top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Natalia JuśkiewiczNatalia Juśkiewicz – (ur, 20 IX 1974 r. w Koszalinie) – skrzypaczka znana z interpretacji muzyki fado na skrzypcach. 

Natalia Juśkiewicz rozpoczęła naukę gry na skrzypcach w wieku 7 lat. Ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu, w klasie skrzypiec prof. Janusza Purzyckiego i na lekcjach mistrzowskich u prof. Michała Grabarczyka. W czasie nauki grała w zespołach kameralnych, koncertując w wielu krajach Europy oraz współpracowała z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Koszalińskiej, występując także jako solistka i z Filharmonią Poznańską. Po studiach, przez siedem miesięcy, grała wraz z zespołem kameralnym w Stanach Zjednoczonych.

 W 2000 r. zamieszkała na stałe w Portugalii. Zafascynowana ciekawą kulturą i językiem, tutaj postanowiła rozwinąć swoją działalność artystyczną. Była członkiem i solistką Orquestra do Norte, współpracowała ze światowej sławy orkiestrąGulbenkiana oraz Narodową Orkiestrą Sinfónica Portuguesa. Brała udział w licznych koncertach muzyki kameralnej, w różnych składach, koncertując po całej Portugalii, na Maderze i Azorach jak również w Kanadzie.


„…Z Natalią Juśkiewicz spotkaliśmy się 10 czerwca 2013 r. w Lizbonie. Gdzie przyleciałem otworzyć wystawę w przepięknym Casa de Santa Maria (House of Saint Mary, założony w 1902 r.) w Cascais, Lizbona pt. „ARTISTAS POLACOS PARA A EUROPA” (8 VI do 7 VII 2013), kiedy Bronisław Misztal był Ambasadorem RP w Portugalii (2012-2016).  Poznaliśmy się w latach 2005-2011, kiedy był dziekanem na The Catholic Univerity of America w Waszyngtonie.

Muszę powiedzieć, że miejsce Cascais, Lizbona – skały nad wodą było tak niesamowite, że jak pojawił się tam ze skrzypcami Natalia, nic więcej nie było nam potrzebne do szczęścia.

Generalnie Lizbona zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie, położona na siedmiu wzgórzach, które objechałem i fotografowałem. A parada na Dzień św. Antoniego, która odbyła 12 czerwca 2013 r. przypieczętowała wszystko. Mam sensacyjny materiał na album, który wcześniej czy później powstanie. Przy założeniu, że zdjęcia nabierają wartości po czasie, będzie jeszcze lepszy niż byłoby to od razu…” – Czesław Czapliński.


 Natalia Juśkiewicz interesując się również malarstwem i rzeźbą, współpracuje w Portugalii ze znaną architekt Cristina Leiria, koncertując w czasie ekspozycji jej prac, w tym wykonując kompozycje własnego autorstwa.

Współpracuje również z Cinematêca Portuguesa, tworząc własną muzykę do filmów i obrazów (ostatnio spektakl z niemieckim teatrem Iluminativ Theater).

W latach 2004-2005 była wykładowcą muzykologii na amerykańskim uniwersytecie przy NATO w Portugalii – Maryland University.Od wielu lat Natalia Juśkiewicz pracuje również, spotykając się z uznaniem, jako tłumacz języka portugalskiego.

      Na swoim koncie ma liczne tłumaczenia specjalistyczne, w tym również konsekutywne i symultaniczne, z zakresu prawa, medycyny, bankowości, budownictwa oraz muzyki i literatury.


W Portugalii zadomowiła się na dobre, ma tam swoich przyjaciół,dobrze sie tam czuje i robi to co kocha - śpiewa fado na swoich skrzypcach.

W 2010 r. postanowiła zrealizować swój autorski projekt pt. „Um Violino no Fado” (Skrzypce w fado), polegający na nagraniu płyty z muzyką fado, w której po raz pierwszy tradycyjny głos ludzki został zastąpiony dźwiękiem skrzypiec.Ten oryginalny pomysł miał przede wszystkim złożyć hołd portugalskiemu Fado i połaczyć dwa wszechświaty, liryczne, pełne emocji misterium w interpretacji skrzypaczki klasycznej.

