top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Nela Rubinstein
“…Muszę zaakceptować życie bezwarunkowo. Większość ludzi prosi o szczęście pod warunkiem. Szczęście można poczuć tylko wtedy, gdy nie postawisz żadnych warunków…”– Arthur Rubinstein.

 

Nela Rubinstein z domu Aniela Młynarska, córka Emila Młynarskiego inicjatora powstania Filharmonii Warszawskiej, jej dyrektora artystycznego i pierwszego dyrygenta, a później dyrektora Opery Warszawskiej (ur. 1 lipca 1908 r. w Wilnie na Litwie, zm. 31 grudnia 2001 r. w Nowym Jorku, pochowana na Powązkach w Warszawie) – filantropka, tancerka, autorka.Aniela Młynarska poślubiła starszego od niej o 22 lata Artura Rubinsteina w 1932 roku, po rozwodzie z pianistą Mieczysławem Munzem. Do drugiej wojny światowej para mieszkała w Paryżu, a potem przeprowadziła się do USA.

Artur Rubinstein (1888–1982) amerykański pianistą klasycznym urodzony w Polsce. Uważany za jednego z najwybitniejszych pianistów wszech czasów, grał publicznie przez osiem dekad. Odbył liczne tournée po Europie i Stanach Zjednoczonych, a wśród jego licznych nagrań znajdują się dzieła wszystkie Fryderyka Chopina.Urodzony w żydowskiej rodzinie w Łodzi, Rubinstein pojawił się w Berlinie w wieku dwunastu lat, a po dalszych studiach u polskiego pianisty i kompozytora Ignacego Paderewskiego rozpoczął karierę jako wirtuoz, występując w Paryżu i Londynie w 1905 roku. i odwiedził USA w 1906. Po II wojnie światowej mieszkał w USA, odbywając częste, rozległe tournée koncertowe. W 1946 roku przyjął obywatelstwo amerykańskie.

Kiedy pianista Artur Rubinstein spotkał się z Anielą Młynarską w Warszawie w 1926 roku, określił to spotkanie jako „coup de foudre” – piorun. Rubinstein miała prawie 40 lat, a Nela (zdrobnienie jej imienia, co po polsku oznacza anioł) 18. Była córką Emila Młynarskiego, dyrektora Warszawskiej Symfonii, która przyszła za kulisy podczas koncertu Rubinsteina.

W swojej autobiografii pianista lirycznie opisał ją podczas ich spotkania: „mała, piękna twarz z najbardziej niebieskimi oczami, jak turkus” i „masa ciemnych blond włosów”. Powiedział, że wie, że to ona jest tą. jedyną kobietą, którą chciał poślubić, chociaż minęło sześć lat, zanim to zrobił.Rubinstein opublikował swoje autobiograficzne książki Moje młode lata (1973) i Moje wiele lat (1980). Autor historii muzyki Harvey Sachs napisał biografię Artur Rubinstein: A Life (1996). Artur Rubinstein zmarł w 1982 roku w wieku 95 lat.

