top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Andrzej Pągowski


„…Dziś już artysta nie może robić, co mu w duszy gra, tylko jest zamówienie i grafik ma wykonać to, za co mu płacą. Mnie się udaje przemycać swoje pomysły, bo do reklamy przeszedłem już ze znanym nazwiskiem…“ — Andrzej Pągowski.


Andrzej Pągowski (ur. 19 kwietnia 1953 w Warszawie) – artysta grafik, autor ponad 1500 plakatów wydanych drukiem od 1977 roku w Polsce i zagranicą. Ponadto zajmuje się ilustracją książkową i prasową, jest autorem okładek wydawnictw płytowych, scenografii teatralnych i telewizyjnych, scenariuszy filmów i teledysków. Andrzej Pągowski: „…Nie zliczę projektów, z których zrezygnowano, bo mogłyby urazić uczucia religijne…”.

Wywodzi się z rodu szlacheckiego herbu Pobóg. Jest synem Franciszka Gustawa Pągowskiego i Krystyny z Modzelewskich. W roku 1978 ukończył z wyróżnieniem, na Wydziale Sztuki Użytkowej, Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W początkach kariery zajmował się rysunkami satyrycznymi – publikował m.in. w „Szpilkach”, „Przekroju”, „Radarze”. Plakaty zaczął projektować w 1976. Oprócz plakatów filmowych w dorobku ma także projekty okładek płyt, ilustracje książkowe, czołówki telewizyjne, teledyski, scenografie teatralne i telewizyjne. Był dyrektorem artystycznym magazynów „Scena”, „Moda”, miesięcznika „Playboy” – jest jednym z kilkunastu grafików na świecie, którzy zaprojektowali autorską okładkę tego pisma; wykonywał projekty plastyczne dla kampanii reklamowych, zajmował się również grafiką komputerową. Część jego plakatów poświęcona jest tematom społeczno-politycznym.

Pierwszą, poważną wystawę po moim wyjeździe z Polski w 1979 r. do Nowego Jorku miałem w Galerii Narodowej Zachęta pt. TWARZĄ w TWARZA w 1989 r. Pamiętam, że kilka miesięcy później miał tam wystawę również Andrzej Pągowski pt. „Miasto plakatów”, którego wówczas poznałem. Potem przy różnych okazjach fotografowałem go. Całą serię zdjęć, zrobiłem mu na Pl. Konstytucji w Warszawie 15 grudnia 2010 r. A z kolei 10 września 2017, kiedy miałem wystawę zdjęć Michaela Jacksona w Żyrardowie, spotkałem Andrzeja Pągowskiego. Ostatnią sesję już w pracowni Pągowskiego zrobiłem 15 XI 2023 w Warszawie. Muszę powiedzieć, że bardzo lubie fotografować w miejscu, w którym osoba fotografowana czuje się najlepiej. W przypadku artystów, to często pracownia, gdzie artysta jest otoczony swoimi pracami i czuje się najpewniej, co widać w jego oczach. Tak samo było i tym razem. Ale najciekawsze było to, na co się wspólnie umówiliśmy, ale o tym nie chce na tym etapie mówić, wypłynie to w następnym roku.

Jest autorem projektu gwiazdy, używanego w Alei Gwiazd w Łodzi (na której również został uhonorowany), a także murali – w Łodzi (m.in. 2018), Oświęcimiu (Life Festival Oświęcim, 2012, 2015) i Warszawie (Muzeum Powstania Warszawskiego, 2008).

W 1990 założył agencję reklamową Studio P, która w XXI w. została przekształcona w agencję KreacjaPro.

Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany m.in.

– 2005, za wybitne zasługi w twórczości artystycznej, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski;

– 2011 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej;

– 2012 Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy.

Nagrody za plakaty to m.in. za plakat miesiąca uznano między innymi: –plakat zapowiadający wystawienie „Szkoły żon” Moliera w 1979 roku; –plakat zapowiadający XIV Warszawskie Spotkania Teatralne; –plakat zapowiadający wystawienie dramatu „Król Lear” Szekspira.

Plakaty filmowe to m.in.: plakat filmu „Krzyk” Barbary Sass (1983); plakat filmu „Dziecko Rosemary” Romana Polańskiego (1984); plakat filmu „Krótki film o zabijaniu” Krzysztofa Kieślowskiego (1988).

Wielokrotnie otrzymywał wyróżnienia publiczności, m.in. za plakat zapowiadający wystawienie „Antygony” Sofoklesa w marcu 1981 roku; w 1988 roku otrzymał nagrodę imienia Stanisława Wyspiańskiego, przyznawaną młodym twórcom.

Andrzej Pągowski wielokrotnie brał udział w konkursie na najlepszy plakat filmowy ogłaszany przez magazyn „The Hollywood Reporter” w Los Angeles. Sześciokrotnie otrzymał pierwszą nagrodę (po raz pierwszy w 1981 roku za plakat ilustrujący musical „Hair”), raz przyznano mu drugą nagrodę, cztery razy zajął trzecie miejsce, a dwukrotnie otrzymał wyróżnienie.

