top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Lucien Aigner


Lucien Aigner (ur. 14 września 1901 – zm. 29 marca 1999 w Waltham w stanie Massachusetts) fotoreporter.

Aigner urodził się w Érsekújvár w Austro-Węgrzech (obecnie Nové Zámky na Słowacji).

Po ukończeniu studiów prawniczych w 1924 r. pracował jako reporter w budapeszteńskiej gazecie Az Est. Fotografii uczył się, aby doskonalić umiejętność opisywania detali i atmosfery w swoich reportażach.

Jego pierwszy aparat, Brownie, otrzymał w wieku dziewięciu lat i był używany do fotografowania jego rodziny. W 1926 roku Aigner był reporterem węgierskiej grupy prasowej Az Est i wkrótce został u nich fotografem. W tym czasie Aigner zaczął używać aparatu Leica.

Jako paryski korespondent londyńskiej prasy w 1935 roku, Aigner sfotografował Benito Mussoliniego, który miał zaraz kichnąć, gdy zrobił mu zdjęcie. Zdjęcie trafiło na okładkę Newsweeka w 1940 roku i ugruntowało pozycję Aignera jako fotoreportera.

Czując się niespokojny i ograniczony w Paryżu, w obiczu wojny, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w 1939 roku, gdzie kontynuował pracę jako niezależny fotoreporter dla Christian Science Monitor, Look i The New York Times oraz innych czasopism. Na tym stanowisku był pionierem małego aparatu (Leika), wraz z innymi przedstawicielami swojego pokolenia, takimi jak Henri Cartier-Bresson, Erich Salomon, z polskich fotografów mój mistrz Benedykt Jerzy Dorys.

Po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych spędził czas na Uniwersytecie Princeton, fotografując Alberta Einsteina. Zdjęcia Einsteina należą do najsłynniejszych zdjęć Aignera i były ulubionymi zdjęciami samego Einsteina.

Spotkałem Aignera w lutym 1983 r. w International Center of Photography, 1130 Fifthe Ave. i 94th Street w Nowym Jorku, na retrospektywie mojego mistrza Yosufa Karsha na 50-leciu jego twórczości. To był znakomity czas na zdjęcia, gdyż niewysoki Aigner, przyszedł ze swoją Laicą. Nie wiem, czy ktoś ma takie zdjęcie Aignera z Karshem. To, że Aigner był niewysoki, to jak sam mówił pomagału mu, gdyż nie był zauważony i nie zwracał uwagi, kiedy robił zdjęcia.

Aigner był starszym bratem producenta modnej galanterii skórzanej Etienne Aigner.

Kiedy zmarł The New York Times pisał: “…Lucien Aigner, pionier szczerej fotografii prasowej w latach 30., którego najbardziej znane zdjęcie zawiera wymiętego Alberta Einsteina przed tablicą, zmarł w poniedziałek w domu opieki w Waltham w stanie Massachusetts. Miał 97 lat…”.


W 2015 roku jego spadkobiercy przekazali Great Barrington Historical Society około 1000 odbitek, negatywów i stykówek miejscowej ludności i miejsc.

Pozostałą część kolekcji szacuje się na dziesiątki tysięcy pojedynczych odbitek, negatywów i stykówek. Kolekcję wzbogacają obszerne notatki Aignera na każdym zestawie zdjęć lub stykówkach.

Aigner był jednym z najwybitniejszych fotoreporterów XX wieku. Dokumentując najważniejsze europejskie i amerykańskie wydarzenia polityczne i kulturalne, archiwum Aignera zawiera portrety światowych przywódców i celebrytów, w tym między innymi Louisa Armstronga, Josephine Baker, Winstona Churchilla, Alberta Einsteina, Adolfa Hitlera, Benito Mussoliniego, Sary Delano Roosevelt i Haile Selassie. Szczere portrety Aignera, mistrza wyczucia czasu, odzwierciedlają jego pragnienie ujawnienia zasadniczej wrażliwości wybitnych postaci.

Jak napisał kiedyś kurator i fotograf grupy Magnum, Cornell Capa: „…Anegdotyczne obserwacje Aignera to nie głębia historycznych spotkań o wielkim znaczeniu, ale przebłyski za kulisami, które nadają ludzkie proporcje niektórym głównym postaciom jego czasów…”.


„…Przez całe życie interesowałem się łączeniem obrazów ze słowami i dlatego nazywają mnie fotoreporterem…” — mówił Lucien Aigner w „A Life with the Camera”, filmie o swojej karierze.


PORTRAIT with HISTORY Lucien Aigner

Lucien Aigner (September 14, 1901 – March 29, 1999 in Waltham, Massachusetts) was a photojournalist.

Aigner was born in Érsekújvár in Austria-Hungary (now Nové Zámky in Slovakia).

After completing his law studies in 1924, he worked as a reporter for the Budapest newspaper Az Est. He studied photography to improve his ability to describe details and atmosphere in his reportages.

He received his first camera, a Brownie, at the age of nine and used it to photograph his family. In 1926, Aigner was a reporter for the Hungarian press group Az Est and soon became their photographer. At this time, Aigner started using a Leica camera.

As a Paris correspondent for the London press in 1935, Aigner photographed Benito Mussolini about to sneeze when he took his picture. The photo made the cover of Newsweek in 1940 and established Aigner as a photojournalist.

Feeling restless and confined in Paris in the face of war, he emigrated to the United States in 1939, where he continued to work as a freelance photojournalist for the Christian Science Monitor, Look and The New York Times and other magazines. In this position, he pioneered a small camera (Leika), along with other representatives of his generation, such as Henri Cartier-Bresson, Erich Salomon, from Polish photographers my master Benedykt Jerzy Dorys.

After arriving in the United States, he spent time at Princeton University photographing Albert Einstein. Einstein's photos are among Aigner's most famous photos and were a favorite of Einstein himself.

I met Aigner in February 1983 at the International Center of Photography, 1130 Fifthe Ave. and 94th Street in New York, at my master Yosuf Karsh's 50th anniversary retrospective. It was a great time for photos, because the short Aigner came with his Laica. I don't know if anyone has that picture of Aigner with Karsh. The fact that Aigner was short, as he said, helped him, because he was not noticed and did not pay attention when he was taking pictures.

Aigner was the elder brother of fashionable leather goods manufacturer Etienne Aigner.

When he died, The New York Times wrote: “…Lucien Aigner, a pioneer of candid press photography in the 1930s, whose best-known photo features a crumpled Albert Einstein in front of a blackboard, died Monday at a nursing home in Waltham, Massachusetts. He was 97 years old…”.


In 2015, his heirs donated approximately 1,000 prints, negatives and contact sheets of local people and sites to the Great Barrington Historical Society.

The rest of the collection is estimated at tens of thousands of individual prints, negatives and contact sheets. The collection is enriched by Aigner's extensive notes on each set of photos or contact sheets.

Aigner was one of the greatest photojournalists of the 20th century. Documenting major European and American political and cultural events, the Aigner Archive features portraits of world leaders and celebrities, including Louis Armstrong, Josephine Baker, Winston Churchill, Albert Einstein, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Sara Delano Roosevelt, and Haile Selassie, among others. Aigner's candid portraits of a master of timing reflect his desire to reveal the essential sensibilities of prominent characters.

As Magnum's curator and photographer, Cornell Capa, once wrote, "...Aigner's anecdotal observations are not the depth of historical encounters of great importance, but behind-the-scenes glimpses that give human proportions to some of the major figures of his time...".

“…All my life I have been interested in combining images with words, which is why they call me a photojournalist…” said Lucien Aigner in A Life with the Camera, a film about his career.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page