top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ David Rockefeller„…Pieniądze mogą być użyteczne na wiele sposobów, zakładając, że człowiek jest zrównoważony i zdrowy. Dla niektórych fortuna jest raczej darem szatana niż korzyści…“ – David Rockefeller „Wspomnienia” (2002).

David Rockefeller (ur. 12 czerwca 1915 w Nowym Jorku, zm. 20 marca 2017 w Pocantico Hills w stanie Nowy Jork) – przemysłowiec, zwany był „królem nafty”, gdyż poprzez swoje firmy był większościowym udziałowcem Chevron i ExxonMobil (wcześniej pod nazwą Standard Oil). Jego majątek w momencie śmierci szacowano na około 3 mld dolarów, ale ze względu na strukturę aktywów kontrolowanych przez fundusze Rockefeller Brothers Fund i Fundację Rockefellera prawdziwa wartość jest nieznana. Jeden z pomysłodawców utworzenia kompleksu World Trade Center w Nowym Jorku.

Był synem Johna D.Rockefeller młodszego i wnukiem Johna D.Rockefellera – wielkich potentatów przemysłu paliwowego. Urodził się w Nowym Jorku, przy 10 West 54th Street; w willi swojego ojca, który zgromadził w niej duże ilości zabytków historycznych. W dzieciństwie spędzał wiele czasu w ogromnej rodzinnej posiadłości Pocantico. W 1936 r. ukończył studia na Uniwesytecie Harvarda, a 4 lata później uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych Uniwersytetu Chicagowskiego za pracę doktorską pt. Unused Resources and Economic Waste (Niewykorzystane zasoby i odpady gospodarcze).Podczas II wojny światowej służył w wywiadzie wojskowym we Francji i w Afryce Północnej. W latach 1949–1985 był dyrektorem Council on Foreign Relations (CFR), która w 1921 r. wyodrębniła się z brytyjskiego Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jednak przed tym brał udział w obradach tej organizacji w latach 1946–1947 jako sekretarz Grupy Studyjnej CFR w sprawie odbudowy Europy Zachodniej. Skutkiem tego był znany z historii Plan Marshalla. W 1946 r. wszedł w skład personelu Chase National Bank, który w 1955 r. przekształcił się w Chase Manhattan Bank. W latach 1969–1981 był prezesem i dyrektorem wykonawczym (do 1980 r.) tego banku, który obecnie nosi nazwę JPMorgan Chase & Co. W 1981 r. został członkiem Międzynarodowego Komitetu Doradczego banku. Wraz ze Zbigniewem Brzezińskim założył w 1973 r. Komisję Trójstronną. David Rockefeller był honorowym prezesem Council on Foreign Relations.


Najpierw poznałem legendę Rockefellerów w Nowym Jorku, czyli Rockefeller Center, gdzie musiał zawitać każdy przybysz odwiedzający Nowy Jork, nie mówiąc już o legendarnej choince na Boże Narodzenie. Przez lata spotykałem się tam ze znajomymi, którzy mieszkali lub odwiedzali Nowy Jork. Mało ludzi zdaje sobie sprawę, że Rockefeller Center to kompleks 19 budynków komercyjnych między 48. a 51. ulicą w Nowym Jorku. Zbudowany przez rodzinę Rockefellerów, jest zlokalizowany w centralnej części Manhattanu i obejmuje teren między Piątą i Szóstą Aleją. Jest to największy tego typu kompleks budynków na świecie, zajmujący łączną powierzchnię 89 000 m². Rockefeller Center określony został mianem Narodowego Pomnika Historycznego w 1987 roku. Konstrukcja 14 budynków w stylu art deco rozpoczęła się 17 maja 1930 roku i została ukończona 1 listopada 1939 roku. Głównym budowniczym oraz zarządzającym budową był John R. Hood, a głównym architektem Raymond Hood. Wśród budynków jest m.in. Radio City Music Hall, które odwiedziło ponad 300 mln ludzi, Time-Life Building, McGraw Hill, 21st Century Fox, GE Building w którym swoją siedzibę umieściły NBC Studios, aby wymienić kilka.

Kiedy po raz pierwszy 24 września 1987 r. miałem możliwość bezpośredniego fotografowania Davida Rockefellera, przygotowywałem się solidnie. Okazał się niezwykle kontaktowym i bezpośrednim facetem – jeśli tak można powiedzieć, gdzie po podaniu ręki było wiadomo, że wszystko jest po właściwej stronie. Gdy wspomniałem mu o Rockefeller Center, jako projekcie najciekawszym na świecie, uśmiechnął się pobłażliwie…

Pracował jeszcze w wieku 101 lat. Zmarł we śnie 20 marca 2017 roku z powodu niewydolności jego siódmego przeszczepionego serca, które odmówiło posłuszeństwa. Śmierć Davida Rockefellera zamyka pewien rozdział w historii jednej z najpotężniejszych rodzin USA ściśle związanej ze światem biznesu, polityki, filantropii i sztuki.


