top of page
Szukaj
  • Czesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Stan Borys

Zaktualizowano: 8 sty 2022


Stan Borys (1941) – muzyk, wokalista, kompozytor, aktor i poeta, który w latach 1975-2004 mieszkał w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a teraz część czasu spędza w Ameryce, a czesć w Polsce.

Stan Borys, którego oryginalne nazwisko było Stanisław Guzek, urodził się 3 września 1941 roku w Załężu. Od początku nteresował się sztuką grając na różnych instrumentach. W 1958 zadebiutował w teatrach rzeszowskich, oraz w zesple Blackout, który założył razem z Tadeuszem Nalepą. Potem występował w formacji Bizony, ze Zbigniewm Bizońiem. W 1969 zrobił pierwsze nagrania solowe. Reżyser Janusz Zaorski zaangażował Borysa do filmu „Uciec jak najbliżej”, w którym grał siebie samego.W latach 1975-2004, mieszkał w Ameryce i Kanadzie. Od roku 2004 mieszka w Polsce i Ameryce. Wydał sam lub współtworzył 12 albumów muzycznych, pierwszy wydał w 1969 r. Jest także autorem zbiorów poezji. W 1965 zadebiutował tomikiem w "Nowinach Rzeszowskich". W 2009 ukazał się zbiór jego wierszy o tytule "Co jest urokiem tego życia".

Trzykrotnie żonaty, a jego żoną była m.in. Agata Pilitowska. Obecną partnerką Borysa jest Anna Maleady. Wyznaje taoizm religijny. Regularnie praktykuje jogę.

Ze Stanem spotykaliśmy się w różnych miejscach w Polsce i Ameryce od lat. Stan i jego partnerka Anna Maleady nie rozstawali się ze swoją ukochaną suczką Julką w ostatnich latach. Piosenkarz zabierał ją ze sobą na wszystkie oficjalne wydarzenia i wywiady. 11 listopada 2017 r. zostałem zaproszony przez mojego przyjaciela, wybitnego rzeźbiarza z Nowego Jorku do Pałacu Prezydenckiego, gdzie miał otrzymać, najważniejsze polskie odznaczenie Order Orła Białego. Przed uroczystością na paradzie, na Pl.Piłsudskiego w Warszawie spotkałem Stana i Anne z Julką. Dowiedziałem się, że Stan Borys będzie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ania zaczęła przebąkiwać, że suczka Julka będzie musiała poczekać na nich w samochodzie na parkingu. Zaproponowałem, abyśmy wzięli Julkę do Pałacu na galę. Nie było łatwo, było trochę przygód, ale się udało. Jest dowód w postaci zdjęcia, jak Julka dumnie kroczy po czerwonym dywanie i słynnych schodach w Pałacu Prezydenckim, a potem godnie zachowuje się w czasie uroczystości wręczania medali. Kilka miesięcy po tym niezwykłym wydarzeniu 15-letnia suczka Julcia, która od ponad roku chorowała na nowotwór, z braku szans na wyleczenie, została uśpiona. "...Julka była szczególna – wspominała Ania. Nie lubiła się podlizywać. Była indywidualnością. Śp. Irena Strasburger mówiła o Julci, że jest uczłowieczona. Uczestniczyła w naszym życiu koncertowym i towarzyskim...".

Brałem udział w VII Kołobrzeg Suspens Film Festival w 2018 r., pokazując wystawę portretów, wybitnych twórców

