top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Bogusław Wołoszański

Zaktualizowano: 8 sty 2022


“…Zawsze sądziłem, że pogoda to sprawa Boga, ale teraz zacznę myśleć, że to Polacy o niej decydują…” – Bogusław Wołoszański „Twierdza szyfrów”.

Bogusław Wołoszański (ur. 22 marca 1950 r. w Piotrkowie Trybunalskim) – dziennikarz, popularyzator historii. Syn Mariana (1908–2004) i Ireny z domu Malinowskiej (1908–1992). Jego ojciec był nauczycielem, brał udział w kampanii wrześniowej, a podczas okupacji niemieckiej był członkiem AK (ps. Orzeł).

Wołoszański ukończył Wydział Prawa i Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1971 roku współpracuje z Telewizją Polską. W latach 80-tych wyjechał jako korespondent radia i telewizji do Londynu. Po powrocie w grudniu 1988 objął stanowisko zastępcy dyrektora I Programu TVP oraz szefa Redakcji Międzynarodowej, wprowadził na antenę programy „7 Dni Świat” i „Raport”. W 1990 ukazała się pierwsza książka, będąca zapisem programów telewizyjnych. W 1992 powrócił do Redakcji Edukacyjnej Telewizji, gdzie obok „Sensacji” przygotowywał program „Encyklopedia II wojny światowej”. W tym samym czasie pracował nad książkowym wydaniem „Encyklopedii...”, które po 15 latach zbierania materiałów ukazało się na rynku księgarskim w maju 1997. Audycję „Sensacje XX wieku” prowadził także w Radiu Zet.

W maju 2002 był gospodarzem i współautorem 50 odcinków telewizyjnych spotów informacyjnych „Unia bez tajemnic” w ramach kampanii informacyjnej rządu o integracji europejskiej. W 2005 odszedł z TVP. W 2006 rozpoczął prace nad scenariuszem ze swojej książki „Twierdza szyfrów” za reżyserię serialu odpowiadał Adek Drabiński.

Od 2011 do 2014 prowadził na antenie Polsat Play program pt. Skarby III Rzeszy. Od wiosny 2014 roku prowadzi nowy cykl dokumentalny Tajna historia XX wieku, również na antenie Polsat Play. W 2015 nawiązał ponownie współpracę z Telewizją Polską oraz stacją „National Geographic”, dla których realizuje kolejne sezony Sensacji XX wieku.

Wołoszański jest autorem książek m.in.: Sensacje XX wieku (1990), Ten okrutny wiek (1995), Ten okrutny wiek. Część druga (1996), Sensacje XX wieku – II wojna światowa (1994), Sensacje XX wieku – po II wojnie światowej (1995), Encyklopedia II wojny światowej (1997), Tajna wojna Hitlera (1997), Straceńcy (1998), Tajna wojna Stalina (1999), Droga do piekła (2000), Władcy ognia (2001), Tajna wojna Churchilla (2002), Tamten okrutny wiek (2003), Twierdza szyfrów (2004), Operacja Talos (2005), Sieć – ostatni bastion SS (2006), Testament Odessy (2008), Honor żołnierza 1939 (2010), Wojna, miłość, zdrada (2010), Największy wróg Hitlera (2012), Wiek krwi (2016). Jest autorem dwutomowej „Encyklopedii II wojny światowej”, nad którą pracował 15 lat, oraz „Tajnej wojny Adolfa Hitlera”.

Najbardziej znane jego programy TV: Encyklopedia II wojny światowej (1991-1996), Łowcy historii (2002), Sensacje XX wieku (1983-2005, 2015), Skarby III Rzeszy (2012-2013), Tajna historia XX wieku (2014-2016), Teatr historii (2011). Nagrał kilkaset telewizyjnych programów „Sensacje XX wieku”, które po raz pierwszy ukazały się w 1983 r. i oglądane były przez 6–9 mln telewidzów. A Bogusław Wołoszański dzięki temu stał się gwiazdorem telewizyjnym, rozpoznawalnym na ulicy.

Za swoją działalność telewizyjną wyróżniony „Wiktorem” w 1993 r.

