top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Niche Vasilev

Zaktualizowano: 15 lut


Niche Vasilev urodził się 3 kwietnia 1948 roku w miejscowości Dabiilja, w pobliżu miasta Strumica w południowo-wschodniej Macedonii. Ukończył szkołę podstawową w Strumica. W 1969 roku ukończył Liceum Sztuki Stosowanej w Skopje. W tym czasie, Nice Vasilev zdobył pierwszą nagrodę na rysunku podane przez Związek Młodzieży Socjalistycznej Macedonii. W roku akademickim 1970-1971, studiował sztukę w Narodowej Akademii Sztuki w Sofii w Bułgarii. W 1974 kontynuował studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1978 roku, Nice Vasilev został absolwentem tej uczelni. W Warszawie miał swoją pierwszą wystawę w Galerii ”Proxima„ w 1977 roku, organizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Studentów. W 1978 Nice Vasielev dostał pierwszą nagrodę jako scenograf w Teatrze Narodowym Strumica. Następnie został profesorem sztuki w szkole średniej w Strumica. W 1980 roku został członkiem Związku Artystów Macedonii. Zdobył liczne nagrody i wyróżnienia publiczne.

Obraz, dzieło stworzone przez Nice Vasilev stanowi szczególną wyspę, wyspę w archipelagu macedońskich współczesnej plastyki. To jest poezja i sztuka z charakterystyczną poetyką i posiadającą estetyczną sugestię. Biorąc pod uwagę jego artystyczny obraz, który został wyprofilowany przez dziesięciolecia ważne jest w jego malarstwie pojęcie malarstwa otoczenia. Koncepcja jego malarstwa często oznacza malarstwo, w którym główny obraz nie stanowi postać ludzka, ale raczej to co znajduje się w okolicach tej postaci, wokół tworzonej atmosfery. Ta atmosfera, która dzieje się wokół człowieka jest niezbędna do psychologicznej oceny sytuacji postaci ludzkiej, nadając obrazowi charakterystyczny metafizyczną jakość i filozoficzne konotacje.

Niche Vasileva macedońskiego artystę, spotkałem po raz pierwszy w 2017 r. w Grójcu u Ewy i Grzegorza Rejerów, kiedy miał prywatną prezentację swoich niezwykle ciekawych prac malarskich. Ale tak naprawdę zbliżyłem się do niego 29 lipca 2023 r., kiedy miał otwarcie wystawy w nowej Galerii Fanaberia w Grójcu, na której pojawiło się woele ciekawych osób. Muszę powiedzieć, że ten niezwykle skromny artysta, zasługuje na uwagę, gdyż jego prace coraz częściej wzbudzają zaiteresowanie na całym świecie.

Miał ponad 30 wystaw indywidualnych w Macedonii i za granicą, m.in. w Skopje, Strumice, Stip, Gevgelija, Bitoli, Warszawie, Ankarze, Sofii, Zurychu, Madrycie, Belgradzie itp. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych w koloniach artystycznych w Macedonii, Bułgarii, Serbii, Polsce, Grecji, Francji i Słowenii. W 2013 odbył wizytę studyjną w Paryżu, wspieraną przez Ministerstwo Kultury Republiki Macedonii.

Zdobył wiele wyróżnień i nagród, m.in.: Portret jugosłowiański (Tutzla, 1987), Nagroda „Dimitar Pandilov” (DLUM w 2000 i 2008 roku), Nagroda „Metodija Ivanowski Mende” (KIC, Skopje 2000), Nagroda „Osten” Światowa galeria rysunków (Skopje 2013), Artysta Roku 2013, Światowa Galeria Rysunku (Skopje 2013).


PORTRAIT with HISTORY Niche Vasilev

Niche Vasilev was born on April 3, 1948 in the village of Dabiilja, near the town of Strumica in southeastern Macedonia. He graduated from primary school in Strumica. In 1969 he graduated from the High School of Applied Arts in Skopje. At that time, Nice Vasilev won the first prize in the figure given by the Union of Socialist Youth of Macedonia. In the academic year 1970-1971, he studied art at the National Academy of Arts in Sofia, Bulgaria. In 1974 he continued his studies at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In 1978, Nice Vasilev graduated from this university. In Warsaw, he had his first exhibition at the "Proxima" Gallery in 1977, organized by the Polish Students' Association. In 1978 Nice Vasielev got the first prize as a stage designer at the Strumica National Theatre. Then he became a professor of art at the secondary school in Strumica. In 1980 he became a member of the Union of Artists of Macedonia. He won numerous awards and public distinctions.

The painting, a work created by Nice Vasilev, is a special island, an island in the Macedonian archipelago of contemporary visual arts. It is poetry and art with a distinctive poetics and aesthetic suggestion. Considering his artistic image, which has been profiled for decades, the concept of painting the environment is important in his painting. The concept of his painting often means painting in which the main image is not a human figure, but rather what is around this figure, around the created atmosphere. This atmosphere that happens around a person is necessary for the psychological assessment of the human figure's situation, giving the image a characteristic metaphysical quality and philosophical connotations.

Niche Vasileva, a Macedonian artist, I met for the first time in 2017 in Grójec at Ewa and Grzegorz Rejer's, when he had a private presentation of his extremely interesting painting works. But I really got close to him on July 29, 2023, when he had an exhibition opening in the new Fanaberia Gallery in Grójec, where many interesting people appeared. I must say that this extremely modest artist deserves attention, because his works are increasingly attracting interest around the world.

He has had over 30 individual exhibitions in Macedonia and abroad, e.g. in Skopje, Strumice, Stip, Gevgelija, Bitola, Warsaw, Ankara, Sofia, Zurich, Madrid, Belgrade, etc. He has participated in many group exhibitions in art colonies in Macedonia, Bulgaria, Serbia, Poland, Greece, France and Slovenia. In 2013 he made a study visit to Paris, supported by the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia.

He has won many distinctions and awards, including: Yugoslavian Portrait (Tutzla, 1987), "Dimitar Pandilov" Award (DLUM in 2000 and 2008), "Metodija Ivanowski Mende" Award (KIC, Skopje 2000), "Osten" Award World Drawing Gallery (Skopje 2013), Artist of the Year 2013, World Drawing Gallery (Skopje 2013).

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page