top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Bronisław Misztal


„…Uważam siebie i swoje pokolenie, a urodziłem się w 1946 roku, za niesłychanie uprzywilejowane właśnie dlatego, że przeżyliśmy życie bez wojny tu, w centralnej Europie. Przekonanie, że świat europejski będzie niepodatny na wojnę wynikało po pierwsze z redefinicji wybuchowych problemów, jaka nastąpiła po II wojnie światowej, a także - ponieważ mariaż Niemiec i Francji w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej i później w Unii Europejskiej miał utrwalić antykonfliktowy charakter relacji na kontynencie. Historycznie nie ma jednak żadnych przesłanek, żeby powiedzieć, że to korzystne doświadczenie musi być także udziałem następnych pokoleń. Dlatego społeczeństwo powinno być tak zorganizowane, żeby funkcjonowało także w czasach wojny i niepokoju…” – Bronisław Misztal (2014).

 

Bronisław Misztal (ur. 19 maja 1946 w Łodzi; zm.9 V 2024 r. w Warszawie) – nauczyciel akademicki, profesor, analityk polityczny, publicysta, socjolog, dyplomata.

16 listopada 2011 otrzymał stopień ambasadora tytularnego w polskiej służbie dyplomatycznej. Od czerwca 2012 do 2016 był ambasadorem RP w Portugalii. 

Ukończył studia socjologiczne w 1970 na Uniwersytecie Warszawskim. Praca magisterska (Socjologiczne zagadnienia bazaru warszawskiego) uzyskała nagrodę Rektora i została opublikowana w kwartalniku „Studia Socjologiczne” (nr 3, 1971). W 1973 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN na podstawie rozprawy Grupy rówieśnicze młodzieży, która uzyskała w 1974 nagrodę Sekretarza Naukowego PAN za najlepszą pracę doktorską.


W pracy tej analizował sytuację młodzieży na warszawskiej Woli. Stwierdził w niej m.in., że jednym z poważniejszych problemów życia społecznego Woli są zagadnienia ludzi z tzw. marginesu, których peryferyjna część dzielnicy szczególnie przyciąga. Misztal podkreślał dalej w tym wywodzie naukowym, że znajduje to odbicie w klimacie ulic, na których spotyka się nietrzeźwych mieszkańców o podejrzanym wyglądzie.

W 1977 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na podstawie pracy „Zagadnienia społecznego uczestnictwa i współdziałania”. Wskazywał w niej, że procesy walki klasowej angażują we współdziałanie wielkie agregaty jednostek ludzkich.

W 1981 otrzymał tytuł Chair Jacques Leclercq w Universite Catholique Louvain-la-Neuve. W 1988 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego (full professor) na Indiana University, a w 2001 tytuł profesorski w Polsce. W latach 1971–1981 był docentem w Polskiej Akademii Nauk, w latach 1995–2000 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Socjologii, od 2001 na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskim. W latach 1995–2005 publicysta i współpracownik „Rzeczpospolitej”. Od 2000 do 2003 był profesorem wizytującym Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie. Wykładał na Uniwersytecie Paris VIII (Saint Denis), Claremont Colleges (Kalifornia), Washington University w St.Louis (Missouri). W latach 2005–2011 dziekan Wydziału Socjologii na Katolickim Uniwersytecie Ameryki. Od grudnia 2007 do stycznia 2009 był Dyrektorem Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Staż podyplomowy odbył w centrum badania ruchów społecznych na Ecole Pratique des Hautes Etudes w Sorbonie, Uniwersytecie w Chicago (Senior Fulbright Scholar) oraz DAAD Scholar w Bremie. Był dyrektorem wykonawczym Wspólnoty Demokracji, organizacji międzyrządowej z siedzibą w Warszawie i Waszyngtonie.

Specjalizuje się w zagadnieniach socjologii, teorii socjologii, globalizacji oraz analizie ruchów i zmian społecznych. Doktorat pod jego kierunkiem napisał Leszek Sibilski.


