top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Janusz WawrowskiJanusz Wawrowski (ur. 22 marca 1982 w Koninie) –skrzypek, laureat Fryderyka 2017 za płytę Sequenza; wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie; dyrektor artystyczny międzynarodowych festiwali.

Uczeń prof. Mirosława Ławrynowicza, prof. Yaira Klessa oraz Salvatore Accardo. Stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Koncertował m.in. w Filharmonii Berlińskiej, Musikverein w Wiedniu, Filharmonii Narodowej w Warszawie, Litewskiej Filharmonii Narodowej, Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, De Doelen Concertgebouw w Rotterdamie, Tel Aviv Music Center czy Stuttgarter Philharmoniker. W swojej karierze artysta współpracował z takimi dyrygentami jak m.in. Conrad van Alphen, Łukasz Borowicz, Gabriel Chmura, Mykola Diadiura, Agnieszka Duczmal, Jacek Kaspszyk, Jerzy Maksymiuk, Tomáš Netopil, Juozas Domarkas, Daniel Raiskin i Antoni Wit.


W 2013 obronił na Wydziale Instrumentalnym Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina doktorat w dziedzinie sztuk muzycznych. Pomysłodawca i dyrektor artystyczny międzynarodowych festiwali promujących muzykę polską – Muzyka na szczytach w Zakopanem (2009-2010) i Muzyczne przestrzenie w Wielkopolsce (od 2011).

Za wybitną działalność artystyczną i społeczną Janusz Wawrowski został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.


Od 2018 Wawrowski gra na pierwszym od II wojny światowej w Polsce stradivariusie zakupionym dla niego przez wrocławskiego biznesmena i mecenasa sztuki – Romana Ziemianina, założyciela platformy FutureNet. Kupując instrument, którego wartość szacuje się na około 20 mln. zł. fundator chciał uczcić 100-lecie niepodległości Polski.

„…Ten Stradivarius to znacznie więcej niż wspaniałe skrzypce, to ambasador naszej muzyki na świecie. Jego historia i niesamowite brzmienie budzą zainteresowanie natychmiast, kiedy tylko o nim wspomnę i kiedy tylko się pojawia!...” – powiedział Janusz Wawrowski, skrzypek, któremu mecenas zdecydował się przekazać Stradivariusa do wyłącznej dyspozycji.


Wrocławski biznesmen od wielu lat angażuje się w działalność charytatywną i edukacyjną na całym świecie.

„…Ogromnie cieszę się widząc występy naszego wirtuoza. Mamy w Polsce wielu muzyków na światowym poziomie, rolą biznesu jest stwarzanie im możliwości rozwoju, musimy prowadzić działania społecznie odpowiedzialne…” – powiedział Roman Ziemian, założyciel FutureNet.

Skrzypce z warsztatów legendarnego Antonia Stradivariego (1644–1737) bardzo mnie zainteresowały, gdyż ich ceny zaczynają się od 6 ml dolarów, dochodząc nawet do 20 mln. Antonio Stradivari, zwany też Stradivariusem, żył w latach 1644–1737. Wykonał w swojej pracowni około 1200 instrumentów, które znalazły się w rękach najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi swoich czasów. Do dziś przetrwało około 600 egzemplarzy jego skrzypiec, altówek i wiolonczeli.

W Nowym Jorku fotografowałem kilku wybitnych skrzypków, w tym słynnego Itzhaka Perelmana, który grał na Stradivariusie zrobionym w 1714 roku. Przed wojną był w Polsce jeden stradivarius z 1719 r., który był własnością Henryka Grohmana, łódzkiego fabrykanta i kolekcjonera sztuki. Obecny instrument z 1685 r. w całości oryginalny, to w Polsce pierwsze skrzypce od II wojny światowej, o którym Wawrowski mówi: „…Ten instrument powstał pod koniec XVII wieku, a gram na nim koncert, który został napisany ponad 200 lat później. Stradivari tworzył instrumenty, w których wykorzystywano struny jelitowe, używano też zupełnie innych smyczków. Wydobycie dużej mocy brzmienia było wtedy niemożliwe. Muzyka epoki baroku i klasycyzmu wymaga o wiele delikatniejszego dźwięku. Jednak w tych instrumentach genialne jest to, że idealnie pasują do muzyki pisanej w XX wieku. To właśnie na nich jest się w stanie wydobyć z niej najwięcej. Skrzypce Stradivariego czy Guarneriego są skonstruowane w sposób absolutnie wizjonerski pod względem technologicznym…”.


