top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Thanksgiving Day

Zaktualizowano: 8 sty 2022


Thanksgiving Day - Święto Dziękczynienia to jedno z najważniejszych świąt w Stanach Zjednoczonych. W odróżnieniu od Bożego Narodzenia, obchodzą je Amerykanie należący do wszystkich grup etnicznych i religijnych.


Tegoroczna (26 XI 2020) Macy’s Thanksgiving Day Parade odbędzie się w formie wirtualnej – poinformował burmistrz Nowego Jorku, Bill de Blasio. Zaznaczył, że decyzję podjęto w związku z pandemią koronawirusa. “To nie będzie ta sama parada, w jakiej od lat uczestniczymy. Jednak w dalszym ciągu będziemy mieli szansę na poczucie radości i wyjątkowej atmosfery w zawiązku ze Świętem Dziękczynienia” – powiedział de Blasio. Macy’s z kolei zapewniło, że podczas wirtualnej parady w Nowym Jorku nie zabraknie tak charakterystycznych dla niej elementów jak ogromnych balonów, postaci ze znanych kreskówek czy Świętego Mikołaja oraz występów artystycznych. W przemieszczaniu się pomogą między innymi funkcjonariusze nowojorskiej policji, którzy będą eskortować balony umieszczone na specjalnych platformach. Parada nie wyruszy tradycyjną trasą, ale przejdzie wokół Herald Square. Nagraniem parady zajmie się przez dwa dni ekipa filmowa by w ten sposób o 75 procent zredukować liczbę osób w niej uczestniczących. Grupy muzyczne i taneczne zobowiązane będą do utrzymania dystansu społecznego i noszenia maseczek ochronnych twarzy. Emisję 94. Parady Macy’s zaplanowano na czwartek, 26 listopada od 9 rano do 12 w południe.

Ja pokaże na zdjęciach jak to bywało zwykle, kiedy tysiące ludzi maszerowało ulicami Nowego Jorku tańcząc, śpiewając, a w powietrzu monstrualnej wielkości balony, zupełne szaleństwo. Trzeba to chociaż raz w życiu zobaczyć. Parada przyciąga zwykle kilkadziesiąt milionów widzów przed telewizory oraz około 3 milionów ludzi zgromadzonych na ulicach Nowego Jorku.

Zobaczyłem ją pierwszy raz na początku lat 80-tych, zrobiłam na mnie kolosalne wrażenie…

Dzień Dziękczynienia – Thanksgiving Day – święto obchodzone w Stanach Zjednoczonych w czwarty czwartek listopada, a w Kanadzie w drugi poniedziałek października, jako pamiątka pierwszych dożynek mieszkańców kolonii Plymouth w 1621 roku.

Co ciekawe, nie ma zgodności co do daty i miejsca pierwszych obchodów Dnia Dziękczynienia, niemniej pierwsze poświadczone odbyły się 8 września 1565 w miejscu, które dziś nosi nazwę St. Augustine na Florydzie. Wbrew dowodom naukowym tradycyjnie uważa się, że pierwszy Dzień Dziękczynienia był obchodzony w kolonii Plymouth w 1621 roku.

Pielgrzymi, którzy przypłynęli do Ameryki na pokładzie statku Mayflower, byli członkami anglikańskiego Kościoła separatystycznego (odłamem purytanów zwanym English Dissenters lub English Separatists). Wcześniej ruszyli ze swych domostw w Anglii i pożeglowali do Holandii (Niderlandów), aby uciec przed prześladowaniem religijnym. Tam cieszyli się większą tolerancją religijną, ale w końcu rozczarowali się holenderskim sposobem życia i uznali go za bezbożny. Szukając lepszego życia, separatyści wynegocjowali z londyńską kompanią handlową sfinansowanie pielgrzymki do Ameryki. Tylko około jedna trzecia odbywających podróż na pokładzie „Mayflower” była separatystami; pozostali zostali wynajęci dla zabezpieczenia interesów firmy.

Pielgrzymi przybyli na skałę Plymouth 11 grudnia 1620 roku. Po pierwszej ostrej zimie do początku kolejnej jesieni zmarło 46 ze 102 osób zaokrętowanych na „Mayflower”. Ponieważ jednak żniwa 1621 roku były obfite, koloniści postanowili uczcić to wraz z 91 Indianami z plemienia Wampanoagów, którzy wraz z wodzem Massasoitem pomogli im przetrwać pierwszy rok.