kina, których fotografuję w Europie i Hollywood od ponad 40 lat pod znamiennym tytułem "LUDZIE KINA". Na festiwal przyjechał Stan Borys. Od dawna chcieliśmy się umówić na specjalną sesję, zależało mi, aby to było poza miastem, w naturalnym krajobrazie, a nie sztucznym studio. Po moich urodzinach, które obchdziłem w bardzo filmowym gronie na festiwalu. Umówiliśmy się poza miastem, pojechaliśmy do urokliwego Ząbrowa, towarzyszyła nam zjawiskowa Ania Maleady i wszędobylska suczka Julka. W ciągu kilku godzin, zrobiłem kilkaset zdjęć, dziś z perspetywy czasu zupełnie nizwykłych. Może kiedyś będzie okazja, aby je w całości pokazać, albo zrobić album w połaczeniu z wierszami Stana? Musze przyznac, że miałem kłopot, aby wybrać jedno zdjęcie z 7 lipca 2018. Nie mam wątpliwości, że w czasie naszej sesji, było połączenie z Kimś wyżej. Nie mogłem się zdecydować, które zdjęcie wybrać ale kiedy zobaczyłem to, pomyślałem – nic dodać, nic ująć.

„...Droga jest symbolem mego życia i często pojawia się w moich piosenkach...” — mówi Stan Borys.


PORTRAIT with HISTORY Stan Borys

Stan Borys - musician, singer, composer, actor and poet, who lived in the United States and Canada in 1975-2004, and now spends some of his time in America, and some in Poland.

Stan Borys, whose original name was Stanisław Guzek, was born on September 3, 1941 in Załęże. From the beginning he became interested in art playing various instruments. In 1958 he made his debut in Rzeszów theaters, and in the band Blackout, which he founded together with Tadeusz Nalepa. Then he performed in the Bizona formation, with Zbigniew Bizoń. In 1969 he made his first solo recordings. Director Janusz Zaorski engaged Borys to the film "Run as close as possible", in which he played himself.

In the years 1975–2004, he lived in America and Canada. He has lived in Poland and America since 2004. He published or co-created 12 music albums, the first he published in 1969. He is also the author of poetry collections. In 1965 he debuted with a volume in "Nowiny Rzeszowskie". In 2009, a collection of his poems entitled "What is the charm of this life" was published.

He has been married three times and his wife was, among others Agata Pilitowska. Borys's current partner is Anna Maleady. I believe in religious Taoism. He practices yoga regularly.

We met with Stan in various places in Poland and America for years. Stan and his partner Anna Maleady have not parted with their beloved bitch Julka in recent years. The singer took her with him to all official events and interviews. On November 11, 2017, I was invited by my friend, an outstanding sculptor from New York, to the Presidential Palace, where he was to receive the most important Polish Order of the White Eagle. Before the ceremony at the parade, at Piłsudski Square in Warsaw, I met Stan and Anne with Julka. I learned that Stan Borys would be awarded the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta. Ania started to say that the bitch Julka will have to wait for them in the car in the parking lot. I suggested that we take Julka to the Palace for the gala. It wasn't easy, there were some adventures, but it worked out. There is proof in the form of a photo of how Julka proudly walks on the red carpet and the famous stairs in the Presidential Palace, and then behaves with dignity during the medal ceremony. A few months after this extraordinary event, the 15-year-old female Julcia, who had been suffering from cancer for over a year, for lack of recovery, was put to sleep. "... Julia was special," Ania recalled. She did not like to sneak up. She was an individual. The late Irena Strasburger talked about Julci being humanized. She participated in our concert and social life ... ".

I took part in the 7th Kołobrzeg Suspens Film Festival in 2018, showing an exhibition of portraits, outstanding filmmakers whom I have photographed in Europe and Hollywood for over 40 years under the noteworthy title "THE PEOPLE OF CINEMA". Stan Borys came to the festival. We have long wanted to arrange a special session, I wanted it to be out of town, in a natural landscape, not an artificial studio. After my birthday, which I celebrated in a very film group at the festival. We made an appointment outside the city, went to the charming Ząbrów, we were accompanied by phenomenal Ania Maleady and ubiquitous bitch Julka. In a few hours, I took several hundred photos, today from a very ordinary time perspective. Maybe someday there will be an opportunity to show them in full or make an album in combination with Stan's poems? I have to admit that I had trouble choosing one photo from July 7, 2018. I have no doubt that during our session, there was a connection with Someone above. I couldn't decide which photo to choose, but when I saw it, I thought - nothing more, nothing less. "... The road is a symbol of my life and often appears in my songs ..." - says Stan Borys.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page