top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Tony Bennett

Zaktualizowano: 21 lip 2023


„…Bardzo wcześnie wiedziałem, że jakoś będę śpiewał, rysował i malował przez całe życie…” – Tony Bennett.

Kiedy dowiedziałem się kilkanaście dni wcześniej, że w listopadzie 1986 będę miał szansę spotkać osobiście i fotografować Tonny Bennetta w Nowym Jorku, gdzie miał się przygotowywać do dużych występów, zaczęłem odgrzebywać materiały, które o nim zgromadziłem. Od lat chciałem go fotografować i zobaczyć na wyciągnięcie ręki. Jego nizwykle ostre i wyraziste rysy twarzy, genialnie nadają się do portretów, które mogą coś powiedzieć.

Anthony Dominick Benedetto (Tony Bennett - pseudonim artystyczny) (ur. 3 sierpnia 1926 r. w Astorii w Queens w Nowym Jorku, we włosko-amerykańskiej rodzinie, zmarł 21 lipca 2023 r. w Nowym Jorku) – piosenkarz, malarz (tworząc dzieła pod nazwiskiem Anthony Benedetto).

Jego ojciec urodził się w Podàrgoni, Kalabria, Włochy, a jego matka w Stanach Zjednoczonych. Po tym, jak jego rodzice wyemigrowali z Kalabrii. Dorastał ze starszą siostrą: Marią i starszym bratem: Johnem Jr. Jego ojciec zmarł, gdy miał zaledwie 10 lat. Jeden z jego wujów, który był tancerzem stepowania, zbliżył go do świata rozrywki. Ponieważ Anthony już śpiewał. W 1936 roku zaśpiewał przed burmistrzem Nowego Jorku na inauguracji słynnego mostu Triborough Bridge. Czym już w wieku 16 lat, pomagał finansowo rodzinie. Karierę muzyczną rozpoczął od śpiewania w kilku włoskich restauracjach właśnie w dzielnicy Queens, gdzie mieszkał. W 1944 roku, kiedy miał 18 lat, zaciągnął się do wojska w Niemczech, podczas II wojny światowej, był w 63. Dywizją Piechoty, gdzie brał udział w wyzwoleniu obozu koncentracyjnego Landsberg.

W 1949 r. Bennett został zaproszony na trasę koncertową przez Boba Hope'a, który zaproponował mu zmianę nazwiska na Tony Bennett. W 1950 roku podpisał kontrakt z Columbia Records i nagrał swój pierwszy duży hit „With You”, który sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy, osiągając 1. miejsce na listach przebojów w 1951 roku. Inne jego hity nr 1 to „Blue Velvet”, „Rags to Riches” i „Stranger in Paradise” w latach 1952–54. Bennett był w stanie wykonać od pięciu do siedmiu koncertów dziennie w Nowym Jorku dla tłumów krzyczących nastolatków.


Latem 1956 roku Tony Bennett zaprezentował cotygodniowy program w telewizji NBC (The Tony Bennett Show). W 1957 roku wydał album „The Beat of My Heart”. W 1962 roku Tony Bennett otrzymał dwie pierwsze nagrody Grammy w kategoriach: „Record of the Year” i „Best Male Vocal Performance” jako solista z piosenką „I Left My Heart in San Francisco”. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych kilkakrotnie współpracował z postaciami jazzowymi, takimi jak Jimmy McPartland, Bill Evans, George Benson, Dizzy Gillespie i Dexter Gordon.

Koncert w Carnegie Hall w Nowym Jorku w 1962 roku, z udziałem Sid Bernsteina, w połączeniu z piosenką „I Left My Heart In San Francisco”, sprawił, że znów znalazł się na szczycie. Gdy rynek wysechł pod koniec lat siedemdziesiątych, Bennett, walcząc z uzależnieniem od kokainy, opracował kolejny niesamowity powrót na przełomie lat 80. i 90., przemawiając do hipsterów, którzy docenili jego gładkie jazzowe wokale.

Do tej pory pozostaje popularnym i cenionym przez krytyków artystą i wykonawcą koncertów. Zdobył 19 nagród Grammy (w tym nagrodę za całokształt twórczości, wręczoną w 2001 r., oraz dwie nagrody Emmy, a także otrzymał tytuł mistrza jazzu NEA i nagrodę Kennedy Center Honoree. Bennett sprzedał ponad 50 milionów płyt na całym świecie, został wprowadzony do Big Band and Jazz Hall of Fame (1997), opublikował autobiografię „The Good Life: The Autobiography of Tony Bennett” (1998), otrzymał nagrodę za całokształt twórczości od ASCAP (2002). Uhonorowany przez ONZ nagrodą „Citizen of the World”. W 80 rocznicę urodzin w 2006 r. Tony Bennett cieszył się z gratulacji od milionów fanów z całego świata. W listopadzie 2006 roku Bennett zorganizował Gala w Kodak Theater w Los Angeles.

Był bliskim przyjacielem Franka Sinatry i 2001 roku założył High School of Performing Arts – Frank Sinatra w Queens, w New York. Jest współzałożycielem, wraz z żoną Susan Benedetto (z domu Susan Crow), organizacji charytatywnej „Exploring the Arts”.

Został wyróżniony gwiazdą na Hollywood Walk of Fame.

Kiedy we wrześniu 2011 roku, miał 85 urodziny, jego album „Duets II” znalazł się na szczycie listy Billboard 200, stał się najstarszym żyjącym artystą w historii, który zdobył najwyższą pozycję. We wrześniu 2014 r. Bennett pobił własną płytę w wieku 88 lat, gdy jego duetowy album „Cheek to Cheek” z Lady Gaga zadebiutowała również na # 1.

