top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Adam Zamoyski

Zaktualizowano: 25 sie 2022


„…Unia z Litwą i zwycięstwo nad zakonem krzyżackim nadały Polsce status poważnego europejskiego mocarstwa…” – Adam Zamoyski.

Adam Stefan Zamoyski (ur. 11 stycznia 1949 w Nowym Jorku) – historyk i publicysta, kawaler maltański, były prezes zarządu Fundacji Książąt Czartoryskich. Syn Stefana Adama Zamoyskiego i Elżbiety Czartoryskiej.

Wychował się w Anglii, od wielu lat mieszka w Londynie. Ukończył Downside School oraz The Queen’s College na Oxfordzie. Jest dziennikarzem BBC i „Financial Times”. Jako niezależny historyk zajmuje się problematyką Polski oraz, ogólniej, Europy w XIX wieku. W 1997 otrzymał dyplom ministra spraw zagranicznych RP za wybitne zasługi dla kultury polskiej. W 2007 Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” otrzymał Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka za jego książkę 1812. Wojna z Rosją. Jego pierwszą książką jest wydana w Londynie w 1979 biografia polskiego pianisty, pedagoga i kompozytora Fryderyka Chopina (1810–1849). Jego teksty zamieszczane były w The Times, The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph, The Independent, The Guardian, The Evening Standard, The Art Newspaper, The Australian, Tatler, Departures Magazine, Country Life, Event, Apollo, Harpers & Quee, Wiadomościach, Tygodniu Polskim i Dzienniku Polskim. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.

Adama Zamoyskiego, który urodził się w Nowym Jorku, a wychował w Londynie, spotkałem pierwszy raz i fotografowałem w październiku 1982 r. w Nowym Jorku w Andre Zarre Gallery. Opublikował po polsku m.in. biografie Stanisława Augusta Poniatowskiego Ostatni król Polski oraz Paderewskiego. Akurat te dwie postaci mnie bardzo interesują i cenie je – Stanisław August Poniatowski, to twórca Łazienek Królewskich w Warszawie, z którymi przez lata byłem związany, a Ignacy Jan Paderewski, związany był z Nowym Jorkiem, ciągle są jego ślady m.in.: 57th Street, The Quin Hotel. Paderewski zadebiutował w Carnegie Hall podczas jego pierwszego sezonu 17 listopada 1891 i aż do śmierci 29 czerwca 1941 wniósł znaczący wkład w życie kulturalne Nowego Jorku, zrobił oszałamiającą karierę, która do dziś jest wspominana.

Jako człowiek niezwykle miły, a jako historyk, syntetycznie spoglądający nahistorie i starający się rekonstruować motywacje wielkich postaci historycznych w sposób przystępny, co nie jest łatwe, że względą na skąplikowaną historię. Co jemu znakomicie się udaje. Jego książki historyczne czyta się jak zajmujące powieści, co nie jest częste u innych.


16 czerwca 2001 w Londynie poślubił artystkę Emmę Sergeant. Jest bratem Marii Heleny i Zdzisława Klemensa. Mówi po polsku, francusku, angielsku, rosyjsku oraz włosku. Kraj swoich rodziców (opuścili oni Polskę po wybuchu II wojny światowej) odwiedził po raz pierwszy w latach 60.


Jest autorem książek m.in.: Chopin, A New Biography, Collins, Londyn 1979 (I wyd. pol. Chopin, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985); The Battle for the Marchlands, A history of the 1920 Polish-Soviet War, East European Monographs, Boulder 1981; Paderewski, A Biography, Collins, Londyn 1982 (I wyd. pol. Paderewski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992); The Polish Way, A Thousand-year History of the Poles and their Culture, John Murray, Londyn 1987 (I wyd. pol. Własną drogą, Znak, Kraków 2002); The Last King of Poland, Jonathan Cape, Londyn 1992; The Forgotten Few. The Polish Air Force in the Second World War, John Murray, Londyn 1995 (I tłum. pol. Zapomniane dywizjony. Losy wojenne lotników polskich, Puls, Londyn 1995 (I wyd. pol. Orły nad Europą, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004); Holy Madness. Romantics, Patriots & Revolutionaries 1776–1871, Weidenfeld & Nicolson, Londyn 1999 (I wyd. pol. Święte szaleństwo. Romantycy, patrioci, rewolucjoniści 1776-1871, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015); Poland. A Treveller's Gazetteer, John Murray, Londyn 2001; The Czartoryski Museum, Azimuth Editions, Londyn 2001; 1812. Napoleon's Fatal March on Moscow, HarperCollins, Londyn 2004 (I wyd. pol. 1812. Wojna z Rosją, Znak, Kraków 2007); Warsaw 1920. Lenin's Failed Conquest of Europe (I wyd. pol. Warszawa 1920. Nieudany podbój Europy. Klęska Lenina, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009.); Polska. Opowieść o dziejach niezwykłego narodu 966-2008, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011; Phantom Terror: The Threat of Revolution and the Repression of Liberty 1789-1848, William Collins, Londyn 2014 (I wyd. pol. Urojone widmo rewolucji. Tajne spiski i tłumienie ruchów wolnościowych 1789-1848, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016.); Napoleon. Człowiek i mit, Kraków 2019.


Wielokrotnie odznaczany m.in.: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2007); Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1997); Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (21 czerwca 1982, nadany przez Edwarda Raczyńskiego); Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (1996); Odznaka Honorowa „Bene Merito” (2010); Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Pro Merito Melitensi (1998); Krzyż Kawalerski Orderu Pro Merito Melitensi (1983); Medal Polonia Mater Nostra Est (2003); Perła Honorowa Polskiej Gospodarki w kategorii krzewienie polskich tradycji i wartości patriotycznych (2010).


