top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Andrzej WalczakAndrzej Walczak (ur. 12 września 1958 w Łodzi) – przedsiębiorca, architekt, fotograf, współtwórca Grupy Atlas. 

Andrzej Walczak z wykształcenia jest architektem – ukończył studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. W 1989 założył ze Stanisławem Ciupińskim i Grzegorzem Grzelakiem firmę AT-TA zajmującą się remontami i wykończeniami, natomiast w 1991 mężczyźni założyli wspólnie Grupę Atlas, zajmującą się produkcją chemii budowlanej. Walczak w początkach działalności Atlasu oprócz pełnienia funkcji jednego z prezesów, zajmował się również sprzedażą kleju do glazur w Łodzi i Warszawie. W 2013 wg magazynu Wprost, Andrzej Walczak był 43 na liście najbogatszych Polaków i najbogatszym łodzianinem z majątkiem 530 mln zł, posiadając 43% udziałów w Atlasie. 

  „…Poznaliśmy się dawno. Niewątpliwie połączyła nas fotografia, a szerzej sztuka. Zrobiliśmy wspólnie kilka projektów m.in.: z Romanem Opałką i ks.Twardowskim, z którym przyjaźniłem się przez lata.

Na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie znajduje się klauzurowy, kontemplacyjny klasztor Sióstr Wizytek, gdzie jako fotografowi udało mi się po raz pierwszy w 350-letniej historii przekroczyć furtę. Właśnie wówczas poznałem bliżej poetę i rektora Sióstr Wizytek - księdza Jana Twardowskiego, który mieszka nieopodal...(...)  

Z perspektywy czasu, gdy zastanawiam się nad tym, co było najtrudniejsze w całym projekcie - pomijając oczywiście zdobycie przychylności, jaką obdarzył nas Ksiądz Twardowski - to myślę o wejściu do jego mieszkania, po krętych i stromych schodach (nazywanych przez Niego) ze sprzętem fotograficznym w obydwóch rękach.

Podróżowaliśmy z Andrzejem po Polsce i świecie: New York, Wenecja, Moskwa…Pamiętam jak w Nowym Jorku w najlepszym sklepie fotograficznym, kupiliśmy najnowsze cyfrowe aparaty fotograficzne, jakie właśnie wchodziły na rynek…” – Czesław Czapliński.Prace fotograficzne Andrzeja Walczaka były prezentowane m.in. na wystawach: 

- „Na drodze”, Galeria Stowarzyszenia Artystycznego Dzyga, wystawa indywidualna (Lwów 2005),

- „Don Kichot. Współczesna próba interpretacji” Muzeum Narodowe w Krakowie (Kraków 2005),

- „Obrazy”, Stacja Nowa Gdynia, wspólnie z J. Kusińskim i J. Nowińskim (Zgierz 2005),

- „Na Drodze”, Galeria Fundacji Wspierania Rozwoju Sztuki, wystawa indywidualna (Kijów 2005),- „Konfrontacje IV”, Galeria Instytutu Polskiego w Pradze, wspólnie z Jiřím Šuhájkiem (Praga 2006),

- „Metaportrety”, Galeria Krytyków Pokaz, wspólnie z J. Kusińskim i J. Nowińskim (Warszawa 2006),

- „Fotografie”, Galeria Sztuki Współczesnej DA „Rempex” (Warszawa 2007).


Jest także współautorem albumu „Wszechświat księdza Jana Twardowskiego”, wydanego w 2002, utworzonego wraz z Czesławem Czaplińskim, a także autorem projektu renowacji pałacu Roberta Biedermanna (siedziby firmy Atlas) w 1997. 

Andrzej Walczak jest pomysłodawcą i założycielem Galerii Atlas Sztuki, a także prezesem i pomysłodawcą Fundacji Atlas Sztuki z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 114, przewodniczącym rady programowej instytucji kultury InLodz21, dążącej do utworzenia Muzeum Cywilizacji w Łodzi, a także do realizacji obiektów architektonicznych, w tym autorstwa architekta Daniela Libeskinda, należy do rady programowej fundacji Think Lodz, jest pomysłodawcą i założycielem Fundacji Sztuk Świata wraz z Davidem Lynchem i Markiem Żydowiczem. Był współautorem koncepcji Specjalnej Strefy Detalu – programu architektoniczno-urbanistycznego dla Nowego Centrum Łodzi oraz sponsorem generalnym festiwalu Camerimage, wspólnie z Radosławem Wiśniewskim stworzył fundację „Łódź”. 

