top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Tina Turner

Zaktualizowano: 25 maj 2023


“…Mam prosty, dziecięcy obraz świata i chcę go zatrzymać. Właśnie dlatego nie zostałam częścią świata Beverly Hills. Tylu pretensjonalnych ludzi. Oni, po prostu, nie są prawdziwi…” – Tina Turner.

W ciągu kilkudziesięciu lat kariery sprzedała ponad 180 milionów płyt uznana została za „Królową Rock & Rolla” i ikoną stylu. Jej majątek wyceniany jest na 200 milionów dolarów.

Kiedy kilka dni wcześniej, dowiedziałem się, że mam szanse 3 września 1986 r., po raz pierwszy zrobić zdjęcia Tiny Turner w Nowym Jorku. Zacząłem intensywnie się przygotowywać. Czytałem co się dało, wypytywałem ludzi. Proszę tylko nie zapominajcie, że nie było jeszcze wtedy Google, który powstał dopiero w 1998 r. Nie mówiąc już o komputerach w domu. Wówczas kilka komputerów jakie były na świecie, były wielkości domów. W każdym razie głowa mi pęczniała od informacji. A rzeczywistość okazała się taka, że w ciągu kilkunastu minut, zrobiłem zdjęcia, które do dziś wzbudzają sensacje.

Po zdjęciach, kiedy miałej już zrobione i opracowane odbitki w ciemni wysłałem jej kilka z pytaniem, że chciałbym je użyć na swojej wystawie, otrzymałem list od jej sekretarki, niezwykle miły list, że „…Tina was very impressed by the portrait you sent and wishes to say she would be honored to have you display it in your exhibit…”.

Pamiętam jak użyłem jednego z jej portretów na olbrzymi plakat, reklamujący moją wystawę pt.”Famous Faces” w Museum im Schatstall w Niemczech (2013), to samochody na ulicy zwalniały, a ich kierowcom mocniej zaczynało bić serce.

Tina Turner, właściwie Anna Mae Bullock (ur. 26 listopada 1939 w Nutbush, Tennessee, zm. 24 maja 2023 w Szwajcarii) – piosenkarka, autorka tekstów, tancerka, aktorka.

Pisząc o Tinie Turner, to właściwie można tylko wymieniać jej osiągnięcia, które nie mają końca. Początki aktywności Turner w przemyśle muzycznym datują się na lata 1959–1960. We wczesnych latach kariery występowała wraz z Ikiem Turnerem w zespole rock & rollowym „Ike & Tina Turner” jako wokalistka. Był on tzw. supportem na trasie The Rolling Stones w 1969 roku. Wraz z Ikiem zostali uhonorowani miejscem w Rock & Roll Hall of Fame w 1991 roku.

W 1983 roku, po opuszczeniu zespołu, jej piąty solowy album „Private Dancer” odniósł ogólnośwatowy sukces, osiągając nakład sprzedaży 20 milionów egzemplarzy.

Jest laureatką siedemdziesięciu prestiżowych nagród spośród stu nominacji, w tym aż ośmiu nagród Grammy, co czyni ją najczęściej nagradzaną artystką rock & rollową w historii. Została wprowadzona do Grammy Hall of Fame. W 1986 roku otrzymała swoją gwiazdę w Hollywood Walk of Fame. Odznaczono ją Orderem Sztuki i Literatury we Francji.

Tina Turner jest córką Afroamerykanina i Indianki. Zaczynała karierę muzyczną od śpiewania w chórach kościelnych muzyki gospel. Karierę profesjonalną rozpoczęła w chórkach towarzyszących popularnym pod koniec lat 50. grupom muzyki pop. Punktem zwrotnym w jej karierze był moment, gdy została dostrzeżona przez słynnego muzyka Ike’a Turnera. Powstał związek sceniczny Ike & Tina Turner, stał się jednym z najbardziej znanych duetów, a również małżeństwem obojga artystów.

Jednak uzależnienie od alkoholu i narkotyków Ike Turnera doprowadziły do rozwodu pary w 1978 roku. W 1984 Tina Turner porzuciła nie tylko swój muzyczny styl, lecz także skromny wizerunek sceniczny na rzecz wizerunku megagwiazdy i symbolu seksu. Lata pomiędzy 1984 a 1992 były dla niej pasmem wielkich sukcesów. W szczególności koncerty przyciągały miłośników jej muzyki.

W 1993 roku powstał film pt. „Tina” opowiadający o jej życiu Tiny.

Do historii przeszedł występ Tiny Turner i Erica Clapton na Wembley, 1987.

W 1996 roku wydała album zatytułowany „Wildest Dreams” i wyruszyła w kolejną trasę koncertową. W 2004 roku Turner wydała album-składankę zatytułowaną „All the Best”, zawierającą największe przeboje w dorobku artystki.