Debiut na żywo odbył sie podczas inauguracji TEDx Lisboa - Technology, Entertainment and Design, międzynarodowej konferencji naukowej, gdzie prezentowane są oryginalne projekty.Projekt "Um Violino no Fado" spotkał się z dużym uznaniem publiczności portugalskiej, co znalazło swój wyraz w zaproszeniu artystki na liczne występy w Portugalii, jak również na prestiżowy koncert z Chińską Orkiestrą w Makao, upamiętniający 500-letnią obecność Portugalczyków w Oriencie. Było to wyjatkowe wydarzenie w życiu kulturalnym byłej kolonii portugalskiej.

Natalia Juśkiewicz otrzymała wiele nagród i wyróżnien, m.in. za najlepszy projekt roku 2010, prestiżową nagrodę "Rewelacja w Fado".


Artystka,jako jedyna cudzoziemka została upamiętniona w dwutomowej Antologii fado 200 lat portugalskiego fado, wydanej w 2011r.

Fado "Com que Voz" zostało włączone do polskiej edycji albumu zatytułowanego "Pelo Amor do Fado" - "Z miłości do Fado".

Po ogłoszeniu przez UNESCO fado dziedzictwem ludzkości skrzypaczka wzięła udział w dorocznej Gali Amalia, u boku największych sław tego gatunku muzyki.

Występy artystki uświetniły wydarzenia związane z Prezydencją Polski w Unii Europejskiej, organizowane prze Ambasadę Polski w Portugalii.

W 2011 r. Natalia Juśkiewicz wydała swoją pierwszą płytę, zatytułowaną „Um Violino no Fado” (Skrzypce w fado), której uroczysta premiera odbyła sie w prestiżowym Muzeum Fado w Lizbonie. Płyta wkrótce po publikacji znalazła się na pierwszym miejscu list sprzedaży.
Skrzypaczka miała zaszczyt wystąpić dla Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego w czasie jego ostatniej oficjalnej wizyty w Portugalii prezentując utwory ze swojej płyty.

Projekt "Um Violino no Fado" został wpisany na listę najlepszych projektów artystycznych 2011-2012 przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

      Od 2013r. artystka prezentuje corocznie swój projekt "Um Violino no Fado" występując na prestiżowych scenach Portugalii, Francji (w tym m.in. występ z legendą portugalskiego Fado – wspaniałym artystą Carlos do Carmo w Paryżu i koncert na Sorbonne Nouvelle), Polski i Niemiec.         „Fado to cały wachlarz bliskich każdemu uczuć, od nostalgii, smutku, żalu, tęsknoty, po radość, pasję i miłość. Rui Vieira Nery z wielkim znawstwem i głęboką wrażliwością przedstawia Fado, a ja mogę być wdzięczna za możliwość „śpiewania” Fado na strunach moich skrzypiec” – Natalia Juśkiewicz.Natalia Juśkiewicz jako jedyna cudzoziemka znalazła się w prestiżowej portugalskiej antologii muzyki fado.  

PORTRAIT with HISTORY Natalia Juśkiewicz


Natalia Juśkiewicz – (born September 20, 1974 in Koszalin) – violinist known for her interpretation of fado music on the violin.

Natalia Juśkiewicz started learning to play the violin at the age of7 years. She graduated from the Academy of Music in Poznań, in the violin class of prof. Janusz Purzycki and during master classes with prof. Michał Grabarczyk. During her studies, she played in chamber ensembles, giving concerts in many European countries and collaborated with the Koszalin Philharmonic Symphony Orchestra, also performing as a soloist and with the Poznań Philharmonic. After graduation, she played with a chamber ensemble in the United States for seven months.In 2000, she settled permanently in Portugal. Fascinated interesting culture and language, here she decided to develop her artistic activity. She was a member and soloist of the Orquestra do Norte, and collaborated with the world-famous Gulbenkian Orchestra and the National Orchestra Sinfónica Portuguesa. She took part in numerous chamber music concerts, in various ensembles, touring throughout Portugal, Madeira and the Azores as well as in Canada.

