top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Jane Fonda

Zaktualizowano: 27 lis 2022


„…Kino jest jakby zwierciadłem społeczeństwa, ukazującym jego najtajniejsze marzenia i aspiracje. Stąd jego ogromna siła i niemal nieograniczona przenikliwość. Kiedy nieustannie pokazuje się, że kraj jest piękny, dobry, pełen wdzięku i sprawiedliwy, to w sposób nieunikniony wszyscy nabierają w pewnym momencie przekonania, iż również posiadają te zalety…” – Jane Fonda.

Jane Fonda (ur. 21 grudnia 1937 r. w Nowym Jorku) – aktorka i producentka filmowa.

Dzieciństwo miała niezwykle trudne, jej matka popełniła samobójstwo w szpitalu psychiatrycznym, kiedy Jane miała 12 lat. Gdy wyrzucono ją z kolejnej szkoły, postanowiła uczyć się malarstwa i wyjechała do Paryża. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych rozpoczęła karierę jako modelka, a 1954 r. znalazła się nawet na okładce „Vogue’a”. W 1958 zapisała się na kursy dramatyczne do Actors Studio Lee Strasburgera i zagrała na Broadwayu w inscenizacji „Tall Story”.


Wkrótce zadebiutowała jako aktorka – zagrała w spektaklu teatru Omaha Community Theatre, „Dziewczyna z prowincji”. Kilka lat później Jane rozpoczęła kursy aktorstwa dramatycznego. Zaczęła pojawiać się na srebrnym ekranie, zagrała w filmach: „Tall Story” (1960), „A Walk on the Wild Side” (1962). Rola w „In The Cool of the Day” (1963) przyniosła Jane Fondzie nagrodę dla najgorszej aktorki. Po premierze wyjechała do Paryża, gdzie wyszła za mąż za Rogera Vadima, z którym jednak rozstała się po kilku latach i powróciła do Stanów Zjednoczonych. Potem związała się z politykiem, przeciwnikiem wojny w Wietnamie, Tomem Haydenem. Grę aktorską Jane Fondy doceniono w 1970 r., kiedy to dostała nominację do Oscara za rolę w filmie „Czyż nie dobija się koni?”. Nagrodę przyniosła jej rola w „Klute” (1972). Kolejną statuetkę dostała dzięki roli w dramacie wojennym z 1978 r., „Powrót do domu”. Oprócz Oscarów wyróżniano ją „Złotym Globem”, „Emmy”, a także statuetką „Brytyjskiej Akademii Filmowej” i zainteresowania publiczności rosło a ona powoli zaczęła wycofywać się z kina.

W latach 90. Fonda rozstała się z drugim mężem i ponownie wyszła za mąż – za twórcę CNN, Teda Turnera.

Jane Fonda znana jest także jako gwiazda fitness – wydała serię kaset i płyt z ułożonymi przez siebie ćwiczeniami. Przez niemal całą dekadę układała własne ćwiczenia aerobiku. Od czasu zakończenia wojny w Wietnamie oraz odejścia Nixona od władzy walczyła o prawa Indian i przeciwko dyskryminacji czarnoskórych. Co ciekawe popierała „Solidarność” i odwiedziła Polskę w 1987.

W 2001 rozstała się z trzecim mężem. W 2005 ukazała się w Stanach Zjednoczonych jej autobiografia „My Life So Far”, zagrała też w komedii „Sposób na teściową”. 

W 2006 została twarzą koncernu kosmetycznego „L’Oreal”. 

W 2018 wystąpiła w filmie dokumentalnym „Jane Fonda w pięciu odsłonach”. Od 2019 aktywna w ruchu „Fire Drill Fridays”, nagłaśniającym kwestie związane z katastrofą klimatyczną.

Przeglądając stare media odkryłem, że w 1970 r. Jane Fonda została aresztowana i oskarżono ją o przemyt narkotyków. Po gruntownym sprawdzeniu okazało się, że posiadała witaminy. 

Kiedy w październiku 1985 r. potwierdziłem spotkania z Jane Fondą na Broadwayu w Nowym Jorku, była zaangażowana w fitness, wychodziły jej płyty, książki „Ćwicz jak Jane Fonda”. Dobrze, że zwykle mam zwyczaj przychodzić wcześniej i w niedalekiej odległości czekać, aby się nie spóźnić i wejść dokładnie o wyznaczonym czasie. Co w Nowym Jorku jest obowiązujące. Zobaczyłem, że przed wejściem, gromadzą się grupki weteranów w mundurach z wojny w Wietnamie. Postanowiłem wejść wcześniej, dobrze zrobiłem, gdyż później zaczeli ostro demonstrować, blokując wejście z transparentami przeciwko Fondzie. Do dziś jej tego nie wybaczono, a ona za to zdjęcie przeprasza i przyznaje, że to był jej błąd.