Jest również fundatorem artystycznej, malowanej kurtyny przedstawiającej obraz „Zdumiewająco nieprzemysłowy duch” o wymiarach 6 × 8,20 m, autorstwa Piotra Naliwajki dla Teatru Powszechnego w Łodzi. Andrzej Walczak wraz z Fundacją Atlas Sztuki był współproducentem filmu „Bezmiar sprawiedliwości”, przedstawienia teatralnego „Testosteron” wystawianego w Teatrze Powszechnym w Łodzi, oraz współproducentem filmu fabularnego „Mistrz”. 

Powołany do Rady Muzeum przy Zamku Królewskim w Warszawie.

 

PORTRAIT with HISTORY Andrzej Walczak


 

Andrzej Walczak (born September 12, 1958 in Łódź) – entrepreneur, architect, photographer, co-founder of the Atlas Group.Andrzej Walczak is an architect by education - he graduated from the Faculty of Construction and Architecture of the Lodz University of Technology. In 1989, together with Stanisław Ciupiński and Grzegorz Grzelak, he founded the AT-TA company dealing in renovations and finishing, while in 1991 the men jointly founded the Atlas Group, dealing in the production of construction chemicals. At the beginning of Atlas's activity, in addition to serving as one of the presidents, Walczak was also involved in the sale of tile glue in Łódź and Warsaw. In 2013, according to Wprost magazine, Andrzej Walczak was 43rd on the list of the richest Poles and the richest resident of Łódź with a fortune of PLN 530 million, owning 43% of shares in Atlas.


 

“…We met a long time ago. Undoubtedly, photography, and more broadly, art, brought us together. We did several projects together, including with Roman Opałka and Father Twardowski, with whom I was friends for years.

On Krakowskie Przedmieście in Warsaw there is a cloistered, contemplative monastery of the Visitation Sisters, where, as a photographer, I managed to cross the gate for the first time in its 350-year history. It was then that I got to know the poet and rector of the Visitation Sisters - Father Jan Twardowski, who lives nearby...(...)

In retrospect, when I think about what was the most difficult thing in the whole project - apart from, of course, gaining the favor that Father Twardowski gave us - I think about entering his apartment, up the winding and steep stairs (called by Him) with the photographic equipment in both hands.

Andrzej and I traveled around Poland and the world: New York, Venice, Moscow... I remember in New York, in the best photography store, we bought the latest digital cameras that were just entering the market...” - Czesław Czapliński.

 


Andrzej Walczak's photographic works were presented, among others, at exhibitions:

- "On the road", Gallery of the Dzyga Art Association, individual exhibition (Lviv 2005),

- "Don Quixote. A contemporary attempt at interpretation” National Museum in Krakow (Kraków 2005),

- "Images", Stacja Nowa Gdynia, together with J. Kusiński and J. Nowiński (Zgierz 2005),

- "On the Road", Gallery of the Foundation Supporting the Development of Art, individual exhibition (Kiev 2005),- "Confrontations IV", Gallery of the Polish Institute in Prague, together with Jiří Šuhájek (Prague 2006),

- "Metaportrety", Gallery of Critics Show, together with J. Kusiński and J. Nowiński (Warsaw 2006),

- "Photographs", DA Contemporary Art Gallery "Rempex" (Warsaw 2007).

He is also the co-author of the album "Wszechświat księdza Jan Twardowski", published in 2002, created together with Czesław Czapliński, and the author of the renovation project of Robert Biedermann's palace (the headquarters of the Atlas company) in 1997.


Andrzej Walczak is the originator and founder of the Atlas Sztuki Gallery, as well as the president and originator of the Atlas Sztuki Foundation based at ul. Piotrkowska 114, chairman of the program board of the cultural institution InLodz21, striving to create the Museum of Civilization in Łódź, as well as the implementation of architectural objects, including those by architect Daniel Libeskind, is a member of the program board of the Think Lodz foundation, is the originator and founder of the World Art Foundation together with David Lynch and Marek Żydowicz. He was a co-author of the concept of the Special Retail Zone - an architectural and urban program for the New Center of Łódź and the general sponsor of the Camerimage festival, and together with Radosław Wiśniewski he created the "Łódź" foundation.He is also the founder of an artistic, painted curtain depicting the painting "Amazingly Unindustrial Spirit", measuring 6 × 8.20 m, by Piotr Naliwajka for the Powszechny Theater in Łódź.


Andrzej Walczak, together with the Atlas Sztuki Foundation, was a co-producer of the film "The Immensity of Justice", the theater performance "Testosteron" performed at the Powszechny Theater in Łódź, and a co-producer of the feature film "The Master".

Appointed to the Council of the Museum at the Royal Castle in Warsaw.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Σχόλια


bottom of page