top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Mariusz PalejMariusz Palej (ur. 15 stycznia 1970 r. w Krakowie) - reżyser i operator filmowy, telewizyjny, scenarzysta krótkich form filmowych: wideoklipów i reklam.

Absolwent Studium Fotografii w Warszawie i Bratysławie, ukończył Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi; dyplom 2016 - reżyser i operator filmowy, telewizyjny, scenarzysta krótkich form filmowych: wideoklipów i reklam.  Uczestniczył w realizacji filmów jako reżyser oraz autor zdjęć filmowych m.in.: 2024: Czarne stokrotki; 2023: Dedektyw Bruno: złoto Bałtyku (TR) film kinowy reżyser; 2023: Sługa narodu serial telewizyjny, Polsat Box Go, Polsat reżyser; 2022: Czarne stokrotki, serial telewizyjny, Canal+, reżyser; 2021: Dedektyw Bruno, film kinowyreżyser, 2021: Komisarz Alex, serial telewizyjny, TVP, reżyser; 2020: Komisarz Alex, serial telewizyjny, TVP, reżyser; 2019: Ślad, serial telewizyjny, Polsat, reżyser; 2019: Czarny młyn, film kinowy, reżyser; 2018: Ślad, serial telewizyjny, Polsat, reżyser; 2017: Rozstrzelać Polaków, film dokumentalny, autor zdjęć filmowych; 2014: Za niebieskimi drzwiami, film kinowy, reżyser; 2011: Unia serc; 2008-2009: Przeznaczenie; 2007: Pogoda na piątek, serial telewizyjny, TVP, reżyser; 2003: Polsat-Sommer / Winter (2 Spots), film reklamowy, reżyser; 2002: POLSAT – Digitales Fernsehen, film reklamowy, reżyser; 1999: Czesław Miłosz historia literatury polskiej XX wieku film dokumentalny, TVP, autor zdjęć filmowych.

 


Tworząc wideoklipy nie tylko ich reżyser i operator, ale również autor scenariuszy. Między innymi realizacja zdjęć do reklamy z udziałem Sofi Loren oraz z polskimi gwiazdami Cezarym Pazurą i Małgorzatą Foremniak oraz w wideoklipach z całą polską czołówką muzyczną.

Za film Za niebieskimi drzwiami (2016) został nagrodzony na festiwalach filmowych na całym świecie, m.in. w Panamie, Torremolinos, Toronto, Palm Springs, Orem, Meridzie, Kijowie i Epsom.Jego debiutancki film fabularny na podstawie bestsellerowej powieści Marcina Szczygielskiego „Za niebieskimi drzwiami” krytycy uznali za przełom w polskim kinie familijnym – film obejrzało w kinach ćwierć miliona widzów. Palej pokazał, że dobre kino dla dzieci wcale nie musi infantylne oraz że w Polsce, mimo ograniczeń budżetowych, da się tworzyć fantastyczne filmowe narracje w mrocznym, burtonowskim stylu.

„… Po aktorach dorosłych, doświadczonych wiemy, czego się spodziewać. Widzimy ich w filmach, za coś ich lubimy, za coś ich kochamy i dlatego ich zapraszamy do współpracy. Natomiast aktor dziecięcy jest dużą zagadką. W tym przypadku to jest główna rola, czyli to jest mała osobowość, która musi nam dźwignąć cały film. Prowadziliśmy poszukiwania naprawdę na dużą skalę. Robiliśmy casting w Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie. Łącznie przez ten casting przewinęło się 700 dzieci. No i tu byliśmy lekko skonfudowani, dlatego, że z tych 700 dzieci dokładnie podobał nam się jeden chłopiec…” – Mariusz Palej o filmie „Za niebieskimi drzwiami”.„…Spotkaliśmy się po raz pierwszy na planie filmu Klecha w sierpniu 2017 r. w Antoniowie, potem w Warszawie…