Fonda, w czasie wojny amerykańsko-wietnamskiej w 1972 r., nie kryła swoich pacyfistycznych i antywojennych przekonań. Dała się sfotografować w czasie wizyty u żołnierzy z Wietnamu Północnego, którzy walczyli wtedy z Amerykanami. Fonda siedzi w hełmie w pobliżu działa przeciwlotniczego, używanego do zestrzeliwania amerykańskich samolotów. Po latach oświadczyła, że „Boli mnie to i zabiorę to ze sobą do grobu, że popełniłam wtedy wielki, wielki błąd. Wielu ludzi pomyślało, że jestem przeciwko naszym żołnierzom. Kiedy tylko mogę staram się wytłumaczyć weteranom wojennym, co się wtedy naprawdę stało”.

Fonda weszła z ochroną tylnym wejściem, na Broadwayu były ostre protesty, a my robiliśmy zdjęcia.

Muszę powiedzieć, że jak weszła Fonda, to czuło się, że to jest gwiazda pierwszej wielkości, przeszły mi ciarki po plecach. Widziałem, że co jakiś czas spoglądała w okno i twarz jej posępniała, widząc demonstracje przeciwko niej. Ale na zdjęciach tego nie widać i o to chodziło.

„…Hollywood wydaje mi się teraz jak polukrowany dom wariatów…” – Jane Fonda.

PORTRAIT with HISTORY Jane Fonda "... Cinema is like a mirror of society, showing its most secret dreams and aspirations. Hence its enormous strength and almost unlimited penetration. When it is constantly shown that the country is beautiful, good, graceful and fair, everyone inevitably becomes convinced at some point that they also have these advantages ... "- Jane Fonda. Jane Fonda (born December 21, 1937 in New York) - actress and film producer. Her childhood was extremely difficult, her mother committed suicide in a psychiatric hospital when Jane was 12 years old. When she was expelled from another school, she decided to study painting and went to Paris. After returning to the United States, she began her career as a model, and in 1954 she even found herself on the cover of "Vogue". In 1958, she enrolled in Lee Strasburger's Actors Studio and starred on Broadway in the production of "Tall Story." Soon she made her debut as an actress - she starred in the Omaha Community Theater, "Girl from the Province." A few years later, Jane began drama courses. She began to appear on the silver screen, starred in the films: "Tall Story" (1960), "A Walk on the Wild Side" (1962). Her role in "In The Cool of the Day" (1963) brought Jane Fonda an award for the worst actress. After the premiere, she went to Paris, where she married Roger Vadim, with whom she parted after a few years and returned to the United States. Then she became involved with the politician, opponent of the Vietnam War, Tom Hayden. Jane Fonda's acting was appreciated in 1970, when she was nominated for an Oscar for her role in the film "Don't you shoot horses?" Her role in the Klute (1972) brought her an award. She got another statuette thanks role in the 1978 war drama, "Return to Home." In addition to the Oscars, she was awarded the "Golden Globe", "Emmy", as well as the "British Film Academy" statuette and audience interest grew and she slowly began to withdraw from the cinema.


In the 90s, Fonda parted with her second husband and remarried - the creator of CNN, Ted Turner.

Jane Fonda is also known as a fitness star - she released a series of cassettes and CDs with exercises she composed. For almost the entire decade, she composed her own aerobics exercises. Since the end of the Vietnam War and the departure of Nixon from power, she has fought for the rights of Indians and against discrimination against black people. Interestingly, she supported "Solidarity" and visited Poland in 1987.

In 2001 she parted with her third husband. In 2005, her autobiography 'My Life So Far' appeared in the United States, and she starred in the comedy 'Method for mother-in-law'.

 In 2006, she became the face of the cosmetics group "L'Oreal".

 In 2018, she appeared in the documentary film "Jane Fonda in five scenes." From 2019, she was active in the "Fire Drill Fridays" movement, publicizing issues related to the climate disaster.

Looking through old media, I found that in 1970 Jane Fonda was arrested and charged with drug smuggling. After a thorough check, it turned out that she had vitamins.

When in October 1985 I confirmed the meetings with Jane Fonda on Broadway in New York, she was involved in fitness, her albums, books "Exercise like Jane Fonda" came out. It's good that I usually have the habit of arriving sooner and waiting a short distance so that I am not late and enter exactly at the appointed time. What's New in New York. I saw that groups of veterans in uniforms from the Vietnam War were gathering in front of the entrance. I decided to enter earlier, I did it well because

later they began to demonstrate sharply, blocking the entrance with banners against Fonda. To this day, she has not been forgiven, and she apologizes for this picture and admits that it was her mistake. Fonda, during the American-Vietnam War in 1972, did not hide her pacifist and anti-war beliefs. She photographed herself during a visit to North Vietnam soldiers who were fighting with the Americans. Fonda sits in a helmet near the anti-aircraft gun used to shoot down American planes. Years later, she stated that "It hurts me and I will take it with me to my grave, that I made a big, big mistake then. Many people thought I was against our soldiers. Whenever I can, I try to explain to war veterans what really happened then. " Fonda came in with security at the back entrance, there were sharp protests on Broadway, and we were taking pictures. I have to say that when Fonda came in, it felt like this was the first-size star, I had chills on my back. I saw that from time to time she looked out the window and her face grew gloomy, seeing demonstrations against her. But you can't see it in the pictures and that was it. "... Hollywood seems to me like a sugar-covered madhouse now ..." - Jane Fonda.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page