Oprócz sesji jaką zrobiłem Januszowi Wawrowskiemu na Zamku Królewskim w Warszawie 27 czerwca 2018 r., postanowiłem zrobić sesję skrzypiec Stradivariusa, która odbyła się w jednym z najpiękniejszych w Warszawie apartamentów Hotelu Europejskiego 14 lipca 2018 r. Jest duże wrażenie biorąc do ręki coś warte miliony dolarów, nic więc dziwnego, że Janusz Wawrowski biorąc do ręki skrzypce warte miliony dolarów, miał obiekcje, aby ich nie uszkodzić, o czym Janusz wspomina: „…Gdy trzymam skrzypce pod brodą, mam wrażenie, jakby to była część mojego ciała. Instrument wibruje, czuję drgania. Jakby prąd przechodził. Jak dotykam kabla, czuję, że coś pod nim drzemie, pulsuje…”.

W 2007, nakładem wytwórni CD Accord ukazała się płyta Wawrowskiego – Niccolò Paganini – 24 Kaprysy op.1, która została ponownie wydana w 2016 nakładem Warner Music.

Obecnie Janusz Wawrowski współpracuje z wytwórnią fonograficzną Warner Music Group w ramach wieloletniego kontraktu artystycznego. Pierwszym efektem tej współpracy była nominowana do Fryderyka 2014, płyta Aurora z muzyką Karola Szymanowskiego, Witolda Lutosławskiego, Maurice’a Ravela i Eugène’a Ysaÿe’a.

W październiku 2016 ukazała się płyta Sequenza, która zawiera utwory m.in. Luciano Berio, Krzysztofa Pendereckiego i Eugène’a Ysaÿe’a oraz światowe premiery utworów Tomasza Opałki i Dariusza Przybylskiego. Album został nagrodzony Fryderykiem 2017 w kategorii muzyka poważna – album roku recital solowy oraz został nominowany do International Classical Music Awards 2018. Najnowszą płytę skrzypek nagrał ze Stuttgarter Philharmoniker pod dyrekcją Daniela Raiskina. Album Brillante zawiera II Koncert skrzypcowy Henryka Wieniawskiego oraz Fantazję szkocką Maxa Brucha i wydany został w listopadzie 2017 nakładem Warner Classics.


PORTRAIT with HISTORY Janusz Wawrowski


Janusz Wawrowski (born March 22, 1982 in Konin) – violinist, laureate of the Fryderyk 2017 for the album Sequenza; lecturer at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw; artistic director of international festivals.

Student of prof. Mirosław Ławrynowicz, prof. Yair Kless and Salvatore Accardo. Scholarship holder of the National Children's Fund.

He has performed, among others in Berlin Philharmonic, Musikverein in Vienna, National Philharmonic in Warsaw, Lithuanian National Philharmonic, Conservatory of Pyotr Tchaikovsky in Moscow, De Doelen Concertgebouw in Rotterdam, Tel Aviv Music Center and Stuttgarter Philharmoniker. In his career, the artist has collaborated with such conductors as Conrad van Alphen, Łukasz Borowicz, Gabriel Chmura, Mykola Diadiura, Agnieszka Duczmal, Jacek Kaspszyk, Jerzy Maksymiuk, Tomáš Netopil, Juozas Domarkas, Daniel Raiskin and Antoni Wit.

In 2013, he defended his doctorate in the field of musical arts at the Faculty of Instruments of the Fryderyk Chopin University of Music. Originator and artistic director of international festivals promoting Polish music - Music on the Heights in Zakopane (2009-2010) and Music Spaces in Wielkopolska (since 2011).