„…Spotkaliśmy po raz pierwszy w Waszyngtonie 5 lutego 2005 r., kiedy miałem promocję albumu „Polskie kolekcje sztuki w Ameryce” i tam robiłem mu pierwsze zdjęcia, oraz zaprzyjaźniliśmy się. Potem w Warszawie 15 czerwca 2009 w Community of Democracies, a w czerwcu 2013 r. w Lizbonie, gdzie był ambasadorem RP w Portugalii. Tam robiłem mu zdjęcia z małżonką Anną Kostrzewą-Misztal i synem Marcelem, gdzie miałem wtedy dużą wystawę zdjęć i zrobiłem niesamowite zdjęcia Lizbony. W Lizbonie miałem również niesamowitą wystawę pt. „Artistas Polacos Para a Europa” w przepięknym wnętrzu „Casa de Santa Maria”, którą otwierał Bronisław Misztal 10 VI 2013 r…” – Czesław Czapliński

 

12 czerwca 2012 został mianowany Ambasadorem RP w Portugalii. Został odwołany z dniem 22 sierpnia 2016.

Ordery i odznaczenia m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2010); Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2001).

Jest autorem publikacji m.in. Bronisław Misztal: Grupy rówieśnicze młodzieży. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974; Bronisław Misztal: Zagadnienia społecznego uczestnictwa i współdziałania. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977; Bronisław Misztal: Socjologia miasta. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ, 1978; pod red. Bronisława Misztala: Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce. Kraków: Universitas, 2000; Bronisław Misztal: Teoria socjologiczna a praktyka społeczna. Kraków: Universitas, 2000; edited by Bronislaw Misztal: Poland after Solidarity. New Brunswick ; Oxford: Transaction Books, 1985; edited by Louis Kriesberg, Bronislaw Misztal: Social movements as a factor of change in the contemporary world. Greenwich; London: JAI Press, 1988; seria: Research in Social Movements, Conflicts, and Change; vol. 10;. edited by Bronislaw Misztal, Anson Shupe: Religion and Politics in Comparative Perspective: Revival of Religious Fundamentalism in East and West. Praeger, 1992; edited by Anson Shupe, Bronislaw Misztal: Religion, Mobilization, and Social Action. Praeger, 1998; edited by Bronislaw Misztal, Francesco Villa, Eric Sean Williams: Paul Hanly Furfey’s Quest for a Good Society. Washington: Catholic University of America, 2005; seria: Cultural Heritage and Contemporary Change.; vol. 32 bajo la dirección Agnieszka Kopeć, Bronisław Misztal: Beneficios de la tranformación democrática. Instituto Lech Wałęsa, 2009.


W artykule „Tektoniczna wizja Europy” w dodatku „Plus Minus” do „Rzeczpospolitej” (23 VI 2016), który zaczynał się ryciną „Okropności wojny” Francisca Goi – Bronisław Misztal z niezwykłą przewidywalnością m.in. pisał: „…Twórcy Wspólnoty Europejskiej postawili hipotezę, iż dążenie do osiągnięcia przyrostu konsumpcji indywidualnej spowoduje zanik charakterów narodowych. Dzisiaj wiemy, iż w celu zachowania lub podtrzymania charakteru narodowego Europejczycy są w stanie pójść na kompromis, jeśli chodzi o konsumpcję.

         Świat – powiedział niedawno Antonio Gutteres, kandydat na sekretarza generalnego ONZ – utracił zdolność rozwiązywania i negocjowania konfliktów w relacjach międzynarodowych. Ta wypowiedź oznacza uznanie faktu, iż podlegamy działaniu ukrytych potężnych sił, a wszystkie obszary naszego życia formowane są przez erupcje społeczne, pęknięcia gospodarcze i narzutowe konsolidacje terytorialne.

Europejskie projekty napotykają obecnie wyzwania na trzech głównych płaszczyznach.

Po pierwsze, uczestnicy europejskiej polityki dążą do utrzymania funkcjonowania państwa dobrobytu mimo wielomilionowej fali obecnej i potencjalnej migracji o charakterze – przede wszystkim – ekonomicznym.

