top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Danuta Rinn


"…Utyć boi się każda, tylko nie każda wie, co z tym zrobić…" – mówiła Danuta Rinn. "…Prawdę mówiąc, miałam do wyboru: albo wykorzystać tę swoją cechę, albo zrezygnować z zawodu. Nie boję się śmieszności, gdy śpiewam o miłości, gdy śpiewam piosenkę liryczną lub dramatyczną. Po prostu zaakceptowałam siebie taką, jaką jestem…".


Danuta Rinn, właściwie Danuta Smykla, także czasowo Danuta Czyżewska (ur. 17 lipca 1936 w Krakowie, zm. 19 grudnia 2006 w Warszawie, pochowana na Powązkach w Warszawie) – piosenkarka i aktorka.

Ukończyła średnią szkołę muzyczną w Krakowie w klasie fortepianu. Studiowała na Wydziale Kompozycji krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, a podczas studiów współpracowała jako pianistka i akompaniatorka ze szkołą tańca Mariana Wieczystego i Rozgłośnią Krakowską Polskiego Radia, a jako piosenkarka z Teatrem na Wozie i kabaretem Centuś.

Debiutowała w Krakowie, a w 1963 przeniosła się do Warszawy i rozpoczęła karierę piosenkarki. W roku następnym wyszła za mąż za Bogdana Czyżewskiego, z którym śpiewała w duecie. Występowali z polskimi big bandami. W 1974 ich małżeństwo się rozpadło, rozpoczęła wtedy solową karierę.

"…Nasze drogi rozeszły się, ale nadal byliśmy w kontakcie. Danusia nigdy nie dała po sobie znać, że coś jest nie tak. Miała silną i mocną osobowość, zawsze miała swoje zdanie - jak prawdziwa kobieta…" – Bogdan Czyżewski.


W latach 1974–1979 współpraca z Teatrem na Targówku w Warszawie, występowała też z Kabaretem pod Egidą. Jej najbardziej znane utwory to „Polskie skrzydła”, „Na deptaku w Ciechocinku”, „Gdyby choć raz” (oba z Bogdanem Czyżewskim), „Tyle wdzięku”, „Gdzie ci mężczyźni?”.

Laureatka nagrody Towarzystwa Przyjaciół Opola na KFPP w Opolu w 1974 za interpretację piosenki „Gdzie ci mężczyźni?”.

Występowała na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze.

Jako aktorka grała w filmach od początku lat 70., np. Nagrody i odznaczenia, Zazdrość i medycyna, Bilans kwartalny, Doktor Murek, Kariera Nikosia Dyzmy. W ostatnich latach życia często występowała w polskich serialach, między innymi: Niania, Graczykowie, czyli Buła i spóła, Samo życie, Adam i Ewa. Powrót do pracy na planie był jednym z jej marzeń, których już nie zdążyła zrealizować. W czasie działania „Solidarności” i w stanie wojennym stanęła po stronie prześladowanych, dawała koncerty, śpiewając m.in. w kościołach.

W drugiej połowie lat 70. występowała w radiowej audycji 60 minut na godzinę, grając przez pewien czas obok Andrzeja Zaorskiego i Mariana Kociniaka główną rolę w cyklicznym słuchowisku Przygody radiowych piratów.

W 1979 otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi.

Spotkaliśmy się w lutym 1981 roku w Nowym Jorku, gdzie Danuta Rinn przyleciała na występy. To co potrafiła błyskawicznie robić przed aparatem ze swoją twarzą i figurą, u niewielu ludzi widziałem. Pamiętam, że powiedziałem jej – każde zdjęcie inne i się zaczęło z jej strony.


Dyskografia z Bogdanem Czyżewskim m.in. 1966 – Całujmy się; 1969 – Pamiętaj o mnie; 1971 – Nie obiecuj nie przyrzekaj.

Dyskografia solo m.in. 1975 – Gdzie ci mężczyźni; 1977 – Danuta Rinn; 1989 – Polska baba; 1998 – Jeszcze jestem; 2000 – Złota kolekcja: Tyle wdzięku; 2007 – Dziecięce Zoo; 2011 – Gdzie ci mężczyźni?; 2014 – Danuta Rinn 40 piosenek.

