top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Ivan Putski

Zaktualizowano: 8 sty 2022


Kilku polskich sportowców mocno zamieszało w Stanach Zjednoczonych, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Obserwowałem przez lata Mariusza Czerkawskiego, który wystąpił nawet w Meczu Gwiazd NHL, Marcin Gortat od kilku lat jest jednym z najsolidniejszych środkowych NBA. Ale bezstronnie trzeba powiedzieć, że mało kto zaskarbił sobie taką sympatię tłumów jak Ivan Putski.

Ivan Putski, właściwie Józef Bednarski, znany jako Polish Power (ur. 21 stycznia 1941 w Krakowie) – profesjonalny zawodnik wrestlingu oraz kulturysta i strongman. 

W 1950 wyjechał do USA, wraz z rodziną przybył do Teksasu. Był drugim Polakiem, który podpisał kontrakt z federacją World Wrestling Federation (WWF). W trakcie kariery w ringu występował pod nazwiskiem Ivan Putski. Putski był pierwszym polskim zapaśnikiem, który wystąpił w WWF (obecnie WWE).

Był pierwszym Polakiem w finale Mistrzostw Świata Strongman w 1978. Przez całą karierę był zawodnikiem typu Face. W 1979 wraz z wrestlerem Tito Santana zdobył tytuł tag-teamowy. W 1995 został wpisany do Hall of Fame. Jego syn Scott Putski, także był zawodowym wrestlerem pod koniec lat 90. XX wieku.

Mistrzostwa i osiągnięcia w wrestlingu, World Wrestling Federation/Entertainment WWF Tag Team Championship (1 raz) z Tito Santana; WWE Hall of Fame (1995); Pro Wrestling Illustrated PWI Tag Team of the Year (1979) z Tito Santana; osiągnięcia strongman 8. Miejsce – Mistrzostwa Świata Strongman, Universal Studios, Kalifornia, 1978.

Putski walczył w swoim ostatnim meczu dla NWA New Jersey, pokonując King Konga Bundy'ego przez dyskwalifikację 27 lutego 1999 roku.

Oprócz zapasów Iwan Putski startował także jako siłacz. Brał udział w konkursie World's Strongest Man w 1978 r., zajmując ósme miejsce na polu dziesięciu zawodników.

Syn Putskiego, Scott Putski, jest również zawodowym zapaśnikiem, który wcześniej pracował w World Wrestling Federation i World Championship Wrestling. Jednak Scott nie odniósł takiego samego sukcesu, jaki miał kiedyś Ivan.

W dniu 8 stycznia 2012 roku Iwan Putski został wprowadzony do radiowej galerii sław Cloverleaf, klasa 2012.

Pierwszym pytaniem większości osób czytających moje artykuły, czy oglądających zdjęcia sławnych ludzi jest — w jaki sposób udało mi się daną osobę spotkać? Odpowiedź jest bardzo trudna, gdyż właściwie w każdym przypadku można by na ten temat opowiedzieć całą historię.

I tak np. przy pierwszym spotkaniu z dzisiejszym bohaterem, Ivanem Putskim, niezmiernie ważną role odegrał Janusz Kapusta (znany nowojorski grafik), który zadzwonił do mnie (w listopadzie 1985):

"...Cześć, Czesław. Jest obecnie u mnie w studio Ivan Putski. Chyba nie musze ci go przedstawiać (wielokrotnie widziałem plakaty reklamujące jego występy w Madison Square Garden). Jeśli chcesz go złapać, to przyjeżdżaj jak najszybciej, postaram się go przetrzymać, gdyż spieszy się na lotnisko — jedzie do domu do Teksasu...”.

Oczywiście skorzystałem z zaproszenia Janusza i tak rozpoczął sie mój dalszy kontakt z Putskim. Ta historia jest wyjątkowo prosta, często zdarza się, że w sprawę zamieszanych jest wiele osób tworzących misterną drabinę, po której wspinam się do "gwiazd”. Często oprócz kontaktów konieczna jest odrobina szczęścia, jak zresztą w każdej trudnej sprawie.

