top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Józef Krzysztof Oraczewski„…Uprawiam malarstwo sztalugowe, wielkoformatowe, rysunek i grafikę. Angażuję się w przekazywanie własnych przemyśleń i odczuć w kontekście aktualnych wydarzeń. Staram się, aby moje prace oddziaływały pozytywnie – otwierając odbiorcę sztuki na siebie. Nie chcę być twórcą obrazoburczym, agresywnym…” – Józef Krzysztof Oraczewski.


Józef Krzysztof Oraczewski (ur. 7 czerwca 1951 w Warszawie) – malarz, autor instalacji. Ukończył studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1975 uzyskał dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Architektury Wnętrz pod kierunkiem prof. Kazimierza Nity. W 1977 uzyskał dyplom Studium Scenografii Teatralnej i Filmowej u prof. Józefa Szajny. Autor 40 wystaw indywidualnych. W 1999 otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.Wielokrotnie wystawiał na wystawach zbiorowych i infywidualnych m.in. Muzeum Mikołaja Kopernika – uznana za największą dotychczasową prezentację indywidualnego artysty w okresie powojennym (ponad 500 tys. zwiedzających) (Frombork, 1985), Centrum Kultury w Trier – głównym elementem była instalacja „Biało–Czerwona” o ponadczasowym wydźwięku (Niemcy, 1990 r.), Centrum Kultury w Kolonii – motywem przewodnim był „Koń Trojański” (Niemcy, 1990 r.), Muzeum w Herzlija – monumentalna instalacja „Drzewo Życia” poświęcona idei ochrony życia (Izrael, 1993 r.), Instytut Kultury Polskiej w Lipsku (Niemcy, 1995 r.), Galeria SARP – wspólnie z Andreasem von Weizsackerem (Warszawa, 1990 r.), Parlament w Magdeburgu (Niemcy, 1995 r.), Muzeum Errenhof w Düsseldorfie – uznana za największą prezentację polskiego artysty od czasów II wojny światowej w Niemczech (Niemcy, 1997 r.), Galeria Nowego Dziennika w Nowym Jorku (USA, 1997 r.), Muzeum Sztuki Współczesnej w Bochum – mówiącą o granicy miedzy realnością a złudą, życiem i śmiercią – „Dotknięcie Anioła” (Niemcy, 1997 r.), Galerii Powszechnego Banku Kredytowego – patronat Muzeum Narodowego (Warszawa, 2000 r.), Galeria ZPAP w Warszawie 2014 pt. "Las Brzozowy i Biało-Czerwony Ptak".Jest autorem cyklów malarskich m.in. Zderzenia, Postaci, Droga, Dekalog, Słownik, Światła, Skrzydlaci, Drzewoludzie, Nieustająca dostawa pozytywnej energii, Biczowani, Powstanie Warszawskie, Chasydzki i instalacji m.in. Koń Trojański, Drzewo Życia, Skala Ludzka, Pompejańska (Biało-Czerwona), Pamięci Ojca, Ptak, Dotknięcie Anioła.Ponad 400 dzieł artysty znajduje się w zbiorach prywatnych i państwowych kolekcjach m.in. Papież Jan Paweł II, Prezydent Lech Wałęsa, Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Prezydent USA Ronald Reagan, Prezydent Niemiec Johanes Rau, Prezydent Litwy Valdas Adamkus, Premier Słowacji Miklosz Dziurinda, Wicekanclerz Niemiec Hans Dietrich Genscher, Emir Kataru Hamad Bin Khalif Al-Thani, Prymas Józef Glemp oraz prezesi firm, banków, dziennikarze i ludzie sztuki.


