top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Jacek Bromski


„…W ogóle mam wrażenie, że dziś ulega się pewnemu zidioceniu, takiemu jakiemuś sprymitywieniu, jeśli mogę się tak wyrazić. Wiadomo, że są na przykład takie filmy, w których nic się nie dzieje, jak „Ostatni dzień lata” Konwickiego czy „Zeszłego roku w Marienbadzie”, ale nikt nie podważa walorów artystycznych tych obrazów. Tylko, że dziś większość woli oglądać filmy typu „zabili go i uciekł”, czy kolejne Matriksy, bądź równie atrakcyjnie opakowane Mission Impossible…“ – Jacek Bromski Mnie takie filmy nie interesują, i ja ich nie oglądam. Ale całe masy już tak.


Jacek Bolesław Bromski (ur. 19 grudnia 1946 we Wrocławiu) – scenarzysta, reżyser, producent filmowy i działacz kultury.

Urodził się w 1946 roku we Wrocławiu. W latach 1965–1970 studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w latach 1972–1974 – polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, zaś od 1974 do 1978 – reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W 1988 roku wraz z Juliuszem Machulskim oraz Jackiem Moczydłowskim założył Zespół Filmowy „Zebra” (obecnie: Studio Filmowe Zebra). Obecnie pełni w nim funkcję dyrektora literackiego.

Scenarzysta, reżyser i producent filmowy. W jego dorobku znajdują się takie filmy jak Kuchnia Polska, To ja, złodziej, Zabij mnie glino, U Pana Boga za piecem, U Pana Boga w ogródku, Uwikłanie, Anatomia zła – nagradzane na festiwalach krajowych i zagranicznych.

Od 1996 roku pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Od 2007 r. jest także prezesem organizacji World Cinema Alliance (Alliance Mondiale du Cinema).

Założyciel działającej przy Stowarzyszeniu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych. Stowarzyszenie w czasie jego kadencji podpisało umowy o współpracy i wzajemnej ochronie praw autorskich z kilkudziesięcioma organizacjami w Europie, Azji (m.in. w Chinach) i obu Amerykach.

Kierował zakończonymi sukcesem akcjami środowiska filmowego na rzecz nowelizacji prawa autorskiego oraz ustawy o kinematografii, współorganizował Polski Instytut Sztuki Filmowej jako pierwszy Przewodniczący rady PISF (w latach 2005–2008). Funkcję tę pełni ponownie od 2014 roku.

Spotykaliśmy się wielokrotnie w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, którego jestem członkiem. Ale fantastyczne zdjęcia Bromskiego jako reżysera zrobiłem na planie filmu Anatomia zła, który był kręcony m.in. Łazienkach Królewskich w Warszawie 14 lipca 2014 r. Muszę powiedzieć, że Bromski na planie filmowy, zachowywał się spokojnie, ale zdecydowanie. Co nie jest częste, w czasie realizacji filmów, często wybuchają awantury, które niejednokrotnie przekładają się na efekt końcowy – czyli film. A potem zrobiłem całą sesję 8 września 2016 również w Łazienkach Królewskich w Warszawie, kiedy zaprosiłem go na spotkanie „ARTYŚCI w ŁAZIENKACH”.


W październiku 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Był mężem aktorki Anny Romantowskiej, obecnie jest żonaty z Moniką Smoleń.

Odznaczony m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2011); Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2015); Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005).


„…Każde ewentualne potknięcie ma swoje poważne konsekwencje finansowe. Filmy robi się w ogromnym napięciu, a z niego tworzą się, niestety, często też konflikty…“ – Jacek Bromski.


Zrealizował filmy m.in. Alicja (1980); Ceremonia pogrzebowa (1984); Zabij mnie glino (1987); Sztuka kochania (1989); Kuchnia polska (1991); 1968. Szczęśliwego Nowego Roku (1992); Dzieci i ryby (1996); U Pana Boga za piecem (1998); To ja, złodziej (1999); Kariera Nikosia Dyzmy (2002); Kochankowie Roku Tygrysa (2005); I wie Pan co? w Solidarność, Solidarność... (2005); U Pana Boga w ogródku (2007); U Pana Boga za miedzą(2009); Uwikłanie (2011); Bilet na Księżyc (2013); Anatomia zła (2015); Solid Gold (2019).

