top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Placido Domingo

Zaktualizowano: 8 sty 2022


„…Ale dość żartów. Śpiewam. To całe moje życie…” – Placido Domingo.

„…Gdyby pieniądze były moją jedyną motywacją, zorganizowałbym się inaczej…” – Placido Domingo.

„Król Opery” tak zatytułował okładkę ze zdięciem Domingo prestiżowy tygodnik „Newsweek” (1982). To mówi samo za siebie.

Placida Domingo spotkałem po raz pierwszy w 1982 roku za kulisami Metropolitan Opera w Nowym Jorku, kiedy jego partnerką była polska śpiewaczka Teresa Żylis-Gara.

Wszystko to, co wiedziałem o nim, jak na przykład, że jest człowiekiem bezpośrednim i ujmuiqcym — potwierdziło się w dwójnasób. Domingo witał się z nieznajomymi ludźmi tak, jakby ich znał od wielu lat. Jego powierzchowność i osobisty urok zjednywały mu dozgonnych wielbicieli. Moja opinia na iego temat pokrywa się z publicznymi wypowiedziami wielu osób, które z nim współpracuiq: śpiewaków, dyrygentów... Gwiazda opery, Teresa Stratas, wyraziła się o nim: „wymarzony partner”. To stwierdzenie mówi samo za siebie.

Placido Domingo urodził się na scenie w Madrycie 21 stycznia 1941 roku, gdzie jego rodzice byli śpiewakami. Kiedy Placido miał 6 lat rodzice opuścili Hiszpanię i udali się w tournee na Kubę, do Puerto Rico i Meksyku, gdzie zdecydowali się — w Mexico City — osiedlić na stałe.

Już w wieku 8 lat Domingo zaczął się uczyć gry na pianinie: „...Moi rodzice chcieli, abym był pianistą; nie chcieli słyszeć o występowaniu na scenie — wiedzieli, jak trudny i pełen wyrzeczeń iest to zawód…”.


Los chciał iednak inaczej: dziewięcioletni Placido wygrał konkurs śpiewu i tańca dla dzieci. Wpłynęło to na zmianę decyzii rodziców — postanowili kształcić go w tym kierunku.

Placido przez wiele lat występował jako aktor. Gdy miał 16 lat, po raz pierwszy zaśpiewał na scenie. Jego ogromny talent potwierdził znany nauczyciel i śpiewak meksykański Carlo Morelli z Opery Narodowej, do którego Domingo zgłosił się na przesłuchanie w 1959 roku. Dwa lata późniei Placido Domingo zadebiutował rolą Alfredo w operze La Traviata, wystawionej w Meksyku.

W 1962 roku, wraz ze swoiq żoną, Martą Ornelas, która była iednq z gwiazd opery w Meksyku, wyiechał do Tel Avivu, gdzie na scenie Hebrew National Opera w ciągu dwóch lat wystąpił 280 razy.

W 1965 roku przyjechał do Nowego Jorku, gdzie po długim okresie przygotowań — w 1968 roku zadebiutował na scenie Metropolitan Opera. Od tego mementu droga do naiwiększych scen operowych świata była otwarta. Witała go La Scala, Covent Garden i Opera Wiedeńska. Do dzisiaj wystąpił w kilkuset rolach.

Posypały się oferty od producentów filmowych. Nagrania dla telewizyinei sieci PBS oraz transmisje koncertów przez sieć NBC — przyniosły mu szeroki rozgłos i miano najbardziej znanego tenora operowego. Wielkie wytwórnie płytowe, takie jak: CBS Deutsche Grammophon i RCA zaczęły nagrywać płyty, rozchodzące się w milionach egzemolarzy.

Dziś Placido Domingo za jeden występ bierze kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Ponadto czerpie też ogromne dochody z reklam i nagrań płytowych. Mieszka — na zmianę w swoich apartamentach w Nowym Jorku i Monte Carlo oraz w domach w Londynie i Barcelonie, z żoną Martą i synami Placido i Alvaro.