Wybrane piosenki m.in. Biedroneczki są w kropeczki (muz. Adam Markiewicz; sł. Artur Tur, A. Feill) z Bogdanem Czyżewskim; Czy to wszystko ma sens (muz. Włodzimierz Korcz; sł. Jonasz Kofta); Gdy tańczę z panem (muz. Jan Ptaszyn Wróblewski; sł. Ireneusz Kocyłak); Gdzie ci mężczyźni (muz. Włodzimierz Korcz; sł. Jan Pietrzak); Ja go znajdę (muz. Andrzej Bianusz; sł. Czesław Majewski); Jak w musicalu...(muz. Zygmunt Apostoł; sł. Jan Zalewski); Nie mam o to żalu (muz. Jerzy Abratowski; sł. Edward Fiszer); Nie mam woli do zamęścia (muz. Adam Sławiński; sł. Adam Kreczmar); Niestety to nie ty (muz. Włodzimierz Korcz; sł. Jan Pietrzak); Obejmę... (muz. Włodzimierz Korcz; sł. Agnieszka Osiecka; „dozorcostwo”); Portret w oknie (muz. Jan Ptaszyn Wróblewski; sł. Jan Zalewski); Prowizorycznie (muz. Janusz Sent; sł. Wojciech Młynarski; 1975); Tyle wdzięku (muz. Jerzy Bekker; sł. Andrzej Kudelski); Wszystkiego najlepszego (muz. Romuald Żyliński; sł. Janusz Odrowąż) z Bogdanem Czyżewskim.

"…Danuta Rinn miała ogromne poczucie humoru. Bez dowcipu, żartu, uśmiechu nie istniała. I tę radosną osobę dopadła straszna choroba. Z poczuciem bezradności patrzyliśmy, jak z wolna traciła swój blask" - wspomina Irena Santor.

Od 2002 z powodu złego stanu zdrowia mieszkała w Domu Aktora w Skolimowie. Choć była już bardzo chora (cierpiała na zaawansowaną cukrzycę), wciąż myślała o organizowaniu koncertów, m.in. charytatywnych, ponadto wystąpiła w teledysku do piosenki zespołu Big Cyc „Każdy facet to świnia”.

Dwukrotnie rozwiedziona. Pierwszym mężem artystki był lekarz Andrzej Rynduch, a drugim piosenkarz Bogdan Czyżewski. Od nazwiska pierwszego męża artystka utworzyła swój pseudonim artystyczny Rinn. Była matką chrzestną dziennikarki Kingi Rusin. Nie miała dzieci.

5 września 2020 Ewelina Lisowska wystąpiła z Rinn za pomocą technologii cyfrowej w Opolu na 57. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki, wykonując piosenkę „Gdzie ci mężczyźni?”.


"…Danusia była zawsze pełna energii i chęci życia. Jej poczucie humoru i szaleństwo w sytuacjach towarzyskich miały związek z tym, że całe życie szukała inności i zrozumienia. Była osobą o wiele bardziej dramatyczną, niż można by sądzić po jej występach, zawsze pełnych wdzięku i optymizmu…" – Włodzimierz Korcz.


PORTRAIT with HISTORY Danuta Rinn

"... Everyone is afraid of getting fat, but not everyone knows what to do with it..." - said Danuta Rinn. "...In fact, I had a choice: either to use this feature of mine or to give up my profession. I am not afraid of being ridiculous when I sing about love, when I sing a lyrical or dramatic song. I just accepted myself as I am ...".


Danuta Rinn, actually Danuta Smykla, also temporarily Danuta Czyżewska (born July 17, 1936 in Kraków, died December 19, 2006 in Warsaw, buried at Powązki Cemetery in Warsaw) - singer and actress.

She graduated from a secondary music school in Krakow in the piano class. She studied at the Composition Department of the State Higher School of Music in Krakow, and during her studies she collaborated as a pianist and accompanist with Marian Wieczysty's dance school and Polish Radio Krakowska, and as a singer with Teatr na Wozie and the Centuś cabaret.

She made her debut in Kraków, and in 1963 she moved to Warsaw and began her singing career. The following year, she married Bogdan Czyżewski, with whom she sang in a duet. They performed with Polish big bands. In 1974, their marriage broke up, and she began her solo career.

"... Our paths parted, but we were still in touch. Danusia never let us know that something was wrong. She had a strong and strong personality, she always had her own opinion - like a real woman ... "- Bogdan Czyżewski.