Wielokrotnie nagradzany na festiwalach (nagrody indywidualne oraz za film) m.in. 2009 U Pana Boga za miedzą Nanchang (Golden Rooster and Hundred Flowers Film Festival) Nagroda za reżyserię; 2009 - U Pana Boga za miedzą, Lubomierz (FF Komediowych) Złoty Granat; 2009 - U Pana Boga w ogródku Houston (WorldFest Independent Film Festival) Nagroda Specjalna Jury; 2009 - U Pana Boga w ogródkuHouston (WorldFest Independent Film Festival) Nagroda dla najlepszego pełnometrażowego filmu zagranicznego; 2007 - U Pana Boga w ogródku Gdynia (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) Nagroda Specjalna Jury; 2006 - U Pana Boga za piecem Lubomierz (FF Komediowych) Srebrny Sierp, II miejsce w konkursie na najlepsze komedie dziesięciolecia; 2002 - Kariera Nikosia Dyzmy Lubomierz (FF Komediowych) Srebrny Granat; 2002 – Dzień świra Gdynia (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) Grand Prix (Wielka Nagroda Jury "Złote Lwy") dla producenta filmu; 2001 – To ja, złodziej Mar Del Plata (MFF) nagroda za scenariusz; 2001 - To ja, złodziej Mar Del Plata (MFF) Nagroda Główna "Złote Ombu"; 2001 - To ja, złodziej Kalifornia (Wine Country Film Festival) nagroda w kategorii: najlepszy scenariusz w konkursie międzynarodowym; 1999 - U Pana Boga za piecem Tarnów (Tarnowska Nagroda Filmowa) Srebrna Statuetka Leliwity - Nagroda Specjalna nagroda zespołowa dla aktorów Białostockiego Teatru Lalek; 1999 - U Pana Boga za piecem Słupca (Przegląd Filmowy "Prowincjonalia") Złoty Jańcio (nagroda główna) przyznawana przez publiczność; 1999 - U Pana Boga za piecem Słupca (Przegląd Filmowy "Prowincjonalia") nagroda dziennikarzy; 1999 - U Pana Boga za piecem Lubomierz (FF Komediowych) Brązowy Granat; 1998 - U Pana Boga za piecem Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) Brązowe Grono; 1998 - U Pana Boga za piecem Gdynia (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) nagroda za reżyserię; 1998 - U Pana Boga za piecem Gdynia (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) nagroda Prezydenta Gdyni za najlepszą komedię; 1998 - U Pana Boga za piecem Gdynia (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) "Złoty Klakier", nagroda Radia Gdańsk dla reżysera najdłużej oklaskiwanego filmu; 1998 - U Pana Boga za piecem Chicago (Festiwal Polskich Filmów) Złote Zęby - nagroda publiczności; 1988 - Zabij mnie glino Nagroda Szefa Kinematografii za twórczość filmową w dziedzinie filmu fabularnego za rok 1987; 1985 - Ceremonia pogrzebowa (Gdańsk) (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) nagroda za debiut reżyserski w kategorii filmu telewizyjnego.


"…Czasem coś irytuje mnie do granic wytrzymałości. Muszę wtedy to z siebie wyrzucić i okazuje się, że kręcę film…" – Jacek Bromski.

PORTRAIT with HISTORY Jacek Bromski

…In general, I have the impression that today one is succumbing to some idiocy, some kind of primitivism, if I may say so. It is known that there are, for example, films in which nothing happens, such as "The Last Day of Summer" by Konwicki or "Last Year in Marienbad", but no one questions the artistic value of these images. It's just that today most people prefer to watch movies like "they killed him and he ran away", or another Matrix, or equally attractively packaged Mission Impossible..." - Jacek Bromski I'm not interested in such movies, and I don't watch them. But the whole lot does.


Jacek Bolesław Bromski (born December 19, 1946 in Wrocław) – screenwriter, director, film producer and cultural activist.

He was born in 1946 in Wrocław. In the years 1965-1970 he studied painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw, in the years 1972-1974 - Polish studies at the University of Warsaw, and from 1974 to 1978 - directing at the State Higher School of Film, Television and Theater in Łódź. In 1988, together with Juliusz Machulski and Jacek Moczydłowski, he founded the "Zebra" Film Group (currently: Zebra Film Studio). He currently serves as its literary director.

Screenwriter, director and film producer. His achievements include such films as Polish Cuisine, It's me, a thief, Kill me cop, At God's Place, At God's Garden, Entanglement, Anatomy of Evil - awarded at national and international festivals.

Since 1996, he has been the president of the Polish Filmmakers Association. Since 2007, he has also been the president of the World Cinema Alliance (Alliance Mondiale du Cinema).

Founder of the collective copyright management organization operating at the Association - Association of Audiovisual Authors and Producers. During his tenure, the Association signed agreements on cooperation and mutual protection of copyrights with several dozen organizations in Europe, Asia (including China) and both Americas.

