top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Władysław Biernacki-Poray„…Władysława Biernackiego-Poraya spotkałem po raz pierwszy w marcu 1981 roku w Nowym Jorku, w jego biurze. Muszę powiedzieć, że zrobił na mnie duże wrażenie, tak samo jego niesamowite biuro. Zrobiłem serię zdjęć, które łącznie z tekstem opublikowałem w nowojorskim Nowym Dzienniku…” – Czesław Czapliński.

 

Nowojorski tygodnik „PRZEGLĄD POSKI” – 28 maja-3 czerwca 1981 - Czesław Czapliński - Projekty inżyniera Poraya:

Władysław Biernacki-Poray urodził się w 1924 roku we Lwowie, studia architektoniczne ukończył w Rzymie.


W 1950 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, a już w 1954 roku otworzył w Montclair w New Jersey biuro projektów – „Biernacki-Poray and Associates”. Od tego czasu zaprojektował czasu zaprojektował kilkanaście centrów handlowych oraz szpitali w różnych Stanach USA i w Kanadzie, m.in. Federal Building i Columbia Hospital w Newarku, kościół Św.Wojciecha na Staten Island (wybrany przez Departament Stanu jako jeden z dziesięciu najlepszych projektów architektonicznych w USA).

Architekt współpracował przy projekcie lotniska JFK w Nowym Jorku; budynek PAN AM i Eastern są jego dziełem.


Współpracę z Polska nawiązał w 1958 roku, kiedy jego trzyletnia córka Krysia nagle zachorowala. Chociaż lekarze dawali nadzieję szybkiego powrotu dziecka do zdrowia – długa noc, jakę spędził ojciec przy nieprzytomnej córce, przyniosła refleksje i postanowienie aktywnej pomocy dzieciom.

Dzecko wkrótce wyzdrowiało a inżynier Poray przystąpił do realizacji zamysłu wybudowania szpitala dziecięcegow Polsce.

W Polsee przeprowadził niezbędne rozmowy z przedstawicielami Akademii Medycznej i Ministerstwa Zdrowia, w Waszyngtonie spotkał się z wpływowymi członkami Senatu i Izby Reprezentantów, których przekonał o słuszności zamierzenia i konieczności poparcia. To był początek Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Krakowie.

Lata 1962-65 to okres intensywnych prac budowlanycheh; pomimo trudności i wbrew narastającym problemom technicznym     budowa postępowała  w      iScie amerykańskim tempie.


a Otwarcie szpitala, 11 grudnia 1965 roku, przyleciała delegacja amerykańska osobistym samolotem prezydenta Johnsona, podkreślając w ten sposób waźność przedsiewzięcia. Odsłonięto wówczas tablicę w językach polskim i angielskim, następujący tekst: 'By służył pomyślności i zdrowiu dzieci polskich oraz utrwalaniu przyjaźni między narodami Stanów Zjednoczonych i Polski; szpital ten ufundowany został przez naród amerykanski".

Wsółpraca inżyniera Poraya przy rozbudowie tego kompleksu trwała i później.

Instytut Pediatrii AM w Krakowie zaliczany jest do największych ośrodków lecznictwa dziecego w Europie – łączy amerykańskie planowanie i wyposażenie z polskim talentem medycznym, co daje doskonałe wyniki.

Biuro inż. Poraya, założone w 1960 roku w Warszawie, zaprojektowało też wieżowiec LOT-u usytuowany naprzeciw Dworca Centralnego, opracowało projekt najwyższego w Europie biurowca – Ministerstwa Przemysłu Maszynowego, liczącego 60 pięter i mającego pomieścić oprócz polskich biur również biura wszystkich zagranicznych partnerów. Wykonało projekt i współpracowało przy budowie internatu dla dzieci ociemniałych w Laskach pod Warszawą.


W 1980 roku wraz z inż. T.Krzysialiem architekt odnósł duży sukces w międzynarodowym konkursie na Centrum Islamistyczne w Madrycie. O polskich architektach wyraża się z największym uznaniem: "...jeśli mają dobre warunki pracy, to tworzą znakomite dzieła, znacznie lepsze niż Japończycy”. We wspomnianym konkursie cztery polskie zespoły byty w pierwszej dziesiątce - na 1000 zgłoszonych projektów.