Sukces tego co robi widzi w tym, że: „…Robię programy takie, jakie sam chciałbym oglądać, piszę książki, które sam chętnie bym przeczytał”. Bardzo mi jest to bliskie, gdyż przez całe życie, tak właśnie robiłem i robię. Często ludzie, widząc jak dużo pracuję – mówią – na pewno jest ci ciężko, tyle pracujesz. Tak, ale robię, to co kocham i sprawia mi to przyjemność, więc nie czuję zmęczenia. Sesja i spotkanie z Wołoszańskim był fantastyczne, przyniosło mi wiele pomysłów. Po wszystkim, przeprowadziłem z nim bardzo precyzyjny wywiad, który opublikowałem w Nowym Jorku.


—Czesław Czapliński: Czy bycie osobą publiczną jest dla pana przyjemne?

—Bogusław Wołoszański: Całkiem przyjemne, choć nie zawsze.

Co rozumie pan przez karierę i od czego zależy?

—To nieładne słowo, które pojawia się zawsze, gdy człowiek pracuje ciężko przez kilkanaście lat nad tym co go pasjonuje.

Czy według tego uważa pan, że zrobił karierę?

—Pracuję w telewizji od 26 lat, nagrywam audycje w radiu, piszę w prasie, piszę książki, moja praca mnie pasjonuje, a więc tak.

Kto jest pana ulubionym aktorem?

—Donald Sutherland i Gene Hackman.

Czy pan ma jakieś kompleksy?

—Już nie.

Co najbardziej pan ceni u kobiet?

—Urodę połączoną z inteligencją.

Co najbardziej pan ceni u mężczyzn?

—Inteligencję połączoną z kulturą, kulturę.

Co rozumie pan przez szczęście?

—Chęć przeżycia życia jeszcze raz (Tatarkiewicz).

Czy według tego jest pan szczęśliwy?

—Tak, ale nie zawsze.

Gdyby miał pan wymienić jedną osobę, którą pan najbardziej ceni, kto to by był i dlaczego?

—Stanisław Lem, za kreowanie nadzwyczajnego świata intelektu.

I odwrotnie, kogo pan nie znosi?

—Każdego chama.

Którego z dziennikarzy pan najbardziej ceni? Dlaczego? Co mu pan zawdzięcza?

—Każdego kogo znam.

Jakie jest pana ulubione zajęcie?

—Czytanie książek, które ujawniają nieznane mi fakty.

Czego pan nie lubi robić?

—Rozmawiać z historykami; strasznie nudni faceci bez poczucia humoru. (oczywiście jest wiele wyjątków).

Co uważa pan za swoje największe dokonanie?

—Ciągle jeszcze przede mną.

Co jest pana największym niepowodzeniem?

—Nigdy o nich nie pamięłam.

Kto jest pana ulubionym pisarzem?

—Jorge Luis Borges oraz Stanisław Lem (kolejność alfabetyczna).

Kto jest pana ulubionym bohaterem powieści?

—Hrabia Monte Christo.

Jaki wpływ na pana osiągnięcia miało dzieciństwo i rodzina?

—Absolutny!

Czym są dla pana pieniądze?

—Środkiem do uprzyjemniania sobie życia.

Jaki jest pana najbardziej zwariowany pomysł?

—Pracować w telewizji.

Jakie jest pana życiowe motto?

—Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Czego nauczyło pana życie?

— Jak wyżej.

PORTRAIT with HISTORY Bogusław Wołoszański (1950)

"... I always thought that the weather was a matter of God, but now I will begin to think that it is Poles who decide about it ..." - Bogusław Wołoszański "Fortress of Ciphers".

Bogusław Wołoszański (born on March 22, 1950 in Piotrków Trybunalski) - journalist, history promoter. Son of Marian (1908–2004) and Irena née Malinowska (1908–1992). His father was a teacher, he took part in the September campaign, and during the German occupation he was a member of the Home Army (aka Orzeł).

Wołoszański graduated from the Faculty of Law and the Institute of Journalism at the University of Warsaw. Since 1971, he has been cooperating with Polish Television. In the 80s he went to London as a radio and television correspondent. After returning in December 1988, he became the deputy director of the 1st TVP Program and the head of the International Editorial Board, and launched the programs "7 Days of the World" and "Report". In 1990 the first book was released, which was a record of television programs. In 1992 he returned to the Educational Editorial Office of the Television, where he prepared the "World War II Encyclopedia" program next to "Sensation". At the same time, he was working on the book edition of the "Encyclopedia ...", which after 15 years of gathering materials appeared on the book market in May 1997. He also broadcast "Sensations of the 20th Century" on Radio Zet.

