top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Henry A.Kissinger

Zaktualizowano: 30 lis 2023


„…Władza to największy afrodyzjak…“ —  Henry A. Kissinger

Henry A. Kissinger, właśc. Heinz Alfred Kissinger (ur. 27 maja 1923 w Furth w Niemczech, zm. 29 listopada 2023, Kent, CT) – polityk i dyplomata.

Profesor nauk politycznych Uniwersytetu Harwarda. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego i sekretarz stanu podczas prezydentury Richarda Nixona oraz Geralda Forda. Za swój wkład podczas negocjacji w czasie konfliktu w Wietnamie otrzymał w 1973 Pokojową Nagrodę Nobla. Człowiek Roku tygodnika „Time” w 1972 (razem z prezydentem Nixonem). Z nikim nie widziałem tyle okładek TIME, co z Kissingerem.

Urodził się w żydowskiej rodzinie w Niemczech. która w 1938 uciekła przed nazistami do Stanów Zjednoczonych. W 1943 uzyskał amerykańskie obywatelstwo. Po II wojnie światowej służył jako tłumacz w 970 Korpusie Kontrwywiadu Stanów Zjednoczonych w okupowanych Niemczech, gdzie wsławił się dekonspiracją wielu agentów Gestapo. 

W 1950 ukończył z wyróżnieniem nauki polityczne na Uniwersytecie Harvarda, a w 1954 na podstawie pracy o systemie Metternicha bronił doktorat. W latach 60. był doradcą gubernatora Nelsona Rockefellera oraz konsultantem ds. bezpieczeństwa różnych agencji rządowych. W latach 1969–1975 pełnił funkcję doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego, a w latach 1973–1977 sekretarza stanu – najpierw w administracji prezydenta Richarda Nixona, a później Geralda Forda. 

W 1973 otrzymał – wspólnie z Wietnamczykiem Le Duc Tho – Pokojową Nagrodę Nobla. Przyznanie mu jej jest uznawane za jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji Komitetu Noblowskiego w historii. Jako protest przeciwko tej decyzji dwóch członków Komitetu zrezygnowało z członkostwa, co stało się po raz pierwszy w historii tej nagrody.

W 2002 był przewodniczącym prezydenckiej komisji ds. zbadania przyczyn zamachów z 11 września 2001.

Uważany za jednego z głównych architektów światowej polityki odprężenia (obok m.in. Richarda Nixona, Charles’a de Gaulle’a czy Willy’ego Brandta), dzięki której w dużej mierze zakończono zimną wojnę. Współodpowiedzialny za obalenie demokratycznie wybranego prezydenta Chile Salvadora Allende i dojście do władzy junty generała Augusto Pinocheta. Walnie przyczynił się do rozpoczęcia tajnego i w świetle prawa międzynarodowego nielegalnego bombardowania Kambodży podczas wojny w Wietnamie. 

Zwolennik polityki realnej. Wielu politologów uznaje go za najlepszego sekretarza stanu w historii. Zaś przez wielu obrońców praw człowieka oskarżany jest o zbrodnie wojenne.

Wielokrotnie odznaczany m.in. Prezydencki Medal Wolności (USA, 1977), Brązowa Gwiazda (USA, 1945), Krzyż Wielki Orderu Zasługi Republiki Włoskiej (1976), Order Tomasa Garrigue Masaryka I klasy (Czechy, 1998), Rycerz Komandor Orderu Imperium Brytyjskiego (Wielka Brytania, 1995), Order św. Michała i św. Jerzego (Wielka Brytania), Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP (1997), Krzyż Wielki Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (1977), Bawarski Order Zasługi (2005), Medal za Zasługi dla Badenii-Wirtenbergii (2007).

Kissinger jest autorem książek m.in. Observations: Selected Speaches and Essays, 1982–1984, Years of Upheveal, For the Record: Selected Statements, 1977–1980, White House Years, American Foreign Policy: The Essays, Problems of National Strategy: A Book of Readings, The Troubled Partnership: A Reappraisal of the Atlantic Alliance, The Necessity for Choice: Prospects of American Foreign Policy, A World Restored: Castlereagh, Metternich and the Restoration of Peace, 1812-1822, Does America Need a Foreign Policy? Towards a Diplomacy in 21st Century.

Po polsku ukazały się jego książki m.in. Dyplomacja, 1996, Kryzys: Antologia dwóch kryzysów, 2005, O Chinach, 2017, Porządek światowy, 2017.