Inżynier Poray otworzył filię swojego biura również w Afryce, najpierw w Arabii Saudyjskiej. a potem w Nigerii. Największym z dotychczasowych przedsięwzięć architekta jest budowa centrum w Nigerii, wartości około 1 miliarda dołarów. Centrum projektowania znajduje się w Montclair; natomiast filie - w Polsce i Nigerii - adoptują projekty do warunków miejscowych.

Władysław Biernacki-Poray jest członkiem Rady Ekonomicznej, zajmującej się współpracą między Polską i Stanami Zjednoczonymi.

 

William Grimes – The New York Times (7 X 1995) - Wladyslaw O. Biernacki-Poray, 71, Architect: – „..Władysław Otton Biernacki-Poray, architekt, który założył i zaprojektował Amerykański Szpital Badawczy dla Dzieci w Krakowie, zmarł w środę w Warszawie, gdzie przebywał w podróży służbowej. Miał 71 lat i mieszkał w Montclair w stanie New Jersey.

Przyczyną był zawał serca – powiedziała jego córka Krystyna Poray-Goddu.

Pan Biernacki-Poray urodził się we Lwowie w Polsce, obecnie Lwowie na Ukrainie. Do Wojska Polskiego wstąpił w 1939 roku i po odbyciu niewoli rosyjskiej służył w 2. Korpusie Polskim 8. Armii Brytyjskiej na Bliskim Wschodzie i we Włoszech. Otrzymał odznaczenia za męstwo w bitwie pod Monte Cassino we Włoszech, gdzie został ranny.


Po studiach architektonicznych na Uniwersytecie w Rzymie i Polish University College w Londynie pan Biernacki-Poray pracował jako architekt w Wielkiej Brytanii. W 1952 roku przybył do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował dla architektów Manhattanu Howard T. Fisher & Associates, a następnie w 1955 roku założył własną firmę Biernacki-Poray & Associates.

W 1958 r. przekonał senatorów Huberta H. Humphreya z Minnesoty i Jacoba K. Javitsa z Nowego Jorku, obu Demokratów, do poprowadzenia wysiłków na rzecz nowelizacji ustawy Battle Act z 1950 r., która uniemożliwiała rządowi Stanów Zjednoczonych wydawanie polskiej waluty na budowę czegokolwiek w Polsscea komunistycznej. Stany Zjednoczone pozyskały pieniądze ze sprzedaży nadwyżek produktów rolnych.

Znowelizowana ustawa pozwoliła przeznaczyć pieniądze na szpital dziecięcy, który ukończono w 1965 roku.

zpital, obecnie Instytut Pediatryczny Uniwersytetu Medycznego w Krakowie, jest jednym z największych szpitali dziecięcych w Europie, dysponującym 720 łóżkami. Za założenie szpitala pan Biernacki-Poray został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski, jednym z najwyższych odznaczeń cywilnych w kraju.

Pan Biernacki-Poray zaprojektował także Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej i klasztor Ojców Paulinów w Doylestown w Pensylwanii oraz Budynek Federalny w Newark.

Oprócz córki, pani Poray-Goddu z Manhattanu, pozostawił po sobie żonę Zofię; syn Marek z Montclair; kolejna córka, Renia, z Burlington, Vt. i dwójka wnucząt…”.

 

PORTRAIT with HISTORY Wladyslaw O. Biernacki-Poray


“…I met Władysław Biernacki-Poray for the first time in March 1981 in New York, in his office. I must say that I was very impressed with his amazing office. I took a series of photos which, together with the text, were published in New York's Nowy Dziennik…” – Czesław Czapliński.

 

New York weekly " PRZEGLĄD POSKI" - May 28-June 3, 1981 - Czesław Czapliński - Projects of engineer Poray:

Władysław Biernacki-Poray was born in 1924 in Lviv and completed his architectural studies in Rome.


In 1950 he emigrated to the United States, and in 1954 he opened a design office in Montclair, New Jersey - "Biernacki-Poray and Associates". Since then, he has designed several shopping centers and hospitals in various United States and Canada, including: Federal Building and Columbia Hospital in Newark, St. Adalbert's Church on Staten Island (selected by the Department of State as one of the ten best architectural projects in the USA).

The architect collaborated on the design of JFK Airport in New York; the PAN AM and Eastern buildings are his work.

He started cooperation with Poland in 1958, when his three-year-old daughter Krysia suddenly fell ill. Although the doctors gave hope for the child's quick recovery, the long night the father spent with his unconscious daughter brought reflections and a decision to actively help the children.


