top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Gabriel SEWERYN


Gabriel Seweryn (ur. 11 lipca 1967 roku w Głogowie, zm. 28 listopada 2023 w szpitalu w Głogowie) – projektant, kreator mody, stylista. Właściciel pracowni futer oraz skór, showman telewizyjny, nazywany „Versace z Głogowa”.

W 1985 roku ukończył Zespół Szkół Politechnicznych (dawniej Zespół Szkół Zawodowych) przy Placu Jana z Głogowa 7 o profilu ciastkarz-cukiernik. Po ukończeniu edukacji szkolnej w wyuczonym zawodzie pracował tylko przez dwa lata (1985- 1987). W latach 1985-1987 uczęszczał do wieczorowego Liceum Ogólnokształconcego działającego przy I Liceum Ogóln. im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie.

W roku 1989 rozpoczął studia na Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na kierunku projektowanie ubioru. Już w czasach studiów rozpoczą swoją karierę jako projektant futer i skór. W latach 1987-1989 odbywał zasadniczą służbę wojskową w 45. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Babimoście koło Zielonej Góry.

Już w 1989 roku zadebiutował jako projektant futer, a trzy lata później otworzył własną pracownię na głogowskim Rynku, która funkcjonuje do dziś. W 1990 roku zajął 4. miejsce w finałowej gali „Mistera Polski 90”, która odbyła się w Teatrze Wielkim w Łodzi. Był to pierwszy tego typu konkurs w Polsce, który zapoczątkował wybory najprzystojniejszego mężczyzny w kraju.

Od 2002 roku wystawiał własne kreacje na pokazach mody. W swoje futra oraz ubrania ze skóry ubiera polskie oraz zagraniczne gwiazdy. Od 11 listopada 2016 roku jest jednym z bohaterów serialu dokumentalnego pt.: „Królowie życia” emitowanego przez ogólnopolską telewizję TTV. W programie bierze udział wraz ze swoim życiowym partnerem Rafałem Marcinem Grabiasem. W 2018 roku był gościem programu Michaeela Morana „10 zadań specjalnych” oraz brał udział, wraz ze swoim partnerem, w programie „Orzeł czy resztka” emitowanym na TTV. Również w maju 2019 roku doczekał się własnego programu „Made in Poland” w telewizji TTV, gdzie wraz z Rafałem Marcinem Grabiasem. W 2017 roku ukazała się książka „Sekrety Polaków Wybitnych” autorstwa Jacka Grabowskiego, w której znalazł się życiorys projektanta. Od grudnia 2018 roku prowadzi pracownię również w Warszawie przy ulicy Wilczej 8/8.

Pierwszy raz spotkałem i fotografowałem Gabriela Seweryna w jego pracowni, na ul. Wilczej w Warszawie 24 października 2019 r., gdzie był razem ze swoim partnerem Rafałem Grabiasem, miał odwagę otwarcie mówić o swojej orientacji seksualnej. Szybko się zbiżyliśmy, rozmawiając o wielkich projektantach mody jakich fotografowałem w Nowym Jorku. Powstały miezwykłe zdjęcia, czuł się swobodnie w pięknym wnętrzu, które sam stworzył, a które przypominało Nowy Jork.

Projektował oraz szył futra m.in.: dla znanej wokalistki Justyny Steczkowskiej, aktorek Katarzyny Skrzyneckiej i Joanny Brodzik, dziennikarki telewizyjno-radiowej Moniki Olejnik, muzyka/wykonawcy Czesława Mozila oraz Roberta Kozyry, dziennikarza, byłego dyrektora Radia Zet, szył też sceniczne kostiumy dla artystek teatru "Sabat" Małgorzaty Potockiej.

Otrzymał „Złoty Herb Powiatu Głogowskiego” przyznany 15 grudnia 2016 roku za osiągnięcia, wkład pracy i zaangażowanie w budowę pozytywnego wizerunku Ziemi Głogowskiej.


PORTRAIT with HISTORY Gabriel Seweryn

Gabriel Seweryn (born July 11, 1967 in Głogów, died November 28, 2023 in the hospital in Głogów) - designer, fashion creator, stylist. Owner of a fur and leather workshop, television showman, nicknamed "Versace from Głogów".

In 1985, he graduated from the Polytechnic School Complex (formerly the Vocational School Complex) at Plac Jana z Głogowa 7, with the profile of a pastry chef. After completing his school education, he worked in his profession for only two years (1985-1987). In the years 1985-1987 he attended the evening secondary school operating at the 1st General Secondary School. them. Bolesław Krzywousty in Głogów.

In 1989, he began studies at the Academy of Fine Arts. Eugeniusz Geppert in Wrocław, majoring in clothing design. Already during their studies, they began their career as a fur and leather designer. In the years 1987-1989, he completed his military service in the 45th Fighter Aviation Regiment in Babimost near Zielona Góra.

Already in 1989, he made his debut as a fur designer, and three years later he opened his own studio on the Market Square in Głogów, which operates to this day. In 1990, he took 4th place in the final gala of "Mister Polski 90", which took place at the Grand Theater in Łódź. It was the first competition of this type in Poland, which initiated the election of the most handsome man in the country.

Since 2002, he has exhibited his own creations at fashion shows. He dresses Polish and foreign stars in his furs and leather clothes. Since November 11, 2016, he has been one of the heroes of the documentary series entitled "Kings of Life" broadcast by the national television TTV. He takes part in the program with his life partner Rafał Marcin Grabias. In 2018, he was a guest of Michaeel Moran's program "10 special tasks" and took part, together with his partner, in the program "Orzeł czy ścista" broadcast on TTV. Also in May 2019, he had his own program "Made in Poland" on TTV, together with Rafał Marcin Grabias. In 2017, the book "Sekrety Polaków Wybitnych" by Jacek Grabowski was published, which included the designer's biography. Since December 2018, he has also been running a studio in Warsaw at 8/8 Wilcza Street.

I met and photographed Gabriel Seweryn for the first time in his studio at ul. Wilcza in Warsaw on October 24, 2019, where he was with his partner Rafał Grabias, he had the courage to speak openly about his sexual orientation. We quickly became close, talking about the great fashion designers I had photographed in New York. The photos were extraordinary and he felt extremely at ease in the beautiful interior that he created, which resembled New York.

He designed and sewed fur coats, among others, for the famous singer Justyna Steczkowska, actresses Katarzyna Skrzynecka and Joanna Brodzik, television and radio journalist Monika Olejnik, musician/performer Czesław Mozil and Robert Kozyra, journalist, former director of Radio Zet, he also sewed stage costumes for artists of the "Sabat" theater by Małgorzata Potocka.

He received the "Golden Coat of Arms of the Głogów County" on December 15, 2016 for his achievements, work contribution and commitment to building a positive image of the Głogów District.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page