top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Peter J. ChełkowskiPeter J. Chełkowski (ur. 10 VII 1933 r. w Lublińcu) – profesor studiów bliskowschodnich i islamskich na Uniwersytecie Nowojorskim (NYU).

„…Poznaliśmy się w marcu 1981 r. w Nowym Jorku, kiedy przygotowywałem moją wystawę pt. „PORTRAITS Americans of Polish Origin in New York Meteopolitan Area”, odwiedziłem go w NYU, gdzie powstały unikalne zdjęcia, które pokazane były w maju 1981 r. w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku, a później przy różnych okazjach…” – Czesław Czapliński.

 


Studiował filologię orientalną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i sztuki teatralne w Szkole Dramatycznej w tym samym mieście w 1958 roku.


Po przeprowadzce do Londynu studiował historię i kulturę Islamu na Bliskim Wschodzie w Szkole Orientalno-Afrykanistycznej (SOAS) w 1962. W końcu udał się na Uniwersytet w Teheranie, aby studiować literaturę perską i uzyskać stopień doktora nauk humanistycznych. Dyplom uzyskał w 1968 r. Na swoich kursach podyplomowych dotyczących islamu we współczesnym świecie zajmuje się przede wszystkim korygowaniem zachodnich błędnych wyobrażeń o islamie zarówno jako religii, jak i w różnych jego formach kulturowych.

W Iranie wstąpił na wydział NYU jako historyk kultury Bliskiego Wschodu w 1968 roku. Pracował także dla organizacji charytatywnej CARE Mission. To pozwoliło mu przemierzyć Iran tam i z powrotem na odległość około siedemdziesięciu tysięcy mil i spotkać się praktycznie ze wszystkimi klasami ludności.

Współpracował z Middle East Studies Association, Society for Iranian Studies, Polskim Instytutem Nauki i Sztuki w Ameryce.Publikacje m.in.: Zwierciadło niewidzialnego świata (Nowy Jork: Metropolitan Museum of Art, 1975); Ta`ziyeh: Ritual and Drama in Iran (Nowy Jork: NYU Press, 1979); Eternal Performance: Taziyeh and Other Shiite Rituals (Seagull Books; wydanie ilustrowane, 2010); Studia nad sztuką i literaturą Bliskiego Wschodu ku czci Richarda Ettinghausena wyd. (Salt Lake City: University of Utah Press, 1974); Staging A Revolution: The Art of Persuasion in the Islamic Republic of Iran, współautorstwo z H. Dabashi, (Londyn: Booth-Clilborn Editions, 1999); „Proces społeczny i przestrzeganie zasad muharrama na Trynidadzie”, którego współautorem jest F. Korom, The Drama Review, tom 38 (2), lato, 1994;  „Islam we współczesnym dramacie i teatrze”, Die Welt des Islam, Leiden, 1984; „Malarstwo narracyjne i recytacja malarstwa”, Muqarnas, Leiden, 1989.

Wyróżnienia m.in.: Nagroda Złotej Dwunastki za nauczanie, Uniwersytet Nowojorski, 1989, 1996; Pierwsza nagroda za Zwierciadło Niewidzialnego Świata, American Association of University Presss; Stypendium Smithsonian Folklore Studies; Stypendium Hoover Institute on War, Revolution and Peace Fellowship; Stypendium Rady ds. Badań Nauk Społecznych.

 


„…Dołączyłem do wydziału NYU jako historyk kultury Bliskiego Wschodu w 1968 roku. Moje wykształcenie akademickie jest bardzo wielokulturowe i wielodyscyplinarne. Studiowałem filologię orientalną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i sztuki teatralne w Szkole Dramatycznej w tym samym mieście. Po przeprowadzce do Londynu studiowałem historię i kulturę Islamu na Bliskim Wschodzie w School of Oriental and African Studies (SOAS). W końcu poszedłem na uniwersytet w Teheranie, aby studiować literaturę perską.

Podczas pobytu w Iranie pracowałam również dla organizacji charytatywnej CARE Mission. Pozwoliło mi to przemierzyć Iran tam i z powrotem na odległość około siedemdziesięciu tysięcy mil i spotkać praktycznie wszystkie klasy ludzi w kraju. <br><br> Moje nauczanie i pisma odzwierciedlają to wykształcenie i doświadczenie w tej dziedzinie. W ramach islamu, czy to w obszarze islamskiego mistycyzmu, czy też popularnych wierzeń i rytuałów, moje zainteresowania naukowe rozciągają się od wielu i różnorodnych zastosowań samego języka po rolę islamu w architekturze i związek sztuki ze społeczeństwem.

