top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Teresa Żylis-Gara

Zaktualizowano: 8 sty 2022


Teresa Żylis-Gara przez 16 sezonów (od 1969 r.) występowała w Metropolitan Opera MET w Nowym Jorku, co wspomina: „…To była dla mnie wielka szkoła, olbrzymia satysfakcja artystyczna, bo w Metropolitan Opera pracowało się tak, jak sobie wyobrażałam, to znaczy bardzo profesjonalnie, tam nie było bylejakości, tam wszyscy byli specjalistami, począwszy od korepetytora po dyrygenta i reżysera itd. Wszyscy naprawdę wysokiej klasy specjaliści. Nauczyłam się naprawdę strasznie dużo…”.

Kiedy 16 lutego 1982 r., Teresa Żylis-Gara grała role Mimi z Placido Domingo jako Rodolfo w „La Boheme” Giacomo Puccini w Metropolitan Opera (MET) w Nowym Jorku, to był znakomity moment, aby spotkać ją. Oczywiście, najlepszym miejscem była sama legendarna MET, spotkaliśm się 19 lutego 1982 r. Przyszła w pięknym futrze, jak na gwiazdę opery przystało. Przez grubo ponad godzinę zmienialiśmy miejsca wokół MET. Często pojawiała się słynna rzeźba Henry Moore „Working Model for Reclining Figure” (1965), która wtopiła się w krajobraz Lincoln Center. Nie było by oczywiście pełnej sesji, gdybym po spektaklu w MET, który był niesamowity, nie przyszedł do garderoby i nie zrobił jej zdjęcia z Placido Domingo.

Teresa Gerarda Żylis-Gara (ur. 23 stycznia 1930 w Landwarowie k.Wilna, zm. 28 sierpnia 2021) – śpiewaczka (liryczny sopran).

Po II wojnie światowej razem z rodziną przeprowadziła się do Łodzi, gdzie uczyła się śpiewu, a od 1952 studiowała w Wyższej Szkole Muzycznej u legendarnej Olgi Olginy Mackiewicz. W 1953 zwyciężyła w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Wokalistów w Warszawie. W 1956 zadebiutowała w Operze Krakowskiej jako Halka w „Halce” Stanisława Moniuszki. W 1960 otrzymała III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Monachium, sukces pozwolił jej występować na niemieckich scenach operowych, takich jak Oberhausen, Dortmund i Düsseldorf. W 1965 roku debiutuje na słynnym angielskim festiwalu w Glyndebourne, grając rolę Oktawiana w Rosenkavalier Straussa.

Przełomem w jej karierze były występy w Paryżu w 1966 oraz na Festiwalu Mozartowskim w Salzburgu w 1968. W 1968 roku występuje na festiwalu Mozarta w Salzburgu pod przewodnictwem słynnego Herberta von Karajana. W tym samym roku debiutuje także w londyńskim Covent Garden jako Violetta w La Traviata Verdiego, a także zostaje zaproszona do opery w San Francisco, by występować jako Donna Elvira.

W 1969 została zaangażowana do nowojorskiej Metropolitan Opera, a w 1976 do mediolańskiej La Scali. Od 1980 mieszka w Monako. Laureatka tytułów doktora honoris causa wrocławskiej Akademii Muzycznej im. K.Lipińskiego oraz Akademii Muzycznej w Łodzi. W jej repertuarze są wielkie role w operach Giuseppe Verdiego, Richarda Straussa, Giacomo Pucciniego i Wolfganga Amadeusa Mozarta. Występuje również w repertuarze pieśniarskim, m.in. popularyzuje utwory Karola Szymanowskiego.

Jej partnerami scenicznymi byli najwięksi operaści, tacy jak Carlo Bergonzi, José Carreras, Franco Corelli, Fiorenza Cossotto, Plácido Domingo, Nikolai Giaurov, Sherrill Milnes, Luciano Pavarotti, Rugiero Raimondi, Jon Vickers, Ingvar Wixell.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz mianowana oficerem francuskiej Legii Honorowej (2012).

