top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Mark Kac

Zaktualizowano: 8 sty 2022


„…Możemy naprawdę dowiedzieć się czegoś o rzeczywistości, tworząc imitację rzeczywistości, co może zrobić tylko komputer. To zupełnie nowy wymiar eksperymentowania…” – Mark Kac.

Mark Kac (ur. 3 sierpnia 1914 r. w Krzemieńcu – zm. 26 października 1984 r. w Los Angeles) – matematyk.

Jego głównym zainteresowaniem była teoria prawdopodobieństwa, a pytanie jakie sobie zadawał: „Czy można usłyszeć kształt bębna?” i rozpoczął badania nad teorią spektralną z myślą o zrozumieniu zakresu, w jakim widmo umożliwia odczyt geometrii. (Ostatecznie odpowiedź brzmiała „nie”).

Kac wstąpił na Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie uczył go Hugo Steinhaus, członka lwowskiej szkoły matematycznej. Po ukończeniu studiów pozostał na Uniwersytecie Lwowskim, a doktorat otrzymał w czerwcu 1937 r. W 1938 r. otrzymał stypendium Fundacji Parnas, które umożliwiło mu podjęcie pracy w Stanach Zjednoczonych. Przybył do Nowego Jorku w listopadzie 1938 r. Opowiadał potem, że dzięki temu, iż nie dostał stypendium rok wcześnie i wówczas po ½ musiałby wracać i pewnie zgniąłby zamordowany przez Niemców.

Wraz z wybuchem II wojny światowej Kac mógł pozostać w Ameryce, podczas gdy jego rodzice i brat zostali zamordowani przez Niemców podczas masowych egzekucji w Krzemieńcu w sierpniu 1942 r.

W latach 1939–61 był na Cornell University w Ithaca, w stanie N.Y, najpierw jako instruktor, następnie od 1943 r. profesor nadzwyczajny, a od 1947 r. profesor zwyczajny. W 1943 r. otrzymał obywatelstwo amerykańskie, co pozwoliło mu pozostać w Ameryce.

W 1952 r. Kac wraz z Theodorem H. Berlinem wprowadził sferyczny model ferromagera (wariant modelu Isinga) i wraz z JC Wardem znalazł dokładne rozwiązanie modelu Isinga przy użyciu metody kombinatorycznej. W 1961 roku przeniósł się na The Rockefeller University w Nowym Jorku.

W swoim artykule z 1966 r. zatytułowanym „Czy można usłyszeć kształt bębna” Kac zadał pytanie, czy dwa rezonatory („bębny”) o różnych kształtach geometrycznych mogą mieć dokładnie taki sam zestaw częstotliwości („dźwięki”). Odpowiedź była pozytywna, co oznacza, że ​​zestaw częstotliwości własnych niejednoznacznie charakteryzuje kształt rezonatora.

Mark Kac był członkiem American Academy of Arts and Sciences (1959), członkiem National Academy of Sciences (1965), Mark Kac razem ze Stanisławem Ulamem byli autorami książki “Mathematics and Logic: Retrospect and Prospects” New York (1968).

Od samego początku (1979) mojego przyjazdu do Nowego Jorku, poszukiwałem polskich wybitnych osobistości, zarówno w Nowym Jorku, jak i szerzej w Ameryce, którzy często od wojny nie wracali do powojennej Polski, która nie była ich. Przez wybitnego malarza Zygmunta Menkesa dotarłem do matematyka ze Lwowa Stanisława Ulama, a on skierował mnie do Marka Kac, który zaprosił mnie do siebie do The Rockefeller University na York Avenue w Manhattanie, w lutym 1981 r. Już na schodach przyjął mnie niewysoki, uśmiechnięty, miły facet i zaprosił do obszernego gabinetu. Kiedy weszliśmy do środka, zapytał mnie –co mam więc robić? Rozejrzałem się dookoła, jedną ze ścian zajmowały dwie połączone z sobą duże tablice. A gdyby tak pan na tablicach napisał wzór swojego najważniejszego osiągnięcia w matematyce? –zaproponowałem. To ciekawe, biorę się więc do roboty – powiedział Kac i chwycił za kredę. Wyjęłem szybko aparat i zaczęłem fotografować piszącego i rysującego na tablicach pełnego energii naukowca. Myślę, że powstał niezwykły zapis, dla kogoś kto się zna na wyższej matematyce, będzie jeszcze bardziej ciekawy. Jedno ze zdjęć wówczas zrobione, pokazane było na mojej wystawie „PORTRAITS American of Polish Origin” w maju 1981 r. w Nowym Jorku.