W 2008 roku, podczas 50. gali rozdania nagród Grammy, Turner zaśpiewała „What’s Love Got to Do with It” oraz „Better Be Good to Me”.

W 2009 roku zakończyła karierę, mieszka w Kusnacht w Szwajcarii od wielu lat, ma obywatelstwo szwajcarskie. Zmieniła kraj zamieszkania z miłości, jak sama powiedziała - jej partnerem jest niemiecki impresario Erwin Bach, młodszy od Turner o wiele lat. Co ciekawe, dla niego nauczyła się niemieckiego.


„…Jeśli nie jesteś z niczego zadowolony – swojej matki, ojca, męża, żony, pracy, szefa, samochodu – cokolwiek to jest, pozbądź się tego. Wtedy odkryjesz, że kiedy jesteś wolny, twoja prawdziwa kreatywność i twoje prawdziwe „ja” mogą wyjść na jaw…” – Tina Turner.


PORTRAIT with HISTORY Tina Turner

"... I have a simple, child's picture of the world and I want to keep it. That's why I didn't become part of the Beverly Hills world. So many pretentious people. They just aren't real ... "- Tina Turner.

During several decades of her career, she sold over 180 million records and was recognized as the "Rock & Roll Queen" and a style icon. Her assets are valued at $ 200 million.

When I found out a few days earlier that I had a chance on September 3, 1986, I first took photos of Tina Turner in New York. I began to prepare intensively. I read what I could, I asked people. Please don't forget that Google wasn't there at the time, which was only founded in 1998. Not to mention computers at home. At that time, several computers in the world were the size of houses. Anyway, my head was swelling with information. And the reality turned out to be that within a dozen or so minutes, I took photos that are still sensational today.

After the pictures, when she had already made and prepared prints in the darkroom, I sent her a few asking that I would like to use them in my exhibition, I received a letter from her secretary, an extremely nice letter that "... Tina was very impressed by the portrait you sent and wishes to say she would be honored to have you display it in your exhibit ... ".

I remember using one of her portraits on a giant poster, advertising my exhibition "Famous Faces" at the Museum im Schatstall in Germany (2013), cars on the street slowed down, and their drivers started to beat their hearts more strongly.

Tina Turner, actually Anna Mae Bullock (born November 26, 1939 in Nutbush, Tennessee; died on May 24, 2023 in Switzerland) - singer, songwriter, dancer, actress.

Writing about Tina Turner, you can actually list her achievements that have no end. The beginnings of Turner's activity in the music industry date back to 1959–1960. In the early years of her career, she performed with Ik Turner in the rock & roll band "Ike & Tina Turner" as a vocalist. He was so-called support on The Rolling Stones in 1969. He and Ik were honored with a place at the Rock & Roll Hall of Fame in 1991. In 1983, after leaving the band, her fifth solo album "Private Dancer" achieved worldwide success, with a circulation of 20 million copies. She has won seventy prestigious awards out of a hundred nominations, including eight Grammy Awards, which makes her the most-awarded rock & roll artist in history. She was introduced to the Grammy Hall of Fame. In 1986, she received her star on the Hollywood Walk of Fame. She was awarded the Order of Arts and Literature in France. Tina Turner is the daughter of an African American and Indian. She began her musical career by singing gospel music in church choirs. She began her professional career in backing vocals of popular pop music groups in the late 1950s. The turning point in her career was the moment when she was noticed by the famous musician Ike Turner. The stage association Ike & Tina Turner was created, became one of the most famous duets, as well as the marriage of both artists. However, Ike Turner's alcohol and drug addiction led to the couple's divorce in 1978. In 1984, Tina Turner abandoned not only her musical style, but also a modest stage image in favor of the image of a superstar and a symbol of sex. The years between 1984 and 1992 were a series of great successes for her. In particular, the concerts attracted lovers of her music. In 1993, a film was made "Tina" telling about her life Tina.

Tina Turner and Eric Clapton's performance at Wembley, 1987, went down in history. In 1996, she released an album entitled "Wildest Dreams" and went on another tour. In 2004, Turner released an album-compilation titled "All the Best," containing the artist's greatest hits. In 2008, at the 50th Grammy Awards Gala, Turner sang "What’s Love Got to Do with It" and "Better Be Good to Me". In 2009 she ended her career, she has lived in Kusnacht, Switzerland for many years, she has Swiss citizenship. She changed the country of residence for love, as she said - her partner is the German impresario Erwin Bach, younger than Turner for many years. Interestingly, she learned German for him.

"... If you are not satisfied with anything - your mother, father, husband, wife, job, boss, car - whatever it is, get rid of it. Then you will discover that when you are free, your true creativity and your true self can come to light ... "- Tina Turner.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page