“…We met with Natalia Juśkiewicz on June 10, 2013 in Lisbon. Where I came to open an exhibition in the beautiful Casa de Santa Maria (House of Saint Mary, founded in 1902) in Cascais, Lisbon entitled "ARTISTAS POLACOS PARA A EUROPA" (8 June to 7 July 2013), when Bronisław Misztal was the Ambassador of the Republic of Poland in Portugal (2012-2016). We met in 2005-2011, when he was dean at The Catholic University of America in Washington.I must say that the place Cascais, Lisbon - the rocks by the water was so amazing that when Natalia appeared there with the violin, we didn't need anything else to be happy.

In general, Lisbon made a huge impression on me, situated on seven hills, which I traveled around and photographed. And the St. Patrick's Day parade Antoni, which took place on June 12, 2013, sealed everything. I have sensational material for an album that will be released sooner or later. Assuming that photos gain value over time, it will be even better than it would be immediately..." - Czesław Czapliński.         Natalia Juśkiewicz, also interested in painting and sculpture, cooperates in Portugal with the famous architect Cristina Leiria, giving concerts during the exhibition of her works, including performing compositions of her own authorship.

He also collaborates with Cinematêca Portuguesa, creating his own music for films and pictures (recently a performance with the German Illuminativ Theater).

In 2004-2005, she was a lecturer in musicology at the American university attached to NATO in Portugal - Maryland University.

For many years, Natalia Juśkiewicz has also been working, receiving recognition, as a Portuguese translator.He has performed numerous specialized translations, including consecutive and simultaneous ones, in the fields of law, medicine, banking, construction, music and literature.

She has settled down in Portugal for good, she has friends there, he feels good there and does what he loves - singing fado on his violin.


In 2010, she decided to implement her own project entitled "Um Violino no Fado" (Violin in Fado), consisting of recording a CD with Fado music in which, for the first time, the traditional human voice was replaced by the sound of a violin.

This original idea was primarily intended to pay tribute to Portuguese Fado and combine two universes, a lyrical, emotional mystery interpreted by a classical violinist.

The live debut took place during the inauguration of TEDx Lisboa - Technology, Entertainment and Design, an international scientific conference where original projects are presented.The "Um Violino no Fado" project was highly appreciated by the Portuguese audience, which was reflected in the artist's invitation to numerous performances in Portugal, as well as to a prestigious concert with the Chinese Orchestra in Macao, commemorating the 500-year presence of the Portuguese in the Orient. It was a unique event in the cultural life of the former Portuguese colony.Natalia Juśkiewicz has received many awards and distinctions, including: for the best project of 2010, the prestigious "A revelation in Fado" award.

 

The artist was the only foreigner commemorated in the two-volume Fado Anthology 200 years of Portuguese fado, published in 2011.

Fado "Com que Voz" was included in the Polish edition of the album titled "Pelo Amor do Fado" - "From Love to Fado".After UNESCO declared fado a heritage of humanity, the violinist took part in the annual Amalia Gala, alongside the greatest celebrities of this music genre.

The artist's performances were honored by events related to the Polish Presidency of the European Union, organized by the Polish Embassy in Portugal.
In 2011, Natalia Juśkiewicz released her first album, titled "Um Violino no Fado" (Violin in Fado), the premiere of which took place at the prestigious Fado Museum in Lisbon. Shortly after its publication, the album topped the sales charts.

The violinist had the honor of performing for President Bronisław Komorowski during his last official visit to Portugal, presenting songs from her album.The "Um Violino no Fado" project was included in the list of the best artistic projects of 2011-2012 by the Ministry of Foreign Affairs.

Since 2013 The artist presents her project "Um Violino no Fado" every year, performing on prestigious stages in Portugal, France (including a performance with the legend of Portuguese Fado - the great artist Carlos do Carmo in Paris and a concert at the Sorbonne Nouvelle), Poland and Germany.       “Fado is a whole range of emotions that are close to everyone, from nostalgia, sadness, regret, longing, to joy, passion and love. Rui Vieira Nery presents Fado with great expertise and deep sensitivity, and I can be grateful for the opportunity to "sing" Fado on the strings of my violin” - Natalia Juśkiewicz.Natalia Juśkiewicz was the only foreigner to be included in the prestigious Portuguese anthology of fado music.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page