Na moich kursach podyplomowych poświęconych islamowi we współczesnym świecie zajmuję się przede wszystkim korygowaniem zachodnich błędnych koncepcji islamu zarówno jako religii, jak iw różnych formach kulturowych.

Moja miłość do sztuk performatywnych doprowadziła mnie dalej do basenu Karaibów, gdzie w ostatnich latach śledzę rytuał religijny zwany Hosay, który rozpoczął się na muzułmańskim szyickim Bliskim Wschodzie i został sprowadzony na Karaiby przez robotników kontraktowych z Indii Wschodnich, gdzie zaczął współistnieć z karnawałem…”– Piotr J. Chełkowski.

 

 

            PORTRAIT with HISTORY – Piotr J. ChełkowskiPeter J. Chełkowski (born July 10, 1933 in Lubliniec) – professor of Middle Eastern and Islamic studies at New York University (NYU).


“…We met in March 1981 in New York, when I was preparing my exhibition entitled "PORTRAITS Americans of Polish Origin in New York Meteopolitan Area", I visited him at NYU, where unique photos were taken, which were shown in May 1981 at the Polish Scientific Institute in New York, and later on various occasions..." - Czesław Czapliński.

 

He studied oriental philology at the Jagiellonian University in Kraków and theater arts at the Drama School in the same city in 1958.

After moving to London, he studied Islamic history and culture in the Middle East at the School of Oriental and African Studies (SOAS) in 1962. He eventually went to the University of Tehran to study Persian literature and obtain a Ph.D. He obtained his diploma in 1968. In his postgraduate courses on Islam in the modern world, he is primarily concerned with correcting Western misconceptions about Islam both as a religion and in its various cultural forms.

In Iran, he joined the NYU faculty as a Middle Eastern cultural historian in 1968. He also worked for the charity CARE Mission. This allowed him to travel back and forth across Iran for some seventy thousand miles and meet virtually all classes of the population.

He collaborated with the Middle East Studies Association, the Society for Iranian Studies, and the Polish Institute of Science and Art in America.


 

Publications include: The Mirror of the Invisible World (New York: Metropolitan Museum of Art, 1975); Ta`ziyeh: Ritual and Drama in Iran (New York: NYU Press, 1979); Eternal Performance: Taziyeh and Other Shiite Rituals (Seagull Books; illustrated edition, 2010); Studies in Middle Eastern Art and Literature in Honor of Richard Ettinghausen ed. (Salt Lake City: University of Utah Press, 1974); Staging A Revolution: The Art of Persuasion in the Islamic Republic of Iran, co-authored with H. Dabashi, (London: Booth-Clilborn Editions, 1999); "Social Process and Observance of Muharram Rules in Trinidad", co-authored with F. Korom, The Drama Review, Volume 38 (2), Summer, 1994; "Islam in contemporary drama and theater", Die Welt des Islam, Leiden, 1984; "Narrative Painting and Painting Recitation", Muqarnas, Leiden, 1989.

Honors include: Golden Dozen Award for Teaching, New York University, 1989, 1996; First Prize for The Mirror of the Invisible World, American Association of University Presses; Smithsonian Folklore Studies Fellowship; Hoover Institute on War, Revolution and Peace Fellowship; Social Sciences Research Council Fellowship.

 

“…I joined the NYU faculty as a Middle Eastern cultural historian in 1968. My academic background is very multicultural and multidisciplinary. I studied oriental philology at the Jagiellonian University in Krakow and theater arts at the Drama School in the same city. After moving to London, I studied Islamic history and culture in the Middle East at the School of Oriental and African Studies (SOAS). Eventually, I went to the University of Tehran to study Persian literature.While in Iran, I also worked for the charity CARE Mission. This enabled me to travel back and forth across Iran for some seventy thousand miles and meet virtually all classes of people in the country. <br><br> My teaching and writings reflect this education and experience in this field. Within Islam, whether in the area of ​​Islamic mysticism or popular beliefs and rituals, my research interests range from the many and varied uses of language itself to the role of Islam in architecture and the relationship of art to society.

In my graduate courses on Islam in the Modern World, I am primarily concerned with correcting Western misconceptions of Islam both as a religion and in its various cultural forms.

My love of the performing arts has led me further to the Caribbean basin, where in recent years I have been tracing a religious ritual called Hosay, which began in the Muslim Shiite Middle East and was brought to the Caribbean by East Indian indentured laborers, where it began to coexist with Carnival…” – Piotr J. Chełkowski.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page