2008” została uhonorowana „Perłą Honorową” za krzewienie kultury polskiej na świecie. W 2016 została odznaczona Złotym Medalem Zasłużonym Kulturze Gloria Artis. Od 2015 pełni funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, który odbywa się w Nowym Sączu.

6 września 2011 Małgorzata Walewska była u mnie w ARTYŚCI w ŁAZIENKACH i to był znakomity czas, aby zrobić jej zdjęcia w Pałacu na Wyspie czy Pałacu Myśliwieckim, do których wnętrz idealnie pasuje. Chociaż muszę powiedzieć, że najbardziej mi się podobają jej zdjęcia, kiedy wzięłem ją na taras widokowy na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 10 października 2010 i w pewnym sensie z zaskoczenia zrobiłem jej zdjęcia w zachodzącym słońcu.To naprawdę są zjawiska. Mówi się, że fotografia to malowanie światłem, nic dodać, nic ująć, ale właśnie na nich widać i czuć atmosferę.

A kiedy zacznie już śpiewać, to obraz jest pełny, Małgorzata Walewska – „…Nie chodzi o to, żeby muzykę odtwarzać. Chodzi o to, aby znaleźć siebie w danej roli, żeby każdemu słowu nadać indywidualny sens. Zastanowić się, co każde ze słów znaczy dla mnie prywatnie. Elementy dzieła muzycznego wyznaczają nam ramy, w których możemy się ze swoimi emocjami poruszać…”.


PORTRAIT with HISTORY Małgorzata Walewska

“… Often, before you go on stage, you have a nervous hoarseness from fear that something will go wrong. I try to do exercises to concentrate and keep my body in good shape. I practice yoga. I can't put my legs over my head, but I don't need it. Although ... in contemporary opera, directors have so different requirements that such a skill might even be useful ... "

Małgorzata Walewska (born July 5, 1965 in Warsaw) - singer (mezzo-soprano).

In 1994, she graduated with honors from the Academy of Music in Warsaw in the class of prof. Halina Słonicka.

He is fluent in five languages ​​and sings a total of twelve.

Already during her studies, she won first prizes at international competitions, e.g. in Wrocław and Las Palmas. In 1991 she started working with the Grand Theater in Warsaw. In the years 1996–1998 she performed at the Viennese Staatsoper, in addition, she has performed, among others, in Madrid's Teatro Real, Lisbon's Teatro Nacional de Dsao Carlos, Athens' Herodion Theater, Baltimore Opera, Washington National Opera, Gaz Opera, or Helsinki's Finnish National Opera and many other places of this format in the world, to which you can add, for example, Grand Theater Luxemburg, Opera Las Palmas de Gran Canaria, Krakow Opera, San Francisco Opera, Seattle Opera or Roman Teatro dell'Opera do Roma .

Among the greatest successes of Małgorzata Walewska are prestigious performances, such as the title role in the famous opera by Georges Bizet "Carmen", also as Delilah in the play "Samson and Delilah", the role of Azucena in Giuseppe Verdi's opera "Troubadour", the grateful role of Mamka as an actress in Richard Strauss's play "Woman Without a Shadow"; the role of the countess in the play by Piotr Tchaikovsky entitled "The Queen of Spades".

Małgorzata Walewska sang alongside the most eminent artists such as Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Luis Lima, Simon Estes, Thomas Hampson, Bernhard Weikl, Gary Guthman and Edita Gruberova.

In the list of the American weekly "TIME" in 1999, she was included in the group of the ten most famous Poles as "one of the stars who will light Poland's way into the next millennium." In the "Pearls of the Polish Economy 2008" competition, she was awarded the "Pearl of Honor" for promoting Polish culture around the world. In 2016, she was awarded the Gloria Artis Gold Medal for Merit to Culture. Since 2015, he has been the artistic director of the International Vocal Art Festival and Competition. Ada Sari, which takes place in Nowy Sącz.

On September 6, 2011, Małgorzata Walewska visited ARTISTS in ŁAZIENKI with me and it was a great time to take pictures of her in the Palace on the Island or the Hunter's Palace, the interior of which fits perfectly. Although I have to say that I like her photos the most when I took her to the observation deck on Krakowskie Przedmieście in Warsaw on October 10, 2010 and in a sense I surprised took pictures of her in the setting sun. They are really phenomena. It is said that photography is painting with light, there is nothing to add, nothing less, but it is in them that you can see and feel the atmosphere.

And when she starts singing, the picture is complete, Małgorzata Walewska - “… It's not about playing music. The idea is to find yourself in a role, to give each word an individual meaning. Think about what each of the words means privately to me. The elements of a musical work set a framework for us in which we can move with our emotions… ”.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page