top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Liberace

Zaktualizowano: 8 sty 2022


Pamiętam do dziś, kążdą chwilę spędzoną z Liberace w marcu 1984 r. w Nowym Jorku, mimo, że minęło od tego czasu 35 lat. Przyjechał olbrzymią limuzyną w futrze wartym na pierwszy rzut oka majątek. Kiedy już w otoczeniu pięknych kobiet, rozebrał się z futra i założył specjalnie zaprojektowany fartuch, w którym miał pokazywać swoje kulinarne zdolności. Zbliżyłem się do niego z aparatem, wówczas zobaczyłem legendarne pierścienie, specalnie dla niego projektowane, które otrzymywał od najważniejszych ludzi na świecie. Sesja przebiegła jak jedno mgnienie, postanowiłem o nim napisać w rubryce, którą przez lata prowadziłem.

W rubryce SŁAWNI & BOGACI Czesław Czapliński – Liberace – „RELAX” 2 marca 1985, Chicago napisałem:

Większość sławnych i bogatych ludzi, przy pomocy własnych pieniędzy, stara się, aby informacje o ich prywatnym życiu nie wydostawały się na zewnątrz. Mieszkają w twierdzach otoczonych wysokimi murami i całą rzeszą pośredników i sekretarek. Z doświadczenia jednak wiemy, że przed wścibskimi dziennikarzami nic w końcu się nie ukryje. Z tego samego wniosku wychodzi Liberace, którego ekstrawagancje są wdzięcznym tematem dla prasy, a dla niego samego — darmową reklamą.

Liberace nie ukrywa właściwie żadnych sekretów przed przedstawicielami prasy, która pisze o nim stale. Bez większego ryzyka można powiedzieć, że nieomal codziennie jakieś z pism przynosi o nim informacje; celują w tym szczególnie pisma, czy działy pism zajmujących się plotkami: "Enquirer”, "Star”, "People”, itd. Nie tak dawno pisano wiele w związku z "rozwodem” Liberacego z dwudziestokilkuletnim Scottem Thorsonem, domagaiqcym się 113 milionów dolarów odszkodowania w związku z zerwaniem ich szczęśliwego romansu.

Często Liberace trafia na łamy prasy z powodu swoich ekstrawaganckich występów, które do dziś przyciągają rzesze miłośników, czego najlepszym przykładem był iego występ — w 1984 roku — w Radio City Music Hall w Nowym Jorku. Liberace występował w biżuterii i futrach wartości 3 milionów dolarów! Wszystko to dla sukcesu finansowego i reklamy; w życiu prywatnym jest bowiem skromnym człowiekiem. Zapytany o biżuterię mówi, że on właściwie niczego, co ma na palcach, nie kupił wszystko otrzymał od innych w formie prezentów. Na przykład sygnet w kształcie fortepianu dostał od królowej Elżbiety Il. Władziu Valentino Liberace

Wlad Ziu Valentino Liberace (znany jako „Lee” dla przyjaciół i „Walter” dla rodziny) urodził się w 16 maja 1919 w West Allis w Wisconsin. Jego matka — Frances — była Polką, a ojciec — Salvatore — Włochem. Ojciec Liberacego był muzykiem, któremu się nie wiodło. Dumny z muzycznego talentu syna, narzucał mu bardzo ostrą dyscyplinę, lokując w nim wszystkie swoje zawiedzione ambicie. O swojej matce, która pracowała w fabryce herbatników, a wieczorami dorabiała haftując, często wspomina Liberace w licznych wywiadach.

Od najmłodszych lat Liberace grał, na pianinie. Już w wieku 11 lat grał w kinach podczas wyświetlania niemych filmów, a potem w klubach i restauracjach. Kiedy grał w Chicago Symphony Orchestra w Milwaukee, na występ przyszedł Paderewski, który doradził mu, aby opuścił swoje imiona i zaczął się posługiwać tylko nazwiskiem — LIBERACE. Za tę radę jest wdzięczny Paderewskiemu do dzisiaj.

Koncerty Liberacego były i są popularne, trafiając do serc milionów ludzi. Na sukces nie trzeba było długo czekać: 1952 — debiut telewizyiny i tura koncertowa, 1953 — występ w Carriegie Hall, rok póżniei w Madison Square Garden. Potem propozycje występów, nagrań płytowych i ról filmowych posypały się jak z przysłowiowego rogu obfitości. Liberace grał otoczony niesamowitą scenerią kryształowych kandelabrów i ubrany w drogocenne futra i biżuterię. Od tego czasu zaczął zarabiać średnio 5 milionów dolarów rocznie.