Placido nie ma życia prywatnego wszystko jest iego pracq — mówi żona Marta. — Dla niego opera nie jest tylko zawodem, ale jego krwią. On kocha muzykę tak bardzo, że potrzebowałby aż dwa życia, ażeby cieszyć się i być wdzięcznym za wszystko.

Prywatny sekretarz Domingo Paul Garner — mówił (1982): „,,,Do dziś Placido śpiewał dokładnie 1582 razy. Gdyby tę liczbę przypisać nawet dwóm śpiewakom, jest to ogromny wyczyn…”.

W 1973 roku Domingo zadebiutował także jako dyrygent w New York City Opera odnosząc i na tym polu wielki sukces.

Podobnie jak Caruso — Placido Domingo nie ogranicza swojego repertuaru do jednei kategorii ról: znakomicie radzi sobie jako tenor, zarówno w rolach lirycznych, jak i dramatycznych. Wspaniały głos, zdolnosci aktorskie i doskonała prezencja dają mu przewagę nad głownym rywalem — Pavarottim.

W wolnych chwilach Domingo interesuje się sportem szczegolnie piłkę nożna oraz uczy się języków, z których zna dobrze angielski, francuski, włoski i hiszpanski.

Tak pisałem o Placido Domingo w połowie lat 80-tych. Od tamtego czasu wydarzyło się masę nowych zdarzeń i sukcesów Domingo.

Nagrał ponad sto pełnych oper i jest znany ze swojej wszechstronności, regularnie występując śpiewa po włosku, francusku, niemiecku, hiszpańsku, angielsku i rosyjsku. w najbardziej prestiżowych operach na świecie. Na początku 2010 roku przeszedł z repertuaru tenorowego do niemal wyłącznie barytonowych. Zagrał 151 różnych ról.

Domingo odniósł również znaczący sukces jako artysta crossover, szczególnie w gatunkach muzyki łacińskiej i popularnej. Oprócz zdobycia czternastu nagród Grammy i Latin Grammy, kilka jego nagrań zdobyło srebro, złoto, platynę i multi-platynę.

Wystąpił także w wielu filmach operowych wydanych i telewizyjnych, zwłaszcza pod reżyserem Franco Zeffirelli. W 1990 roku zaczął śpiewać z innymi tenorami Luciano Pavarotti i José Carreras w ramach Trzech Tenorów. Pierwsze nagranie „Three Tenors” stało się najlepiej sprzedającym się klasycznym albumem wszechczasów.

Coraz częściej dyryguje także operami i koncertami. W latach 2017–2019 był dyrektorem generalnym Los Angeles Opera w Kalifornii. Początkowo był dyrektorem artystycznym, a następnie dyrektorem generalnym Washington National Opera w latach 1996–2011. Brał udział w licznych pracach humanitarnych, a także w działaniach na rzecz młodych śpiewaków operowych, w tym w rozpoczynaniu i prowadzeniu międzynarodowego konkursu śpiewu Operalia.

Po oskarżeniach o molestowanie seksualne od późnych lat 80. Domingo zrezygnował z funkcji dyrektora generalnego Los Angeles Opera w październiku 2019 r., A później przeprosił za spowodowanie krzywdy kilku kobietom, które go oskarżyły.

PORTRAIT with HISTORY Placido Domingo

“…But enough joking. I am singing. This is all my life…” – Placido Domingo.

„…If money was my only motivation, I would organize myself differently…” – Placido Domingo.

This is how the "King of the Opera" titled the cover with Domingo's prestigious weekly Newsweek (1982). It speaks for itself.

I met Placida Domingo for the first time in 1982 backstage at the Metropolitan Opera in New York, when his partner was the Polish singer Teresa Żylis-Gara.

Everything I knew about him, such as, for example, that he was a direct and captivating man - was confirmed in two ways. Domingo greeted strangers as if he had known them for many years. His superficiality and personal charm won him undying devotees. My opinion on this subject coincides with the public statements of many people who collaborate with him: singers, conductors ... The star of the opera, Teresa Stratas, said about him: "dream partner." This statement speaks for itself.

