top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Witold KrymarysWitold Krymarys (ur. 30 października 1948 w Łodzi) – artysta fotograf. Członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Fotografików. Członek Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego.

Jest absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, związany z łódzkim środowiskiem fotograficznym, mieszka i pracuje w Łodzi – fotografuje od początku lat 70. XX wieku. Miejsce szczególne w jego twórczości zajmuje fotografia poruszona, uprawia również (m.in.) fotografię aktu, fotografię architektury, fotografię kreacyjną, fotografię martwej natury, fotografię pejzażową oraz fotografię portretową – od 1982 roku pracuje we własnym atelier w Łodzi. Uczestniczy w pracach jury, w konkursach fotograficznych.Od 1971 roku jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1974 roku został przyjęty w poczet członków rzeczywistych Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Artystów Fotografików (legitymacja nr 416). Jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych; indywidualnych, zbiorowych oraz pokonkursowych. Brał aktywny udział w Międzynarodowych Salonach Fotograficznych, organizowanych (m.in.) pod patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP, zdobywając wiele medali, nagród, wyróżnień, dyplomów, listów gratulacyjnych. Prace Witolda Krymarysa znajdują się w kolekcjach Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Muzeum Sztuki we Wrocławiu.Wybrane wystawy indywidualne m.in.: Pięćdziesiąt (rysunek i fotografia) – Galeria Biblio-Art przy Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej (Łódź 2023); Fotografia poruszona – Galeria Fotografii ŁTF im. Eugeniusza Hanemana (Łódź 2016); Fotografie Bewogen – Galeria Domu Polskiego (Amsterdam 2014); Fotografia – Galeria Sześciu Obrazów w Ośrodku Kultury Górna (Łódź 2012); Wesołych Świąt – Galeryjka Olimpijka (Łódź 2012) Fotografie 98–99 – Galeria Fotografii ŁTF im. Eugeniusza Hanemana (Łódź 1999) Fotografia – Galeria Bałucka, BWA (Łódź 1986) Fotomocje – Galeria FF (Łódź 1985) E-motion – Galeria Fotografii ŁTF im. Eugeniusza Hanemana (Łódź 1978).

  Publikacje (albumy) Fotografia poruszona 1974–2016. 

„…Spotykaliśmy się z Witoldem Krymarysem w ŁTF (Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym) na ul.Piotrkowskiej 102 jeszcze przed moim wyjazdem do Nowego Jorku w 1979 r., gdzie prowadziłem Biuletyn Informacyjny. A potem odwiedziłem go w jego studio fotograficznym ul. Piotrkowska 132 w sumie nieopodal ŁTF-u. Podczas jednej z bytności w Łodzi 18 marca 1991 r. zrobiłem mu serię zdjęć do czego dołączam kilka zdjęć z samej Łodzi, również mojego rodzinnego miasta, którę zrobiłem podczas mojej retrospektywy w ŁDK 12 maja 2022 r. Muszę powiedzieć, że bardzo mnie zainteresowały łódzkie murale…” – Czesław Czapliński.

        “…We met with Witold Krymarys at ŁTF (Łódź Photographic Society) at 102 Piotrkowska Street before I left for New York in 1979, where I ran the Information Bulletin. And then I visited him in his photography studio at ul. Piotrkowska 132, close to ŁTF. During one of my stays in Łódź on March 18, 1991, I took a series of photos of him, to which I attach a few photos from Łódź itself, also from my hometown, which I took during my retrospective at ŁDK on May 12, 2022. I must say that I was very interested in the murals in Łódź …” – Czesław Czapliński.

 

PORTRAIT with HISTORY – Witold Krymarys (born October 30, 1948 in Łódź) – photographer. Full member of the Association of Polish Art Photographers. Member of the Łódź Photographic Society.He is a graduate of the Faculty of Electrical Engineering of the Lodz University of Technology, associated with the Lodz photography community, lives and works in Lodz - he has been taking photos since the early 1970s. A special place in his work is occupied by moved photography, he also practices (among others) nude photography, architectural photography, creative photography, still life photography, landscape photography and portrait photography - since 1982 he has been working in his own atelier in Łódź. Participates in jury work and photography competitions.Since 1971, he has been a member of the Łódź Photographic Society. In 1974, he was accepted as a full member of the Łódź District of the Association of Polish Art Photographers (card no. 416). He is the author and co-author of many photographic exhibitions; individual, collective and post-competition. He took an active part in the International Photographic Salons, organized (among others) under the patronage of the International Federation of Photographic Art FIAP, winning many medals, awards, distinctions, diplomas and congratulatory letters. Witold Krymarys's works are in the collections of the Museum of Art in Łódź and the Museum of Art in Wrocław.Selected individual exhibitions, including: Fifty (drawing and photography) – Biblio-Art Gallery at the Main Library of the Lodz University of Technology (Łódź 2023); Moved photography – ŁTF Photography Gallery Eugeniusz Haneman (Łódź 2016); Bewogen Photographs – Polish House Gallery (Amsterdam 2014); Photography – Gallery of Six Pictures at the Górna Cultural Center (Łódź 2012); Merry Christmas – Galeryjka Olimpijka (Łódź 2012) Photographs 98–99 – ŁTF Photography Gallery. Eugeniusz Haneman (Łódź 1999) Photography – Bałucka Gallery, BWA (Łódź 1986) Photomotions – FF Gallery (Łódź 1985) E-motion – ŁTF Photography Gallery. Eugeniusz Haneman (Łódź 1978).

        Publications (albums) Photography moved 1974–2016.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page