top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ J.Seward Johnson

Zaktualizowano: 8 sty 2022


„… Czasem łatwo zapomnieć o prostych rzeczach, które sprawiają nam przyjemność. Jeśli otworzymy oczy, życie będzie cudowne. Ludzki duch triumfuje, choćby tylko przez kilka chwil w ciągu dnia. Staram się, aby moja praca zwracała uwagę na te chwile… ” – J.Seward Johnson

John Seward Johnson II (ur. 16 kwietnia 1930 r. w New Brunswick/New Jersey – zm. 10 marca 2020 r. Key West na Florydzie) artysta rzeźbiarz, spadkobierca imperium farmaceutycznego Johnson & Johnson, jest znany ze swoich hiperrealistycznych rzeźb, rozsianych po całym świecie. Był wnukiem Roberta Wooda Johnsona I, współzałożyciela Johnson & Johnson i pułkownika Thomasa Melville Dill z Bermudów.

Stworzył naturalnej wielkości rzeźby, które są odlewami wywodzącymi się z żywych ludzi, przedstawiającymi ich w codziennych czynnościach. Był założycielem Grounds for Sculpture, szkoły, odlewni, parku rzeźby.

Seward Johnson urodził się w New Jersey, a następnie mieszkał w Londynie, Paryżu i na Bermudach. Ukończył Forman School w Litchfield, Connecticut, zanim ukończył University of Maine. Zaciągając się do marynarki wojennej, Johnson spędził cztery lata na pokładzie USA Gloucester, jedyny statek trafiony ogniem wroga podczas wojny koreańskiej. Johnson osiadł w New Jersey, aby założyć rodzinę z żoną, a teraz spędza czas w Nowym Jorku, Nantucket i Key West.

Najwcześniejsze jako artysta, Johnson zajął się malarstwem, ale coraz bardziej dążył do rzeźby. Nie posiadając formalnego wykształcenia, poza serią zajęć w Cambridge/MA, jego pierwsze dzieło rzeźbiarskie zdobyło nagrodę w konkursie Steel Art, która objęła 7 000 zgłoszeń. Słynny po latach, za swoje figuratywne rzeźb z brązu, które są wystawiane na całym świecie i znajdują się w niezliczonych prywatnych kolekcjach, muzeach i publicznych zbiorach sztuki. Ukończył serię ponad 30 prac opartych na arcydziełach impresjonistów i postimpresjonistów. „…Chcę, aby moje prace zniknęły w krajobrazie, a następnie zaskoczyły widza. Po tym, jak przeszedł szok bycia oszukanym, staje się odkryciem emocjonalnym. Następnie jest właścicielem rzeźby. Ludzie często odwiedzają swoich ulubionych. Stają się jak przyjaciele…”– Seward Johnson.

Kiedy dziś dowiedziałem się, że we wtorek 10 marca 2020 r. zmarł w swoim domu w Key West na Florydzie Seward Johnson Jr., przypomniała mi się wieloletnia z nim znajomość i pierwsze spotkanie w kwietniu 1981 r. w Hamilton, które zresztą opisałem w Nowym Jorku.

„…Podróżując po Ameryce, w wielu miastach spotykałem się z hiperrealistycznymi rzeźbami ludzi znanych, w różnych życiowych sytuacjach: z postacią osoby rozmawiającej w parku, oczekującej na taksówkę, powracającej z kortów tenisowych. Rzeźby te, często naturalnej wielkości i kolorów, łatwo można było pomylić z rzeczywistymi postaciami. Najlepszym tego przykładem iest rzeźba mężczyzny zatrzymującego taksówkę, ustawiona na Park Avenue w Nowym Jorku, która myli taksówkarzy. W 1981 roku miałem możliwość poznania twórcy tych superrealistycznych rzeźb w jego pracowni w Hamilton, w Johnson Atelier (Techniczny Instytut Rzeźby). Od Johnsona dowiedziałem się, że w całej Ameryce jest ponad 100 takich rzeźb, naturalnej wielkości, których koszt waha się w granicach 30,000 dolarów, zakupionych przez wielkie korporacje i spółki. Oprócz tego Johnson jest twórcą potężnych kompozycii, "Przebudzenie Giganta” i "Ząb Giganta”, znajdujących się pod Waszyngtonem.

Obecnie 55-letni Johnson iest jednym z głównych współudziałowców multimilionowei firmy farmaceutycznej Johnson & Johnson i, jako przewodniczący oceanograficznei fundacji, którą stworzył jego ojciec — zawiaduje kapitałem 112 milionów dolarów.