„…Markiz de Condorcet i Tomasz Paine uznali Konstytucję za dokument przełomowy, a Edmund Burke nazwał ją „najczystszym” dobrem publicznym, jakim kiedykolwiek obdarowano ludzkość…” – Adam Zamoyski o Konstytucji 3 maja w książce Polska. Opowieść o dziejach niezwykłego narodu 966–2008.


PORTRAIT with HISTORY

"... Union with Lithuania and victory over the Teutonic Order gave Poland the status of a serious European superpower ..." - Adam Zamoyski.


Adam Stefan Zamoyski (born January 11, 1949 in New York) - historian and journalist, bachelor of Malta, former chairman of the board of the Princes Czartoryski Foundation. Son of Stefan Adam Zamoyski and Elżbieta Czartoryska.

He grew up in England and has lived in London for many years. He graduated from Downside School and The Queen's College, Oxford. He is a journalist for the BBC and the Financial Times. As an independent historian, he deals with the issues of Poland and, more generally, Europe in the 19th century. In 1997 he received a diploma of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland for outstanding contributions to Polish culture. In 2007, the Social Publishing Institute "Znak" received the prof. Jerzy Skowronek for his book 1812. War with Russia. His first book is the biography of the Polish pianist, teacher and composer Fryderyk Chopin (1810–1849), published in London in 1979. His texts have been published in The Times, The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph, The Independent, The Guardian, The Evening Standard, The Art Newspaper, The Australian, Tatler, Departures Magazine, Country Life, Event, Apollo, Harpers & Quee, Wiadomości, Polish Week and Dziennik Polski. Member of the Polish Scientific Society Abroad.


Adam Zamoyski, born in New York and raised in London, I first met and photographed in October 1982 in New York at the Andre Zarre Gallery. He published in Polish, inter alia, biographies of Stanisław August Poniatowski, The Last King of Poland and Paderewski. I am very interested in these two characters and I appreciate them - Stanisław August Poniatowski, the creator of Łazienki Królewskie in Warsaw, with whom I have been associated for years, and Ignacy Jan Paderewski, was associated with New York, there are still traces of him, including: 57th Street, The Quin Hotel. Paderewski made his Carnegie Hall debut during his first season on November 17, 1891, and until his death on June 29, 1941, he made a significant contribution to the cultural life of New York, he made a stunning career that is still remembered today.

As an extremely nice person, and as a historian, synthetically looking at stories and trying to reconstruct the motivations of great historical figures in an accessible way, which is not easy because of a complicated history. Which he succeeds very well. His history books read like engaging novels, which is not often the case with others.


On June 16, 2001, he married artist Emma Sergeant in London. He is the brother of Maria Helena and Zdzisław Klemens. He speaks Polish, French, English, Russian and Italian. He visited his parents' country (they left Poland after the outbreak of World War II) for the first time in the 1960s.


He is the author of books, including: Chopin, A New Biography, Collins, London 1979 (first Polish edition Chopin, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 1985); The Battle for the Marchlands, A history of the 1920 Polish-Soviet War, East European Monographs, Boulder 1981; Paderewski, A Biography, Collins, London 1982 (1st Polish edition Paderewski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 1992); The Polish Way, A Thousand-year History of the Poles and their Culture, John Murray, London 1987 (1st Polish edition. Own way, Znak, Kraków 2002); The Last King of Poland, Jonathan Cape, London 1992; The Forgotten Few. The Polish Air Force in the Second World War, John Murray, London 1995 (1st Polish translation. Forgotten squadrons. Holy Madness. Romantics, Patriots & Revolutionaries 1776–1871, Weidenfeld & Nicolson, London 1999 (1st Polish edition. Holy madness. Romantics, patriots, revolutionaries 1776-1871, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2015); Poland. A Treveller's Gazetteer, John Murray, London 2001; The Czartoryski Museum, Azimuth Editions, London 2001; 1812. Napoleon's Fatal March on Moscow, HarperCollins, London 2004 (1st Polish edition 1812. Wojna z Russia, Znak, Krakow 2007); Warsaw 1920. Lenin's Failed Conquest of Europe (1st Polish edition, Warsaw 1920. Unsuccessful conquest of Europe. The defeat of Lenin, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2009.); Poland. A story about the history of an extraordinary nation 966-2008, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2011; Phantom Terror: The Threat of Revolution and the Repression of Liberty 1789-18 48, William Collins, London 2014 (1st ed. half. The imaginary specter of a revolution. Secret conspiracies and suppression of freedom movements 1789-1848, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2016.); Napoleon. Man and Myth, Krakow 2019.


He has been awarded many times, including: Commander's Cross of the Order of Polonia Restituta (2007); Officer's Cross of the Order of Polonia Restituta (1997); Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta (June 21, 1982, awarded by Edward Raczyński); Officer's Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland (1996); Badge of Honor "Bene Merito" (2010); Commander's Cross with the Star of the Order of Pro Merito Melitensi (1998); Knight's Cross of the Order of Pro Merito Melitensi (1983); Medal of the Polonia Mater Nostra Est (2003); Honorary Pearl of the Polish Economy in the category of promoting Polish traditions and patriotic values ​​(2010).


"... Marquis de Condorcet and Tomasz Paine recognized the Constitution as a landmark document, and Edmund Burke called it" the purest "public good that has ever been given to humanity ..." - Adam Zamoyski on the Constitution of May 3 in the book Polska. The story of an extraordinary nation 966–2008.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page