top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Anna Osmakowicz


Anna Osmakowicz (ur. 14 marca 1963 w Warszawie) –wokalistka, aktorka.

Ukończyła klasę fortepianu prof. Kornelii Gniazdowskiej, flet w klasie prof. Danuty Marciniak oraz wydział wokalny u prof. Zofii Traczyk i Katarzyny Zachwatowicz. W latach 1979-1981 uczestniczyła w warsztatach jazzowych w Chodzieży u prof. Tomasza Ochalskiego.

W latach 1979-1981 występowała w cyklicznych programach radiowych w kawiarni "Podwieczorek przy mikrofonie" pod kier. muz. Stefana Rachonia. W 1982 roku wystąpiła na Festiwalu Piosenki Czeskiej i Słowackiej. W 1984 roku grała w musicalu pt. "Orfeusz i Eurydyka w krainie tęczy" (reż. Ryszard Cieśla) w Teatrze Nowym w Warszawie. W 1984 roku otrzymała główną nagrodę "Złoty Samowar" na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze wraz z zespołem wokalnym "Impuls". W 1985 roku odbyła tournée po Związku Radzieckim. W 1986 roku występowała w musicalach w teatrze muzycznym “Syrena”. Od 1986 do 2003 r. związana była na stałe z Teatrem Wielkim - Operą Narodową w Warszawie. Śpiewała w spektaklach takich, jak: "Halka", "Straszny dwór", "Carmen", "Macbeth", "Otello", "Skrzypek na dachu", "Madame Butterfly", "Bramy raju", "Siedem bram Jerozolimy". Występowała m.in. we Francji, Niemczech, Szwajcarii, Rosji, Azerbejdżanie, Japonii, Chinach, Grecji, Węgrzech, Brazylii i w Izraelu. Śpiewa i nagrywa utwory, piosenki i kolędy w języku esperanto, propagując polską kulturę poza granicami kraju.

W 2004 roku wróciła na estradę, koncertuje i nagrywa utwory muzyki rozrywkowej. Komponują i aranżują dla niej utwory m.in. Leszek Gryczka, Stanisław Niwelt, Janusz Papaj, Wojciech Piętowski, Tadeusz Prejzner, Andrzej Seroczyński, Marek Sewen, Ryszard Szeremeta, Jan Wierzbica.

Pierwszy raz fotografowałem Anne Osmakowicz 17 września 2006 r. w Warszawie, zdjęcie znalazły się na płycie „Kristabia Festo” (kolędy i pastorałki /esperanto/). Było to dla mnie niezwykle ciekawe, gdyż w młodości uczyłem się języka esperanto, który był dziełem Ludwika Zamenhofa, urodzonego w Białymstoku. Anna Warecka (właśc. Barbara Hennel 1923-2010) była autorką tekstów, z którą się znałem w Warszawie i połączyła mnie z Anną Osmakowicz.


W 2000 roku wystąpiła na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Pekinie pod Jego batutą.

W 2004 roku ponownie wróciła do muzyki rozrywkowej i jazzu. W latach 2005 – 2007, nagrała 3 płyty z polskimi kolędami i pastorałkami w języku esperanto, dzięki czemu ukazały się w 37 krajach z wydawnictwa La Ondo de Esperanto i promowały polską kulturę na świecie. Piszą dla niej utwory najlepsi kompozytorzy, m. in. T. Prejzner, S. Niwelt, J. Papaj, A. Seroczyński, W. Piętowski, J. Sent, R. Szeremeta, W. Gogolewski, A. Skorupka, M. Sewen, P. Figiel, W. Nahorny, K. Heering, L. Gryczka, wykonuje utwory najwybitniejszych autorów m.in. W. Młynarski, J. Kofta, J. Miller, L. Sęk, B. Choiński, J. Gałkowski, A. Bianusz, Z. Celmer, A. Osiecka, A. Warecka, W. Szymborska, Z. Celmer, A. Masłowski.

Reprezentowała polską kulturę m.in. w Niemczech, Belgii, Danii, Szwajcarii, Francji, Grecji, Kanadzie, Japonii, Chinach, Korei, RPA, Rosji, Azerbejdżanie. W 2016 roku odznaczona została medalem Gloria Artis przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jest autorką albumów solowych m.in. 2005 – En kristnaska hor (kolędy i pastorałki /esperanto/); 2006 – Kristabia festo (kolędy i pastorałki /esperanto/); 2008 – Wigilijna Noc (pastorałki); 2009 – Dzisiaj Wielkanoc; 2009 – Intymny świat (ballady jazzowe); 2009 – Kolędy; 2013 – bez Ciebie... (kompozycje Tadeusza Prejznera).