Seward Johnson Jr. zaczął pracować w firmie Johnson & Johnson, założonei przez jego dziadka, w latach 50-tych. Jednak jak sam mówi — nie szło mu to zbyt dobrze i zrezygnował z tej pracy na korzyść malarstwa, które uprawiał iuż ponad 10 lat. W 1969 roku zapragnął jednak rzeźbić i od tego czasu datuje się jego przygoda z rzeźbą, która trwa do dziś. W 1974 roku, nakładem kilku milionów dolarów, stworzył w Hamilton Johnson Atelier (Techniczny Instytut Rzeźby). W Instytucie jest ponad 100 pracowników i studentów z 27 krajów, doskonalących się w technice wykonywania rzeźb z metalu. Na czele kilku głównych wydziałów stoi znany polski rzeźbiarz – Andrzej Pityński. W tej niewątpliwie naiwiększej tego typu placówce na świecie, wykonują swoje prace tej miary artyści, co George Segal i Georgia O' Keeffe.

Seward Johnson Jr., wraz ze swoją żoną i dwojgiem dzieci, mieszka w rezydencji w Princeton. Część czasu poświęca rzeźbiarstwu, a resztę pracy w rodzinnych fundacjach i w firmie, szczególnie po śmierci ojca.

Na temat rzeźb Johnsona jest wiele kontrowersyinych opinii. Na przykład, jeden z bardziej znanych krytyków sztuki, dr. Sam Hutner, profesor z Princeton University pisał, że rzeźby Johnsona są "najgorszym rodzaiem kiczu”. Z drugiej jednak strony popyt na rzeźby Johnsona jest ogromny: w ubiegłym roku sprzedał ich za ponad milion dolarów. Sam Seward Johnson tak mówi o swoim sukcesie: "...Niezależnie od opinii krytyków, które są podzielone, ludzie zmęczeni są już abstrakcją, szukają czegoś, co mogą zrozumieć i pojąć. Jeśli akceptują moje rzeźby i stawiają je w swoich miastach, jest to dla mnie sprawdzianem, że są one im potrzebne i będę je robił...”.

Seward Johnson Jr. jest autorem wielu rzeźb, największa 21 metrowa i najbardziej drmatyczna to „Przebudzenie” (1980), przedstawiająca giganta próbującego uwolnić się z podziemia, która najpierw pokazana była w Waszyngtonie. „Double Check” (1982), rzeźba biznesmena sprawdzającego swoją walizkę z aktami, w Liberty Plaza Park na skrzyżowaniu z World Trade Center, „Oczekiwanie” (1988), rzeźba na Australia Square, Sydney, Australia. „Déjà Vu” (1994) w Grounds for Sculpture w Hamilton Township, w stanie New Jersey, w parku rzeźby, który Johnson założył, tam też znajduje się rzeźba „Copyright Infringement” (1994), „First Ride” (2006), rzeźba ojca pomagającego jego młodej córce nauczyć się jeździć na rowerze, w Carmel w stanie Indiana. To tylko kilka rzeźb jako przykłady.

Prace Johnsona zostały wybrane przez Amerykańską Agencję Informacyjną do reprezentowania Stanów Zjednoczonych w reprezentacji przedsiębiorstw publicznych i prywatnych sponsorowanych przez General Motors i wiele innych korporacji amerykańskich podczas Światowej Wystawy EXPO w Sewilli w Hiszpanii w 1992 r.

Johnson założył The Sculpture Foundation, Inc., aby promować swoje prace, zakupiła stare tereny targowe w New Jersey w Hamilton i założył Grounds for Sculpture w celu pokazania prac ukończonych w Johnson Atelier i innych wystawach plenerowych, są tam również prace dwóch Polskich rzeźbiarzy: Magdaleny Abakanowicz i wspomnianego już Andrzeja Pityńskiego, który od lat pracuje w Johnson Atelier.


PORTRAIT with HISTORY J.Seward Johnson

"... Sometimes it's easy to forget about simple things that give us pleasure. If we open our eyes, life will be wonderful. The human spirit triumphs, even if only for a few moments during the day. I try to make my work pay attention to those moments ... "- J.Seward Johnson John Seward Johnson II (born April 16, 1930 in New Brunswick / New Jersey - died March 10, 2020 in Key West, Florida) the sculptor, heir to the pharmaceutical empire Johnson & Johnson, is known for his hyperrealistic sculptures scattered around around the world. He was the grandson of Robert Wood Johnson I, co-founder of Johnson & Johnson and Colonel Thomas Melville Dill of Bermuda. He created life-size sculptures that are casts derived from living people, depicting them in their daily activities. He was the founder of Grounds for Sculpture, school, foundry, sculpture park. Seward Johnson was born in New Jersey and then lived in London, Paris and Bermuda. He graduated from Forman School in Litchfield, Connecticut before graduating from the University of Maine. Enlisting in the Navy, Johnson spent four years aboard the US Gloucester, the only ship hit by enemy fire during the Korean War. Johnson settled in New Jersey to start a family with his wife, and now spends time in New York, Nantucket and Key West.