Powracając do Ivana Putskiego — należy podkreślić, że w bezpośrednim kontakcie robi duże wrażenie. Niezwykle proporcjonalnie zbudowane ciało nie przypomina przysłowiowych "gór mięsa” innych zawodników wrestling, a raczej kulturystów — zwycięzców takich konkursów, jak Mr.America czy Mr. Universe. Ogromna bezpośredniość i otwartość w stosunku do innych dopełniają całości sylwetki, pozostając na długo w pamięci.

Interesowało mnie jak Putski wspomina moment przyjazdu do USA, był małym chłopcem:

"...Pamiętam, jak zobaczyłem po raz pierwszy Statuę Wolności — ludzie płakali, nie wiadomo, czy ze szczęścia, czy też ze strachu przed niewiadomym. Z całej rodziny nikt nie znał angielskiego, byliśmy tzw. "DP” (displaced persons) i dopiero tu rozpoczęła się nasza gehenna. Zakasaliśmy jednak rękawy i pomału stawaliśmy na nogi. Ojciec najpierw pracował jako górnik, później otrzymał pracę w gospodarstwie rolnym w Austin w Teksasie. Mam ogromny podziw i szacunek dla ojca, który po ciężkiej pracy w polu pracował nad swoim wynalazkiem, związanym z energią słoneczną. Kiedy uzyskał patent, który zakupił rząd, mógł zrealiżować swoje marzenia — wykształcić dzieci i kupić własne gospodarstwo”.

Wszystkie dzieci Bednarskiego kończą uniwersytety w Teksasie. Józef po skończeniu Southwest Texas A&I College w 1965 r., już jako znany zawodnik footballowy przechodzi do zawodowego zespołu Canadian Football League (Toronto), a następnie Detroit Lions. Znakomicie zapowiadającą sie karierę przerywa w 1967r. kontuzja kolana. Nie załamuje się – wręcz przeciwnie, postanawia rozpocząć kariere w innej dyscyplinie. Odznaczając się niezwykłą siłą zaczyna ćwiczyć po kilka godzin dziennie podnoszenie ciężarów, gimnastyke, biegi, stosuje ostrą dietę, składającą się z sałat, owoców i ryb.

W 1975 r. przyjmuje pseudonim Ivan Putski "Polish Power”, pod którym jest znany do dziś i zaczyna występować jako zawodnik wrestling.

Winny jestem w tym miejscu choćby krótkiego historycznego szkicu na temat wrestling (zapasów), które należą do najstarszych i najbardziej popularnych dyscyplin sportowych. Walki wręcz, tzw. zapasy, znane były już w starożytnym Egipcie, Grecji, Rzymie, Chinach, Japonii. O niezwykłej doniosłości zapasów świadczy choćby fakt, że już w 708 roku p.n.e. były dyscypliną olimpijską, a w igrzyskach nowożytnych reprezentowane są od 1896 r. Trzeba wiedzieć również, że jest wiele rodzajów zapasów: walki wolne i walki klasyczne (grecko-rzymskie), sambo oraz rozpowszechnione w Ameryce "catch-as-catchcan”.

Bardzo szybko Ivan Putski występując w The World Wrestling Federation zdobywa sobie sławę m.in. zwycięstwem nad Billy Superstar Graham w Nassau Coliseum, co wspomina:

"...To był wieczór, którego nigdy nie zapomnę. Po zwycięstwie kibice uznali mnie za gwiazdę na ringu. Dla takich chwil warto ponieść trud i wyrzeczenia...”.