He managed successful actions of the film community for the amendment of copyright law and the Cinematography Act, he co-organized the Polish Film Institute as the first Chairman of the Polish Film Institute Council (in 2005–2008). He has held this position since 2014.


We met many times at the Polish Filmmakers Association, of which I am a member. But I took fantastic photos of Bromski as a director on the set of Anatomy of Evil, which was shot, among others, in Łazienki Królewskie in Warsaw on July 14, 2014. I must say that Bromski on the film set behaved calmly, but decisively. What is not common, during the production of films, fights often break out, which often translate into the final effect - that is, the film. And then I did the whole session on September 8, 2016 also in the Royal Łazienki Park in Warsaw, when I invited him to the meeting "ARTISTS IN BATHROOMS".

In October 2015, he became a member of the National Development Council appointed by President Andrzej Duda.

He was married to actress Anna Romantowska and is currently married to Monika Smoleń.

He was awarded, among others, Officer's Cross of the Order of Polonia Restituta (2011); Gold Medal for Merit to Culture Gloria Artis (2015); Silver Medal for Merit to Culture Gloria Artis (2005).


“…Each possible slip-up has serious financial consequences. Films are made under great tension, and unfortunately, conflicts often arise from this tension…” – Jacek Bromski.

He has made films such as Alice (1980); The Funeral Ceremony (1984); Kill Me Cop (1987); The Art of Loving (1989); Polish Cuisine (1991); 1968. Happy New Year (1992); Children and Fish (1996); With God behind the stove (1998); It's Me, the Thief (1999); Career of Nikoś Dyzma (2002); Lovers of the Year of the Tiger (2005); And you know what? in Solidarity, Solidarity... (2005); At God's Garden (2007); At God's Place (2009); Entanglement (2011); Ticket to the Moon (2013); Anatomy of Evil (2015); Solid Gold (2019).

Awarded many times at festivals (individual awards and for the film), e.g. 2009 U Pana Boga za międz Nanchang (Golden Rooster and Hundred Flowers Film Festival) Best Director Award; 2009 - At God's Door, Lubomierz (Comedy Film Festival) Golden Pomegranate; 2009 - At God's Garden Houston (WorldFest Independent Film Festival) Special Jury Prize; 2009 - In God's Garden Houston (WorldFest Independent Film Festival) Award for the best feature-length foreign film; 2007 - At God's Garden Gdynia (Festival of Polish Feature Films) Special Jury Prize; 2006 - At Lord God behind the stove Lubomierz (Comedy Film Festival) Silver Sierp, 2nd place in the competition for the best comedies of the decade; 2002 - Career of Nikoś Dyzma Lubomierz (Comedy Film Festival) Silver Pomegranate; 2002 – Day of the Wacko Gdynia (Festival of Polish Feature Films) Grand Prix (Grand Prize of the Jury "Golden Lions") for the producer of the film; 2001 - It's me, the thief Mar Del Plata (MFF) screenplay award; 2001 - It's me, the thief Mar Del Plata (MFF) Main Prize "Golden Ombu"; 2001 - It's me, a thief California (Wine Country Film Festival) award in the category: best screenplay in the international competition; 1999 - U Pana Boga za furnace Tarnów (Tarnowska Film Award) Leliwita Silver Statuette - Special Award Team award for the actors of the Bialystok Puppet Theatre; 1999 - U Pana Boga za furnaceem Słupca (Prowincjonalia Film Review) Golden Jańcio (main prize) awarded by the audience; 1999 - At Lord God behind the Stove of Słupca (Prowincjonalia Film Review) journalists' award; 1999 - With God behind the stove Lubomierz (Comedy Film Festival) Bronze Pomegranate; 1998 - At Lord God's Oven Łagów (Lubuskie Film Summer) Bronze Grape; 1998 - U Pana Boga za furnace Gdynia (Festival of Polish Feature Films) award for director; 1998 - U Pana Boga za furnace Gdynia (Festival of Polish Feature Films) Award of the Mayor of Gdynia for the best comedy; 1998 - U Pana Boga za furnace Gdynia (Festival of Polish Feature Films) "Złoty Klakier", Radio Gdańsk award for the director of the longest-applauded film; 1998 - At Lord God's Oven Chicago (Festival of Polish Films) Golden Teeth - audience award; 1988 - Kill Me Cop Award of the Head of Cinematography for film work in the field of feature film for 1987; 1985 - Funeral Ceremony (Gdańsk) (Polish Feature Film Festival) award for directing debut in the television film category.

"...Sometimes something irritates me to the limit. Then I have to let it out and it turns out that I'm making a movie..." - Jacek Bromski.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page