In May 2002, he was the host and co-author of 50 episodes of TV news spots "Union without secrets" as part of the government's information campaign on European integration. In 2005 he left TVP. In 2006, he started working on the script from his book "Tiffs of Ciphers" for directing the series Adek Drabiński.

From 2011 to 2014 he hosted the program Polsat Play. Treasures of the Third Reich. Since spring 2014, he has been conducting a new documentary series Secret History of the 20th Century, also on Polsat Play. In 2015, he re-established cooperation with Polish Television and the National Geographic station, for which he realizes the next seasons of the Sensation of the 20th Century.

Wołoszański is the author of the following books: Sensations of the 20th Century (1990), This Cruel Age (1995), This Cruel Age. Part Two (1996), Sensations of the 20th century - World War II (1994), Sensations of the 20th century - after World War II (1995), Encyclopedia of World War II (1997), Hitler's Secret War (1997), Straceńcy (1998), Secret Stalin's war (1999), Road to hell (2000), Lords of fire (2001), Churchill's secret war (2002), That cruel age (2003), Cipher Fortress (2004), Operation Talos (2005), Network - the last SS bastion (2006), Testament of Odessa (2008), Honor of a soldier 1939 (2010), War, love, betrayal (2010), Hitler's greatest enemy (2012), Blood age (2016). He is the author of the two-volume "World War II Encyclopedia", which he worked on for 15 years, and the "Secret War of Adolf Hitler."

His best-known TV programs: World War II Encyclopedia (1991-1996), History Hunters (2002), Sensations of the 20th Century (1983-2005, 2015), Treasures of the Third Reich (2012-2013), Secret History of the 20th Century (2014-2016), History Theater (2011). He recorded several hundred television programs "Sensations of the 20th Century", which first appeared in 1983 and were watched by 6-9 million viewers. And thanks to that Bogusław Wołoszański became a television star, recognizable on the street.

He was awarded "Wiktor" for his television activity in 1993.

He sees the success of what he does in that: "... I make programs that I would like to watch myself, I write books that I would like to read myself". It is very close to my heart because for all my life I did and do it. Often people, seeing how much I work - they say - it's definitely hard for you, you work so much. Yes, but I do what I love and give me pleasure, so I don't feel tired. The session and meeting with Wołoszański was fantastic and brought me many ideas. After all, I had a very precise interview with him which I published in New York.

—Czesław Czapliński: Is being public a pleasure for you?

—Bogusław Wołoszański: Quite pleasant, but not always.

—What do you mean by career and what does it depend on?

—This is a bad word that always appears when a person works hard for several years on what he is passionate about.

—Do you think he made a career?

—I have been working on television for 26 years, I record programs on the radio, I write in the press, I write books, my work is my passion, so yes.

—Who is your favorite actor?

—Donald Sutherland and Gene Hackman.

—Do you have any complexes?

—Not any more.

—What do you value most in women?

—Beauty connected with intelligence.

—What do you value most about men?

—Intelligence combined with culture, culture.

—What do you mean by happiness?

—The desire to experience life again (Tatarkiewicz).

—Are you happy then?

—Yes, but not always.

—If you were to name one person you value most, who would it be and why?

—Stanisław Lem, for creating the extraordinary world of intellect.

—Vice versa, who do you hate?

—Every chama.

—What journalist do you value the most? Why? What do you owe him?

—Everyone I know.

—What is your favorite pastime?

—Reading books that reveal facts unknown to me.

—What do you not like to do?

—Talk to historians; terribly boring guys without a sense of humor. (of course there are many exceptions).

—What do you consider your greatest accomplishment?

—I am still ahead of me.

—What is your biggest failure?

—I never remembered them.

—Who is your favorite writer?

—Jorge Luis Borges and Stanisław Lem (alphabetical order).

—Who is your favorite hero of the novel?

—Counte of Monte Christo.

—How did your childhood and family affect your achievements?

—Absolute!

—What is money for you?

—Measure to enjoy your life.

—What's your craziest idea?

—Work on television.

—What is your life motto?

—Every cloud has a silver lining.

—What did your life teach you?

—As above.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page