Ożenił się z Margaret „Peggy” McGrath (28 września 1915 – 26 marca 1996) 7 września 1940 roku. Margaret była córką prominentnego partnera firmy prawniczej z Wall Street. Mieli 6 dzieci oraz od 2002 roku, 10 wnucząt.

–David Rockefeller Jr. (ur. 24 lipca 1941) – wiceprezydent, Rocefeller Family & Associates (biuro rodzinne, Pokój 5600, Rockefeller Center); prezes Rockefeller Financial Services; członek zarządu Funacji Rockefellera, były prezes Rockefeller Brothers Fund i Rockefeller & Co., Inc., i wielu innych instytucji rodziny Rockefellerów.

–Abigail Aldrich “Abby” Rockefeller (ur. 1943) – ekonomistka I feministka. Najstarsza i najbardziej buntownicza córka, zainspirowana marksizmem wspierała działania Fidela Castro, w późnych latach 1960–1970 radykalna feministkanależąca do organizacji Wyzwolenia Kobiet, później formując odłam Cell 16. Jako ekolożka i działaczka na rzecz ochrony przyrody aktywnie wspierała Ruch Wyzwolenia Kobiet (women’s liberation movement).

–Neva Rockefeller (ur. 1944) – ekonomistka i filantropka. Była dyrektorką prywatnej, amerykańskiej instytucji działającej na Uniwersytecie Tufts Global Development and Environment Institute; członkinią zarządu i wiceprzewodniczącą Rockefeller Brothers Fund oraz dyrektorką Rockefeller Philanthropy Advisors.

–Margaret Dulany „Peggy” Rockefeller (ur. 1947) – założycielka Instytutu Synergos w 1986 roku; członkini Council on Foreign Relations, zasiadała w Komitecie Doradczym w Centrum Davida Rockefellera na rzecz Studiów Ameryki Łacińskiej na Uniwersytecie Harvarda.

–Richard Gilder Rockefeller (20 stycznia 1949 – 13 czerwca 2014) – lekarz i filantrop; Przewodniczący amerykańskiego komitetu doradczego w międzynarodowej organizacji pomocowej Lekarze bez Granic; Członek zarządu i przewodniczący Rockefeller Brothers Fund.

–Elleen Rockefeller (ur. 1952) – filantropka specjalizująca się w przedsięwzięciach wysokiego ryzyka; Przewodnicząca założycielka Rockefeller Philantropy Advisors, instytucji utworzonej w Nowym Yorku w 2002 roku.David Rockefeller był najmłodszym i ostatnim żyjącym wnukiem założyciela firmy Standard Oil, Johna D. Rockefellera, pierwszego miliardera USA i jednym z pięciu synów Johna D. Rockefellera Jr. Przez 35 lat pełnił funkcję dyrektora generalnego Chase Manhattan Bank – obecnie JP Morgan Chase & Co., największy bank w USA.

Był powiernikiem światowych przywódców i najbardziej wpływowych polityków, od Deng Xiaopinga w Chinach do Nelsona Mandeli w Republice Południowej Afryki, od szacha Iranu (Reza Szah Pahlavi) po Fidela Castro. Bliski przyjaciel Henry Kissingera. Rockefeller wystarał się o zezwolenie od prezydenta Jimmy Cartera na leczenie szacha w USA, co doprowadziło do uwięzienia amerykańskich zakładników w Teheranie w latach 1979-1981.

W 2006 roku przekazał 225 milionów dolarów funduszowi Rockefeller Brothers, który wraz z braćmi założył w 1940 roku, aby „promować zmiany społeczne na całym świecie”. Przekazał po 100 milionów dolarów Muzeum Sztuki Współczesnej i Rockefeller University w Nowym Jorku. Założyciel i większościowy udziałowiec korporacji medialnej Bloomberg News.


Rockefeller był także członkiem wielu tajnych organizacji i międzynarodowych grup politycznych, takich jak elitarna Komisja Trójstronna i grupa Bilderberg. Propagował ideę integracji europejskiej jako jeden z inicjatorów Planu Marshalla. Odegrał istotną rolę w podpisaniu traktatów integracyjnych NAFTA, CAFTA, SPP, FTAA, a także naciskał na zawarcie porozumień TTIP, TTP. Odegrał kluczową rolę w rozwoju World Trade Center i dzielnicy finansowej Wall Street w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ub. wieku.