Teresa Żylis-Gara nagrywała dla takich renomowanych firm, jak EMI, Deutsche Gramophon, Harmonia Mundi, Erato, a także Polskie Nagrania, w tym utworów m.in.: "Handel: Water & Fireworks Music; Coronation Anthems", "Essential Handel", "Bach: Oratorio De Noël; Oratorio De Pâques; Oratorio De L'Anscension; Messe En Si Mineur", "Gala Au Metropolitan Opera De New York", "Rossini: Mosč", "Mozart: Don Giovanni", "Massenet: Manon", "Berlioz: Benvenuto Cellini", "Mozart: Requiem K. 626; Exsultate, Jubilate, K. 165", "Metropolitan Opera Gala Honoring Sir Rudolf Bing", "Handel: Coronation Anthems; Dixit Dominus", "Handel: Water & Fireworks Music;Coronation Anthems", "Mahler: Symphony No.2 Resurrection", 2010: "Chausson: Le Roi Arthus" (CD), 2010: "Chopin: Masterworks II" (CD), 2009: "Arie operowe" (CD), 2003: "Requiem" (CD), 1989: "Teresa Żylis-Gara - Cilea, Mascagni, Moniuszko, Puccini, Verdi - The Gala Concert", 1981: "Teresa Zylis-Gara- Famous Polish Singers VOL 3", "Teresa Żylis-Gara - Kolędy Polskie" oraz pieśni Fryderyka Chopina.

Ostatnio Teresa Żylis-Gara koncentruje się na pracy dydaktycznej. Prowadzi kursy mistrzowskie z techniki wokalnej i interpretacji. Została mianowana „profesorem sztuk muzycznych” w uznaniu za osiągnięcia w nauczaniu.

26 stycznia 2020 r. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie – Teresa Żylis-Gara, najsłynniejsza polska sopranistka XX wieku obchodziła swoje 90. urodziny, które prowadził wybitny tenor Wiesław Ochman.

„…Dziwna rzecz... Dzisiaj, kiedy nie śpiewam już zawodowo, ciągle ten śpiew jest dla mnie najważniejszy. Dzisiaj nie śpiewam sama, ale uczę śpiewu. I nieraz wydaje mi się, tak jak ja bym śpiewała sama…” – Teresa Żylis-Gara.

„…Kiedy przed kilku laty red. David Shengold z „Opera News” zwrócił się do mnie o krótką wypowiedź o Teresie Żylis-Garze, posłałem mu dwa zdania, w których zawarłem istotę tego, co miałem do powiedzenia o tej Wielkiej Artystce. „Teresa’s artistry was not only at the highest professional level, but also full of light, love and beauty. I think that quite exceptional even among the greatest artists” („Artyzm Teresy był nie tylko na najwyższym profesjonalnym poziomie, ale również pełen światła, miłości i piękna. Myślę, że jest to czymś wyjątkowym nawet pośród największych artystów”). I to zdanie pozostanie mottem mojej recenzji o wielkiej Teresie Żylis-Garze…” – prof. Jerzy Marchwiński.

PORTRAIT with HISTORY Teresa Żylis-Gara

Teresa Żylis-Gara performed at the Metropolitan Opera MET in New York for 16 seasons (from 1969), which she recalls: "... It was a great school for me, enormous artistic satisfaction, because working at the Metropolitan Opera was as I imagined, I mean very professional, there was no mediocrity there, they were all specialists there, from tutor to conductor and director, etc. All really high-class specialists. I really learned a lot… ”.

When on February 16, 1982, Teresa Żylis-Gara played the roles of Mimi from Placido Domingo as Rodolfo in Giacomo Puccini's "La Boheme" at the Metropolitan Opera (MET) in New York, it was an excellent time to meet her. Of course, the best place was the legendary MET itself, we met on February 19, 1982. She came in a beautiful coat, as befits an opera star. For well over an hour, we changed places around the MET. The famous sculpture by Henry Moore, Working Model for Reclining Figure (1965), appeared frequently and blended into the landscape of the Lincoln Center. Of course, it wouldn't have been a full session if I hadn't come into the dressing room after the MET show, which was amazing, and took a picture of her with Placido Domingo.

Teresa Gerarda Żylis-Gara (born January 23, 1930 in Landwarów near Vilnius; she diet 28 August 2021) - singer (lyrical soprano).