Święto miało więcej z tradycyjnych angielskich obyczajów dożynkowych niż z obchodów dziękczynnych. Dla Wampanoagów było piątą z sześciu tradycyjnych ceremonii dziękczynnych w roku. Trwało trzy dni, w okresie między 21 września a 11 listopada 1621 roku. Indianie dostarczyli na ucztę co najmniej pięć jeleni; w menu nie było sosu żurawinowego (z braku cukru), ziemniaków, ciasta z dyni ani indyków, zamiast których podano ptactwo wodne (kaczki, gęsi).

Święto narodowe ustanowił w 1863 roku prezydent Abraham Lincolm i z tego okresu datują się stereotypy o Dniu Dziękczynienia.

Dzień po Święcie Dziękczynienia w USA jest Black Friday czyli Czarny Piątek. To czas wielkich obniżek w sklepach i promocji na większość towaru. Wiele sklepów otwiera swoje drzwi już o północy z czwartku na piątek, zwykle ustawiały się kilometrowe kolejki, ale ostatnio Black Friday w dużej mierze przeniósł się do internetu.


PORTRAIT with HISTORY Thanksgiving Day

Thanksgiving Day - is one of the most important holidays in the United States. Unlike Christmas, it is celebrated by Americans of all ethnic and religious groups.

This year's (November 26, 2020) Macy's Thanksgiving Day Parade will take place in a virtual form - said the mayor of New York, Bill de Blasio. He noted that the decision was made in connection with the coronavirus pandemic. “It will not be the same parade we have been participating in for years. However, we will still have a chance to feel joy and a special atmosphere in connection with the Thanksgiving Day, ”said de Blasio. Macy's, in turn, ensured that during the virtual parade in New York there will be no shortage of such characteristic elements as huge balloons, characters from famous cartoons or Santa Claus and artistic performances. The movement will be helped by, among others, New York Police officers who will escort balloons placed on special platforms. The parade will not take the traditional route, but will pass around Herald Square. The film crew will record the parade for two days in order to reduce the number of people participating in it by 75 percent. Music and dance groups will be required to maintain social distance and wear protective face masks. The 94th Macy's Parade airing is scheduled for Thursday, November 26 from 9am to 12 noon.

I will show in the pictures how it usually happened, when thousands of people marched through the streets of New York dancing, singing, and balloons in the air of monstrous size, utter madness. You have to see it at least once in your life. The parade usually attracts tens of millions of viewers in front of TV sets and about 3 million people gathered on the streets of New York.

I saw her for the first time in the early 1980s, made a huge impression on me ... Thanksgiving Day - a holiday celebrated in the United States on the fourth Thursday of November, and in Canada on the second Monday of October, as a reminder of the first harvest festival of Plymouth residents in 1621.

Interestingly, there is disagreement as to the date and place of the first Thanksgiving celebration, but the first certified ones were held on September 8, 1565 in what is today St. Augustine, Florida. Contrary to scientific evidence, it is traditionally believed that the First Thanksgiving Day was celebrated in the Plymouth colony in 1621.

The pilgrims who came to America on board the Mayflower were members of the Anglican Separatist Church (a group of Puritans called English Dissenters or English Separatists). Earlier, they had set off from their homes in England and sailed to the Netherlands (the Netherlands) to escape religious persecution. There they enjoyed greater religious tolerance, but eventually became disenchanted with the Dutch way of life and found it impious. In search of a better life, the separatists negotiated with a London trading company to finance a pilgrimage to America. Only about a third of those on board the Mayflower were separatists; the rest were hired to secure the company's interests.

Pilgrims arrived at the Rock of Plymouth on December 11, 1620. After the first harsh winter, 46 of the 102 people on board the Mayflower died until the beginning of the following fall. However, as the harvest of 1621 was abundant, the colonists decided to celebrate it with 91 Wampanoag Indians who, along with the leader Massasoit, helped them survive the first year.

The festival had more of traditional English harvest customs than of thanksgiving. For the Wampanoags, it was the fifth of six traditional thanksgiving ceremonies a year. It lasted for three days between September 21 and November 11, 1621. The Indians provided at least five deer for the feast; there was no cranberry sauce (for lack of sugar), no potatoes, pumpkin pie or turkeys on the menu, instead of which waterfowl (ducks, geese) were served.

The national holiday was established in 1863 by President Abraham Lincolm and stereotypes about Thanksgiving date date from this period.

The day after Thanksgiving in the US is Black Friday, or Black Friday. This is the time of great discounts in stores and promotions for most of the goods. Many stores open their doors as early as midnight from Thursday to Friday, there are usually miles of queues, but recently Black Friday has largely moved to the internet.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page