top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Jan Hryniak

Jan Hryniak (ur. 12 maja 1969 w Warszawie zm. 19 lutego 2022) – reżyser filmowy.


Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (1996). Tworzył filmy fabularne, seriale telewizyjne, teledyski i filmy reklamowe.


Był zięciem reżysera Krzysztofa Kieślowskiego; mężem Marty Hryniak, scenarzystki filmowej.


Spotkaliśmy się i zaprzyjaźniliśmy z Janem Hryniakiem w sierpniu 2015 na planie filmu Kantor. Nigdy tu już nie powrócę. To było jedno z najciekawszych spotkań, najpierw w Krakowie, gdzie był ślub Kantora, a potem w Tykocinie na targu, tak jak przed wojną. Niezwykłe przeżycie, znałem Tadeusza Kantora z Nowego Jorku i Krakowa, patrzyłem jak powstaje film o nim. Niezwykły reżyser, który dawał aktorom dużo swobody.


Zrealizował filmy m.in.: 1994: Czapla i żuraw (etiuda szkolna);

1994: Hotel Mistrzów (film dokumentalny); 1995: Poza granicami (etiuda szkolna); 1995: Serce (etiuda szkolna); 1997: Przystań

2000: Elżbieta Chojnacka. Klawesynistka (film dokumentalny); 2004: Trzeci; 2010: Trick; 2012: Trick (serial telewizyjny); 2014: Sama słodycz (serial telewizyjny, odcinki: 4-6, 8-10, 12); 2014: Czas honoru. Powstanie (serial telewizyjny); 2016: Kantor. Nigdy tu już nie powrócę; 2020: Zenek.

Wielokrotnie nagradzany m.in.: 1999 – Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film„) Nagroda Prezydenta RP nagroda pozaregulaminowa przyznana przez Jury Młodych „za młodość i za film „Przystań”; Nagroda im. prof. Bolesława Lewickiego uczestników seminarium dla nauczycieli nagroda pozaregulaminowa przyznana przez uczestników seminarium nauczycielskiego za „film o szczególnych walorach wychowawczych”; 1999 – Przegląd Filmowy „Prowincjonalia„ w Słupcy koło Konina, Złoty Jańcio (nagroda główna) nagroda organizatorów za obiecujący debiut- film „Przystań”; 2005 – Festiwal Filmowy i Artystyczny „Lato Filmów” w Toruniu Nagroda Publiczności za film „Trzeci”; 2006 – Festival of the Young Filmw Pecs, Nagroda Jury Studenckiego za film „Trzeci”.


PORTRAIT with HISTORY


Jan Hryniak (born May 12, 1969 in Warsaw, died February 19, 2022) - film director.


A graduate of the Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology and the Faculty of Direction of the National Film, Television and Theater School in Łódź (1996). He created feature films, TV series, music videos and advertising films.


He was the son-in-law of director Krzysztof Kieślowski; the husband of Marta Hryniak, a film screenwriter.


We met and made friends with Jan Hryniak in August 2015 on the set of the film Kantor. I will never come back here again. It was one of the most interesting meetings, first in Krakow, where Kantor was married, and then in Tykocin at the market, just like before the war. An amazing experience, I knew Tadeusz Kantor from New York and Krakow, I watched a film about him being made. An amazing director who gave the actors a lot of freedom.


He made films, including: 1994: Czapla i Żuraw (school etude);

1994: Hotel of the Champions (documentary); 1995: Outside the borders (school etude); 1995: Heart (school etude); 1997: Haven

2000: Elżbieta Chojnacka. Harpsichordist (documentary); 2004: The Third; 2010: Trick; 2012: Trick (TV series); 2014: Sam sweetness (TV series, episodes: 4-6, 8-10, 12); 2014: Time of Honor. Uprising (TV series); 2016: Kantor. I will never come back here again; 2020: Zenek.

Awarded many times, including: 1999 - Koszalin Film Debuts Festival "Youth and Film") Award of the President of the Republic of Poland, extra-statutory award granted by the Youth Jury "for youth and for the film" Przystań "; Prize them. prof. Bolesław Lewicki, participants of the seminar for teachers, an extra-statutory award granted by the participants of the teachers' seminar for "a film with special educational values"; 1999 - "Prowincjonalia" Film Review in Słupca near Konin, Złoty Jańcio (main prize) organizers' award for a promising debut - the film "Przystań"; 2005 - Film and Art Festival "Summer of Films" in Toruń Audience Award for the film "The Third"; 2006 - Festival of the Young Filmw Pecs, Student Jury Award for the film "The Third".
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page