Muszę powiedzieć, że zrobił na mnie duże wrażenie, kiedy z kamerą wchodził na wysięgniki i unosił się w górę na wiele metrów, ale również, kiedy brał aktora na bok, wyjaśniał mu o co chodzi i z dużą kamerą w ręku filmował zbliżenia. We wszystkim co robił widać było duży profesjonalizm, byłem wielokrotnie na planach filmowych i takiego zaangażowania innych nie widzi się często…” – Czesław Czapliński.Film Klecha w reżyserii Jacka Gwizdały poświęcony działalności ks. Romana Kotlarza. Współautorem scenariusza jest radomski literat i regionalista Wojciech Pestka, producentem i reżyserem Jacek Gwizdała, a koproducentem Kuria Diecezji Radomskiej. Dotację na film przekazały Polski Instytut Sztuki Filmowej (2 mln zł) oraz miasto Radom (Rada Miejska zapisała w przyjętym na rok 2018 budżecie sumę 900 tys. zł). Łączny koszt produkcji ma wynieść 6 mln złotych. Obsadę zaprezentowano 21 czerwca 2017 podczas konferencji prasowej w gmachu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, będącej w trakcie wydarzeń radomskich siedzibą Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Tytuł jest nawiązaniem do kryptonimu akt operacyjnych przeciwko księżom, które są dostępne w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Zdjęcia rozpoczęły się 2 sierpnia 2017 i trwały do 24 października 2018. Pierwotnie premiera zaplanowana była 17 października 2018, w 90. rocznicę urodzin ks. Romana Kotlarza, ale przesunięto ją z powodu przedłużających się zdjęć na wiosnę 2019 roku.  O produkcji wypowiadał się między innymi Szef Kancelarii Senatu oraz radny Radomia Jakub Kowalski, iż – to przedsięwzięcie niezwykle ważne dla promocji naszego miasta i regionu.  Obsada Mirosław Baka jako ks. Roman Kotlarz, Marcin Bosak jako prokurator Janusz Chabior, jako ksiądz kanonik, Joanna Domańska, Lech Dyblik jako proboszcz z Młodocina, Adam Ferency, Piotr Fronczewski jako "Mistrzo", Krzysztof Globisz, Katarzyna Zielińska jako matka Zosi, Maria Gładkowska jako siostra Lukrecja, Ignacy Gogolewski jako ksiądz senior, Tadeusz Huk jako ordynator, Robert Gonera jako "Mańkut", Jarosław Gruda, Marek Kasprzyk jako pan Antoni, Olgierd Łukaszewicz, Mirosława Marcheluk, Ryszard Mróz, Paulina Nadel jako hipiska, Magdalena Nieć, Jan Peszek, Wojciech Pszoniak, Danuta Stenka jako Lucyna, Krystyna Tkacz, Artur Żmijewski jako Stefan, Zdzisław Wardejn jako kelner, Andrzej Zaborski jako ksiądz Wacław, Ryszard Kotys jako krawiec.Mówiło się o tym, że premiera filmu „Klecha” będzie miała miejsce 17 października 2018 r., a więc w 90. rocznicę urodzin ks. Romana Kotlarza. Tak się nie stało, a co więcej po tej dacie premiera była kilkukrotnie przesuwana. Film Klecha co ciekawe, pokazywany był w tzw. „drugim obiegu” na pokazie zorganizowanym przez parafię.

Ale jedno jest pewne, zdjęcia z planu wybitnych aktorów jak: Piotr Frączewski, Ignacy Gogolewski, Wojciech Pszoniak, Danuta Stenka, Olgierd Łukaszewicz…są i ciągle czekają na prezentację.  PORTRAIT with HISTORY – Mariusz Palej (born January 15, 1970 in Kraków) - film and television director and cameraman, screenwriter of short films: music videos and commercials.

A graduate of the Photography School in Warsaw and Bratislava, he graduated from the Cinematography and Television Production Department of the National Film School in Łódź; diploma 2016 - film and television director and cinematographer, screenwriter of short films: music videos and commercials.  He participated in the production of films as a director and cinematographer, including: 2024: Black Daisies; 2023: Detective Bruno: Gold of the Baltic Sea (TR) cinema film director; 2023: Servant of the Nation TV series, Polsat Box Go, Polsat director; 2022: Black Daisies, TV series, Canal+, director; 2021: Detective Bruno, cinema filmdirector, 2021: Commissioner Alex, television series, TVP, director; 2020: Commissioner Alex, TV series, TVP, director; 2019: Ślad, TV series, Polsat, director; 2019: Black Mill, cinema film, director; 2018: Ślad, TV series, Polsat, director; 2017: Shoot Poles, documentary film, cinematographer; 2014: Behind the Blue Door, cinema film, director; 2011: Union of Hearts; 2008-2009: Destiny; 2007: Weather for Friday, TV series, TVP, director; 2003: Polsat-Sommer / Winter (2 Spots), advertising film, director; 2002: POLSAT – Digitales Fernsehen, advertising film, director; 1999: Czesław Miłosz, history of Polish literature of the 20th century, documentary film, TVP, cinematographer.When creating music videos, not only their director and cameraman, but also the author of scripts. Among other things, shooting for advertising with Sofi Loren and Polish stars Cezary Pazura and Małgorzata Foremniak, as well as in music videos with all the top Polish musicians.