12 października 2018 w łódzkiej Alei Gwiazd, przy ul. Piotrkowskiej 70, odsłonięto gwiazdę honorującą osiągnięcia Andrzeja Pągowskiego. W 2019 został laureatem X edycji konkursu Wybitny Polak.

Poza prywatnymi zbiorami prace Andrzeja Pągowskiego znajdują się m.in. w nowojorskich Metropolitan Museum of Art i Museum of Modern Art, madryckim Círculo de Bellas Artes, Muzeum Plakatu w Lahti, Muzeum Plakatu w Wilanowie, łódzkim Muzeum Kinematografii i Filmotece Narodowej.

Pokazywał swoje prace na wystawach zbiorowych m.in. po raz pierwszy Andrzej Pągowski wystawił swoje prace w 1975 roku w Poznaniu, na wystawie prac studentów PWSSP w Galerii Nowej. Od tej pory brał udział w kilkudziesięciu wystawach w różnych miastach Polski i Europy. Wielokrotnie jego plakaty zajmowały w galeriach miejsca honorowe oraz otrzymywały nagrody, np. w 1985 roku jego plakat zajął drugie miejsce w konkursie na warszawskiej wystawie „40-lecie zwycięstwa nad faszyzmem”.

Pokazywał swoje prace na wystawach indywidualnych m.in. 1978 – Warszawa, Galeria Plakatu; – 1980 – Warszawa, Galeria BP; – 1981 – Puławy, Galeria Biura Wystaw Artystycznych; – 1982 – pięć wystaw indywidualnych, w tym dwie za granicą; – 1983 – Wrocław, Galeria Plakatu; – 1984 – dwie wystawy w Warszawie i jedna w Sofii; – 1987 – Opole, Galerii biura wystaw Artystycznych; – 1988 – dwie wystawy w Warszawie, Białystok i Berlin; – 1989 – Paryż, Londyn, Sztokholm, Berlin, Getynga; – 1991 – „Miasto plakatów”; – Monachium 2012 – „Andrzej Pągowski. Plakaty filmowe. 35 lat pracy twórczej”; – Bydgoszcz, Warszawa 2013 – „Andrzej Pągowski – ilustrując filmy”; – Muzeum Kinematografii w Łodzi 2017 – Łódź (Muzeum Kinematografii), Gdynia (Muzeum Miasta Gdyni podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Jest autorem okładek płyt m.in. – Jestem panem świata… (1982); Marek Biliński – Ogród króla świtu (1983); Wow! (1990); Maryla Rodowicz – Buty 2 (2011); Pidżama Porno – Sprzedawca jutra (2019).

MoMA umieściło plakat „Uśmiech wilka” wśród 100 najważniejszych dzieł sztuki nowoczesnej w zbiorach MoMA.

„…Całe moje dotychczasowe życie wypełniała praca, refleksji nie było. Należę do osób, które zupełnie nie zajmują się dniem wczorajszym. Dla mnie ważny jest dzień jutrzejszy, może trochę jeszcze dzisiejszy.

Oczywiście miałem świadomość, że dużo pracuję, że dostaję nagrody, że zrobiłem bardzo wiele ilustracji, plakatów i innych projektów, że jednym ludziom bardzo się one podobają, a inni uważają je za beznadziejne. Ale to wszystko pozostawało gdzieś obok. Najważniejsze było to, że dzwonił klient z zamówieniem i ja je realizowałem…” – Andrzej Pągowski.


PORTRAIT with HISTORY Andrzej Pągowski

“…Today, an artist can no longer do whatever he wants, there is only an order and the artist has to do what he is paid for. I manage to smuggle my ideas in because I have already entered advertising with a well-known name..." - Andrzej Pągowski.


Andrzej Pągowski (born April 19, 1953 in Warsaw) - graphic artist, author of approximately 1,500 posters published since 1977 in Poland and abroad. Additionally, he deals with book and press illustrations, and is the author of album covers, theater and television set designs, and film and music video scripts. Andrzej Pągowski: "...I cannot count the number of projects that were abandoned because they could offend religious feelings..."

He comes from a noble family with the Pobóg coat of arms. He is the son of Franciszek Gustaw Pągowski and Krystyna née Modzelewski. In 1978, he graduated with distinction from the Faculty of Applied Arts at the State Higher School of Fine Arts in Poznań. At the beginning of his career, he dealt with satirical drawings - he published, among others, in "Szpilki", "Przekrój", "Radar". He started designing posters in 1976. In addition to film posters, he also designed album covers, book illustrations, television openings, music videos, and theater and television set designs. He was the artistic director of the magazines "Scena", "Moda", and the monthly magazine "Playboy" - he is one of several graphic designers in the world who designed the cover of this magazine; he made art designs for advertising campaigns, and also dealt with computer graphics. Some of his posters are devoted to socio-political topics.