Placido Domingo was born on the stage in Madrid on January 21, 1941, where his parents were singers. When Placido was 6 years old, his parents left Spain and went on a tour to Cuba, Puerto Rico and Mexico, where they decided to settle permanently in Mexico City.

Already at the age of 8, Domingo began to learn to play the piano: "... My parents wanted me to be a pianist; they did not want to hear about performing on stage - they knew how difficult and full of austerities is a profession ... ".

Fate wanted it differently: 9-year-old Placido won a singing and dancing competition for children. It changed the parents' decision - they decided to educate him in this direction.

Placido has performed as an actor for many years. When he was 16, he sang on stage for the first time. His enormous talent was confirmed by the well-known Mexican teacher and singer Carlo Morelli from the National Opera, to which Domingo volunteered for audition in 1959. Two years later, Placido Domingo debuted with the role of Alfredo in the opera La Traviata, staged in Mexico. In 1962, together with his wife Marta Ornelas, who was one of the opera stars in Mexico, he went to Tel Aviv, where he performed 280 times on stage at the Hebrew National Opera in two years. In 1965 he came to New York, where after a long period of preparation - in 1968 he made his debut on the stage of the Metropolitan Opera. From this memento, the road to the world's greatest opera stages was open. He was greeted by La Scala, Covent Garden and the Vienna Opera. To date, he has appeared in several hundred roles. Offers from film producers spilled out. Recordings for the PBS network TV and concert broadcasts through the NBC network - brought him wide publicity and the name of the most famous opera tenor. Big record labels such as: CBS Deutsche Grammophon and RCA began to record discs that spread in millions of exemoliers. Today Placido Domingo takes tens of thousands of dollars for one performance. In addition, he also derives enormous income from commercials and recordings. He lives - alternately in his apartments in New York and Monte Carlo, and in homes in London and Barcelona, ​​with his wife Marta and sons Placido and Alvaro. Placido has no private life, everything is his job - says wife Marta. - For him, opera is not just a profession, but his blood. He loves music so much that he would need two lives to enjoy and be grateful for everything. Domingo's private secretary Paul Garner - said (1982): ",,, To this day Placido has sung exactly 1582 times. If this number were attributed to even two singers, it is a huge feat ... ". In 1973, Domingo also made his debut as a conductor at the New York City Opera, achieving great success in this field.


Like Caruso - Placido Domingo does not limit his repertoire to one category of roles: he is excellent as a tenor, both in lyrical and dramatic roles. Great voice, acting skills and excellent presence give him an advantage over the main rival - Pavarotti. In his spare time, Domingo is interested in sports, especially football and he learns languages ​​that he knows English, French, Italian and Spanish. That's what I wrote about Placido Domingo in the mid-1980s. Since then, a lot of Domingo's new events and successes have happened. He has recorded over one hundred full operas and is known for his versatility, regularly performing singing in Italian, French, German, Spanish, English and Russian. in the most prestigious operas in the world. In early 2010, he switched from tenor to almost exclusively baritone repertoire. He played 151 different roles. Domingo has also achieved significant success as a crossover artist, especially in Latin and popular music genres. In addition to winning fourteen Grammy and Latin Grammy awards, several of his recordings have won silver, gold, platinum and multi-platinum. He has also appeared in many operatic films published and television, especially under the direction of Franco Zeffirelli. In 1990 he began singing with other tenors Luciano Pavarotti and José Carreras as part of the Three Tenors. The first recording of "Three Tenors" became the best-selling classic album of all time. He also increasingly conducts operas and concerts. In the years 2017–2019 he was the general director of the Los Angeles Opera in California. Initially, he was the artistic director, then the general director of the Washington National Opera in 1996–2011. He took part in numerous humanitarian works, as well as in activities for young opera singers, including starting and running the international operalia singing competition.


After allegations of sexual harassment since the late 1980s, Domingo resigned as CEO of the Los Angeles Opera in October 2019, and later apologized for causing harm to several women who accused him.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page