Wielokrotnie nagradzany za swoją pracę m.in. Nagroda Marszałek Sukcesu – przyznana przez Forum Gospodarcze w Sulejówku za promocję miasta poprzez sztukę, Wyróżnienie Paul Harris Fellow – przyznane przez Rotary International za działalność charytatywną, Medal Fundacji Pilaszków – przyznany za współpracę z fundacją w zakresie pomocy charytatywnej, Brązowy Medal Polskiego Czerwonego Krzyża i Odznaczenie PCK – przyznany za działalność charytatywną (wspieranie domów dziecka), Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sulejówek – przyznany przez Radę Miasta Sulejówek (2008).Woli malować i pokazywać co robi, niż o tym opowiadać. Duże i mocno nasycone barwą plamy, jakby zaczerpnięte z malarstwa czysto abstrakcyjnego, łączą się w sztuce Oraczewskiego z motywami figuralnymi, jakby pojawiające się we śnie zjawy nie do końca określone. Widziałem kilka wystaw Oraczewskiego, ale zawsze chciałem zobaczyć, jak powstają jego prace w naturalnym wnętrzu pracowni. Latem 2016 roku odwiedziłem go w jego niezwykłej pracowni w Słupnie koło Warszawy, gdzie zrobiłem zdjęcia, których nic nie zastąpi. A z drugiej strony pokazują w naturalny sposób jak powstają jego prace, czego nie da się opowiedzieć słowami.
PORTRAIT with HISTORY Józef Krzysztof ORACZEWSKI


"... I do easel painting, large format painting, drawing and graphics. I am involved in sharing my own thoughts and feelings in the context of current events. I try to make my works have a positive impact - opening the recipient of art to myself. I don't want to be an iconoclastic, aggressive artist… ”- Józef Krzysztof Oraczewski.Józef Krzysztof Oraczewski (born June 7, 1951 in Warsaw) - painter, author of installations. He graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw in 1975, graduated with honors from the Faculty of Interior Design under the supervision of prof. Kazimierz Nita. In 1977 he obtained a diploma from the Study of Theater and Film Scenography under prof. Józef Szajna. Author of 40 individual exhibitions. In 1999 he was awarded the Officer's Cross of the Order of Polonia Restituta.He has exhibited many times at collective and individual exhibitions, including Nicolaus Copernicus Museum - considered the largest exhibition of an individual artist in the post-war period (over 500,000 visitors) (Frombork, 1985), Cultural Center in Trier - the main element was the installation "White-Red" with a timeless overtone (Germany, 1990 r. ( Germany, 1995), SARP Gallery - together with Andreas von Weizsacker (Warsaw, 1990), Parliament in Magdeburg (Germany, 1995), Errenhof Museum in Düsseldorf - recognized as the largest presentation of a Polish artist since World War II in Germany (Germany, 1997), New Journal Gallery in New York (USA, 1997), Museum of Contemporary Art in Bochum - talking about the border between reality and illusion, life and death - "Touching an Angel" (Germany, 1997 r.), Galer ii Powszechny Bank Kredytowy - patronage of the National Museum (Warsaw, 2000), Galeria ZPAP in Warsaw 2014 entitled "Birch Forest and the White and Red Bird".He is the author of painting cycles, incl. Collisions, Characters, Road, Decalogue, Dictionary, Lights, Winged People, Woodmen, Continuous supply of positive energy, Scourged, Warsaw Uprising, Hasidic and installations incl. Trojan Horse, Tree of Life, Human Scale, Pompeian (White-Red), Father's Memorial, Bird, Touch of an Angel.Over 400 works by the artist are in private and state collections, incl. Pope John Paul II, President Lech Wałęsa, President Aleksander Kwaśniewski, President of the USA Ronald Reagan, President of Germany Johanes Rau, President of Lithuania Valdas Adamkus, Prime Minister of Slovakia Miklosz Dziurinda, Vice-Chancellor of Germany Hans Dietrich Genscher, Emir of Qatar Hamad Bin Khalif Al-Thani, Primate Józef Glemp and CEOs of companies, banks, journalists and people of art.He has been awarded many times for his work, incl. The Marshal of Success Award - awarded by the Economic Forum in Sulejówek for promoting the city through art, Paul Harris Fellow - awarded by Rotary International for charity, Medal of the Pilaszków Foundation - awarded for cooperation with the foundation in the field of charity, Bronze Medal of the Polish Red Cross and a distinction PCK - awarded for charity (supporting orphanages), Title of Honorary Citizen of the City of Sulejówek - awarded by the City Council of Sulejówek (2008).He prefers to paint and show what he is doing rather than telling about it. In Oraczewski's art, large and strongly saturated with color spots, as if taken from purely abstract painting, are combined with figural motifs, as if the ghosts appearing in a dream are not fully defined. I have seen several of Oraczewski's exhibitions, but I have always wanted to see how his works are created in the natural interior of the studio. In the summer of 2016, I visited him in his unusual studio in Słupno near Warsaw, where I took pictures that are irreplaceable. On the other hand, they show in a natural way how his works are created, which cannot be told in words.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commenti


bottom of page