Po wtóre, państwa odczuwają dylemat, czy da się utrzymać projekt otwartej Europy wobec narastającej fali lęku, obaw i zagrożeń, wobec uprzedzeń i niechęci, które osłabiają stabilne – wydawałoby się – instytucje.

Po trzecie, czy uda się zachować unijną wizję delegowania suwerenności, w obliczu dążeń do zachowania tej suwerenności przez poszczególne państwa…”.

A jego żona Anna Kostrzewa-Misztal wspominała, że Bronisław w Muzeum Prado w Madrycie, gdzie jest seria “czarnych obrazòw” Goi mówił, że idą “dark times”.

 

PORTRAITS with HISTORY Bronisław Misztal


“…I consider myself and my generation, and I was born in 1946, to be incredibly privileged precisely because we have lived life without war here in central Europe. The belief that the European world would be resistant to war resulted, first of all, from the redefinition of explosive problems that took place after World War II, and also because the marriage of Germany and France in the European Economic Community and later in the European Union was to consolidate the anti-conflict nature of relations on the continent. Historically, however, there are no grounds to say that this beneficial experience must also be shared by subsequent generations. Therefore, society should be organized in such a way that it can function also in times of war and anxiety..." - Bronisław Misztal (2014).

 

Bronisław Misztal (born May 19, 1946 in Łódź; died May 9, 2024 in Warsaw) - academic teacher, professor, political analyst, publicist, sociologist, diplomat.

On November 16, 2011, he received the rank of titular ambassador in the Polish diplomatic service. From June 2012 to 2016, he was the ambassador of the Republic of Poland in Portugal.

He graduated in sociology in 1970 from the University of Warsaw. His master's thesis (Sociological issues of the Warsaw bazaar) received the Rector's award and was published in the quarterly "Studia Socjologiczne" (No. 3, 1971). In 1973, he obtained a doctorate in humanities from the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences on the basis of his thesis Peer Groups of Youth, which received the award of the Scientific Secretary of the Polish Academy of Sciences in 1974 for the best doctoral thesis.

 

In this work, he analyzed the situation of young people in Warsaw's Wola district. He stated, among other things, that one of the most serious problems of Wola's social life are the problems of people from the so-called margin, who are particularly attracted to the peripheral part of the district. Misztal further emphasized in this scientific argument that this is reflected in the atmosphere of the streets where one encounters drunken residents with suspicious appearance.

In 1977, he obtained a post-doctoral degree in humanities based on the thesis "Issues of social participation and cooperation". He pointed out that the processes of class struggle involve large aggregates of human individuals in cooperation.

In 1981, he received the title of Chair Jacques Leclercq at the Universite Catholique Louvain-la-Neuve. In 1988, he obtained the title of full professor at Indiana University, and in 2001, the title of professor in Poland. In the years 1971–1981 he was an associate professor at the Polish Academy of Sciences, in the years 1995–2000 at the Jagiellonian University at the Institute of Sociology, and from 2001 at the University of Warsaw at the European Center. In the years 1995–2005, a publicist and collaborator of "Rzeczpospolita". From 2000 to 2003 he was visiting professor at the Catholic University of Milan. He lectured at the University of Paris VIII (Saint Denis), Claremont Colleges (California), Washington University in St. Louis (Missouri). In the years 2005–2011, dean of the Faculty of Sociology at the Catholic University of America. From December 2007 to January 2009, he was the Director of the Political Cabinet of the Minister of Foreign Affairs Radosław Sikorski.

He completed a postgraduate internship at the center for the study of social movements at the Ecole Pratique des Hautes Etudes at the Sorbonne, the University of Chicago (Senior Fulbright Scholar) and DAAD Scholar in Bremen. He was the executive director of the Community of Democracies, an intergovernmental organization based in Warsaw and Washington.

He specializes in sociology, sociological theory, globalization and the analysis of social movements and changes. Leszek Sibilski wrote his PhD thesis under his supervision.

