top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Cezary Wodziński


…Profesor filozofii. Ulubione zajęcia: długie biesiadowanie z przyjaciółmi; czytanie i pisanie limeryków nieprzystojnych; łapanie Sokratesa i Heideggera za słówka; żeglowanie szuwarowo-bagienne; łowienie grubych ryb i złotych rybek; słuchanie i odśpiewywanie pieśni kozackich; relacjonowanie meczu Polska-Argentyna z 1974 roku (3:2); rąbanie drewna oraz heblowanie w prawo i w lewo; bawienie dam; bajerowanie i uwodzenie pięknych dziewcząt; zabijanie muchpacką; podziwianie rękodzieła; przyglądanie się Kairosowi; codzienne zapatrywanie się w nic; kolekcjonowanie uśmiechów mimo wszystko…" – Cezary Wodziński.


Cezary Waldemar Wodziński (ur. 27 maja 1959 w Lęborku, zm. 12 czerwca 2016, po kilku latach zmagania się z polineuropatią, został pochowany na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie) – filozof, historyk filozofii, tłumacz, eseista, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Ukończył w 1978 VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie. Chodził do klasy z Filipem Łobodzińskim i Andrzejem Sosnowskim. Po maturze przez rok, zanim podjął studia, pracował jako sanitariusz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz jako ratownik w bieszczadzkiej grupie GOPR.

W latach 1979–1985 studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach w latach 1986–1998 pracował w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Katedrze Filozofii Współczesnej, kierowanej przez prof. Barbarę Skargę, następnie przez prof. Stanisława Borzyma (od 1996 – samodzielna pracownia badawcza). Członek Collegium Invisibile.

W 1989 obronił doktorat Wiedza i zbawienie. Studium myśli Lwa Szestowa pod kierunkiem prof. Barbary Skargi. Habilitował się w 1994 pracą Heidegger i problem zła, która została nagrodzona przez Prezesa Rady Ministrów. W 1999 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Od 1999 profesor zwyczajny w IFiS PAN. W latach 2001–2011 profesor zwyczajny w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 profesor zwyczajny w Kolegium „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz Przewodniczący Rady Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.


9 listopada 2013 po raz pierwszy spotkałem się z Cezarym Wodzińskim, podczas wizyty Zygmunta Baumana w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Spotkaliśmy się na lunchu w Resturacji Belvedere. Wodziński i Bauman, kilkakrotnie wychodzili na zewnątrz, aby zapalić papierosa, towarzyszyłem im, mimo, że nie paliłem, to był beż znakomity czas na zdjęcia i posłuchanie co mieli do powiedzenia poza stołem, który zresztą też był bardzo prywatny.

Już w Łazienkach Królewskich, umówiłem się z Cezarym Wodzińskim, że przyjadę do niego do Ublik na Mazury, koło Orzysza, gdzie ma swój dom i pracownię. 22 września 2015 spotkaliśmy się w Ubliku koło Orzysza, który dla mnie był też ciekawy, gdyż właśnie tam umarł w 1940 r. poeta mazurski Michał Kajka, który był patronem mojego XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi do którego uczęszczałem. Mało kto wiedział kim był Michał Kajka. Spędziliśmy cały dzień w jego pracowni i pięknym otoczeniu, nie zwracając uwagi na jego polineuropatie, skutkiem czego były zaburzenia czucia i ruchu. Na zdjęciach tego nie widać, a rozmowy były fascynujące, jak zresztą z większością wybitnych filozofów.

Publikował m.in.: Wiedza i zbawienie. Studium myśli Lwa Szestowa, Warszawa 1991; I cóż po filozofie… Eseje filozoficzne, Warszawa 1992; Filozofia jako sztuka myślenia. Zachęta dla licealistów, Warszawa 1993; Heidegger i problem zła, Warszawa 1994; Hermes i Eros. Eseje drugie, Warszawa 1997; Wielkie Wędrowanie, Warszawa 1998; Światłocienie zła, Warszawa 1998; Pan Sokrates. Eseje trzecie, Warszawa 2000; Św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej, Gdańsk 2000; Filozofia jako sztuka myślenia, Warszawa 2000 (2 wyd. rozszerzone); Swietijat idiot. Projekt za apofaticzna antropołogija, Sofija 2004; Trans, Dostojewski, Rosja, czyli o filozofowaniu siekierą, Gdańsk 2005 – nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia 2006; Nic po ironii. Eseje czwarte, Warszawa 2006; Między anegdotą a doświadczeniem, Gdańsk 2007; Heidegger i problem zła, Gdańsk 2007 (2 wyd.); Logo nieśmiertelności. Platona przypisy do Sokratesa, Gdańsk 2008 – nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia 2009; Kairos. Konferencja w Todtnaubergu, Celan – Heidegger, Gdańsk 2010; Esseje pierwsze, Gdańsk 2014; Metafizyka i metapolityka. Czarne zeszyty Heideggera, Gdańsk 2016.

Upamiętnienie w 2019 roku nakładem Wydawnictwa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN ukazała się książka Cezary Wodziński in memoriam pod redakcją Walerii Szydłowskiej.

Bibliofilskie wydanie sentencji siedmiu mędrców w opracowaniu i tłumaczeniu prof. Cezarego Wodzińskiego. Publikacja przygotowana została z okazji otwarcia nowej ekspozycji Królewskiej Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii, które odbyło się 20 czerwca 2015 roku i któremu towarzyszyło przedstawienie Teatru Gardzienice Oratorium Pytyjskie. 25 maja 2013 r. w Łazienkach Królewskich odsłonięta została kopia antycznego Omfalosa z Delf - uważanego niegdyś za pępek świata i wyrocznię, wykonana przez współczesną grecką artystkę Christinę Papageorgiou. Wykuty z marmuru stożkowy posąg, na którym umieszczono wybrane sentencje siedmiu mędrców, znalazł się w bezpośrednim sąsiedztwie Świątyni Sybilli. Przygotowana publikacja przybliża czytelnikom wciąż aktualne zalecenia starożytnych mędrców, wychwalające rozsądek i umiar we wszystkich poczynaniach.