Żyjąc na Manhattanie, pani Aniela zyskała sobie sławę w wyższych sferach nowojorskich dzięki swej znakomitej kuchni polskiej, specjalizując się w przyrządzaniu bigosu i naleśników. W 1983 roku wydała zbiór przepisów kulinarnych pod tytułem „Kuchnia Neli” - „Nela's Cookbook”, który został wydany w Polsce pod tytułem „Kuchnia Neli”, do dziś sprzedaje się w kilku językach.         „…Będąc w Nowym Jorku od 1979 r. po raz pierwszy spotkałem Nelę Rubinstein, na artystycznym przyjęciu, gdzie oprócz niej była milionerka, kolekcjonerka dzieł sztuki Barbara Piasecka-Johnson, Zbigniew Brzeziński, który był doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego w czasie prezydentury Jimmy’ego Cartera z żoną artystką rzeźbiarką i Andre Zarre właściciel galerii. Kiedy w 1983 r. wyszła książka „Kuchnia Neli” - „Nela's Cookbook” spotkałem się z nią dzięki Felicji Krance, która nas połączyła. To było niesamowite spotkanie, gdzie mogłem zrobić całą serię unikalnych zdjęć, porozmawiać o książce oraz zjeść niesamowity lunch z czego była sławna wśród nowojorskiej bohemy. Kilkakrotnie odwiedzałem również w pracowni fotograficznej jej córkę – Evę, - https://www.czczaplinski.com/post/portret-z-historią-eva-rubinstein - znaną fotograf na 27th Street na West Side jak pamiętam…” – Czesław Czapliński.
"...Being in New York since 1979, I met Nela Rubinstein for the first time, at an artistic party, where, apart from her, there were the millionaire, art collector Barbara Piasecka-Johnson, and Zbigniew Brzeziński, who was national security advisor during the presidency of Jimmy" Carter's ego with his wife, a sculptor, and Andre Zarre, a gallery owner. When the book "Nela's Kitchen" - "Nela's Cookbook" was published in 1983, I met her thanks to Felicja Krance, who connected us. It was an amazing meeting where I could take a whole series of unique photos, talk about the book and eat an amazing lunch for which she was famous among the New York bohemia. I also visited her daughter - Eva, several times in the photography studio - https://www.czczaplinski.com/post/portret-z-historią-eva-rubinstein  - a famous photographer on 27th Street on the West Side, as I remember...”  - Czesław Czapliński.

 

“…Life holds so much—so much to be happy about always. Most people ask for happiness on conditions. Happiness can be felt only if you don’t set conditions…”Arthur Rubinstein.  PORTRAIT with HISTORY – Nela Rubinstein née Aniela Młynarska, daughter of Emil Młynarski, the initiator of the creation of the Warsaw Philharmonic, its artistic director and first conductor, and later the director of the Warsaw Opera (born July 1, 1908 in Vilnius, Lithuania, died December 31, 2001 in New York, buried at Powązki Cemetery in Warsaw) – philanthropist, dancer, author.

Aniela Młynarska married Artur Rubinstein, 22 years her senior, in 1932, after divorcing the pianist Mieczysław Munz. Until World War II, the couple lived in Paris and then moved to the USA.Artur Rubinstein (1888–1982) American classical pianist born in Poland. Considered one of the greatest pianists of all time, he played publicly for eight decades. He undertook numerous tours around Europe and the United States, and his numerous recordings include the complete works of Fryderyk Chopin.

Born into a Jewish family in Łódź, Rubinstein appeared in Berlin at the age of twelve, and after further studies with the Polish pianist and composer Ignacy Paderewski, he began his career as a virtuoso, performing in Paris and London in 1905. and visited the USA in 1906. After World War II he lived in the USA, undertaking frequent, extensive concert tours. In 1946 he became an American citizen.When the pianist Artur Rubinstein met Aniela Młynarska in Warsaw in 1926, he described the meeting as a "coup de foudre" - a lightning bolt. Rubinstein was almost 40 years old, and Nela (a diminutive of her name, which in Polish means angel) was 18. She was the daughter of Emil Młynarski, director of the Warsaw Symphony, who came backstage during Rubinstein's concert.

 


In his autobiography, the pianist lyrically described her when they met: "a small, beautiful face with the bluest eyes, like turquoise" and "a mass of dark blonde hair." He said he knew she was the one. the only woman he wanted to marry, even though it took six years before he did.Rubinstein published his autobiographical books My Young Years (1973) and My Many Years (1980). Music history author Harvey Sachs wrote the biography Arthur Rubinstein: A Life (1996). Artur Rubinstein died in 1982 at the age of 95.Living in Manhattan, Ms. Aniela gained fame in New York high society for her excellent Polish cuisine, specializing in preparing bigos and pancakes. In 1983, she published a collection of culinary recipes titled "Nela's Kitchen" - "Nela's Cookbook", which was published in Poland under the title "Nela's Kitchen", and is still sold in several languages.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page