 

“…We met for the first time in Washington on February 5, 2005, when I was promoting the album "Polish art collections in America" ​​and there I took his first photos, and we became friends. Then in Warsaw on June 15, 2009 at the Community of Democracies, and in June 2013 in Lisbon, where he was the ambassador of the Republic of Poland to Portugal. There I took photos of him with his wife Anna Kostrzewa-Misztal and son Marcel, where I then had a large photo exhibition and took amazing photos of Lisbon. In Lisbon I also had an amazing exhibition called "Artistas Polacos Para a Europa" in the beautiful interior of "Casa de Santa Maria", which was opened by Bronisław Misztal on June 10, 2013..." - Czesław Czapliński


On June 12, 2012, he was appointed Ambassador of the Republic of Poland to Portugal. It was canceled on August 22, 2016.

Orders and decorations including: Officer's Cross of the Order of Polonia Restituta (2010); Knight's Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland (2001).

He is the author of publications, among others: Bronisław Misztal: Youth peer groups. National Institute of Ossoliński, 1974; Bronisław Misztal: Issues of social participation and cooperation. National Institute of Ossoliński, 1977; Bronisław Misztal: Sociology of the city. Warsaw: CRZZ Publishing Institute, 1978; edited by Bronisław Misztal: Privatization of higher education in Poland. Kraków: Universitas, 2000; Bronisław Misztal: Sociological theory and social practice. Kraków: Universitas, 2000; edited by Bronislaw Misztal: Poland after Solidarity. New Brunswick; Oxford: Transaction Books, 1985; edited by Louis Kriesberg, Bronislaw Misztal: Social movements as a factor of change in the contemporary world. Greenwich; London: JAI Press, 1988; series: Research in Social Movements, Conflicts, and Change; vol. 10;. edited by Bronislaw Misztal, Anson Shupe: Religion and Politics in Comparative Perspective: Revival of Religious Fundamentalism in East and West. Praeger, 1992; edited by Anson Shupe, Bronislaw Misztal: Religion, Mobilization, and Social Action. Praeger, 1998; edited by Bronislaw Misztal, Francesco Villa, Eric Sean Williams: Paul Hanly Furfey's Quest for a Good Society. Washington: Catholic University of America, 2005; series: Cultural Heritage and Contemporary Change.; vol. 32 bajo la dirección Agnieszka Kopeć, Bronisław Misztal: Beneficios de la tranformación democrática. Instituto Lech Wałęsa, 2009.

         In the article "Tectonic vision of Europe" in the "Plus Minus" supplement to "Rzeczpospolita" (June 23, 2016), which began with the engraving "The Horrors of War" by Francisco Goya, Bronisław Misztal with extraordinary predictability, among others, he wrote: "...The creators of the European Community hypothesized that striving to achieve an increase in individual consumption would result in the disappearance of national characters. Today we know that in order to preserve or maintain national character, Europeans are willing to compromise on consumption.

The world, Antonio Gutteres, candidate for UN Secretary General, recently said, has lost the ability to resolve and negotiate conflicts in international relations. This statement is an acknowledgment of the fact that we are subject to powerful hidden forces, and that all areas of our lives are shaped by social eruptions, economic fissures and sudden territorial consolidations.

European projects currently face challenges on three main levels.

Firstly, European policy participants strive to maintain the functioning of the welfare state despite the multi-million wave of current and potential migration of a primarily economic nature.

Secondly, countries feel the dilemma whether it is possible to maintain the project of open Europe in the face of the growing wave of fear, concerns and threats, in the face of prejudices and reluctance that weaken seemingly stable institutions.

Thirdly, will it be possible to maintain the EU vision of delegating sovereignty, in the face of individual states' efforts to maintain this sovereignty...?

And his wife Anna Kostrzewa-Misztal recalled that Bronisław said in the Prado Museum in Madrid, where there is a series of "dark paintings" by Goya, that "dark times" were coming.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Komentarze


bottom of page