top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Sigmund “Sig” F. Bajak


Sigmund “Sig” F. Bajak (ur. 11 września 1924 w Buffalo, Erie, Nowy Jork – zm. 30 maja 1996 w White Plains, Westchester, Nowy Jork) – kontradmirał, kierownik rezerwy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, dyrektor w telewizyji National Broadcasting Company (NBC), pisarz.

Syn Franka i Zofii (Dudajek); poślubił Dorotę (Mershon); dzieci: Jennifer, Frank, Benjamin, John.

Wykształcenie: licencjat, Miami University, Oxford (OH), 1949, magister sztuk pięknych (magister), Yale University, New Haven (CT), 1952; Uniwersytet Columbia, Nowy Jork, 1970-71; Uniwersytet w Norwich, (VT), 1978-79; Hunter College i New School, Nowy Jork, 1980; doktorat kandydat, Uniwersytet Warszawski (Polska), 1987-93.

Spotkaliśmy się w marcu 1981 r. w Nowym Jorku, kiedy przygotowywałem wystawę portretów wybitnych Polaków w metropolii nowojorskiej w której oczywiście jego portret się znalazł, a wystawa odbyła się w maju 1981 r. w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku. Znalazł się również w katalogu wystawy, zaprojektowanego przez wybitnego grafika Stanisława Zagórskiego, który robił plakaty m.in. dla Rolling Stonsów.


Bajak, pochodzący z Buffalo, wstąpił do marynarki wojennej w 1942 roku i służył jako pilot myśliwca na południowym Pacyfiku podczas II wojny światowej. Służył w Navy Photo Center w Waszyngtonie podczas wojny koreańskiej, dowodził eskadrą przeciw okrętom podwodnym w zatoce Guantanamo na Kubie podczas kryzysu berlińskiego i kierował grupą kamer bojowych w Wietnamie.

W 1975 został awansowany do stopnia kontradmirała. Jako dowódca Brooklyn Navy Yard służył jako dowódca wszystkich sił Rezerwy Marynarki Wojennej na północnym wschodzie. Po 42 latach nieprzerwanej służby w Rezerwie Marynarki Wojennej Bajak przeszedł na emeryturę w 1984 roku. Jego odznaczenia obejmowały dwa medale lotnicze, Legię Zasługi i odznaczenia bojowe.

Bajak ukończył Liceum Zawodowe w Burgardzie. Uzyskał tytuł licencjata z ekonomii na Uniwersytecie Miami w Ohio oraz tytuł magistra sztuk pięknych w Yale Drama School. W 1955 roku dołączył do telewizji NBC. Pełnił funkcję kierownika jednostki zajmującej się relacjami z konwencji i wyborami oraz wczesną „Camel News Caravan” z Johnem Cameronem Swayze. Pracował także jako kierownik produkcji dla Maxa Liebmana i Steve'a Allena.

Pracując dla NBC News Bajak kierował krajowymi i międzynarodowymi wydarzeniami filmowymi przez 20 lat. Następnie został mianowany dyrektorem produkcji relacji sportowych NBC z igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 roku. Był dyrektorem ds. planowania w NBC Sports do przejścia na emeryturę w 1985 r., aby kontynuować doktorat z historii wojskowości polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Autor m.in. 50 filmów i wideo w latach 1950-91; tłumacz (z polskiego), Mistrz i Małgorzata, 1989; artykuł w Wojskowym Przeglądzie Historycznym, 1991.

Członek m.in. wiceprezes wykonawczy Ligi Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych (USN), Nowy Jork; honorowy członek komitetu Intrepid Museum Society w Nowym Jorku; Fundacja Muzeum Lotnictwa Marynarki Wojennej, Pensacola (Floryda); lektor kościoła Niepokalanego Serca Maryi, Scarsdale (NY); Fundacja Kościuszkowska; Kongres Polonii Amerykańskiej (PAC).


PORTRAIT with HISTORY Sigmund “Sig” F. Bajak

Sigmund "Sig" F. Bajak (born September 11, 1924 in Buffalo, Erie, New York - died May 30, 1996 in White Plains, Westchester, New York) - rear admiral, head of the United States Navy Reserve, director of National Broadcasting television Company (NBC), writer.

Son of Frank and Zofia (Dudajek); married Dorothy (Mershon); children: Jennifer, Frank, Benjamin, John.

Education: BA, Miami University, Oxford (OH), 1949, Master of Fine Arts (MA), Yale University, New Haven (CT), 1952; Columbia University, New York, 1970-71; University of Norwich, (VT), 1978-79; Hunter College and New School, New York, 1980; PhD candidate, University of Warsaw (Poland), 1987-93.


We met in March 1981 in New York, when I was preparing an exhibition of portraits of outstanding Poles in the New York metropolis, which of course included his portrait, and the exhibition took place in May 1981 at the Polish Scientific Institute in New York. It was also included in the exhibition catalog, designed by the outstanding graphic artist Stanisław Zagórski, who made posters for, among others, for the Rolling Stones.

Originally from Buffalo, Bajak joined the Navy in 1942 and served as a fighter pilot in the South Pacific during World War II. He served at the Navy Photo Center in Washington during the Korean War, commanded the anti-submarine squadron at Guantanamo Bay in Cuba during the Berlin Crisis, and led a combat camera group in Vietnam.


In 1975 he was promoted to the rank of rear admiral. While in command of the Brooklyn Navy Yard, he served as commander of all Naval Reserve forces in the Northeast. After 42 years of uninterrupted service in the Naval Reserve, Bajak retired in 1984. His decorations included two aviation medals, the Legion of Merit, and combat decorations.

Bajak graduated from the Vocational High School in Burgard. He earned a bachelor's degree in economics from Miami University in Ohio and a master's degree in fine arts from the Yale Drama School. In 1955, he joined NBC television. He served as unit manager for convention and election coverage and the early "Camel News Caravan" with John Cameron Swayze. He also worked as a production manager for Max Liebman and Steve Allen.

Working for NBC News, Bajak directed national and international film events for 20 years. He was then appointed production director of NBC's sports coverage of the 1980 Moscow Olympics. He was director of planning at NBC Sports until retiring in 1985 to pursue a doctorate in Polish military history at the University of Warsaw.

Author, among others 50 films and videos in 1950-91; translator (from Polish), The Master and Małgorzata, 1989; article in the Military Historical Review, 1991.

Member, among others Executive Vice President, United States Naval League (USN), New York; honorary committee member of the Intrepid Museum Society, New York; Naval Aviation Museum Foundation, Pensacola (Florida); lector of the Church of the Immaculate Heart of Mary, Scarsdale (NY); Kosciuszko Foundation; Polish American Congress (PAC).

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page