Swoje pieniądze lokuje m.in. w mieszkaniach i domach, których ma kilkanaście, w tym trzy rezydencie w Las Vegas. Posiada też 18 fortepianów, w tym dwa bardzo cenne: Chopina i Gershwina; 20 samochodów, w tym dwa Rolls-Royce'y. Poza tym kolekcię cennej biżuterii, futer i antyków. W iego sypialni w Las Vegas sufit jest kopią sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej.

Za swoją grę i występy telewizyjne otrzymał dwie Emmy Awards. Duży rozgłos przyniosła Liberacemu książka kucharska "Liberace Cooks (1970), której ukazało się 10 wznowień, oraz biografia "Liberace” (1973). Książki zawierają przepisy „z jego siedmiu jadalni” (w domu w Hollywood).

Po tym pierwszym spotkaniu, udało mi się jeszcze raz fotografować Liberace 3 października 1986 r., również w Nowym Jorku, na kilka miesięcy przed jego śmiercią, zmarł 4 lutego 1987. Tu jeszcze bardziej się do niego zbliżyłem, mam na myśli portrety. Od pierwszego razu zdobyłem jeszcze dużo nowych sensacyjnych informacji. Jego występ w Nowym Jorku w słynnym Madison Square Garden w 1954 roku, który przyniósł mu rekordową sumę 138 000 dolarów (równowartość 1 310 000 dolarów w 2019 roku) za jeden występ, był bardziej udany niż wielki triumf jego idola Paderewskiego dokonany 20 lat wcześniej. Ale co ciekawe, Liberace w wieku ośmiu lat poznał Paderewskiego za kulisami po koncercie w Pabst Theater w Milwaukee, o czym sam wspominał – „Upajała mnie radość gry wielkiego wirtuoza. Moje marzenia wypełniały fantazje o podążaniu jego śladami… Zainspirowany i rozpalony ambicją zacząłem ćwiczyć z zapałem, który sprawił, że moje wcześniejsze zainteresowanie fortepianem wyglądało jak zaniedbanie”. Paderewski został później przyjacielem rodziny Liberace.

Ostatni występ Liberace na scenie odbył się w nowojorskim Radio City Music Hall 2 listopada 1986 r., był to jego 18. występ w ciągu 21-dniowej trasy koncertowej, a seria koncertów zarobiła ponad 2,5 miliona dolarów.

U Liberace'a zdiagnozowano HIV w sierpniu 1985 roku u swojego prywatnego lekarza w Las Vegas. Liberace trzymał swoją śmiertelną chorobę w tajemnicy aż do dnia śmierci i nie szukał żadnego leczenia. Liberace zmarł na zapalenie płuc w wyniku AIDS późnym rankiem 4 lutego 1987 r. w Palm Springs w Kalifornii, w wieku 67 lat.

Jako pobożny katolik do końca, kazał księdzu odprawić obrzędy jeszcze dzień przed śmiercią. Ciało Liberace jest pochowane wraz z ciałami jego matki i brata w Forest Lawn, cmentarz Hollywood Hills w Los Angeles, gdzie jest pochowany również Michael Jackson, a jako niebywała atrakcja jest „Panorama Golgota” (15x60 m) Jana Styki, który również tam jest pochowany.

W 1994 roku Palm Springs Walk of Stars poświęcił Liberace Złotą Palmę. W swojej karierze Liberace zdobył dwie nagrody Emmy, sześć złotych albumów i dwie gwiazdy na Hollywood Walk of Fame. Zagrał 56 wyprzedanych koncertów w Radio City Music Hall, które ustanowiły rekord kasowy.

PORTRAIT with HISTORY LIBERACE

I can still remember every moment I spent with Liberace in March 1984 in New York, even though 35 years have passed since then. He arrived in an enormous fur limousine worth a fortune at first glance. Once surrounded by beautiful women, he stripped off his fur and put on a specially designed apron in which he was to show his culinary abilities. I approached him with the camera, then I saw the legendary rings, specially designed for him, which he received from the most important people in the world. The session ran like a flash, I decided to write about it in the column I had been running for years.

In the column RICH & FAMOUS Czesław Czapliński - Liberace - "RELAX" on March 2, 1985, Chicago I wrote:

Most famous and rich people, with their own money, try to prevent information about their private lives from leaking out. They live in fortresses surrounded by high walls and a multitude of intermediaries and secretaries. However, we know from experience that nothing can hide from nosy journalists in the end. Liberace comes from the same conclusion, whose extravagance is a grateful topic for the press, and for himself - free advertising.