W ciągu dziesięcioletniej kariery jako zawodnik wrestling, Putski utrzymuje się zawsze w czołówce najlepszych, występując w największych i najbardziej renomowanych miejscach w Nowym Jorku (Madison Square Garden), Europie, Japonii, Australii, krajach arabskich. Kiedy w trakcie rozmowy wyraziłem swoje powątpiewanie co do 100-procentowej prawdziwości walki w amerykańskiej odmianie wrestling, gdyż fotografowałem kiedyś widowisko z udziałem mistrza Hulk Hogana, Putski odsunął włosy na głowie i pokazując mi szramy po szwach powiedział:

„…To nie z zabawy, lecz z walki. W różnych klubach jest różnie, my bijemy sie naprawdę. Oczywiście musi być również widowisko, ale to jest przed walką. Kiedy rozpoczyna się walka nie ma zabawy, wszyscy chcą wygrać, gdyż chodzi tu nie tylko o pieniądze, ale o prestiż i sławę...”.

Wrestling należy w Stanach Zjednoczonych do najbardziej popularnych sportów, o czym świadczą choćby na wiele tygodni przed wystepem wykupione bilety, co daje najlepszym zawodnikom duże zarobki, średnio 20 tys. dolarów za występ.

W życiu prywatnym Ivan Putski jest od 25 lat żonaty z Nancy, z którą ma córkę i trzech synów, którzy idą w ślady ojca, studiując na uniwersytetach w Teksasie i grając w football. Pomimo tego, że Putski wyjechał z Polski jako małe dziecko, kultywuje jednak rodzinne tradycje, o czym mówi:

"...Każdego roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, jak również 3 Maja cała rodzina wspólnie spędza czas. Moim prawdziwym bohaterem był Józef Piłsudski, nosze jego imie i dużo o nim czytałem — bali się go nawet Rosjanie. Chciałem nadać sobie pseudonim Piłsudski, ale był za trudny do wymówienia i zostało Putski...”.

PORTRAIT with HISTORY Ivan Putski

Several Polish athletes stirred up a lot in the United States, in a positive sense. For years I have watched Mariusz Czerkawski, who even played in the NHL Star Match, Marcin Gortat has been one of the most reliable NBA mid laners for several years. But it must be said impartially, that hardly anyone has won such a sympathy from crowds as Ivan Putski.

Ivan Putski, actually Józef Bednarski, known as Polish Power (born January 21, 1941 in Krakow) - professional wrestling competitor, bodybuilder and strongman.

In 1950 he left for the USA and came to Texas with his family. He was the second Pole to sign a contract with the World Wrestling Federation (WWF). During his career in the ring he performed under the name of Ivan Putski. Putski was the first Polish wrestler to appear in the WWF (now WWE).

He was the first Pole in the Final of the World's Strongest Man in 1978. Throughout his career, he was a Face type player. In 1979, together with wrestler Tito Santana, he won the tag team title. In 1995 he was inducted into the Hall of Fame. His son Scott Putski was also a professional wrestler in the late 1990s.

Wrestling Championships and Achievements, World Wrestling Federation / Entertainment WWF Tag Team Championship (1 time) with Tito Santana; WWE Hall of Fame (1995); Pro Wrestling Illustrated PWI Tag Team of the Year (1979) with Tito Santana; strongman achievements 8th Place - World's Strongest Man, Universal Studios, California, 1978.

Putski fought in his final match for NWA New Jersey, defeating King Kong Bundy via disqualification on February 27, 1999.

In addition to wrestling, Ivan Putski also competed as a strongman. He competed in the World's Strongest Man competition in 1978, finishing eighth out of ten. Putski's son Scott Putski is also a professional wrestler who previously worked in the World Wrestling Federation and World Championship Wrestling. However, Scott was not as successful as Ivan once had. On January 8, 2012, Ivan Putski was inducted into the Cloverleaf Radio Hall of Fame, Class 2012.

The first question most people reading my articles or looking at pictures of famous people ask is - how did I meet this person? The answer is very difficult, as the whole story could actually be told in every case. For example, during the first meeting with today's hero, Ivan Putski, an extremely important role was played by Janusz Kapusta (a well-known New York graphic designer) who called me (in November 1985): "... Hi, Czesław. Ivan Putski is in my studio at the moment. I don't think I need to introduce him to you (I have seen posters advertising his performances at Madison Square Garden many times). If you want to catch him, come as soon as possible, I will try to survive him because he is in a hurry to the airport - he goes home to Texas ... ”. Of course, I took advantage of Janusz's invitation and this is how my further contact with Putski began.

