top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Thomas York-Burasiewicz“…Tomasza Burasiewicza spotkałem 20 grudnia 1986 r. w Nowym Jorku w jego pracowni, gdzie zrobiłem mu portret, który znalazł się w magazynie PRO ARTE (Summer 1987) w artykule pt. „Malarz powinien iść sam przez życie”, który napisał Z.Michael Legutko, gdzie Burasiewicz powiedział m.in.”…Mój profesor, Stanisław Borysowski, był bardziej pedagogiem niż malarzem. Zwrócił moją uwagę na Holendrów, głównie Rembrandta, który do dziś pozostał dla mnie największym mistrzem. Interesował mnie również Hieronim Bosch. Przyznać jednak muszę – I to mnie bardzo cieszy – że szkoła nie nauczyła mnie jakiegoś jednego stylu…” – Czesław Czapliński.

 


Thomas York-Burasiewicz (ur. 18 lutego 1943 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Polska; zm. 21 października 2008 w St. Luke's Hospital w Fountain Hill, Pensylwania, USA) – artysta malarz, grafik, ilustrator.

Przybył do Stanów Zjednoczonych w 1981; syn Jerzego Burasiewicza i Wiesławy (Mateckiej); poślubił Christine York (Jasiewicz).

Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Gdańsku (Polska); School of Visual Arts i Pratt Institute w Nowym Jorku.

Był projektantem graficznym w Państwowej Pracowni Sztuk Pięknych, Szczecin (Polska), 1975-81; grafikiem w Jeff Feinen Studio, Buffalo (NY), 1983-84; Maria Miller Design Studio, 1985-86; Preview Studio, 1986-87; Taylor & Ives Studio, 1987-90; "Graphland" Design Studio, 1990, Nowy Jork.Autor licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych, m.in.: Biuro Wystaw Artystycznych (BWA), Szczecin, Kunsthalle, Rostock (Niemcy), 1978; Bourout, Budapeszt (Węgry), 1979; Wiedeń (Austria), 1980; Instytut Międzynarodowy, 1982; Galeria 41, 1983; Buffalo (NY);  Gallery of American Artists, Nowy Jork, 1984, 1992; Expo '85 Art Show, 1985; Art Mobile Gallery, 1986; Emergining Collector, 1987; Celadon Gallery, 1987, 1991, Nowy Jork.

Członek stowarzyszenia New York Artists Equity Association; Kongres Polsko-Amerykański (PAC).

Wyróżniony m.in.: nagroda na III Polsko-Fińskim Konkursie Grafiki Morskiej, Gdańsk 1979; nagroda główna, Konkurs Ogólnopolski, Wojewoda Bydgoski (Polska), 1979; Medal i nagroda Złote Grono na Festiwalu Laureatów Festiwali i Konkursów 1977 i 1978, Zielona Góra (Polska), 1979; I nagroda za Konik Morski, Szczecin 1978; nagroda na Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa, Rzeszów, 1978; złoty medal, I nagroda, Ministerstwo Kultury i Sztuki, srebrna paleta, nagroda specjalna, XVI Ogólnopolska Wystawa Malarstwa, Bielsko-Biała (Polska), 1978; nagroda, Exhibition of the Artist's Choice, Nowy Jork, 1987; Nagroda Doris Lee za Znikający krajobraz, 1990.

" …Nie szukam kontaktów ani rozmów o swom malarstwie; nie chce o nim dyskutować. Sam zadaje sobie pytania i sam szukam odpowiedzi na nie odpowiedzi. Nie boję się konfrontacji, nie mam kompleksow. Uważam, że malarz powinien iść sam przeż źycie. Cenię bardzo zdanie mojej żony Krystyny, która mi pomaga i artystycznie i materialnie…” – Tomasz Burasiewicz.PORTRAIT with HISTORY Thomas York-Burasiewicz


       “…I met Tomasz Burasiewicz on December 20, 1986 in New York in his studio, where I made a portrait of him, which was published in the PRO ARTE magazine (Summer 1987) in the article entitled "A painter should go through life alone", written by Z.Michael Legutko, where Burasiewicz said, among others – "...My professor, Stanisław Borysowski, was more of a teacher than a painter. He drew my attention to the Dutch, mainly Rembrandt, who remains my greatest master to this day. I was also interested in Hieronymus Bosch. However, I must admit - and this makes me very happy - that school did not teach me any one style..." - Czesław Czapliński.Thomas York-Burasiewicz (born Feb. 18, 1943, Ostrowiec Świętokrzyski, Poland; died Oct. 21, 2008 in St. Luke's Hospital, Fountain Hill, PA) – artist painter, graphic designer, illustrator.

Came to U.S., 1981; son of Jerzy Burasiewicz and Wieslawa (Matecka); married Christine York (Jasiewicz). 

tate Higher School of Fine Arts, Gdansk (Poland); School of Visual Arts, and Pratt Institute, New York City. 

Graphic designer, State Workshop for Fine Arts, Szczecin (Poland), 1975-81; graphic designer, Jeff Feinen Studio, Buffalo (NY), 1983-84, Maria Miller Design Studio, 1985-86, Preview Studio, 1986-87, Taylor & Ives Studio, 1987-90, "Graphland" Design Studio, 1990 -, New York City. 

Author numerous one person and group exhibitions, i.a.: Biuro Wystaw Artystycznych (BWA), Szczecin, Kunsthalle, Rostock (Germany), 1978, Bourout, Budapest (Hungary), 1979, Vienna (Austria), 1980, International Institute, 1982, Gallery 41, 1983, Buffalo (NY), Gallery of American Artists, New York City, 1984, 1992, Expo '85 Art Show, 1985, Art Mobile Gallery, 1986, Emergining Collector, 1987, Celadon Gallery, 1987, 1991, New York City. 

Member of New York Artists Equity Association; Polish American Congress (P.A.C.). 

Honors: award at 3rd Polish - Finnish Competition of Marine Graphics, Gdansk, 1979; principal prize, All Poland Competition, Voivode of Bydgoszcz (Poland), 1979; Golden Grape medal and award at Festival of 1977 and 1978 Laureates of Festivals and Competitions, Zielona Gora (Poland), 1979; 1st award for Sea Horse, Szczecin, 1978; award on All Poland Exhibition of Painting, Rzeszow, 1978; gold medal, 1st prize, Polish Ministry of Culture and Art, silver palette, special prize, 16th All Poland Exhibition of Painting, Bielsko-Biala (Poland), 1978; award, Exhibition of the Artist's Choice, New York City, 1987; Doris Lee award for The Vanishing Landscape, 1990.        “…I am not looking for contacts or conversations about my painting; I don't want to discuss it. I ask myself questions and I look for answers to them myself. I'm not afraid of confrontation, I have no complexes. I believe that a painter should go through life alone. I really value the opinion of my wife Krystyna, who helps me both artistically and materially..." - Tomasz Burasiewicz.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page