top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Małgorzata Ostrowska-Królikowska


Małgorzata Ostrowska-Królikowska (ur. 22 października 1964 w Opolu Lubelskim) – aktorka telewizyjna, teatralna i filmowa.

Po ukończeniu w 1987 wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie zagrała kilka ról epizodycznych w filmach (m.in. w Rozmowach kontrolowanych) i przede wszystkim w pojedynczych odcinkach popularnych seriali.

Największą popularność przyniosła jej rola Grażynki Lubicz, zatroskanej żony i matki w telenoweli Klan. Do 1998 występowała w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

Wystąpiła w wyreżyserowanym przez syna Antoniego filmie krótkometrażowym Noc życia (2010), do którego muzykę skomponował ich drugi syn, Jan.

Córka Elżbiety (ur. 1941). Jest wdową po Pawle Królikowskim (zm. 27 lutego 2020). Ma piątkę dzieci: Antoniego (ur. 1989), Jana (ur. 1992), Julię (ur. 1999), Marcelinę (ur. 2002) i Ksawerego (ur. 2007) oraz troje wnucząt.

„…Byłam chyba pierwszą aktorką w Polsce, która grała do końca ciąży. Nie przyszło mi do głowy, żeby Julka po urodzeniu pracowała ze mną na planie. To koledzy z ekipy filmowej przekonali mnie, że nie ma sensu, abym grała z obcym dzieckiem, podczas gdy Julka czekała z moją siostrą w pokoju obok. Raz wzięłam córkę na plan podczas karmienia, spróbowaliśmy i udało się. (...) nie płakała, a ja miałam ją przy sobie.(...) możliwość bycia w pracy z dzieckiem jest luksusem. Wtedy jednak wiele osób przyglądało mi się podejrzliwie. Tymczasem z Julki wyrosła mądra dziewczynka, nie ma zapędów gwiazdorskich. Szybko uczy się tekstu, jest otwarta, gra naturalnie, dobrze się z nią pracuje. Wydaje mi się, że dlatego, iż Julka niemal od urodzenia powtarzała kwestie, z łatwością przyswaja teraz języki obce i lubi się ich uczyć…” – Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Ocieraliśmy się z Małgorzatą na różnych planach filmowych, ale prawdziwą sesję zdjęciową zrobiłem jej w moim ulubionym miejscu Parku Ujazdowskim w Warszawie, gdzie przenieśliśmy się z Ogrodu Saskiego, gdzie było tak zwane Narodowe Czytanie, w którym Małgorzata brała udział.Powstała seria niezwykłych zdjęć, w przeciągu kilku minut, co powtarza się we współpracy z wybitnymi aktorami. A już ostatnio spotkałem ją w Warszawie, razem z synem Antkiem na premierze filmu Porady na zdrady 2 (4 sierpnia 2023) w którym Antek grał.

Grała w filmach m.in.: 1987: Zero życia jako pielęgniarka Krystyna, koleżanka Anki; 1987: Rajski ptak jako Kryśka, przyjaciółka Anki; 1991: Rozmowy kontrolowane jako Beata Molibdenowa; 1991: In flagranti jako studentka doktora Nowaka; 1993: Czterdziestolatek. 20 lat późniejjako Greta, sekretarka dyrektora „Unifarbu” (odc. 10); 1994: Miasto prywatne jako matka chłopca z pistoletem na odpuście; 1995: Sukcesjako Danka Stokowska, koleżanka Tekli, pracownica jej kancelarii; 1995: Bébé coup de foudre jako kasjerka; 1996: Wirus jako żona Michała, kochanka Stefana; 1997: Polowanie jako kobieta w ZOO od 1997: Klanjako Grażyna Lubicz, żona Ryszarda, a po jego tragicznej śmierci małżonka Leopolda Kwapisza; 2004: Daleko od noszy jako redaktor Elwira Zduńczyk (odc. 29); 2008: Kryminalni jako Halina Makowiec, matka Kuby (odc. 92); 2015: Na dobre i na złe jako Sylwia Poreda (odc. 595 i 596); 2016: Kaprys losu jako Makowska, uczestniczka terapii par prowadzonej przez psycholog Zuzannę Zawadę; 2018: Ucho Prezesajako Danka, prezenterka Wiadomości (odc. 31); 2019: 39 i pół tygodniajako dyrektorka szkoły (odc. 1); 2021: Stulecie Winnych jako Klimkiewiczowa; 2021: Ojciec Mateusz jako Krystyna Oliwa (odc. 322).