For the film Behind the Blue Door (2016), he received awards at film festivals around the world, including: in Panama, Torremolinos, Toronto, Palm Springs, Orem, Merida, Kiev and Epsom.His debut feature film based on Marcin Szczygielski's best-selling novel "Behind the Blue Doors" was considered by critics to be a breakthrough in Polish family cinema - the film was seen in cinemas by a quarter of a million viewers. Palej showed that good cinema for children does not have to be infantile and that in Poland, despite budget constraints, it is possible to create fantastic film narratives in a dark, Burton-like style.“… We know what to expect from experienced adult actors. We see them in films, we like them for some reason, we love them for some reason and that's why we invite them to cooperate. However, a child actor is a big mystery. In this case, it is the main role, i.e. it is a small personality that has to carry the entire film. We conducted a truly large-scale search. We did casting in Gdańsk, Poznań, Katowice, Kraków, Wrocław and Warsaw. A total of 700 children participated in this casting. And here we were a bit confused, because out of these 700 children we liked exactly one boy..." - Mariusz Palej about the film "Behind the Blue Door".“…We met for the first time on the set of Klech's film in August 2017 in Antoniowo, then in Warsaw…

I must say that he made a great impression on me when he climbed onto the booms with a camera and rose many meters up, but also when he took the actor aside, explained to him what was going on and filmed close-ups with a large camera in his hand. There was great professionalism in everything he did, I was on film sets many times and you don't see such commitment from others often..." - Czesław Czapliński.

 


Klecha's film directed by Jacek Gwizdala, dedicated to the activities of Fr. Roman Kotlarz. The co-author of the script is Wojciech Pestka, a writer and regionalist from Radom, the producer and director is Jacek Gwizdała, and the co-producer is the Curia of the Radom Diocese. The subsidy for the film was provided by the Polish Film Institute (PLN 2 million) and the city of Radom (the City Council included PLN 900,000 in the budget adopted for 2018). The total production cost is expected to be PLN 6 million. The cast was presented on June 21, 2017 during a press conference in the building of the Regional Directorate of State Forests in Radom, which was the seat of the Provincial Committee of the Polish United Workers' Party during the Radom events. The title is a reference to the code name of the operational files against priests, which are available in the archives of the Institute of National Remembrance. Filming began on August 2, 2017 and lasted until October 24, 2018. The premiere was originally scheduled for October 17, 2018, on the 90th anniversary of the birth of Fr. Roman Kotlarz, but it was postponed due to prolonged filming to spring 2019. The head of the Senate Chancellery and councilor of Radom, Jakub Kowalski, spoke about the production by saying that it is an extremely important undertaking for the promotion of our city and the region. Cast: Mirosław Baka as priest. Roman Kotlarz, Marcin Bosak as prosecutor Janusz Chabior, as a canon priest, Joanna Domańska, Lech Dyblik as the parish priest from Młodocin, Adam Ferency, Piotr Fronczewski as "Master", Krzysztof Globisz, Katarzyna Zielińska as Zosia's mother, Maria Gładkowska as sister Lukrecja, Ignacy Gogolewski as a senior priest, Tadeusz Huk as an ordinator, Robert Gonera as "Mańkut", Jarosław Gruda, Marek Kasprzyk as Mr. Antoni, Olgierd Łukaszewicz, Mirosława Marcheluk, Ryszard Mróz, Paulina Nadel as a hippie, Magdalena Nieć, Jan Peszek, Wojciech Pszoniak, Danuta Stenka as Lucyna, Krystyna Tkacz, Artur Żmijewski as Stefan, Zdzisław Wardejn as a waiter, Andrzej Zaborski as priest Wacław, Ryszard Kotys as a tailor.

 


It was said that the premiere of the film "Klecha" would take place on October 17, 2018, i.e. on the 90th anniversary of the birth of Fr. Roman Kotlarz. This did not happen, and what's more, after this date the premiere was postponed several times. Interestingly, Klech's film was shown in the so-called "second circulation" at a show organized by the parish.But one thing is certain, photos from the set of outstanding actors such as: Piotr Frączewski, Ignacy Gogolewski, Wojciech Pszoniak, Danuta Stenka, Olgierd Łukaszewicz... are there and are still waiting for presentation.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page