In the years 1974–1979, she collaborated with the Teatr na Targówek in Warsaw and performed with Kabaret pod Egidą. Her most famous songs are "Polish wings", "On the promenade in Ciechocinek", "If only once" (both with Bogdan Czyżewski), "So much charm", "Where are these men?".

Winner of the Society of Friends of Opole award at the KFPP in Opole in 1974 for the interpretation of the song "Where are these men?".

She performed at the Festival of Soviet Song in Zielona Góra.

As an actress, she has acted in films since the early 1970s, such as Awards and Decorations, Jealousy and Medicine, Quarterly Balance, Doktor Murek, Career of Nikosia Dyzma. In the last years of her life, she often appeared in Polish series, including: Nanny, Graczykowie, or Buła and co, Samo Życie, Adam i Ewa. Returning to work on the set was one of her dreams, which she did not manage to realize. During the operation of "Solidarity" and during martial law, she took the side of the persecuted, gave concerts, singing, among others, in churches.

In the second half of the 1970s, she appeared in the radio program 60 minutes per hour, playing for some time, alongside Andrzej Zaorski and Marian Kociniak, the main role in the cyclical radio play Adventures of radio pirates.

In 1979 she received the Silver Cross of Merit.

We met in February 1981 in New York, where Danuta Rinn flew to perform. What she was able to do instantly in front of the camera with her face and figure, I have seen in few people. I remember telling her – every photo is different and it started with her.


Discography with Bogdan Czyżewski, among others 1966 - Let's Kiss; 1969 - Remember Me; 1971 - Do not promise, do not promise.

Solo discography incl. 1975 - Where are the men; 1977 – Danuta Rinn; 1989 – Polish woman; 1998 - I'm still here; 2000 - The Golden Collection: So much charm; 2007 – Children's Zoo; 2011 – Where are the men?; 2014 – Danuta Rinn 40 songs.

Selected songs incl. Ladybugs Are in Polka Dots (music: Adam Markiewicz; lyrics: Artur Tur, A. Feill) with Bogdan Czyżewski; Does it all make sense (music: Włodzimierz Korcz; words: Jonasz Kofta); When I'm dancing with you (music: Jan Ptaszyn Wróblewski; words: Ireneusz Kocyłak); Where are the men (music: Włodzimierz Korcz; words: Jan Pietrzak); I will find him (music: Andrzej Bianusz; words: Czesław Majewski); As in a musical... (music: Zygmunt the Apostle; words: Jan Zalewski); I don't regret it (music: Jerzy Abratowski; words: Edward Fiszer); I Have No Will to Marry(music: Adam Sławiński; lyrics: Adam Kreczmar); Unfortunately, it's not you (music: Włodzimierz Korcz; words: Jan Pietrzak); I will embrace... (music: Włodzimierz Korcz; words: Agnieszka Osiecka; "caretaker"); Portrait in the Window (music by Jan Ptaszyn Wróblewski; lyrics by Jan Zalewski); Makeshift (music: Janusz Sent; words: Wojciech Młynarski; 1975); So much charm (music by Jerzy Bekker; lyrics by Andrzej Kudelski); Happy Birthday (music: Romuald Żyliński; lyrics: Janusz Odrowąż) with Bogdan Czyżewski.

"...Danuta Rinn had a great sense of humor. She didn't exist without a wit, a joke, a smile. And this joyful person suffered a terrible disease. We watched with a sense of helplessness as she slowly lost her glow" - recalls Irena Santor.


From 2002, due to ill health, she lived in the Actor's House in Skolimów. Although she was already very ill (suffering from advanced diabetes), she still thought about organizing concerts, e.g. She also appeared in the music video for the Big Cyc song "Every guy is a pig".

Divorced twice. The artist's first husband was a doctor, Andrzej Rynduch, and the second, a singer, Bogdan Czyżewski. From the surname of her first husband, the artist created her artistic pseudonym Rinn. She was the godmother of journalist Kinga Rusin. She had no children.

On September 5, 2020, Ewelina Lisowska performed with Rinn using digital technology in Opole at the 57th National Festival of Polish Song, performing the song "Where are the men?".

"...Danusia was always full of energy and zest for life. Her sense of humor and madness in social situations were related to the fact that she was looking for otherness and understanding all her life. She was a much more dramatic person than one would think from her performances, always full of charm and optimism..." - Włodzimierz Korcz.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page