Programy rozrywkowe 2007: Jak oni śpiewają – uczestniczka pierwszej edycji; odpadła w 6. odcinku, zajmując 10. Miejsce; 2008: Co masz do stracenia? – prowadząca program.

"…Kiedyś byłam na cmentarzu i jakaś pani mi powiedziała, że przychodzi tu właśnie dlatego, żeby przeczytać ten napis 'Słońcem jest dla mnie Twój uśmiech'. Było mi bardzo miło, gdy usłyszałam takie słowa od zupełnie obcej osoby…" – wyznała w jednym z wywiadów Małgorzata Ostrowska-Królikowska. W 3. rocznicę śmierci Królikowskiego jego żona.


PORTRAIT with HISTORY Małgorzata Ostrowska-Królikowska

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (born October 22, 1964 in Opole Lubelskie) - television, theater and film actress.

After graduating in 1987 from the Wroclaw branch of the State Higher School of Theater in Krakow, she played several episodic roles in films (including Rozmowy controlled) and, above all, in single episodes of popular series.

The role of Grażynka Lubicz, a concerned wife and mother in the soap opera Klan, brought her the greatest popularity. Until 1998 she performed at the Polish Theater in Wrocław.

She appeared in the short film Night of Life (2010), directed by her son Antoni, to which the music was composed by their second son, Jan.

Daughter of Elżbieta (born 1941). She is the widow of Paweł Królikowski (died February 27, 2020). He has five children: Antoni (born 1989), Jan (born 1992), Julia (born 1999), Marcelina (born 2002) and Ksawery (born 2007) and three grandchildren.


“… I was probably the first actress in Poland who played until the end of pregnancy. It never occurred to me that Julka would work with me on the set after she was born. It was my colleagues from the film crew who convinced me that there was no point in me playing with a strange child while Julka was waiting with my sister in the next room. I took my daughter on set while feeding once, we tried it and it worked. (...) she didn't cry and I had her with me. (...) being able to be at work with a child is a luxury. But back then, a lot of people looked at me suspiciously. Meanwhile, Julka has grown up to be a smart girl, she has no star tendencies. She learns text quickly, is open, plays naturally, and is easy to work with. It seems to me that because Julka has been repeating lines almost since birth, she now easily assimilates foreign languages ​​and likes to learn them…” – Małgorzata Ostrowska-Królikowska.


We rubbed shoulders with Małgorzata on various film sets, but I did the real photo session for her in my favorite place in Ujazdowski Park in Warsaw, where we moved from the Saxon Garden, where the so-called National Reading was held, in which Małgorzata took part. within a few minutes, which is repeated in cooperation with outstanding actors. And recently I met her in Warsaw, together with her son Antek, at the premiere of the film Porady na treachery 2 (August 4, 2023) in which Antek played.

She acted in films such as: 1987: Zero Life as nurse Krystyna, Anka's friend; 1987: Bird of Paradise as Kryśka, Anka's friend; 1991: Controlled Conversations as Beata Molybdenowa; 1991: In flagranti as a student of doctor Nowak; 1993: Forty Year Old. 20 years later as Greta, the secretary of the director of "Unifarb" (episode 10); 1994: Private City as the mother of a boy with a gun on indulgence; 1995: Success as Danka Stokowska, Tekla's friend, an employee of her law firm; 1995: Bébé coup de foudre as cashier; 1996: Virus as Michał's wife, Stefan's lover; 1997: Hunting as a woman in the ZOO. From 1997: Klan as Grażyna Lubicz, Ryszard's wife, and after his tragic death, Leopold Kwapisz's wife; 2004: Far from the stretcher as editor Elwira Zduńczyk (episode 29); 2008: Kryminalni as Halina Makowiec, Kuba's mother (episode 92); 2015: For Good and for Bad as Sylwia Poreda (episodes 595 and 596); 2016: The Caprice of Fate as Makowska, a participant in couples therapy conducted by psychologist Zuzanna Zawada; 2018: President's Ear as Danka, presenter of Wiadomości (episode 31); 2019: 39 and a half weeks as a school principal (ep. 1); 2021: The Century of the Guilty as Klimkiewiczowa; 2021: Father Mateusz as Krystyna Oliwa (ep. 322).

Entertainment programs 2007: How they sing - participant of the first edition; eliminated in episode 6, finishing 10th; 2008: What Have You Got to Lose? - host of the programme.

"... I was once at a cemetery and a lady told me that she came here just to read this inscription 'Your smile is the sun for me'. I was very pleased to hear such words from a complete stranger ... " – she confessed in one from interviews Małgorzata Ostrowska-Królikowska. On the 3rd anniversary of Królikowski's death, his wife.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page