top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Estée Lauder


"…Nigdy nie marzyłam o sukcesie. Pracowałam na niego…" – Estée Lauder.


Estée Lauder, z domu Josephine Esther Mentzer (ur. 1 lipca 1906, zm. 24 kwietnia 2004 w Nowym Jorku) –założycielka koncernu kosmetycznego, miliarderka.

Urodziła się w nowojorskim Queens jako najmłodsze z dziewięciorga dzieci. Jej matka, Rose pochodziła z Węgier, a ojciec z Czech. Ojciec prowadził sklep z artykułami żelaznymi. Do branży kosmetycznej weszła za sprawą swego wuja, doktora Johna Schotza, który od 1924 prowadził własne przedsiębiorstwo "New Way Laboratories".

„…Jeżeli coś nie pachnie, nie da się tego sprzedać…“ – Estée Lauder.

W 1930 poślubiła Joe Laudera, a w 1942 roku zajęła się sprzedażą kosmetyków. W lutym 1944 założyła biuro na 39 East 60th St. Pracę w przemyśle kosmetycznym rozpoczęła od sprzedaży kremów do twarzy, wyprodukowanych we własnej kuchni. W 1946 roku założyła rodzinne przedsiębiorstwo "Estée Lauder Inc.". Przełom nadszedł wraz z powstaniem pierwszego zapachu Lauder – olejku do kąpieli "Youth Dew". Zapach, pozostający na skórze przez cały dzień, cieszył się niezwykłym powodzeniem, gdyż konkurencja stawiały przede wszystkim na kosmetyki pielęgnujące, kosmetyki zapachowe stawiając niemal na ostatnim miejscu. Lauder szybko wykorzystała zainteresowanie, tworząc całą linię kosmetyków "Youth Dew".

Pierwszy raz spostkałem i fotografowałem Estée Lauder 25 kwietnia 1988 r. w Nowym Jorku. Robiłem również wówczas zdjęcia jej modelce Pavlína Pořízková (1965) czesko-amerykańska modelka i aktorka, która w sierpniu 1987 r. pojawiła się na okładce „Playboya”, a z Estée Lauder podpisała kontrakt na 6 mln dolarów. Bardzo się ucieszyłem, kiedy dostałem możliwość fotografowania Estée Lauder, starałem się o to dość długo. Pamiętam, jak weszła, w otoczeniu swoich asystentów, nawet jakby nikt nie wiedział, kto jest najważniejszy, to by się nie pomylił. Strój dopracowany w najdrobniejszym detalu, spokój na twarzy, tylko fotografować a efekt gwarantowany. Tak też było.

Nie mając odpowiednio dużego budżetu na reklamę, regularnie dawała darmowe pokazy w salonach piękności oraz wprowadziła zwyczaj dodawania bezpłatnych próbek przy zakupie kosmetyku lub oferując drobny kosmetyk w prezencie przy zakupie. Koncentrowała się nie na korzyściach zdrowotnych kosmetyku, a na jego wysokiej cenie i jej uzasadnieniu. W 1972 Estée przekazała zarządzenie przedsiębiorstwem swemu synowi Leonardowi. Jako że opierała się wprowadzeniu przedsiębiorstwa na giełdę, akcje weszły na rynek dopiero po jej odejściu z kierownictwa firmy, w 1995 roku.


Na liście miesięcznika "Fortune" z 2003 Lauder było 349. firmą w USA, o przychodach ponad 4,5 miliarda dolarów, zatrudniającą 21,5 tysiąca pracowników. Serie produktów firmy Lauder – Estee Lauder, Clinique, Aramis, Prescriptives, Origines – są sprzedawane w ponad 130 krajach, przy współpracy ze znanymi domami towarowymi (Harrods w Londynie, Galeries Lafayette w Paryżu, Saks Fifth Avenue w Nowym Jorku).

Estee Lauder znalazła się w gronie dwudziestu największych geniuszy biznesu XX wieku według tygodnika "Time" (1998). W wywiadach podkreślała znaczenie sprzedaży jako źródła sukcesu (odwiedzała osobiście salony firmy i brała udział w promocjach produktów). W 2004 roku została odznaczona Medalem Wolności USA.

Cierpiała na lęk wysokości, jej główne biuro mieściło się więc na drugim piętrze (666 Fifth Avenue).

„…Kiedy wydawało mi się, że nie dam już rady, zmuszałam się, by trwać. Mój sukces opiera się na wytrwałości, a nie na szczęściu…” – Estée Lauder.


PORTRAIT with HISTORY Estée Lauder


"...I never dreamed of success. I worked for it..." - Estée Lauder.

Estée Lauder, nee Josephine Esther Mentzer (born July 1, 1906, died April 24, 2004 in New York) - founder of a cosmetics company, billionaire.

She was born in Queens, New York, the youngest of nine children. Her mother, Rose, was from Hungary, and her father was from the Czech Republic. My father ran a hardware store. She entered the cosmetics industry thanks to her uncle, Dr. John Schotz, who from 1924 ran his own company "New Way Laboratories".


"...If something doesn't smell, it can't be sold..." - Estée Lauder.

In 1930, she married Joe Lauder, and in 1942 she began selling cosmetics. In February 1944, she set up an office at 39 East 60th St. She started her work in the cosmetics industry by selling face creams, produced in her own kitchen. In 1946, she founded the family business "Estée Lauder Inc.". The breakthrough came with the creation of Lauder's first fragrance - "Youth Dew" bath oil. The fragrance, remaining on the skin throughout the day, was extremely popular, as the competition focused primarily on care cosmetics, putting fragrance cosmetics almost in last place. Lauder quickly capitalized on the interest by creating an entire line of "Youth Dew" cosmetics.

I first met and photographed Estée Lauder on April 25, 1988 in New York. I also photographed her model Pavlína Pořízková (1965), a Czech-American model and actress who appeared on the cover of Playboy in August 1987 and signed a $6 million contract with Estée Lauder. I was very happy when I got the opportunity to photograph Estée Lauder, I tried for quite a long time. I remember how she came in, surrounded by her assistants, even if no one knew who was the most important, they wouldn't make a mistake. The outfit is refined in the smallest detail, calm on the face, just take photos and the effect is guaranteed. So it was.

Not having a large budget for advertising, she regularly gave free shows in beauty salons and introduced the habit of adding free samples with the purchase of a cosmetic or offering a small cosmetic as a gift with the purchase. She focused not on the health benefits of the cosmetic, but on its high price and its justification. In 1972, Estée handed over the management of the company to her son Leonard. As she resisted going public, the shares did not go public until after she left the company in 1995.

On the Fortune magazine's 2003 list, Lauder was the 349th company in the US with revenues of over $4.5 billion and 21.5 thousand employees. Lauder product lines - Estee Lauder, Clinique, Aramis, Prescriptives, Origines - are sold in over 130 countries, in cooperation with well-known department stores (Harrods in London, Galeries Lafayette in Paris, Saks Fifth Avenue in New York).

Estee Lauder was named one of the twenty greatest business geniuses of the 20th century by Time magazine (1998). In interviews, she emphasized the importance of sales as a source of success (she personally visited the company's showrooms and participated in product promotions). In 2004, she was awarded the US Medal of Freedom.

She suffered from a fear of heights, so her main office was on the second floor (666 Fifth Avenue).

“…When I thought I couldn't take it anymore, I forced myself to carry on. My success is based on perseverance, not luck…” – Estée Lauder.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Bình luận


bottom of page