After World War II, she and her family moved to Łódź, where she studied singing, and from 1952 she studied at the Higher School of Music with the legendary Olga Olgina Mackiewicz. In 1953 she won the National Competition for Young Vocalists in Warsaw. In 1956 she made her debut at the Krakow Opera as Halka in Stanisław Moniuszko's Halka. In 1960, she received the 3rd prize at the International Music Competition in Munich, her success allowed her to perform on German opera stages, such as Oberhausen, Dortmund and Düsseldorf. In 1965, he made his debut at the famous English festival in Glyndebourne, playing the role of Octavian in Strauss's Rosenkavalier.

The breakthroughs in her career were performances in Paris in 1966 and at the Mozart Festival in Salzburg in 1968. In 1968 she performs at the Mozart Festival in Salzburg under the chairmanship of the famous Herbert von Karajan. That same year, she also makes her debut at London's Covent Garden as Violetta in Verdi's La Traviata, and is also invited to the San Francisco opera to perform as Donna Elvira.

In 1969 she was engaged to the Metropolitan Opera in New York, and in 1976 to La Scala in Milan. He has been living in Monaco since 1980. Laureate of the title of doctor honoris causa of the Wrocław Academy of Music. K. Lipiński and the Academy of Music in Łódź. Her repertoire includes great roles in the operas by Giuseppe Verdi, Richard Strauss, Giacomo Puccini and Wolfgang Amadeus Mozart. He also appears in the repertoire of songs, incl. popularizes the works of Karol Szymanowski.

Her stage partners were the greatest opera artists such as Carlo Bergonzi, José Carreras, Franco Corelli, Fiorenza Cossotto, Plácido Domingo, Nikolai Giaurov, Sherrill Milnes, Luciano Pavarotti, Rugiero Raimondi, Jon Vickers, Ingvar Wixell.

Decorated with the Commander's Cross with the Star of the Order of Polonia Restituta (2011) and appointed an officer of the French Legion of Honor (2012).

Teresa Żylis-Gara has recorded for such renowned companies as EMI, Deutsche Gramophon, Harmonia Mundi, Erato, as well as Polskie Nagrania, including: "Handel: Water & Fireworks Music; Coronation Anthems", "Essential Handel" , "Bach: Oratorio De Noël; Oratorio De Pâques; Oratorio De L'Anscension; Messe En Si Mineur", "Gala Au Metropolitan Opera De New York", "Rossini: Mosč", "Mozart: Don Giovanni", "Massenet: Manon "," Berlioz: Benvenuto Cellini "," Mozart: Requiem K. 626; Exsultate, Jubilate, K. 165 "," Metropolitan Opera Gala Honoring Sir Rudolf Bing "," Handel: Coronation Anthems; Dixit Dominus "," Handel: Water & Fireworks Music; Coronation Anthems "," Mahler: Symphony No. 2 Resurrection ", 2010:" Chausson: Le Roi Arthus "(CD), 2010:" Chopin: Masterworks II "(CD), 2009:" Opera arias " (CD), 2003: "Requiem" (CD), 1989: "Teresa Żylis-Gara - Cilea, Mascagni, Moniuszko, Puccini, Verdi - The Gala Concert", 1981: "Teresa Zylis-Gara- Famous Polish Singers VOL 3" , "Teresa Żylis-Gara - Christmas Carols Polskie "and songs by Fryderyk Chopin.

Recently, Teresa Żylis-Gara has been concentrating on didactic work. He conducts master classes in vocal technique and interpretation. She was named "professor of musical arts" in recognition of her teaching achievements. On January 26, 2020, at the Teatr Wielki - Polish National Opera in Warsaw, Teresa Żylis-Gara, the most famous Polish soprano of the 20th century, celebrated her 90th birthday, led by the outstanding tenor Wiesław Ochman.

“… A strange thing… Today, when I don't sing professionally anymore, this singing is still the most important for me. Today I don't sing alone, but I teach singing. And more than once it seems to me as if I would sing myself… ”- Teresa Żylis-Gara. “… When a few years ago editor David Shengold from Opera News asked me for a short statement about Teresa Żylis-Gara, I sent him two sentences in which I contained the essence of what I had to say about this Great Artist. "Teresa's artistry was not only at the highest professional level, but also full of light, love and beauty. I think that quite exceptional even among the greatest artists "(" Teresa's artistry was not only of the highest professional level, but also full of light, love and beauty. I think it is something unique even among the greatest artists "). And this sentence will remain the motto of my review about the great Teresa Żylis-Gara ... ”- prof. Jerzy Marchwiński.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page