PORTRAIT with HISTORY


"... Professor of philosophy. Favorite activities: long feasting with friends; reading and writing incongruous limerics; catching Socrates and Heidegger for words; rush-swamp sailing; catching big fish and goldfish; listening to and singing Cossack songs; reporting the Poland-Argentina match against 1974 (3: 2); chopping wood and planing left and right; amusing ladies; fancying and seducing beautiful girls; killing with a flypack; admiring handicrafts; watching Kairos; looking at nothing every day; collecting smiles after all ... "- Cezary Wodziński.


Cezary Waldemar Wodziński (born May 27, 1959 in Lębork, died June 12, 2016, after several years of struggling with polyneuropathy, was buried at the Bródno cemetery in Warsaw) - philosopher, historian of philosophy, translator, essayist, professor of humanities, academic teacher Of the Jagiellonian University and the University of Warsaw, researcher at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences.

In 1978 he graduated from the VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusz Reytan in Warsaw. He went to the class with Filip Łobodziński and Andrzej Sosnowski. After graduating from high school, he worked as a paramedic at the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw for a year, before starting his studies, and as a paramedic in the Bieszczady GOPR group.

In the years 1979–1985 he studied philosophy at the University of Warsaw. After studies in 1986–1998, he worked at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences at the Department of Contemporary Philosophy, headed by prof. Barbara Skarga, then by prof. Stanisław Borzym (since 1996 - independent research laboratory). Member of Collegium Invisibile.

In 1989 he defended his doctorate, Knowledge and Salvation. Study of the thought of Lev Shestov under the supervision of prof. Barbara Skarga. In 1994, he obtained his habilitation thesis Heidegger and the Problem of Evil, which was awarded by the Prime Minister. In 1999 he was awarded the title of professor of humanities.

Since 1999, full professor at IFiS PAN. In 2001–2011, full professor at the Institute of Culture of the Jagiellonian University. Since 2011, full professor at the College of "Artes Liberales" of the University of Warsaw and Chairman of the Council of the Foundation for Thinking im. Barbara Skarga.


On November 9, 2013, I met Cezary Wodziński for the first time, during Zygmunt Bauman's visit to Łazienki Królewskie in Warsaw. We met for lunch at the Belvedere Resturation. Wodziński and Bauman, several times went outside to smoke a cigarette, I accompanied them, even though I did not smoke, it was a great time to take photos and listen to what they had to say outside the table, which was also very private.

Already in Łazienki Królewskie, I made an appointment with Cezary Wodziński that I would visit him in Ubliki in Masuria, near Orzysz, where he has his house and studio. On September 22, 2015, we met in Ublik near Orzysz, which was also interesting to me, because that was where the Masurian poet, Michał Kajka, who was the patron of my 11th Secondary School in Łódź, which I attended, died in 1940. Hardly anyone knew who Michał Kajka was. We spent the whole day in his studio and beautiful surroundings, ignoring his polyneuropathies, which resulted in sensory and movement disorders. You can't see it in the photos, and the conversations were fascinating, as with most prominent philosophers.


He published, among others: Knowledge and salvation. Lew Szestow's Study of Thought, Warsaw 1991; And what after philosophy ... Essays of Philosophy, Warsaw 1992; Philosophy as the art of thinking. Zachęta dla secondary school students, Warsaw 1993; Heidegger and the problem of evil, Warsaw 1994; Hermes and Eros. Second Eseje, Warsaw 1997; The Great Wandering, Warsaw 1998; Chiaroscuro of Evil, Warsaw 1998; Mr. Socrates. Eseje third, Warsaw 2000; St. Idiot. Project of apophatic anthropology, Gdańsk 2000; Philosophy as the art of thinking, Warsaw 2000 (2nd extended edition); Holy idiot. Project for an apophatic anthropology, Sofija 2004; Trans, Dostoyevski, Russia, or on philosophizing with an ax, Gdańsk 2005 - nomination for the Gdynia 2006 Literary Award; Nothing irony. Eseje fourth, Warsaw 2006; Between an anecdote and experience, Gdańsk 2007; Heidegger and the problem of evil, Gdańsk 2007 (2nd ed.); Logo of immortality. Plato's Footnotes to Socrates, Gdańsk 2008 - nomination for the Gdynia 2009 Literary Award; Kairos. Conference in Todtnaubergu, Celan - Heidegger, Gdańsk 2010; First Essays, Gdańsk 2014; Metaphysics and metapolitics. Black Heidegger notebooks, Gdańsk 2016.

Commemoration in 2019, the book Cezary Wodziński in memoriam, edited by Waleria Szydłowska, was published by the Publishing House of the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences.

Bibliophile edition of the sentences of the seven wise men, edited and translated by prof. Cezary Wodziński. The publication was prepared on the occasion of the opening of the new exhibition of the Royal Sculpture Gallery in the Old Orangery, which took place on June 20, 2015 and which was accompanied by the performance of the Gardzienice Theater Pythian Oratory. On May 25, 2013, in Łazienki Królewskie, a copy of the ancient Omphalus of Delphi - once considered to be the navel of the world and an oracle, made by the contemporary Greek artist Christina Papageorgiou was unveiled. A conical statue made of marble, on which selected sayings of the seven sages were placed, was located in the immediate vicinity of the Temple of the Sibyl. The prepared publication introduces readers to the still valid recommendations of the ancient sages, praising reason and moderation in all activities.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page