Mark Kac po dwudziestu latach pracy w The Rockefeller University przeniósł się w końcu 1981 r. na Uniwersytet Południowej Kalifornii (University of Southern California, USC) w Los Ageles, gdzie spędził resztę kariery i w 1984 r. zmarł.

„… Kreatywni ludzie żyją w dwóch światach. Jednym z nich jest zwykły świat, który dzielą z innymi i w którym nie są w żaden szczególny sposób oddzieleni od swoich bliźnich. Drugi jest prywatny i to na tym świecie mają miejsce akty twórcze… ”- Mark Kac.

PORTRAIT with HISTORY Mark Kac (1914-1984)

“…We can really learn something about reality by creating an imitation of reality, which only the computer can do. That is a completely new dimension in experimentation…” – Mark Kac.

Mark Kac (born on August 3, 1914 in Krzemieniec - died on October 26, 1984 in Los Angeles) - mathematician.

His main interest was the theory of probability, and the question he asked himself: "Can you hear the shape of the drum?" and began researching spectral theory with a view to understanding the extent to which the spectrum can read geometry. (Ultimately, the answer was no.)

Hangover entered the Jan Kazimierz University in Lviv, where he was taught by Hugo Steinhaus, a member of the Lviv mathematics school. After graduating, he remained at the University of Lviv, and received his doctorate in June 1937. In 1938 he received a scholarship from the Parnas Foundation, which enabled him to work in the United States. He arrived in New York in November 1938. He later said that due to the fact that he had not received the scholarship a year early, he would have to return after ½ and would probably have killed a murdered by the Germans.

With the outbreak of World War II, Kac could remain in America, while his parents and brother were murdered by the Germans during mass executions in Krzemieniec in August 1942.

In 1939–61 he was at Cornell University in Ithaca, in the state of N.Y, first as an instructor, then from 1943 an associate professor and from 1947 a full professor. In 1943 he obtained American citizenship, which allowed him to stay in America.

In 1952, Kac and Theodor H. Berlin introduced the spherical ferromager model (a variant of the Ising model) and together with JC Ward found an exact solution of the Ising model using a combinatorial method. In 1961 he moved to The Rockefeller University in New York.

In his 1966 article entitled "Can you hear the shape of a drum," Kac asked if two resonators ("drums") of different geometrical shapes could have exactly the same set of frequencies ("sounds"). The answer was positive, which means that the set of natural frequencies ambiguously characterizes the shape of the resonator. Mark Kac was a member of the American Academy of Arts and Sciences (1959), a member of the National Academy of Sciences (1965), Mark Kac together with Stanisław Ulam were the authors of the book "Mathematics and Logic: Retrospect and Prospects" New York (1968). From the very beginning (1979) of my arrival in New York, I was looking for outstanding Polish personalities, both in New York and more widely in America, who have often not returned to post-war Poland, which was not theirs since the war. Through the eminent painter Zygmunt Menkes I reached the mathematician from Lviv, Stanisław Ulam, and he directed me to Marek Kac, who invited me to his place at The Rockefeller University on York Avenue in Manhattan, in February 1981. Already on the stairs, he was welcomed by a short, smiling, nice guy and invited to a spacious study. When we got inside, he asked me - so what should I do? I looked around, one of the walls was occupied by two large boards connected to each other. What if you wrote on the boards a template of your most important achievement in mathematics? -I proposed. It's interesting, so I'm getting to work, ”said Hangover and grabbed the chalk. I quickly took out my camera and began to photograph the energetic scientist writing and drawing on the boards. I think that an unusual entry has been made, for someone who knows higher mathematics, he will be even more interesting. One of the photos taken at that time was shown at my exhibition "PORTRAITS American of Polish Origin" in May 1981 in New York. Mark Kac, after twenty years of work at The Rockefeller University, moved at the end of 1981 to the University of Southern California (University of Southern California, USC) in Los Ageles, where he spent the rest of his career and died in 1984.

„…Creative people live in two worlds. One is the ordinary world which they share with others and in which they are not in any special way set apart from their fellow men. The other is private and it is in this world that the creative acts take place…“ – Mark Kac.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page