The earliest as an artist, Johnson took up painting, but increasingly strived for sculpture. Without formal education, except for a series of classes at Cambridge / MA, his first sculptural work won an award in the Steel Art competition, which covered 7,000 applications. Famous for years, for its figurative bronze sculptures, which are exhibited around the world and are found in countless private collections, museums and public art collections. He completed a series of over 30 works based on masterpieces of impressionists and post-impressionists. "... I want my works to disappear in the landscape and then surprise the viewer. After he underwent the shock of being cheated, he becomes an emotional discovery. Then he owns the sculpture. People often visit their favorites. They become like friends ... "- Seward Johnson. When I found out today that on Tuesday March 10, 2020, Seward Johnson Jr. died at his home in Key West, Florida, I remembered my long-term acquaintance with him and the first meeting in April 1981 in Hamilton, which I described in New York. "... Traveling in America, in many cities I met with hyperrealistic sculptures of people known in various life situations: with the figure of a person talking in the park, waiting for a taxi, returning from the tennis courts. These sculptures, often of natural size and colors, could easily be mistaken for real figures. The best example of this is the sculpture of a man stopping a taxi, set up on Park Avenue in New York, which confuses taxi drivers. In 1981, I had the opportunity to meet the creator of these superrealistic sculptures in his studio in Hamilton, at Johnson Atelier (Technical Sculpture Institute). I learned from Johnson that there are over 100 such life-size sculptures all over America, costing around $ 30,000, bought by large corporations and companies. In addition, Johnson is the creator of the powerful compositions, "Giant's Awakening" and "Giant's Tooth," located near Washington.

Currently, Johnson, 55, is one of the main shareholders of the multimillion pharmaceutical company Johnson & Johnson and, as the chairman of the oceanographic foundation founded by his father, owns capital of USD 112 million.

Seward Johnson Jr. he started working at Johnson & Johnson, founded by his grandfather, in the 1950s. However, as he says - he did not do it very well and gave up this job in favor of painting, which he practiced for over 10 years. In 1969, however, he wanted to carve and since then his adventure with sculpture dates back to today. In 1974, with a few million dollars, he created the Hamilton Johnson Atelier (Technical Sculpture Institute) in Hamilton. The Institute has over 100 employees and students from 27 countries, improving in the technique of making metal sculptures. The head of several major faculties is the well-known Polish sculptor - Andrzej Pityński. In this undoubtedly the largest institution of this type in the world, artists such as George Segal and Georgia O 'Keeffe perform their works.

Seward Johnson Jr., along with his wife and two children, lives in a residence in Princeton. He devotes part of his time to sculpture, and the rest of his work in family foundations and in the company, especially after his father's death.

There are many controversial opinions about Johnson's sculptures. For example, one of the more famous art critics, dr. Sam Hutner, a professor at Princeton University, wrote that Johnson's sculptures are "the worst kind of kitsch." On the other hand, the demand for Johnson's sculptures is enormous: he sold them for over a million dollars last year. Seward Johnson says this about his success: " ... Regardless of critics' opinions, which are divided, people are already tired of abstraction, they are looking for something that they can understand and understand. If they accept my sculptures and put them in their cities, it is a test for me that they need them and I will make them ... ".

Seward Johnson Jr. is the author of many sculptures, the largest 21-meter and most dramatic is "Awakening" (1980), depicting a giant trying to break free from the underground, which was first shown in Washington. "Double Check" (1982), sculpture of a businessman checking his suitcase with files, at Liberty Plaza Park at the intersection with the World Trade Center, "Expectation" (1988), sculpture at Australia Square, Sydney, Australia. "Déjà Vu" (1994) in Grounds for Sculpture in Hamilton Township, New Jersey, in the sculpture park that Johnson founded, there is also the sculpture "Copyright Infringement" (1994), "First Ride" (2006), sculpture a father helping his young daughter learn to ride a bike in Carmel, Indiana. These are just a few sculptures as examples.

Johnson's work was selected by the American Information Agency to represent the United States in the representation of public and private enterprises sponsored by General Motors and many other American corporations at the EXPO World Exhibition in Seville, Spain in 1992.

Johnson founded The Sculpture Foundation, Inc. to promote his work, purchased the old fairgrounds in New Jersey in Hamilton and founded Grounds for Sculpture to show the work completed at Johnson Atelier and other outdoor exhibitions, there are also works of two Polish sculptors: Magdalena Abakanowicz and the already mentioned Andrzej Pityński, who has been working for Johnson Atelier for years.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page