Zawsze Bennett podkreśla, że to, co go interesuje, to znajomość dawnych mistrzów m.in.: Frank Sinatra, Louis Armstrong, Cary Grant, Fred Astaire… mówił: „…a jeśli coś się stanie i nie będę mógł dobrze śpiewać, to będę malował do końca życia...”.

Wracając do moich zdjęć Tony Bennetta w 1986 r., to zupełne szaleństwo, styl poruszania się, mówienia, spojżenie, nie mam straconych ujęć. Nie zrobiłem ich dużo, ale są niezwykle wyraziste. Jak spojżenie w oczy, to takie, że aż ciarki przechodzą, jak profil, to stuprocentowy. Spotkałem jeszcze Tony Bennetta pewnie 2-3 razy później, ale już nie było tego nastroju co za pierwszym razem.

„…Myślę, że we wszystkich dziedzinach sztuki są tylko ludzie, którzy mają dar. Myślę, że to pewna duchowość, to dar od Boga, który mają tylko niektóre osoby…” - Tony Bennett.

PORTRAIT with HISTORY Tony Bennett

„…I knew very early that somehow I would sign and draw and paint my whole life…” – Tony Bennett.

When I found out a few days earlier that in November 1986 I would have a chance to meet in person and photograph Tonny Bennett in New York, where he was preparing for large performances, I began to dig away the materials that I collected about him. For years I wanted to photograph and see him at my fingertips. His extremely sharp and expressive facial features are brilliant for portraits that can say something.

Anthony Dominick Benedetto (Tony Bennett - artistic nickname) (born on August 3, 1926 in Astoria, Queens, New York, in an Italian-American family; died on July 21, 2023 in New York City) - singer, painter (creating works under the name Anthony Benedetto).


His father was born in Podàrgoni, Calabria, Italy, and his mother in the United States. After his parents emigrated from Calabria. He grew up with his older sister: Maria and older brother: John Jr. His father died when he was only 10 years old. One of his uncles, who was a tap dancer, brought him closer to the world of entertainment. Because Anthony was already singing. In 1936 he sang to the mayor of New York at the inauguration of the famous Triborough Bridge. At the age of 16, he helped his family financially. He began his musical career singing in several Italian restaurants in the Queens district, where he lived. In 1944, when he was 18, he enlisted in Germany, during World War II, he was in the 63rd Infantry Division, where he took part in the liberation of the Landsberg concentration camp.

In 1949, Bennett was invited to tour by Bob Hope, who offered him a change of name to Tony Bennett. In 1950, he signed with Columbia Records and recorded his first major hit, "With You," which sold over a million copies, reaching # 1 on the charts in 1951. His other hits No. 1 are "Blue Velvet", "Rags to Riches" and "Stranger in Paradise" in 1952–54. Bennett was able to perform five to seven concerts a day in New York for crowds of screaming teenagers.


In the summer of 1956, Tony Bennett presented a weekly program on NBC Television (The Tony Bennett Show). In 1957 he released the album "The Beat of My Heart". In 1962 Tony Bennett received the first two Grammy Awards in the categories: "Record of the Year" and "Best Male Vocal Performance" as a soloist with the song "I Left My Heart in San Francisco". In the seventies and eighties he collaborated several times with jazz characters such as Jimmy McPartland, Bill Evans, George Benson, Dizzy Gillespie and Dexter Gordon. A concert at Carnegie Hall in New York in 1962, with Sid Bernstein, in conjunction with the song "I Left My Heart In San Francisco," brought him to the top again. When the market dried up at the end of the seventies, Bennett, fighting cocaine addiction, developed another amazing return in the late 1980s and early 1990s, speaking to hipster who appreciated his smooth jazz vocals. To date, he remains a popular artist and concert performer, highly valued by critics. He won 19 Grammy Awards (including the 2001 Lifetime Achievement Award, and two Emmy Awards, and was also awarded the NEA Jazz Master and Kennedy Center Honoree Award. Bennett has sold over 50 million albums worldwide, and has been introduced to Big Band and Jazz Hall of Fame (1997), published the autobiography "The Good Life: The Autobiography of Tony Bennett" (1998), received the Lifetime Achievement Award from ASCAP (2002), honored by the UN with the Citizen of the World Award. Tony Bennett's 80th birthday in 2006 enjoyed the congratulations of millions of fans from around the world.In November 2006, Bennett hosted the Gala at the Kodak Theater in Los Angeles.

He was a close friend of Frank Sinatra and in 2001 he founded the High School of Performing Arts - Frank Sinatra in Queens, New York. He is a co-founder, together with his wife Susan Benedetto (nee Susan Crow), a charity organization "Exploring the Arts". He was awarded a star on the Hollywood Walk of Fame. When he had his 85th birthday in September 2011, his album "Duets II" topped the Billboard 200 list and became the oldest living artist in history to reach the highest position. In September 2014, Bennett beat his own album at the age of 88, when his duo album "Cheek to Cheek" with Lady Gaga also debuted at # 1. Bennett always emphasizes that what interests him is the knowledge of old masters, among others: Frank Sinatra, Louis Armstrong, Cary Grant, Fred Astaire ... he said: "... and if something happens and I can't sing well, I will he painted until the end of his life ... ". Returning to my pictures of Tony Bennett in 1986, it is complete madness, style of movement, speaking, look, I have no lost shots. I didn't do them a lot, but they are extremely expressive. Like looking into the eyes, it's such that the shivers pass, like a profile, is 100%. I met Tony Bennett probably 2-3 times later, but the mood was not there the first time.


„…I think in all of the arts there are just certain people that have a gift. I think it’s a certain spirituality, it’s a God-given gift that just certain individuals have…” – Tony Bennett.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page