The first major exhibition after my departure from Poland in 1979 to New York was at the Zachęta National Gallery entitled TWARZA w TWARZA in 1989. I remember that a few months later Andrzej Pągowski also had an exhibition there entitled The "City of Posters" whom I met then. Then I photographed him on various occasions. I took a whole series of photos of him in Pl. Constitution in Warsaw on December 15, 2010. And on September 10, 2017, when I had an exhibition of Michael Jackson's photos in Żyrardów, I met Andrzej Pągowski. I did the last session in Pągowski's studio on November 15, 2023 in Warsaw. I must say that I really like taking photos in a place where the person being photographed feels best. In the case of artists, it is often a studio where the artist is surrounded by his works and feels most confident, which can be seen in his eyes. It was the same this time. But the most interesting thing was what we agreed on, but I don't want to talk about it at this stage, it will come out next year.

He is the author of the star design used in the Walk of Fame in Łódź (where he was also honored), as well as murals - in Łódź (including 2018), Oświęcim (Life Festival Oświęcim, 2012, 2015) and Warsaw (Warsaw Uprising Museum, 2008).

In 1990, he founded the Studio P advertising agency, which was transformed into the KreacjaPro agency in the 21st century.

Multiple awards and distinctions, including:

– 2005, for outstanding achievements in artistic creation, he was awarded the Officer's Cross of the Order of Polonia Restituta;

– 2011 received the Medal of the National Education Commission;

– 2012 Award of the Capital City of Warsaw.

Poster awards include: the poster of the month included: -a poster announcing the staging of Molière's "School of Wives" in 1979; –poster announcing the 14th Warsaw Theater Meetings; –a poster announcing the performance of Shakespeare's play "King Lear".

Film posters include: poster of the film "Scream" by Barbara Sass (1983); poster of the film "Rosemary's Baby" by Roman Polanski (1984); poster of the film "A Short Film About Killing" by Krzysztof Kieślowski (1988).

He has received audience awards many times, including: for a poster announcing the performance of Sophocles' "Antigone" in March 1981; in 1988 he received the Stanisław Wyspiański Award, awarded to young artists.

Andrzej Pągowski has repeatedly participated in the competition for the best movie poster announced by "The Hollywood Reporter" magazine in Los Angeles. He received the first prize six times (the first time in 1981 for a poster illustrating the musical "Hair"), he was awarded the second prize once, he took third place four times, and he received an honorable mention twice.

October 12, 2018 in the Łódź Walk of Fame, ul. Piotrkowska 70, a star honoring the achievements of Andrzej Pągowski was unveiled. In 2019, he was the winner of the 10th edition of the Outstanding Pole competition.

In addition to private collections, Andrzej Pągowski's works can be found, among others, in the Metropolitan Museum of Art and the Museum of Modern Art in New York, the Círculo de Bellas Artes in Madrid, the Poster Museum in Lahti, the Poster Museum in Wilanów, the Museum of Cinematography in Łódź and the National Film Archive.

He showed his works at group exhibitions, including: For the first time, Andrzej Pągowski exhibited his works in 1975 in Poznań, at the exhibition of works by PWSSP students in the Nowa Gallery. Since then, he has participated in dozens of exhibitions in various cities in Poland and Europe. Many times, his posters took pride of place in galleries and received awards, e.g. in 1985, his poster took second place in the competition at the Warsaw exhibition "40th anniversary of victory over fascism".

He showed his works at individual exhibitions, including: 1978 – Warsaw, Poster Gallery; – 1980 – Warsaw, BP Gallery; – 1981 – Puławy, Gallery of the Art Exhibitions Office; – 1982 – five individual exhibitions, including two abroad; – 1983 – Wrocław, Poster Gallery; – 1984 – two exhibitions in Warsaw and one in Sofia; – 1987 – Opole, Gallery of the Art Exhibition Office; – 1988 – two exhibitions in Warsaw, Białystok and Berlin; – 1989 – Paris, London, Stockholm, Berlin, Göttingen; – 1991 – “City of Posters”; – Munich 2012 – “Andrzej Pągowski. Movie posters. 35 years of creative work”; – Bydgoszcz, Warsaw 2013 – “Andrzej Pągowski – illustrating films”; – Museum of Cinematography in Łódź 2017 – Łódź (Museum of Cinematography), Gdynia (Museum of the City of Gdynia during the 42nd Polish Feature Film Festival.

He is the author of album covers, among others. – I am the master of the world… (1982); Marek Biliński – Garden of the King of Dawn (1983); Wow! (1990); Maryla Rodowicz – Shoes 2 (2011); Pajama Porno – Salesman of Tomorrow (2019).

MoMA has named the "Wolf's Smile" poster among the 100 most important works of modern art in MoMA's collections.

“…My entire life so far has been filled with work, there has been no reflection. I'm one of those people who doesn't care about yesterday at all. For me, tomorrow is important, and maybe today is even a little bit more important.

Of course, I was aware that I worked a lot, that I received awards, that I had done a lot of illustrations, posters and other projects, that some people liked them very much, and others thought they were hopeless. But all this remained somewhere nearby. The most important thing was that the customer called with an order and I fulfilled it..." - Andrzej Pągowski.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page