Autorka albumów zbiorowych m.in. 1990 – Piosenki Tadeusza Prejznera; 1991 – Od Turowa jadę; 1992 – Miłość ubrana w wiersze; 1993 – Pastorałki i kolędy; 1999 – Ojcze Święty śpiewamy dla Ciebie; 2001 – Bilet do radości; 2002 – Rzeka wspomnień; 2005 – Pieśni dla Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II.


PORTRAIT with HISTORY Anna Osmakowicz

Anna Osmakowicz (born March 14, 1963 in Warsaw) - singer, actress.

She graduated from the piano class of prof. Kornelia Gniazdowska, flute in the class of prof. Danuta Marciniak and the vocal department of prof. Zofia Traczyk and Katarzyna Zachwatowicz. In the years 1979-1981 she participated in jazz workshops in Chodzież with prof. Tomasz Ochalski.

In the years 1979-1981, she appeared in cyclical radio programs in the cafe "Podwiecczorek przy microphone" under the musical direction of Stefan Rachoń. In 1982 she performed at the Czech and Slovak Song Festival. In 1984, she played in the musical "Orpheus and Eurydice in the Land of the Rainbow" (dir. Ryszard Cieśla) at the Nowy Theater in Warsaw. In 1984, she received the main prize "Złoty Samowar" at the Festival of Soviet Song in Zielona Góra together with the vocal group "Impuls". In 1985 she toured the Soviet Union. In 1986, she performed in musicals in the musical theater "Syrena". From 1986 to 2003 she was permanently associated with the Grand Theater - National Opera in Warsaw. She sang in performances such as "Halka", "The Haunted Manor", "Carmen", "Macbeth", "Othello", "Fiddler on the Roof", "Madame Butterfly", "Gates of Paradise", "Seven Gates of Jerusalem". She performed, among others in France, Germany, Switzerland, Russia, Azerbaijan, Japan, China, Greece, Hungary, Brazil and Israel. He sings and records pieces, songs and Christmas carols in Esperanto, promoting Polish culture abroad.

In 2004, she returned to the stage, gives concerts and records popular music. They compose and arrange songs for her, e.g. Leszek Gryczka, Stanisław Niwelt, Janusz Papaj, Wojciech Piętowski, Tadeusz Prejzner, Andrzej Seroczyński, Marek Sewen, Ryszard Szeremeta, Jan Wierzbica.

I photographed Anne Osmakowicz for the first time on September 17, 2006 in Warsaw, the photo was included on the album "Kristabia Festo" (carols and pastorals / Esperanto /). It was extremely interesting for me, because in my youth I was learning Esperanto, which was the work of Ludwik Zamenhof, born in Bialystok. Anna Warecka (born Barbara Hennel 1923-2010) was a songwriter I knew in Warsaw and connected me to Anna Osmakowicz.


In 2000, she performed at the International Festival of Contemporary Music named after Krzysztof Penderecki in Beijing under his baton.

In 2004, she returned to pop music and jazz again. In the years 2005 - 2007, she recorded 3 albums with Polish carols and pastorals in Esperanto, thanks to which they were released in 37 countries by the La Ondo de Esperanto publishing house and promoted Polish culture in the world. The best composers write works for her, e.g. T. Prejzner, S. Niwelt, J. Papaj, A. Seroczyński, W. Pietowski, J. Sent, R. Szeremeta, W. Gogolewski, A. Skorupka, M. Sewen, P. Figiel, W. Nahorny, K. Heering, L. Gryczka, performs works by the most outstanding authors, e.g. W. Młynarski, J. Kofta, J. Miller, L. Sęk, B. Choiński, J. Gałkowski, A. Bianusz, Z. Celmer, A. Osiecka, A. Warecka, W. Szymborska, Z. Celmer, A. Maslowski.

She represented Polish culture, e.g. in Germany, Belgium, Denmark, Switzerland, France, Greece, Canada, Japan, China, Korea, South Africa, Russia, Azerbaijan. In 2016, she was awarded the Gloria Artis medal by the Minister of Culture and National Heritage.

She is the author of solo albums, e.g. 2005 – En kristnaska hor (carols and pastorals /Esperanto/); 2006 – Kristabia festo (carols and pastorals /Esperanto/); 2008 – Christmas Eve (pastorals); 2009 - Today is Easter; 2009 – Intimate world (jazz ballads); 2009 - Carols; 2013 – Without You... (compositions by Tadeusz Prejzner).

Author of collective albums, e.g. 1990 - Songs by Tadeusz Prejzner; 1991 - I'm Going From Turów; 1992 – Love Dressed in Poems; 1993 – Pastorales and Christmas Carols; 1999 - Holy Father, we sing for you; 2001 - Ticket to Joy; 2002 – The River of Memories; 2005 – Songs for the Holy Father, Pope John Paul II.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page