This story is extremely simple, it often happens that many people are involved in the matter, creating an intricate ladder on which I climb to the “stars.” Often, apart from contacts, a bit of luck is needed, as in any difficult matter. Coming back to Ivan Putski - it should be emphasized that in direct contact he makes a great impression. Extremely proportionally built body does not resemble the proverbial "mountains of meat" of other wrestling players, but rather bodybuilders - winners of such competitions as Mr. America or Mr. Universe. Huge directness and openness towards others complete the whole figure, remaining in memory for a long time.

I was interested in how Putski recalls the moment of his arrival in the USA, he was a little boy:

"... I remember when I saw the Statue of Liberty for the first time - people cried, it is not known if it was for happiness or fear of the unknown. No one in the whole family spoke English, we were the so-called" DP "(displaced persons) and only here our ordeal began. However, we rolled up our sleeves and slowly got to our feet. My father first worked as a miner, then got a job on a farm in Austin, Texas. I have great admiration and respect for my father who, after hard work in the field, worked on his invention related to solar energy. When he got a patent that the government bought, he could make his dreams come true - educate his children and buy his own farm. All Bednarski's children graduate from universities in Texas. After graduating from Southwest Texas A&I College in 1965, Józef joins the professional football team of the Canadian Football League (Toronto) and then the Detroit Lions as a well-known football player. He interrupted his promising career in 1967. Knee injury. He doesn't break down - on the contrary, he decides to start a career in a different discipline. Being remarkably strong, he begins to practice lifting weights, gymnastics, running for several hours a day, and applies a strict diet consisting of salads, fruit and fish.

In 1975 he takes the pseudonym Ivan Putski "Polish Power", under which he is known to this day, and begins to play as a wrestling player. At this point I am guilty of at least a short historical sketch on wrestling, which is one of the oldest and most popular sports. Hand-to-hand combat, the so-called stocks were already known in ancient Egypt, Greece, Rome, China, Japan. The extraordinary importance of stocks is evidenced by the fact that already in 708 BCE. they were an Olympic discipline, and in the modern games they have been represented since 1896. It must also be known that there are many types of wrestling: free and classical (Greco-Roman) fighting, sambo and "catch-as-catchcan" widespread in America.Ivan Putski very quickly, performing in The World Wrestling Federation, gains fame, incl. victory over Billy Superstar Graham at the Nassau Coliseum, which he recalls: "... It was an evening that I will never forget. After the victory, the fans recognized me as a star in the ring. For such moments it is worth the effort and sacrifice ...".

During his ten-year career as a wrestling player, Putski has always remained in the lead of the best, performing in the largest and most renowned venues in New York (Madison Square Garden), Europe, Japan, Australia and Arab countries. When during the conversation I expressed my doubts about the 100% truthfulness of the fight in American wrestling, because I once photographed a show with the participation of master Hulk Hogan, Putski moved his hair back and showed me the seam scars, he said:

“… It's not from play, but from fighting. It is different in different clubs, we really fight. Of course there has to be a show as well, but that is before the fight. When the fight starts, it's no fun, everyone wants to win, because it's not only about money, but also about prestige and fame ... ”.

Wrestling is one of the most popular sports in the United States, as evidenced by the purchased tickets many weeks before the performance, which gives the best players large earnings, an average of 20,000. dollars for the performance. In his private life, Ivan Putski has been married for 25 years to Nancy, with whom he has a daughter and three sons who follow in their father's footsteps, studying at Texas universities and playing football. Despite the fact that Putski left Poland as a small child, he still cultivates family traditions, as he says:

"... Every year during Christmas, Easter, and on May 3, the whole family spends time together. My real hero was Józef Piłsudski, I bear his name and I read a lot about him - even the Russians were afraid of him. I wanted to give myself a nickname. Piłsudski, but he was too difficult to pronounce and Putski remained ... ”.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page