"…Jeżeli nie wiesz dokąd zmierzasz, każda droga zaprowadzi Cię donikąd…" — Henry A. Kissinger, bardzo mi się to sformułowanie podobało. Od lat wiedziałem, że chciałbym prywatnie sfotografować Kissingera, więc wiedziałem, dokąd zmierzam. Miałem pomysł również, jak to załatwić, gdyż mój przyjaciel, wybitny amerykański pisarz Jerzy Kosiński znał Kossingera osobiście, byli nawet wspólnie w Dominikanie, gdzie Kosiński jeździł. Poprosiłem go o kontakt do Kissingera. Kosiński zaaranżował spotkanie równocześnie z Elie Wiesel w The Elie Wiesel Foundation for Humanity w Nowym Jorku 30 marca 1989 r. Wówczas uhonorowana była Danielle Mitterrand, żona francuskiego prezydenta. To była pierwsza nagroda Wiesela, od tego jak w 1986 r. otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Uroczystość odbyła się w Parker Meridien Hotel na West 57th Street w Manhattanie, był tam Henry A. Kissinger. Po uroczystości, poprosiłem Kissingera, do osobnego pokoju i zrobiłem serię zdjęć. Pamiętam, że w czasie zdjęć Kossinger wypytywał mnie co robię w Nowym Jorku, skąd przyjechałem. Ale pamiętam, co zresztą na zdjęciach widać, kiedy wyjęłem aparat i skierowałem na niego, bardzo się skoncentrował. Powstały unikalne zdjęcia, niezwykłego człowieka.

"…Doradca to człowiek wtajemniczony, który bardzo niechętnie mówi prawdę niewtajemniczonym…" — Henry Kissinger.

„Dyplomacja to sztuka powiedzenia natrętowi ‘zjeżdżaj’ tak, że będzie odczuwał przyjemny dreszcz ekscytacji przed nadchodzącą podróżą” mówi stary dowcip i takie chyba jest też ogólne pojęcie o tym aspekcie stosunków międzynarodowych.

Henry A.Kissinger w swoim najbardziej znanym dziele, zatytułowanym po prostu „Dyplomacja”, daje pasjonujący opis utrzymywania stosunków międzynarodowych od średniowiecza do czasów współczesnych (a dokładnie do 1994 roku, kiedy to książka została ukończona), ze szczególnym uwzględnieniem wielkich postaci polityki, między innymi Richelieu, Metternicha, Bismarcka, Roosevelta czy Churchilla.

Nic więc dziwnego, że kiedy w 2016 r. Prezydent Tramp wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych, zwrócił się do Kissingera z prośbą, aby został doradcą o specjalnym charakterze.

"…Dyplomacja jest sztuką powstrzymywania się od użycia siły…" — Henry A.Kissinger.


Były sekretarz stanu USA Henry A. Kissinger stwierdził dziś (16 XI 2020), że gdy administracja Joe Bidena zacznie już działać w Białym Domu, powinna szybko przywrócić kanały komunikacji z Chinami, które zostały zerwane w czasie kadencji Donalda Trumpa.

Brak takich kanałów komunikacji grozi sytuacją, w której kryzys może przerodzić się w konflikt zbrojny – ocenił legendarny dyplomata. „Jeśli nie będzie podstaw do jakiejś współpracy, to świat stoczy się w katastrofę porównywalną do I wojny światowej…”.

PORTRAIT with HISTORY Henry A. Kissinger

"... Power is the greatest aphrodisiac ..." - Henry A. Kissinger.

Henry A. Kissinger, resp. Heinz Alfred Kissinger (born May 27, 1923 in Furth, Germany; died November 29, 2023, Kent, CT) - politician and diplomat.

Professor of political science at Harvard University. National Security Adviser and Secretary of State during the presidencies of Richard Nixon and Gerald Ford. He was awarded the Nobel Peace Prize in 1973 for his contribution to the negotiations during the Vietnam conflict. Time's Man of the Year in 1972 (with President Nixon). I have never seen as many TIME covers with anyone as with Kissinger.

He was born to a Jewish family in Germany. who fled from the Nazis to the United States in 1938. In 1943 he obtained American citizenship. After World War II, he served as a translator in the 970 United States Counterintelligence Corps in occupied Germany, where he became famous for the unmasking of many Gestapo agents. In 1950 he graduated with honors in political science from Harvard University, and in 1954 he defended his doctorate with a thesis on Metternich's system. In the 1960s, he was an advisor to Governor Nelson Rockefeller and a security consultant for various government agencies. In the years 1969–1975 he was a national security adviser, and in the years 1973–1977 a secretary of state - first in the administration of President Richard Nixon, and later Gerald Ford.