David Rockefeller tworzył światowe instytucje finansowe, odwiedził setki krajów i spotkał się z dziesiątkami prezydentów, królów oraz premierów. Posiadał prywatne dane kontaktowe ponad 150 tys. wpływowych osób z całego świata. - Ponieważ wcześnie zaczynałem, myślę, że prawdopodobnie znałem więcej szefów państw niż ktokolwiek inny, prawdopodobnie z wyjątkiem Henry Kissingera, ale może i nawet włączając go - mówił w wywiadzie w grudniu w 2003 roku.


„…Przez ponad 100 lat ideologiczni ekstremiści po obu stronach politycznego spektrum uczepili się dobrze nagłośnionych incydentów, by atakować rodzinę Rockefellerów za niezwykły wpływ, jak oni twierdzą, my mamy na polityczne i ekonomiczne instytucje. Niektórzy nawet wierzą, że należymy do tajnej kabały, działającej przeciwko interesom Stanów Zjednoczonych, charakteryzując moją rodzinę i mnie jako internacjonalistów, oraz spiskujących wraz z innymi na świecie, by zbudować bardziej zintegrowaną globalnie polityczną i ekonomiczną strukturę – jeden świat, jeśli chcecie to tak nazwać. Jeśli to jest oskarżeniem, to jestem winny i jestem z tego dumny…” – David Rockefeller „Wspomnienia” (2002).


PORTRAIT with HISTORY David ROCKEFELLER“... Money can be useful in many ways, assuming you are balanced and healthy. For some, fortune is more a gift from Satan than a benefit… ”- David Rockefeller“ Memoirs ”(2002).


David Rockefeller (born June 12, 1915 in New York, died March 20, 2017 in Pocantico Hills, New York) - an industrialist, was called "the king of kerosene" because through his companies he was the majority shareholder of Chevron and ExxonMobil (previously known as Standard Oil). His fortune at the time of his death was estimated at around $ 3 billion, but due to the structure of assets controlled by the Rockefeller Brothers Fund and the Rockefeller Foundation, the true value is unknown. One of the originators of the creation of the World Trade Center complex in New York.

He was the son of John D. Rockefeller the Younger and the grandson of John D. Rockefeller - great tycoons of the fuel industry. He was born in New York, 10 West 54th Street; in his father's villa, who has accumulated a large amount of historical monuments in it. As a child, he spent a lot of time in the huge family estate of Pocantico. In 1936, he graduated from Harvard University, and 4 years later he obtained a PhD in humanities from the University of Chicago for his doctoral dissertation entitled Unused Resources and Economic Waste.

During World War II, he served in military intelligence in France and North Africa. In the years 1949–1985 he was the director of the Council on Foreign Relations (CFR), which in 1921 was separated from the British Royal Institute of International Affairs. However, before that, he took part in the deliberations of this organization in 1946–1947 as secretary of the CFR Study Group on the reconstruction of Western Europe. The result was the famous Marshall Plan. In 1946, he joined the staff of Chase National Bank, which in 1955 became Chase Manhattan Bank. From 1969 to 1981, he was the president and executive director (until 1980) of this bank, now known as JPMorgan Chase & Co. In 1981, he became a member of the bank's International Advisory Committee. Together with Zbigniew Brzeziński, he founded the Trilateral Commission in 1973. David Rockefeller was honorary president of the Council on Foreign Relations.


First, I got to know the Rockefeller legend in New York, the Rockefeller Center, where every newcomer to New York had to visit, not to mention the legendary Christmas tree. For years, I was meeting there with friends who lived or visited New York. Few people realize that Rockefeller Center is a complex of 19 commercial buildings between 48th and 51st streets in New York City. Built by the Rockefeller family, it is located in the center of Manhattan and covers the area between Fifth and Sixth Avenue. It is the largest building complex of this type in the world, occupying a total area of ​​89,000 m². Rockefeller Center was named a National Historic Monument in 1987. Construction of 14 art deco buildings began on May 17, 1930 and was completed on November 1, 1939. The main builder and manager of the construction was John R. Hood, and the main architect was Raymond Hood. Among the buildings there are, among others Radio City Music Hall, which has been visited by over 300 million people, Time-Life Building, McGraw Hill, 21st Century Fox, GE Building where NBC Studios are based, to name a few.