For his outstanding artistic and social activity, Janusz Wawrowski was honored by the Minister of Culture and National Heritage with the Medal of Merit for Polish Culture.


Since 2018, Wawrowski has been playing the first Stradivarius in Poland since World War II, purchased for him by a Wrocław businessman and patron of the arts - Roman Ziemianin, founder of the FutureNet platform. By purchasing an instrument, the value of which is estimated at around PLN 20 million. zloty. the founder wanted to celebrate the 100th anniversary of Poland's independence.

“…This Stradivarius is much more than a great violin, it is an ambassador of our music in the world. Its history and amazing sound arouse interest as soon as I mention it and whenever it appears!...” said Janusz Wawrowski, a violinist to whom the patron decided to give the Stradivarius to his exclusive disposal.

The businessman from Wrocław has been involved in charity and educational activities around the world for many years.

„…I am very happy to see the performances of our virtuoso. We have many world-class musicians in Poland, the role of business is to create opportunities for their development, we must conduct socially responsible activities…” – said Roman Ziemian, founder of FutureNet.


The violin from the workshops of the legendary Antonio Stradivari (1644-1737) interested me very much, because their prices start from 6 million dollars, reaching even 20 million dollars. Antonio Stradivari, also known as Stradivarius, lived from 1644 to 1737. He made about 1,200 instruments in his workshop, which ended up in the hands of the richest and most influential people of his time. About 600 copies of his violins, violas and cellos have survived to this day.In New York, I photographed several outstanding violinists, including the famous Itzhak Perelman, who played a Stradivarius made in 1714. Before the war, there was one stradivarius in Poland from 1719, which was owned by Henryk Grohman, a Łódź manufacturer and art collector. The current instrument from 1685, completely original, is the first violin in Poland since World War II, about which Wawrowski says: “…This instrument was made at the end of the 17th century, and I play a concerto on it that was written over 200 years later. Stradivari created instruments that used gut strings, and completely different bows were also used. It was impossible to extract high sound power back then. Baroque and Classicist music requires a much softer sound. What's brilliant about these instruments, however, is that they fit perfectly with the music written in the 20th century. This is where they get the most out of it. The Stradivari or Guarneri violins are constructed in an absolutely visionary way in terms of technology…”.

In addition to the session I did for Janusz Wawrowski at the Royal Castle in Warsaw on June 27, 2018, I decided to do a Stradivarius violin session, which took place in one of the most beautiful apartments in Warsaw, Hotel Europejski on July 14, 2018. It is a great feeling to hold something worth millions of dollars in your hand no wonder that Janusz Wawrowski, picking up a violin worth millions of dollars, had objections not to damage it, which Janusz recalls: “… When I hold the violin under my chin, it feels like it is part of my body. The instrument vibrates, I feel the vibrations. As if electricity was passing through. When I touch the cable, I feel that something is dozing under it, pulsating…”.


In 2007, CD Accord released Wawrowski's album - Niccolò Paganini - 24 Kaprysy op.1, which was re-released in 2016 by Warner Music.

Currently, Janusz Wawrowski cooperates with the Warner Music Group record label under a long-term artistic contract. The first effect of this cooperation was the album Aurora, nominated for the Fryderyk 2014, with music by Karol Szymanowski, Witold Lutosławski, Maurice Ravel and Eugène Ysaÿe.

In October 2016, the album Sequenza was released, which includes songs by, among others, Luciano Berio, Krzysztof Penderecki and Eugène Ysaÿe as well as world premieres of works by Tomasz Opałka and Dariusz Przybylski. The album was awarded the Fryderyk 2017 in the category of classical music - solo recital album of the year and was nominated for the International Classical Music Awards 2018. The violinist's latest album was recorded with the Stuttgarter Philharmoniker conducted by Daniel Raiskin. The album Brillante contains Henryk Wieniawski's Violin Concerto No. 2 and Max Bruch's Scottish Fantasy and was released in November 2017 by Warner Classics.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page