Liberace does not really hide any secrets from the representatives of the press, which writes about him constantly. It can be said without too much risk that some of the writings bring information about him almost every day; the magazines and the sections of the gossip magazines such as "Enquirer", "Star", "People", etc. are particularly excelling in this regard. in connection with the breaking of their happy romance.


Liberace often makes its way into the press because of his extravagant performances, which still attract crowds of fans, the best example of which was his performance - in 1984 - at Radio City Music Hall in New York. Liberace starred in $ 3 million in jewelry and furs! All of this is for financial success and advertising; in his private life he is a modest man. When asked about the jewelry, he says that he hasn't actually bought anything on his fingers, everything he has received from others in the form of gifts. For example, he got a piano-shaped ring from Queen Elizabeth II.

Wlad Ziu Valentino Liberace (known as "Lee" for friends and "Walter" for family) was born on May 16, 1919 in West Allis, Wisconsin.

His mother, Frances, was Polish, and his father, Salvatore, was Italian. Liberacy's father was a musician who did not succeed. Proud of his son's musical talent, he imposed very strict discipline on him, placing all his disappointed ambitions in him. Liberace is often mentioned in numerous interviews about her mother, who worked in a biscuit factory and made extra money in the evenings by embroidering. From an early age, Liberace played the piano.

At the age of 11, he played in cinemas, screening silent films, and then in clubs and restaurants. When he played in the Chicago Symphony Orchestra in Milwaukee, Paderewski came to the performance and advised him to leave his names and use only the surname - LIBERACE. He is grateful to Paderewski for this advice to this day. Liberacy's concerts were and are popular, reaching the hearts of millions of people. We didn't have to wait long for success: 1952 - TV debut and concert tour, 1953 - performance at the Carriegie Hall, one year later at Madison Square Garden. Then the offers of performances, CD recordings and film roles fell like from the proverbial cornucopia. Liberace played surrounded by the eerie scenery of crystal candelabra and dressed in precious furs and jewelry. Since then, he started earning an average of $ 5 million a year.

He places his money, among others in more than a dozen apartments and houses, including three in Las Vegas. It also has 18 pianos, including two very valuable: Chopin and Gershwin; 20 cars, including two Rolls-Royce cars. In addition, a collection of valuable jewelry, furs and antiques. In his Las Vegas bedroom, the ceiling replicates the ceiling of the Sistine Chapel.

He has received two Emmy Awards for his play and television appearances. The cookbook "Liberace Cooks (1970), with 10 reissues, and the biography" Liberace "(1973), brought much publicity. The books contain recipes from "his seven dining rooms" (at home in Hollywood).

After that first meeting, I managed to photograph Liberace again on October 3, 1986, also in New York, a few months before his death, he died on February 4, 1987. Here I got even closer to him, I mean portraits. From the first time I got a lot of new sensational information. His performance in New York at the famous Madison Square Garden in 1954, which earned him a record $ 138,000 (equivalent to $ 1,310,000 in 2019) for one performance, was more successful than the great triumph of his idol Paderewski 20 years earlier. But what is interesting, at the age of eight Liberace met Paderewski backstage after a concert at the Pabst Theater in Milwaukee, which he himself mentioned - “I was intoxicated with the joy of playing the great virtuoso. My dreams were filled with fantasies of following in his footsteps… Inspired and fired by ambition, I began to practice with an enthusiasm that made my previous interest in the piano look like neglect ”. Paderewski later became a friend of the Liberace family.

Liberace's last stage performance was at New York City's Radio City Music Hall on November 2, 1986, it was his 18th appearance on a 21-day tour, and the concert series grossed over $ 2.5 million.

Liberace was diagnosed with HIV in August 1985 with his private doctor in Las Vegas. Liberace kept his terminal illness a secret until the day he died and did not seek any treatment. Liberace died of AIDS pneumonia in the late morning of February 4, 1987 in Palm Springs, California, aged 67. As a devout Catholic to the end, he ordered the priest to perform the rites the day before his death.

Liberace's body is buried along with the bodies of his mother and brother in Forest Lawn, Hollywood Hills Cemetery in Los Angeles, where Michael Jackson is also buried, and as an extraordinary attraction is the "Golgotha ​​Panorama" (15x60 m) by Jan Styka, who is also buried there.

In 1994, the Palm Springs Walk of Stars dedicated a Golden Palm to Liberace. During his career, Liberace has won two Emmy Awards, six Gold Albums and two stars on the Hollywood Walk of Fame. He played 56 sold-out shows at Radio City Music Hall, which set a box office record.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page