top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Gośka BańkaZapytana kim jest? Powiedziała – „…Jestem Bańka, która się urwała z choinki [śmiech]. To moje prawdziwe nazwisko, które szybko stało się również pseudonimem. Wychowałam się w Polsce i czuję się Polką, ale w pewnym momencie mojego życia poczułam, że muszę wyjechać. Ostatnie lata spędziłam podróżując. Mieszkałam we Francji i w Kostaryce. Odkąd po raz pierwszy zobaczyłam Paryż podczas wycieczki z ukochanym profesorem, wiedziałam, że pewnego dnia tam zamieszkam. I tak się stało. Przyjechałam. Zostałam…”.

 

         „…Gośka Bańka jest jedną z najbardziej tajemniczych piosenkarek. Muszę powiedzieć, że wszystkie zdjęcia jakie jej zrobiłem powstały przypadkowo, kiedy ją spotkałem i fotografowałem. Pierwsze zdjęcia jakie jej zrobiłem 10 maja 2018 r. powstały po przypadkowym spotkaniu jej nieopodal restauracji „Flaming” w Warszawie, która otoczona jest piękną przyroda, a ona była w makijażu jeszcze z nocnego występu. To jej powiedziałem wyciągnęłem na zdjęcia. Innym razem 22 października 2021 r. przyjechała na hulajnodze na Pl.Konstytucji w Warszawie…” – Czesław Czapliński.Małgorzata BAŃKA (Gośka Bańka) - kompozytorka, pianistka, wokalistka, artystka urodzona w Polsce. Po uzyskaniu dyplomu w klasie fortepianu, wyjechała do Francji, gdzie studiowała w prestiżowej szkole aktorskiej Florent - Court d' Art Dramatiques na wydziale filmowym i teatralnym, uczęszczała na wykłady w Studio des Variétés - Centre Supérieur de Formation des Musiques Actuelles oraz uczestniczyła w zajęciach teatralnych w Laboratoire de l'acteur u Helene Zidi w Paryżu.

  Obecnie mieszka w Warszawie. Jest twórcą i wykonawcą spektakli muzycznych: "Właśnie kocham. Poświatowska" oraz "Nie bój się nocy" (Baczyński, Białoszewski, Świrszczyńska). Uprawia na scenie autorską piosenkę francuską oraz pracuje nad kolejną płytą, której producentem artystycznym jest Leszek Możdżer.Jest członkiem Zaiks i la Sacem - Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique, autorem muzyki do piosenki Les Allées du Luxembourg. Jest wykonawcą piosenki Juliette/Sony, do której słowa napisał Jean Fauque. Współpracowała również z Pierre Grillet, z Gonzales i z Arnaud Garoux. Koncertowała z Jackiem Cyganem w Studio im. Agnieszki Osieckiej w Trójce i na Festiwalu Filmowym Dwa Brzegi, zaśpiewała w Piwnicy pod Baranami i w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, w Teatrze Polonia w Warszawie, w Ambasadziej Francji w Warszawie i w Ambasadzie Polski w Paryżu oraz w Centrum Pompidou. Jest finalistką konkursu Le tremplin du Réservoir w Paryżu. Zdobyła Grand Prix w konkursie polskiej piosenki w Paryżu oraz byłą laureatką Złotej Piątki konkursu Bardów w Warszawie. Współpracowała z Romanem Rogowieckim, Zbyszkiem Górnym, Maciejem Zieniem, na którego pokazie była gościem specjalnym, zagrała również na Warsaw Fashion Street. Wspólnie z Leszkiem Możdżerem pracowała nad utworem Toutes les femmes de Matthieu do filmu Wszystkie kobiety Mateusza.

Stworzyła i wyprodukowała spektakl muzyczny "Właśnie kocham. Poświatowska", poświęcony twórczości Haliny Poświatowskiej. Aktualnie występuje w autorskim monodramie muzycznym "Nie bój się nocy", który jest opowieścią o Powstaniu Warszawskim, opartą na twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Mirona Białoszewkiego i Anny Świrczyńskiej.  „…Bardzo długo uciekałam od poezji, by nie zostać uznaną za staroświecką artystkę poezji śpiewanej. Poświatowską odkryłam już jako dorosła kobieta mieszkająca w Paryżu […] Dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, że coś ważnego mnie ominęło…” – Małgorzata Bańka.

 

PORTRAIT with HISTORY Gośka Bańka

When asked who she is? She said – “…I am the Bańka that broke off the Christmas tree [laughter]. This is my real name, which quickly also became a pseudonym. I grew up in Poland and I feel Polish, but at some point in my life I felt that I had to leave. I have spent recent years traveling. I lived in France and Costa Rica. Ever since I first saw Paris on a trip with my beloved professor, I knew I would live there one day. And that's how it happened. I arrived. I stayed…”.

 


“…Gośka Bańka is one of the most mysterious singers. I must say that all the photos I took of her were taken accidentally when I met her and photographed her. The first photos I took of her on May 10, 2018 were taken after a chance meeting with her near the "Flaming" restaurant in Warsaw, which is surrounded by beautiful nature, and she was still wearing makeup from the night's performance. I told her that and took it out for photos. Another time, on October 22, 2021, she came on a scooter to Plac Konstytucji in Warsaw..." - Czesław Czapliński.

 


Małgorzata BANKA (Gośka Bańka) - composer, pianist, vocalist, artist born in Poland. After obtaining a diploma in piano, she went to France, where she studied at the prestigious acting school Florent - Court d' Art Dramatiques at the film and theater department, attended lectures at the Studio des Variétés - Center Supérieur de Formation des Musiques Actuelles and participated in theater classes. at the Laboratoire de l'acteur with Helene Zidi in Paris.

  Currently lives in Warsaw. He is the creator and performer of musical performances: "I Love You. Poświatowska" and "Don't be afraid of the night" (Baczyński, Białoszewski, Świrszczyńska). He performs his own French songs on stage and is working on another album, whose artistic producer is Leszek Możdżer.

 


He is a member of Zaiks i la Sacem - Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique, author of the music for the song Les Allées du Luxembourg. He is the performer of the song Juliette/Sony, with lyrics written by Jean Fauque. She also collaborated with Pierre Grillet, Gonzales and Arnaud Garoux. She performed with Jacek Cygan in the Studio. Agnieszka Osiecka in Trójka and at the Dwa Brzegi Film Festival, she sang in Piwnica pod Baranami and at the Theater. Juliusz Słowacki in Krakow, at the Polonia Theater in Warsaw, at the French Embassy in Warsaw and at the Polish Embassy in Paris and at the Pompidou Center. She is a finalist of the Le tremplin du Réservoir competition in Paris. She won the Grand Prix in the Polish song competition in Paris and was a former winner of the Golden Five in the Bards competition in Warsaw. She collaborated with Roman Rogowiecki, Zbyszek Górny, Maciej Zień, at whose show she was a special guest, and also performed at Warsaw Fashion Street. Together with Leszek Możdżer, she worked on the piece Toutes les femmes de Matthieu for the film All Mateusz's Women.


She created and produced the musical show "I Love You. Poświatowska", dedicated to the work of Halina Poświatowska. Currently, he appears in his own musical monodrama "Don't be afraid of the night", which is a story about the Warsaw Uprising, based on the works of Krzysztof Kamil Baczyński, Miron Białoszewski and Anna Świrczyńska.

 


“…I ran away from poetry for a very long time so as not to be recognized as an old-fashioned sung poetry artist. I discovered Poświatowska as an adult woman living in Paris […] Only then did I realize that I had missed something important…” – Małgorzata Bańka.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page