In 1973 he was awarded - together with the Vietnamese Le Duc Tho - the Nobel Peace Prize. Awarding him is considered one of the most controversial decisions of the Nobel Committee in history. As a protest against this decision, two members of the Committee resigned, for the first time in the history of this award.

In 2002, he was chairman of the presidential commission to investigate the causes of the September 11, 2001 attacks.

Considered one of the main architects of the world policy of détente (next to Richard Nixon, Charles de Gaulle and Willy Brandt, among others), thanks to which the Cold War was largely ended. Co-responsible for the overthrow of the democratically elected president of Chile, Salvador Allende, and the coming to power of the junta of general Augusto Pinochet. He was instrumental in launching the clandestine and international illegal bombing of Cambodia during the Vietnam War.

A supporter of real politics. Many political scientists consider him the best secretary of state in history. And by many human rights defenders he is accused of war crimes.

He has been awarded many times, incl. Presidential Medal of Freedom (USA, 1977), Bronze Star (USA, 1945), Grand Cross of the Order of Merit of the Italian Republic (1976), Order of Tomas Garrigue Masaryk 1st class (Czech Republic, 1998), Knight Commander of the Order of the British Empire (Great Britain, 1995) , Order of St. Michael and St. George (Great Britain), Grand Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland (1997), Grand Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany (1977), Bavarian Order of Merit (2005), Medal of Merit for Baden-Wirtenbergia (2007).

Kissinger is the author of books, incl. Observations: Selected Speaches and Essays, 1982–1984, Years of Upheveal, For the Record: Selected Statements, 1977–1980, White House Years, American Foreign Policy: The Essays, Problems of National Strategy: A Book of Readings, The Troubled Partnership : A Reappraisal of the Atlantic Alliance, The Necessity for Choice: Prospects of American Foreign Policy, A World Restored: Castlereagh, Metternich and the Restoration of Peace, 1812-1822, Does America Need a Foreign Policy? Towards a Diplomacy in 21st Century.

His books have been published in Polish, incl. Diplomacy, 1996, Crisis: An Anthology of Two Crises, 2005, On China, 2017, World Order, 2017.

"... If you don't know where you are going, any road will lead you nowhere ..." - Henry A. Kissinger, I liked the phrase very much. I had known for years that I would like to photograph Kissinger privately, so I knew where I was going. I also had an idea how to handle it, because my friend, the eminent American writer Jerzy Kosiński, knew Kissinger personally, they were even together in the Dominican Republic, where Kosiński traveled. I asked him to contact Kissinger. Kosinski arranged a meeting simultaneously with Elie Wiesel at The Elie Wiesel Foundation for Humanity in New York on March 30, 1989. At that time, Danielle Mitterrand, wife of the French president, was honored. It was Wiesel's first prize since he was awarded the Nobel Peace Prize in 1986. The ceremony was held at the Parker Meridien Hotel on West 57th Street in Manhattan, Henry A. Kissinger was there. After the ceremony, I asked Kissinger to go to a separate room and took a series of photos. I remember Kissinger asking me what I was doing in New York, where I came from. But I remember what you can see in the photos when I took out the camera and pointed it at him, he concentrated very much. Unique photos of an extraordinary man were created.

"... A counselor is an insider who is very reluctant to tell the truth to the uninitiated ..." - Henry Kissinger. "Diplomacy is the art of telling an intruder to 'ride down' so that he will have a pleasant thrill of excitement before his upcoming journey," says the old joke, and this is probably the general concept of this aspect of international relations. Henry A. Kissinger, in his most famous work, simply titled "Diplomacy", gives a passionate account of maintaining international relations from the Middle Ages to the present day (and more precisely until 1994, when the book was completed), with particular emphasis on the great figures of politics, between among others, Richelieu, Metternich, Bismarck, Roosevelt and Churchill.

No wonder then that when President Tramp won the US elections in 2016, he asked Kissinger to become a special adviser.

"... Diplomacy is the art of not using force ..." - Henry A. Kissinger.

Former US Secretary of State Henry A. Kissinger said today (November 16, 2020) that once the Joe Biden administration is operational in the White House, it should quickly restore the channels of communication with China that were broken during Donald Trump's tenure.

The lack of such communication channels may result in a crisis that may turn into an armed conflict, assessed the legendary diplomat. "If there is no basis for some cooperation, then the world will collapse into a catastrophe comparable to the First World War ...".


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page