When I first had the opportunity to photograph David Rockefeller for the first time on September 24, 1987, I prepared myself thoroughly. He turned out to be an extremely outgoing and straightforward guy - so to speak, where when you shake your hand you knew everything was on the right side. When I mentioned Rockefeller Center to him as the most interesting project in the world, he smiled indulgently ...

He was still working at the age of 101. He died in his sleep on March 20, 2017 due to the failure of his seventh heart transplant, which failed to obey. The death of David Rockefeller closes a chapter in the history of one of the most powerful families in the United States, closely related to the world of business, politics, philanthropy and the arts.

He married Margaret "Peggy" McGrath (September 28, 1915 - March 26, 1996) on September 7, 1940. Margaret was the daughter of a prominent partner at a Wall Street law firm. They had 6 children and since 2002, 10 grandchildren.

–David Rockefeller Jr. (born July 24, 1941) - vice president, Rocefeller Family & Associates (family office, Room 5600, Rockefeller Center); president of Rockefeller Financial Services; board member of the Rockefeller Foundation, former president of the Rockefeller Brothers Fund and Rockefeller & Co., Inc., and many other Rockefeller family institutions.–Abigail Aldrich “Abby” Rockefeller (born 1943) - economist and feminist. The oldest and most rebellious daughter, inspired by Marxism, supported the activities of Fidel Castro, in the late 1960s and 1970s a radical feminist belonging to the Women's Liberation organization, later forming the Cell 16 faction.).

–Neva Rockefeller (born 1944) - economist and philanthropist. She was the director of a private American institution operating at the Tufts Global Development and Environment Institute; a board member and vice president of the Rockefeller Brothers Fund and a director of the Rockefeller Philanthropy Advisors.

–Margaret Dulany "Peggy" Rockefeller (born 1947) - founder of the Synergos Institute in 1986; member of the Council on Foreign Relations, she served on the Advisory Committee of the David Rockefeller Center for Latin American Studies at Harvard University.

–Richard Gilder Rockefeller (January 20, 1949 - June 13, 2014) - doctor and philanthropist; Chairman of the US advisory committee in the international aid organization Doctors Without Borders; Board Member and Chairman of the Rockefeller Brothers Fund.

–Elleen Rockefeller (born 1952) - philanthropist specializing in high-risk ventures; Founding chairwoman of Rockefeller Philantropy Advisors, an institution established in New York in 2002.David Rockefeller was the youngest and last surviving grandson of Standard Oil founder John D. Rockefeller, the first US billionaire, and one of the five sons of John D. Rockefeller Jr. For 35 years he was the CEO of Chase Manhattan Bank - currently JP Morgan Chase & Co., the largest bank in the US.He was a confidant of world leaders and most influential politicians, from Deng Xiaoping in China to Nelson Mandela in South Africa, from the Shah of Iran (Reza Shah Pahlavi) to Fidel Castro. A close friend of Henry Kissinger. Rockefeller sought permission from President Jimmy Carter to treat the Shah in the US, which led to the American hostage being held in Tehran in 1979-1981.


In 2006, he donated $ 225 million to the Rockefeller Brothers fund, which he and his brothers founded in 1940 to "promote social change around the world." He donated $ 100 million to the Museum of Contemporary Art and Rockefeller University in New York. Founder and majority shareholder of the Bloomberg News media corporation.

Rockefeller was also a member of many secret organizations and international political groups, such as the elite Tripartite Commission and the Bilderberg group. He promoted the idea of ​​European integration as one of the initiators of the Marshall Plan. He played an important role in the signing of the NAFTA, CAFTA, SPP and FTAA integration treaties, and also pressed for the conclusion of the TTIP and TTP agreements. He played a key role in the development of the World Trade Center and Wall Street's financial district in the 1960s and 1970s.David Rockefeller has created global financial institutions, visited hundreds of countries and met dozens of presidents, kings and prime ministers. He had private contact details of over 150,000. influential people from all over the world. "Since I started early, I think I probably knew more heads of state than anyone else, possibly with the exception of Henry Kissinger, but maybe even including him," he said in an interview in December 2003.


"... For over 100 years, ideological extremists on both sides of the political spectrum have clung to well-publicized incidents to attack the Rockefeller family for the extraordinary influence they say we have on political and economic institutions. Some even believe that we belong to a secret cabal, working against the interests of the United States, characterizing my family and me as internationalists, and plotting with others in the world to build a more integrated global political and economic structure - one world, if you want to call it that. If that's an accusation, then I'm guilty and I'm proud of it… ” - David Rockefeller “Memoirs” (2002).


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page