The child soon recovered and engineer Poray started implementing the idea of ​​building a children's hospital in Poland.

In Polsee, he held the necessary talks with representatives of the Medical Academy and the Ministry of Health, and in Washington he met with influential members of the Senate and House of Representatives, whom he convinced of the validity of his intention and the need to support him. This was the beginning of the Institute of Pediatrics of the Medical University of Krakow.

The years 1962-65 were a period of intensive construction works; Despite the difficulties and growing technical problems, construction progressed at a truly American pace.

The American delegation arrived at the opening of the hospital on December 11, 1965 on President Johnson's personal plane, thus emphasizing the importance of the project. A plaque was then unveiled in Polish and English, with the following text: 'To serve the well-being and health of Polish children and to strengthen the friendship between the nations of the United States and Poland; This hospital was funded by the American people.

Engineer Poray's cooperation in the expansion of this complex continued later.


The Institute of Pediatrics of the Medical University of Kraków is one of the largest pediatric treatment centers in Europe - it combines American planning and equipment with Polish medical talent, which gives excellent results.

Engineer's office Poraya, founded in 1960 in Warsaw, also designed the LOT skyscraper located opposite the Central Railway Station, and developed the design of the tallest office building in Europe - the Ministry of Machine Industry, with 60 floors and intended to house, in addition to Polish offices, also the offices of all foreign partners. It designed and cooperated in the construction of a boarding school for blind children in Laski near Warsaw.

In 1980, together with Eng. T. Krzysia, the architect, achieved great success in the international competition for the Islamic Center in Madrid. He speaks highly of Polish architects: "...if they have good working conditions, they create excellent works, much better than the Japanese." In the above-mentioned competition, four Polish teams were in the top ten - out of 1,000 submitted projects.

Engineer Poray also opened a branch of his office in Africa, first in Saudi Arabia. and then in Nigeria. The architect's largest undertaking to date is the construction of a center in Nigeria, worth approximately USD 1 billion. The design center is located in Montclair; while branches - in Poland and Nigeria - adapt projects to local conditions.

Władysław Biernacki-Poray is a member of the Economic Council dealing with cooperation between Poland and the United States.


William Grimes – The New York Times (7 X 1995) - Wladyslaw O. Biernacki-Poray, 71, Archi“…Wladyslaw Otton Biernacki-Poray, an architect who founded and designed the American Research Hospital for Children in Krakow, Poland, died on Wednesday in Warsaw, where he was on a business trip. He was 71 and lived in Montclair, N.J.

The cause was a heart attack, said his daughter, Krystyna Poray-Goddu.

r. Biernacki-Poray was born in Lwow, Poland, now Lvov, Ukraine. He joined the Polish Army in 1939 and, after spending time as a Russian prisoner, served with the Second Polish Corps of the British Eighth Army in the Middle East and Italy. He received decorations for valor in the battle of Monte Cassino, Italy, where he was wounded.

After studying architecture at the University of Rome and Polish University College in London, Mr. Biernacki-Poray worked as an architect in Britain. In 1952 he came to the United States, where he worked for the Manhattan architects Howard T. Fisher & Associates before starting his own company, Biernacki-Poray & Associates, in 1955.

In 1958, he persuaded Senators Hubert H. Humphrey of Minnesota and Jacob K. Javits of New York, both Democrats, to lead an effort to amend the Battle Act of 1950, which prevented the United States Government from spending Polish currency to build anything in Communist Poland. The United States had acquired the money from sales of surplus agricultural products.

The amended act allowed the money to be used to the children's hospital, which was completed in 1965.

The hospital, now the Pediatric Institute of the Medical University of Krakow, is one of the largest children's hospitals in Europe, with 720 beds. For establishing the hospital, Mr. Biernacki-Poray was awarded the Order of Polonia Restytuta, one of the country's highest civilian honors.

Mr. Biernacki-Poray also designed the Lady of Czestochowa Shrine and Pauline Fathers' monastery in Doylestown, Pa., and the Federal Building in Newark.

In addition to his daughter Mrs. Poray-Goddu, of Manhattan, he is survived by his wife, Zofia; a son, Marek, of Montclair; another daughter, Renia, of Burlington, Vt., and two grandchildren…”.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Yorumlar


bottom of page